Eko­lo­gi­nę ga­my­bą Lie­tu­vo­je ser­ti­fi­kuo­ja vie­nin­te­lė įstai­ga „Eko­ag­ros” (0)

Ekoagros
Eko­lo­gi­jos ser­ti­fi­ka­tą tu­rin­tis pro­duk­tas bus pri­pa­žin­tas vi­sa­me pa­sau­ly­je. Nuo­trau­ka iš www.ma­nad­rinks.com
Prieš 24 me­tus Kau­ne bu­vo įsteig­ta pir­mo­ji Lie­tu­vo­je ir Bal­ti­jos ša­ly­se eko­lo­giš­kų pro­duk­tų ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­ga „Eko­ag­ros“. Že­mės ūkio mi­nist­ro įsa­ky­mu 2000 m. jai su­teik­tos tei­sės vyk­dy­ti ser­ti­fi­ka­vi­mo ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­jas pa­gal pa­tvir­tin­tas Eko­lo­gi­nio že­mės ūkio tai­syk­les ir su­teik­tas ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­gos ko­das LT-EKO-001. Iki šiol tai yra vie­nin­te­lė ins­ti­tu­ci­ja Lie­tu­vo­je, tu­rin­ti tei­sę ser­ti­fi­kuo­ti eko­lo­gi­nę ga­my­bą.

Bū­ti­na de­kla­ruo­ti eko­lo­gi­nius plo­tus

Ba­lan­džio 12 d. pra­si­de­da pa­sė­lių de­kla­ra­vi­mas, tad vi­siems no­rin­tiems gau­ti eko­lo­gi­nės ga­my­bos ūkio ser­ti­fi­ka­tą bei pa­ra­mą pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos prie­mo­nę „Eko­lo­gi­nis ūki­nin­ka­vi­mas“ bū­ti­na ser­ti­fi­kuo­ti sa­vo plo­tus. Iš­duo­ti eko­lo­gi­nės ga­my­bos ser­ti­fi­ka­tą ga­li tik įstai­ga „Eko­ag­ros“.

Re­mian­tis VšĮ „Eko­ag­ros“ duo­me­ni­mis, 2020 m. ser­ti­fi­kuo­tas pa­gal eko­lo­gi­nei že­mės ūkio ga­my­bai ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus plo­tas su­da­rė 235 570,33 ha (be žu­vi­nin­kys­tės), ser­ti­fi­kuo­tų pir­mi­nės ga­my­bos sub­jek­tų skai­čius (be žu­vi­nin­kys­tės) – 2 199 vnt. Re­mian­tis Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros duo­me­ni­mis, 2020 m. de­kla­ruo­tas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos prie­mo­nę „Eko­lo­gi­nis ūki­nin­ka­vi­mas“ plo­tas su­da­rė 188 486,35 ha, pa­teik­ta 1 956 pa­raiš­kos.

 

Ko­dėl eko­lo­giš­ka pro­duk­ci­ja yra ser­ti­fi­kuo­ja­ma?

Pas­ta­rai­siais me­tais pa­sau­ly­je žmo­nių po­žiū­ris į mi­ty­bą spar­čiai kei­čia­si. Vis la­biau ren­ka­ma­si svei­kes­nė mi­ty­ba, ko­ky­biš­ki ir eko­lo­giš­ki pro­duk­tai. Be to, kli­ma­to kai­tos, ap­lin­kos už­terš­tu­mo pro­ble­mų kon­teks­te au­ga vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mas ap­lin­ko­sau­gos at­žvil­giu – vis daž­niau pir­me­ny­bė tei­kia­ma ir pro­duk­tams, pa­ga­min­tiems pa­lan­kes­nė­mis gam­tai tech­no­lo­gi­jo­mis.

Kaip aiš­ki­na VšĮ „Eko­ag­ros“ di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Luk­šie­nė, at­lik­tas vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mas pa­tvir­ti­no, kad ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jai do­mi­si pro­duk­tų su­dė­ti­mi, kil­me, ga­my­bos bū­dais, tuo, ką reiš­kia įvai­rūs stan­dar­tai ir žen­klai ant pro­duk­tų eti­ke­čių.

„Au­gan­tį var­to­ji­mo po­rei­kį sie­kia pa­ten­kin­ti že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų ga­min­to­jai. Štai čia tam­pa svar­bus ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­gos vaid­muo. Rei­kia tam tik­rų prie­mo­nių, ga­ran­tuo­jan­čių var­to­to­jui, jog jis tik­rai per­ka eko­lo­giš­kus pro­duk­tus. Ši pro­duk­ci­ja yra griež­tai kon­tro­liuo­ja­ma, ser­ti­fi­kuo­ja­ma ir spe­cia­liai žen­kli­na­ma. Ser­ti­fi­ka­vi­mo tiks­las – su­teik­ti vi­soms su­in­te­re­suo­toms ša­lims pa­si­ti­kė­ji­mo, jog pro­duk­tas, pro­ce­sas ar pa­slau­ga ati­tin­ka nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus“, – sa­kė V. Luk­šie­nė.

 

Svar­bus ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­gos vaid­muo

Kaip aiš­ki­no MB „Sul­čių fab­ri­kas“, ku­rio­je ga­mi­na­mos lie­tu­viš­kos na­tū­ra­lios sul­tys ir eko­lo­giš­ki vai­sių kok­tei­liai, rin­ko­da­ros va­do­vas An­ta­nas Rim­džius, eko­lo­giš­ką pro­duk­tą ga­mi­nan­tys ver­sli­nin­kai su­lau­kia di­des­nio var­to­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mo, kai tas pro­duk­tas yra ser­ti­fi­kuo­tas. „Mū­sų pro­duk­tai tu­ri kur kas dau­giau ver­tės nei pa­pras­ti“, – tvir­ti­no A. Rim­džius. Pa­sak jo, kiek­vie­na ša­lis tu­ri sa­vo mais­to ko­ky­bės ir sau­gos tai­syk­les, o žmo­nės, ku­rie gy­ve­na to­li nuo mū­sų, ne­ži­no vi­sų sub­ti­ly­bių.

„Ta­čiau, kai pa­sa­ko­me, jog mes tu­rim pa­ga­min­tų sul­čių eko­lo­gi­jos ser­ti­fi­ka­tą, – tai jau rim­tas pa­reiš­ki­mas, kad mū­sų pro­duk­tas bus pri­pa­žin­tas vi­sa­me pa­sau­ly­je“, – tvir­ti­no „Sul­čių fab­ri­ko“ at­sto­vas. Jis pri­dū­rė, kad ma­žiems ver­sli­nin­kams pa­sau­li­nė­je ar eu­ro­pi­nė­je rin­ko­je di­des­nės ga­li­my­bės kon­ku­ruo­ti tik dėl to, kad pro­duk­tas yra ko­ky­biš­kas ir ser­ti­fi­kuo­tas kaip eko­lo­giš­kas. „Tik ser­ti­fi­kuo­ti pro­duk­tai įgau­na ko­ky­bės žen­klą tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je“, – pri­sta­ty­da­mas svar­bų ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­gos vaid­me­nį pa­brė­žė kė­dai­nie­tis ver­sli­nin­kas A. Rim­džius.

 

Eko­lo­gi­nės ga­my­bos ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­ma ir sche­ma

Pa­sak „Eko­ag­ros“ di­rek­to­rės V. Luk­šie­nės, vi­si su eko­lo­giš­kais pro­duk­tais dir­ban­tys ūkio sub­jek­tai yra įtrauk­ti į kon­tro­lės sis­te­mą, jų veik­la tik­ri­na­ma, o pro­duk­tai ser­ti­fi­kuo­ja­mi. „Eko­lo­gi­nė ga­my­ba ap­ima vi­sus eta­pus: nuo pir­mi­nės pro­duk­to ga­my­bos iki per­dir­bi­mo, sau­go­ji­mo, trans­por­ta­vi­mo, par­da­vi­mo ar tie­ki­mo var­to­to­jui“, – kaip vei­kia eko­lo­gi­nės ga­my­bos ser­ti­fi­ka­vi­mo sis­te­ma ir sche­ma, aiš­ki­no V. Luk­šie­nė.

Anot jos, sche­ma vei­kia taip: pa­grin­di­nius rei­ka­la­vi­mus ir prin­ci­pus, ben­drus vi­sam Eu­ro­pos Są­jun­gos eko­lo­gi­niam sek­to­riui, nu­sta­to Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­les Lie­tu­vo­je ren­gia ir tvir­ti­na Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, o ser­ti­fi­ka­vi­mą ir kon­tro­lę vyk­do VšĮ „Eko­ag­ros“.

 

Eko­lo­gi­nę ga­my­bą Lie­tu­vo­je ser­ti­fi­kuo­ja tik „Eko­ag­ros“

„Mums la­bai svar­bu ne­ap­vil­ti var­to­to­jų lū­kes­čių, kad ser­ti­fi­ka­vi­mą at­lie­ka­me kom­pe­ten­tin­gai ir ko­ky­biš­kai. Per 24 veik­los me­tus ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­ga au­go, plė­tė­si ir stip­rė­jo. Be pa­grin­di­nių, iš­plė­tė­me ir įvai­rių pa­pil­do­mų pa­slau­gų, rei­ka­lin­gų pa­reiš­kė­jams ir pa­de­dan­čių jiems leng­viau re­a­li­zuo­ti sa­vo pro­duk­ci­ją, spek­trą. Pa­vyz­džiui, pa­de­da­me jiems ser­ti­fi­kuo­tis pa­gal dau­gy­bę ki­tų ša­lių na­cio­na­li­nių ir pri­va­čių stan­dar­tų, – aiš­ki­no va­do­vė. – Da­bar tu­ri­me apie 3 tūkst. klien­tų ir apie 70 nuo­la­ti­nių dar­buo­to­jų, ku­rių ne­ma­ža da­lis įstai­go­je dir­ba daug me­tų ir tu­ri su­kau­pę di­de­lę pa­tir­tį, rei­ka­lin­gą su­dė­tin­gam ser­ti­fi­ka­vi­mo pro­ce­sui at­lik­ti.“

Vie­nas svar­biau­sių „Eko­ag­ros“ veik­los ko­ky­bės pa­tvir­ti­ni­mų – Na­cio­na­li­nio ak­re­di­ta­ci­jos biu­ro at­lie­ka­mas iš­sa­mus veik­los ver­ti­ni­mas ir su­tei­kia­ma ak­re­di­ta­ci­ja. Įga­lio­ji­mai tik­rin­ti yra iš­skir­ti­nai su­tei­kia­mi tik kom­pe­ten­ci­jas tu­rin­čioms kon­tro­lės įstai­goms. Ak­re­di­ta­vi­mo cik­las trun­ka pen­ke­rius me­tus ir per tiek lai­ko at­lie­ka­mas vi­siš­kas veik­los pe­rak­re­di­ta­vi­mas. Per tuos pen­ke­rius me­tus dar kas­met vyk­do­ma ir nuo­la­ti­nė prie­žiū­ra.

Pir­mą­kart įstai­gos ak­re­di­ta­ci­ja gau­ta 2005 me­tais. Pas­ta­rą­jį kar­tą ak­re­di­ta­ci­ja pra­tęs­ta pra­ėju­siais me­tais ir ga­lios iki 2025-ųjų.

 

Vie­nin­te­lė įstai­ga

Ko­dėl Lie­tu­vo­je eko­lo­gi­nę ga­my­bą ga­li ser­ti­fi­kuo­ti vie­nin­te­lė įstai­ga, at­sa­kė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, ku­rie tvir­ti­no, jog kiek­vie­na Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bė na­rė ski­ria kom­pe­ten­tin­gą ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri pri­si­i­ma ga­lu­ti­nę at­sa­ko­my­bę už tai, kad bū­tų lai­ko­ma­si ES eko­lo­gi­nės ga­my­bos tai­syk­lių. Ši kom­pe­ten­tin­ga ins­ti­tu­ci­ja sa­vo vaid­me­nį ga­li de­le­guo­ti: A) vie­nai ar dau­giau pri­va­čių kon­tro­lės įstai­gų; B) vie­nai ar dau­giau vie­šų­jų kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jų; C) miš­riai pri­va­čių kon­tro­lės įstai­gų ir vie­šų­jų kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jų sis­te­mai.

Be­je, skir­tin­go­se ES ša­ly­se yra pa­si­rink­tos skir­tin­gos sis­te­mos. Vie­nos ša­lys tu­ri sis­te­mą B, kai eko­lo­gi­nės ga­my­bos kon­tro­lė yra pa­ves­ta vie­šo­sioms kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­joms, pvz., Da­ni­ja, Suo­mi­ja, Ny­der­lan­dai, Es­ti­ja, Lie­tu­va. Ki­to­se ša­ly­se tai­ko­ma kon­tro­lės sis­te­ma A, kai kon­tro­lė pa­ves­ta at­lik­ti pri­va­čioms kon­tro­lės įstai­goms. Dvi ša­lys – Len­ki­ja ir Is­pa­ni­ja – tu­ri sis­te­mą C, kai vei­kia vie­šo­ji kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­ja ir pri­va­čios kon­tro­lės įstai­gos.

Lie­tu­vo­je kom­pe­ten­tin­ga ins­ti­tu­ci­ja yra Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, ji at­sa­kin­ga už ofi­cia­lios kon­tro­lės ir ki­tos ofi­cia­lios veik­los or­ga­ni­za­vi­mą eko­lo­gi­nės ga­my­bos ir žen­kli­ni­mo sri­ty­je. O VšĮ „Eko­ag­ros“ yra kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­ja, t. y. vals­ty­bės vie­šo­ji ad­mi­nist­ra­ci­nė eko­lo­gi­nės ga­my­bos ser­ti­fi­ka­vi­mo ir eko­lo­giš­kų pro­duk­tų žen­kli­ni­mo klau­si­mams skir­ta or­ga­ni­za­ci­ja, ku­riai kom­pe­ten­tin­ga ins­ti­tu­ci­ja yra su­tei­ku­si įga­lio­ji­mus šio­je sri­ty­je.

Tai­gi Lie­tu­va įgy­ven­di­na kon­tro­lės sis­te­mą B, apie ku­rią yra in­for­muo­ta Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja.

logo

 

Užs. Nr. 039

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.