Aly­taus ap­skri­ty­je pre­li­mi­na­riai – 33 bri­tiš­ko ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se – vis dar ne­skel­bia­ma (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Mobilus punktas Alytuje
Pra­de­da­mas il­gin­ti Alytaus mo­bi­laus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­to dar­bo lai­kas, nes dau­gė­ja no­rin­čių­jų iš­si­tir­ti, taip pat Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mu iš­plės­tas punk­te tu­rin­čių iš­si­tir­ti as­me­nų ra­tas dėl jų dar­bo po­bū­džio. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jos ko­vo 30-ąją skel­bia­mais duo­me­ni­mis, Aly­taus ap­skri­ty­je pre­li­mi­na­riai jau yra 33 bri­tiš­ko ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai. Ku­rio­se ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se fik­suo­tas šis vi­ru­sas, vis dar ne­skel­bia­ma, dėl de­ta­les­nės in­for­ma­ci­jos skel­bi­mo gal­būt pa­aiš­kės šios sa­vai­tės pa­bai­go­je. Kad bri­tiš­ka at­mai­na plin­ta, aki­vaiz­du – ko­vo vi­du­ry­je jos Aly­taus ap­skri­ty­je pre­li­mi­na­riai bu­vo tik trys at­ve­jai. Aly­taus mies­te to­liau dau­gė­ja ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su. Dėl pa­di­dė­ju­sio no­rin­čių­jų iš­si­tir­ti CO­VID-19 in­fek­ci­ją skai­čiaus il­gi­na­mas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vei­kian­čio mo­bi­laus pa­tik­ros punk­to dar­bo lai­kas.

Lau­kia­ma in­for­ma­ci­jos iš se­kos­kai­tos spe­cia­lis­tų

Kaip skel­bia Na­cio­na­li­nė vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­ja, ko­vo 30-osios duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je jau fik­suo­ta 519 bri­tiš­ko ko­ro­na­vi­ru­so at­mai­nos ir 5 va­di­na­mo­jo Pie­tų Af­ri­kos šio vi­ru­so at­mai­nos at­ve­jai. Dau­giau­sia to­kių at­ve­jų – Vil­niaus ap­skri­ty­je. Iš vi­so dėl at­mai­nų ištirta 2 tūkst. 115 mė­gi­nių.

Mi­nė­tos ko­vo die­nos duo­me­ni­mis, Aly­taus ap­skri­ty­je pre­li­mi­na­riai nu­sta­ty­ti 33 bri­tiš­ko ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, Pie­tų Af­ri­kos li­ni­jos vi­ru­so at­ve­jų šio­je ap­skri­ty­je ne­diag­no­zuo­ta. Bri­tiš­ka at­mai­na, spe­cia­lis­tų pa­ste­bė­ji­mu, plin­ta žy­miai grei­čiau nei da­bar jau įpras­ti­nis ko­ro­na­vi­ru­sas, o va­di­na­mo­jo af­ri­ki­nio vi­ru­so at­mai­na su­tei­kia ti­ki­my­bę ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krės­ti pa­kar­to­ti­nai ar­ba pa­si­skie­pi­jus šiuo me­tu re­gist­ruo­to­mis vak­ci­no­mis.

Vi­ru­so at­mai­nos nu­sta­to­mos at­lie­kant se­kos­kai­tos ty­ri­mus iš įpras­ti­nių CO­VID-19 in­fek­ci­jos tei­gia­mų mė­gi­nių. To­kius ty­ri­mus at­lie­ka ke­tu­rios la­bo­ra­to­ri­jos Lie­tu­vo­je ir vie­na už­sie­ny­je.

Ka­dan­gi bri­tiš­ko ko­ro­na­vi­ru­so dau­gė­ja Aly­taus ap­skri­ty­je, gy­ven­to­jams la­bai ak­tu­a­lu ži­no­ti, ku­rio­se ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bė­se jis yra fik­suo­tas.

Ko­vo vi­du­ry­je Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jos Ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais Si­mo­na Kal­ve­ly­tė sa­kė, kad trūks­ta duo­me­nų apie kai ku­rių aptiktų at­ve­jų pa­si­skirs­ty­mą ap­skri­ty­se. Gir­di, spe­cia­lis­tai ruo­šia duo­me­nų su­ves­ti­nes, bus ma­to­mas iš­sa­mus vaiz­das ir tuo­met gal­būt in­for­ma­ci­ja bus pa­tei­kia­ma sa­vi­val­dy­bėms, jei pa­tei­ki­mas ne­si­kirs su as­mens duo­me­nų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mais.

Da­bar to pa­ties pa­si­tei­ra­vus mi­nė­tos spe­cia­lis­tės, ji in­for­ma­vo, jog šios sa­vai­tės pa­bai­go­je se­kos­kai­tos spe­cia­lis­tai ža­dė­jo in­for­muo­ti apie si­tu­a­ci­ją dėl su­ves­ti­nių, taip pat ko­kio de­ta­lu­mo – sa­vi­val­dy­bių, mies­tų – duo­me­nys bus skel­bia­mi.

Aly­tu­je su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru­su vis dau­gė­ja

Ko­vo 31-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, per ke­tu­rio­li­ka die­nų nu­sta­ty­tus tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jus 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tu­je to­kių at­ve­jų jau ten­ka 323, kai sa­vai­tės pra­džio­je ne­sie­kė 300. Dzū­ki­jos sos­ti­nė, bū­da­ma 15-a tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių pa­gal ser­ga­mu­mą CO­VID-19 in­fek­ci­ja per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį 100 tūkst. gy­ven­to­jų, ser­ga­mu­mu jau ve­ja­si ša­lies vi­dur­kį. Pas­ta­ra­sis ko­vo 31-ąją bu­vo 329 at­ve­jai mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų.

Pas­ku­ti­nę ko­vo die­ną Aly­taus ra­jo­nas pa­gal mi­nė­tus pa­ra­met­rus bu­vo 34-as tarp Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. Čia 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 112 tei­gia­mų ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų.

Ko­vo 30-ąją nau­jai ko­ro­na­vi­ru­si­nė in­fek­ci­ja nu­sta­ty­ta ke­tu­rio­li­kai aly­tiš­kių, o jų iš­tir­ta 328, iš šio skai­čiaus 251 tir­ta PGR – mė­gi­niu iš no­sia­ryk­lės ir 77 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais. Tą­dien Aly­taus ra­jo­ne fik­suo­ti 5 nauji CO­VID-19 su­sir­gi­mai iš tir­tų 109 as­me­nų. Iš pas­ta­ro­jo skai­čiaus 73 ra­jo­no gy­ven­to­jai tir­ti PGR ir 36 grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais.

Ko­vo 31-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su – 148, Aly­taus ra­jo­ne – 28, pa­svei­ku­sių­jų nuo šio vi­ru­so mies­te – 5 tūkst. 569, ra­jo­ne – 1 tūkst. 362.

Nuo per­nykš­tės pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos pra­džios iki šiol mi­ru­sių­jų, ku­riems pa­grin­di­ne mir­ties prie­žas­ti­mi diag­no­zuo­ta CO­VID-19 in­fek­ci­ja, skai­čius Aly­tu­je – 59 ne­kin­ta nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­rio, Aly­taus ra­jo­ne skai­čius – 32 iš­lie­ka nuo ko­vo vi­du­rio.

Ko­vo 31-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 40 „ko­vi­di­nių“ lo­vų bu­vo už­im­tos 22, dar 3 ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Il­gi­na­mas Aly­taus mo­bi­laus pa­tik­ros punk­to dar­bo lai­kas

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, pra­de­da­mas il­gin­ti mies­te vei­kian­čio mo­bi­laus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­to dar­bo lai­kas, nes dau­gė­ja no­rin­čių­jų iš­si­tir­ti, taip pat Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mu iš­plės­tas punk­te tu­rin­čių iš­si­tir­ti as­me­nų ra­tas dėl jų dar­bo po­bū­džio. Pa­vyz­džiui, šia­me punk­te pri­va­lo te­stuo­tis ne­vak­ci­nuo­ti visa skiepijimo schema švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai.

Iki šiol Aly­taus mo­bi­lus pa­tik­ros punk­tas, ku­ria­me dau­giau­sia ti­ria­si mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai, dar­bo die­no­mis dir­bo nuo 8 iki 16 val., sa­vait­ga­liais ir šven­čių die­no­mis – nuo 8 iki 12 val.

Ba­lan­džio 1–2 die­no­mis punk­tas veiks nuo 8 iki 20 val., ba­lan­džio 3-iąją – nuo 8 iki 16 val., ba­lan­džio 4-ąją, per Ve­ly­kas, – nuo 12 iki 16 val., ba­lan­džio 5-ąją – nuo 8 iki 16 val., ba­lan­džio 6–9 die­no­mis – nuo 8 iki 20 val., ba­lan­džio 10–11 die­no­mis – nuo 8 iki 16 val.

Kaip Aly­taus mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas dirbs vė­liau, dar bus spren­džia­ma.

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.