Vil­ka­viš­kio vys­ku­po Ri­man­to Nor­vi­los ve­ly­ki­nis svei­ki­ni­mas (0)

Vyskupas
Vil­ka­viš­kio vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­las. Zitos Stankevičienės nuotr.

Vėl šven­čia­me Kris­taus Pri­si­kė­li­mo iš­kil­mę – šv. Ve­ly­kas. Nors jas pa­si­tin­kant daug ne­ži­nios dėl ne­si­liau­jan­čios pan­de­mi­jos, gy­ve­ni­mas vie­naip ar ki­taip tę­sia­si. Tai mums pri­me­na be­si­sklei­džian­tis pa­va­sa­ris, iš šil­tes­nių kraš­tų su­grįž­tan­tys paukš­čiai.

Taip pat ir žmo­nių no­ras nu­si­mes­ti žie­mi­nius dra­bu­žius, įkvėp­ti pa­va­sa­riš­ko gai­vu­mo, jaus­tis lais­viau. To­kius lū­kes­čius dar la­biau su­stip­ri­na ir Kris­taus Pri­si­kė­li­mo, jo per­ga­lės prieš mir­tį šven­ti­mas.

Tiek ge­res­niais, tiek sun­kes­niais lai­kais žmo­nių gy­ve­ni­mas ne­su­sto­ja. Die­vas, su­kū­ręs žmo­gų ir ap­do­va­no­jęs jį lais­ve, drau­ge kiek­vie­ną iš mū­sų kvie­čia vi­so­kio­mis gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bė­mis kur­ti ir skleis­ti gė­rį, įkū­ny­ti ar­ti­mo mei­lę.

Tuo va­do­vau­ja­mės, nors kiek­vie­nas iš pa­tir­ties ge­rai ži­no­me, jog ne vi­sa­da bū­na pa­va­sa­ris, ne vi­sa­da esa­me lais­vi nuo su­si­dū­ri­mų su blo­giu, nuo kan­čios, ne vi­suo­met iš­ven­gia­me nuo­mo­nių skir­tin­gu­mo ar ide­o­lo­gi­nių prieš­ta­ra­vi­mų.

Taip yra, nes Kū­rė­jas mums do­va­no­jo pa­sau­lį, ku­ria­me, pa­sak Evan­ge­li­jos, yra ir pe­lų, ir grū­dų. Ku­ria­me vi­sa­da yra ir bus įtam­pa tarp gė­rio ir blo­gio. Tik to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis žmo­gus ga­li pa­žin­ti, kas yra ge­ra, o kas blo­ga. To­kiuo­se gy­ve­ni­mo sce­na­ri­juo­se Vieš­pats mus iš­ti­ria ir kiek­vie­nam su­da­ro ga­li­my­bes to­bu­lė­ti, ne­var­žy­da­mas pa­si­rin­ki­mo lais­vės.

Mus iš­ban­dy­da­mas Die­vas duo­da ne tik lais­vę ir erd­vę gy­ven­ti pa­sau­ly­je, bet ir ap­do­va­no­ja ma­lo­nė­mis, ku­rio­mis vi­du­jai stip­ri­na, drą­si­na, pa­de­da aug­ti, kad su Kris­tu­mi pri­si­kel­tu­me ir pa­siek­tu­me di­din­giau­sią tiks­lą – am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą.

Ve­ly­kų šven­ti­mas, ypač Di­džio­jo Ve­ly­kų tri­die­nio li­tur­gi­ja mums pri­me­na, jog Kris­tus, vyk­dy­da­mas sa­vo pa­siun­ti­ny­bę, iki pri­si­kė­li­mo per­ei­na per kan­čią ir mir­tį Gol­go­to­je. Ir mums gy­ve­ni­me ne vi­sa­da bus vien tik leng­va ir ma­lo­nu. Ne­iš­veng­si­me įtam­pų, prieš­ta­ra­vi­mų. Juk ir pats Jė­zus pa­sau­ly­je yra prieš­ta­ra­vi­mo žen­klas (plg. Lk 2, 34).

Vi­si sun­ku­mai, iš­ban­dy­mai, prieš­ta­ra­vi­mai pra­eis. Baig­sis įvai­rūs gy­ve­ni­mo rū­pes­čiai, dar­bai ir var­gai, pan­de­mi­jos ir ka­rai. Ta­čiau šia­me gy­ve­ni­me bū­tent to­kio­mis kon­kre­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis esa­me iš­ban­do­mi, stip­ri­na­mi ir to­bu­li­na­mi. Per tai iš­moks­ta­me aug­ti Die­vo ir ar­ti­mo mei­le. Jei Vieš­pa­ties pa­de­da­mi tvir­tai ir iš­ti­ki­mai lai­ky­si­mės jo ir, kaip sa­ko­ma ant­ra­me Ve­ly­kų die­nos šv. Mi­šių skai­ti­ny­je, siek­si­me to, kas aukš­ty­bė­se (plg. Kol 3, 1), ga­liau­siai į sa­vo gy­ve­ni­mo lo­by­ną su­rink­si­me ver­tin­giau­sius da­ly­kus.

Kad ir ko­kios bū­tų gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bės, drą­siai ke­liau­ki­me pir­myn su­si­tel­kę į svar­biau­sią sa­vo gy­ve­ni­mo tiks­lą, kad, kaip sa­ko­ma Laiš­ke žy­dams, „ne­pra­plauk­tu­me tar­si lai­vas pro uos­tą“ (Žyd 2, 1). Ne­pai­sant šian­die­nos iš­ban­dy­mų ir ne­ži­nios, Kris­taus Pri­si­kė­li­mo iš­kil­mė vi­siems džiu­giai te­skel­bia Jė­zaus per­ga­lę, ku­ri mums lai­duo­ja vi­sus lū­kes­čius pra­noks­tan­tį pa­ža­dą – am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.