Nr. 141 (13224)

2018-12-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 141 (13224) skaitykite:

 • Ka­lė­di­nių do­va­nų pir­ki­mo me­tas: vie­ta, kur ra­si­te at­sa­ky­mus, kaip nu­ste­bin­ti

 • Glo­bė­jų ir įtė­vių šven­tė kve­pė­jo vai­kų iš­puoš­tais me­duo­liais

 • Mes ne že­mės gro­bi­kai 

 • Pa­ro­da tiems, kas jau pa­si­il­go spal­vų 

 • Dan­tų im­plan­ta­vi­mas – at­sa­ky­mai iš spe­cia­lis­tų lū­pų 

 • Kvie­čia pa­žin­ti kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­dą Aly­tu­je ir El­ke
 •  Iš­kil­min­gas, šim­tais „ačiū” nu­spal­vin­tas me­tų ge­riau­sių­jų ap­do­va­no­ji­mo va­ka­ras 
 • Ko­kiuo­se ka­len­do­riuo­se žmo­nės skai­čiuo­ja iš­ma­nių­jų tech­no­lo­gi­jų am­žių? 
 • Tarp­tau­ti­nę fut­bo­lo die­ną pri­sta­ty­ta kny­ga „Aly­taus fut­bo­las” 
 • Stint­me­čio ten­den­ci­jos (2) 
 • Fo­to­me­ni­nin­kas hu­mo­rą iš gy­ve­ni­mo per­kė­lė į fo­to­gra­fi­jas so­cia­li­nia­me tin­kle
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri nu­spręs­ti, kiek Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je kai­nuos mė­ne­si­nis bi­lie­tas. Tai bū­tų nau­jo­vė vie­ti­niams marš­ru­tams,...
„Jei­gu žmo­nes tie vaiz­dai pra­links­mi­na, pa­ke­lia nuo­tai­ką – tai ir ge­rai, vais­tų ma­žiau reiks“, – sa­ko fo­to­me­ni­nin­kas, ta­py­to­jas Ze­no­nas Bul­ga­ko­vas so­cia­li­nia­me tin­kle...
Jūs esa­te pra­ra­dę vie­ną ar dau­giau dan­tų ir nu­spren­dė­te pa­si­do­mė­ti dan­tų im­plan­ta­ci­ja. Be abe­jo, ra­si­te daug in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­te, ta­čiau be pro­fe­sio­na­lių...
Mū­sų ben­dri­jo­je, jun­gian­čio­je Kaš­to­nų g. 20 na­mo gy­ven­to­jus, vis dar ne­rims­ta pa­si­pik­ti­ni­mas dėl verks­min­go, bet anaip­tol ne tik­rais fak­tais ar įro­dy­mais pa­grįs­to Mil­dos...
Au­to­rių ko­lek­ty­vo, ku­rio gre­to­se dir­bo ir laik­raš­čio „Aly­taus nau­jie­nos“ ko­res­pon­den­tė Al­do­na Ku­dzie­nė, pa­reng­ta kny­ga – pir­mo­ji Dzū­ki­jo­je, pa­sa­ko­jan­ti apie...
Pasakyti kokios trinkelės yra pačios populiariausios – labai sunku. Tačiau greičiausiai visi sutiksite jog gražus, tvarkingas kiemas yra labai svarbu. Visi norime jog į mūsų kiemą įžengę kaimynai ar...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.