Tarp­tau­ti­nę fut­bo­lo die­ną pri­sta­ty­ta kny­ga „Aly­taus fut­bo­las”

Si­mo­nas Pet­ra­vi­čius
Komentarai (1)
2018 Gruodis 12
knyga
Knygos „Alytaus futbolas“ herojus, auksinės „Dainavos“, 1975 metų Lietuvos čempionės, futbolininkas, kamuolio žongliravimo Dzūkijos sostinėje rekordininkas Vytautas Malinauskas (pirmas iš dešinės) apdovanoja pirmosios leidinio prekybos dienos pirkėjus. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Au­to­rių ko­lek­ty­vo, ku­rio gre­to­se dir­bo ir laik­raš­čio „Aly­taus nau­jie­nos“ ko­res­pon­den­tė Al­do­na Ku­dzie­nė, pa­reng­ta kny­ga – pir­mo­ji Dzū­ki­jo­je, pa­sa­ko­jan­ti apie pa­sau­ly­je po­pu­lia­riau­sią žai­dy­bi­nę spor­to ša­ką fut­bo­lą.

Kny­go­je pa­tei­kia­ma ir ne vie­na Aly­taus, dzū­kų spor­tui svar­bi da­ta.

„Aly­taus fut­bo­lo“ ben­dra­au­to­riaus Gin­ta­ro Lu­čins­ko dė­ka kny­go­je įvar­di­ja­ma ir pir­ma ofi­cia­li fut­bo­lo rung­ty­nių mies­te da­ta. Tai – 1921-ųjų spa­lio 25-oji, kai tar­pu­sa­vy­je su­žai­dė Aly­tu­je ba­za­vę­sis Vil­niaus 11-asis pės­ti­nin­kų pul­kas su 12-uo­ju Kau­no pės­ti­nin­kų pul­ku, „iš­leis­da­mas 7 prieš 1” (7:1).

Anks­tes­nių fut­bo­lo ap­raiš­kų mė­gi­no dai­ry­tis Vil­niaus Ga­o­no vals­ty­bi­nio žy­dų mu­zie­jaus dar­buo­to­ja Sau­lė Va­liū­nai­tė-Kin­du­rie­nė, ta­čiau dėl ne­iš­li­ku­sių Aly­taus mies­to ir kraš­to žy­dų ar­chy­vų ar dėl ki­tų ap­lin­ky­bių įro­dy­ti, kad „Bar Koch­ba“, „Ha­ko­ach“, „Ha­po­el“, „Ma­ka­bi“ ar ki­tos žy­dų or­ga­ni­za­ci­jos pir­mas fut­bo­lo rung­ty­nes Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ir vi­sa­me kraš­te su­žai­dė anks­čiau nei 1921 me­tais, ne­pa­vy­ko.  

Var­tant kny­gą „Aly­taus fut­bo­las“ ga­li­ma su­ras­ti ir tik­rą­jį Aly­taus mies­to sta­dio­no am­žių, ku­ris, pa­si­ro­do, yra be­veik 10 me­tų jau­nes­nis nei bu­vo tei­gia­ma anks­tes­nė­se kny­go­se, o tai pa­tvir­ti­na ir lei­di­ny­je pa­teik­ti se­nie­ji brė­ži­niai.

Nors pir­mo­ji ži­nu­tė apie pir­mą­ją Aly­taus „Dai­na­vą“ ir jos pra­lai­mė­ji­mą Kal­va­ri­jos „Ori­jai” 0:5 ne­bu­vo iš pa­čių džiu­giau­sių, tai – pir­mo­ji ofi­cia­liai ap­tik­ta nau­jie­na apie 1935-ai­siais is­to­ri­ją pra­dė­ju­sią „Dai­na­vą“, tuo­met dar Aly­taus šau­lių fut­bo­lo ko­man­dą.

Se­nuo­sius lai­kus me­na ir „Aly­taus fut­bo­lo“ ben­dra­au­to­rės Bi­ru­tės Ma­laš­ke­vi­čiū­tės links­mo­sios pa­sa­kė­čios, apie rim­tes­nes, tie­sa, ne vi­suo­met mie­las, mies­to fut­bo­lo pu­ses pa­sa­ko­ja kny­gos ini­cia­to­rių Da­riaus Ba­bi­jo­no, Ro­mo Trub­ni­ko­vo ir ki­tų teks­tų au­to­riai, o Sim­no ir Vei­sie­jų fut­bo­lo is­to­ri­jų ta­kais su skai­ty­to­ju vaikš­to Vy­tau­tas Sta­ne­vi­čius ir Ze­no­nas Sa­ba­liaus­kas.     

Kny­gą „Aly­taus fut­bo­las“ sti­lin­gai su­ma­ke­ta­vo aly­tiš­kis di­zai­ne­ris Va­le­ri­jus Čer­niaus­kas, su­tal­pi­nęs be­veik 20 au­to­rių teks­tus, aly­tiš­kių fo­to­gra­fų Faus­to Au­gus­ti­no, Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės, Ze­no­no Ši­lins­ko ir ki­tų au­to­rių ar­chy­vų nuo­trau­kas, brė­ži­nius, len­te­les, taip pat Al­ber­to An­ta­na­vi­čiaus-Šeks­py­ro ir Juo­zo Tys­lia­vos teks­tus, dai­nas, skir­tas fut­bo­lui.

Tarp­tau­ti­nę fut­bo­lo die­ną, per pir­mas 3 „Aly­taus fut­bo­lo“ pre­ky­bos va­lan­das, bu­vo par­duo­ta virš 30 kny­gų, tai – tei­gia­mas re­zul­ta­tas Dzū­ki­jos spor­to, lei­dy­bos is­to­ri­jo­je, o ka­dan­gi lei­di­nio eg­zem­plio­rių kie­kis – ne­dau­gia­ti­ra­žis, ga­li bū­ti, kad sa­vo skai­ty­to­ją greit pa­sieks vi­sos kny­gos. Jas do­va­noms nu­spren­dė įsi­gy­ti ir tur­ny­rus Aly­tu­je ren­gian­ti Lie­tu­vos ma­žo­jo fut­bo­lo aso­cia­ci­ja, iš­skir­ti­nis lei­di­nys jau pa­sie­kė ir Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos val­dy­bos na­rius bei Aly­taus ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos ap­do­va­no­ji­mų da­ly­vius.

Kny­gą kol kas ga­li­ma įsi­gy­ti vie­nin­te­lė­je vie­to­je – Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tre (S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g.). Į čia su­reng­tą lei­di­nio su­tik­tu­vių die­ną at­vy­ko ir auk­si­nės, 1975-ųjų, „Dai­na­vos“ fut­bo­li­nin­kai, ku­rių vie­nas – Vy­tau­tas Ma­li­naus­kas – ste­bė­jo ir ka­muo­lio žon­gli­ruo­to­jų pa­si­ro­dy­mą. Iki jo pa­sie­ki­mo, 852 kar­tų, jau­nie­siems aly­tiš­kiams dar to­li, ta­čiau Ka­lė­dų Se­ne­lis, ap­si­lan­kęs kny­gos su­tik­tu­vė­se, džiau­gė­si ir ap­do­va­no­jo vi­sus žon­gli­ruo­ti be­si­sten­gu­sius.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.