Dan­tų im­plan­ta­vi­mas – at­sa­ky­mai iš spe­cia­lis­tų lū­pų

Vil­ma Tau­rai­tė
Bur­nos chi­rur­gė Vil­ma Tau­rai­tė: „Pa­cien­tai gan daž­nai bai­mi­na­si skaus­mo ir ne­ma­lo­nių po­jū­čių im­plan­ta­ci­jos me­tu. Šiuo­lai­ki­nė dan­tų im­plan­ta­ci­jos pro­ce­dū­ra – ne­su­dė­tin­ga in­va­zi­nė in­ter­ven­ci­ja, nė kiek ne­su­dė­tin­ges­nė, o kai ku­riais at­ve­jais ir pa­pras­tes­nė už dan­ties ša­li­ni­mo ope­ra­ci­ją.“
Jūs esa­te pra­ra­dę vie­ną ar dau­giau dan­tų ir nu­spren­dė­te pa­si­do­mė­ti dan­tų im­plan­ta­ci­ja. Be abe­jo, ra­si­te daug in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­te, ta­čiau be pro­fe­sio­na­lių me­di­ci­nos ži­nių sun­ku at­skir­ti pe­lus nuo grū­dų – in­for­ma­ci­ja daž­nai prieš­ta­rin­ga. Į ką rei­kia iš­ties at­kreip­ti dė­me­sį, o kas yra pa­pras­čiau­si mi­tai, Jūs su­ži­no­si­te ap­si­lan­kę gruo­džio 17 d. 18.30 val. se­mi­na­re dan­tų im­plan­ta­ci­jos te­ma, ku­rį ren­gia „Al­ba­den­ta“ odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka Aly­tu­je ir „Med­gru­pė“, įga­lio­tie­ji „Strau­mann“ (Švei­ca­ri­ja) kom­pa­ni­jos at­sto­vai. Da­ly­viai ga­lės už­duo­ti lek­to­riams klau­si­mus as­me­niš­kai­ ir iš­girs­ti ko­men­ta­rą iš spe­cia­lis­tų lū­pų. Ko­kie klau­si­mai daž­niau­siai ke­lia ne­ri­mą pa­cien­tams, be­si­krei­pian­tiems į mus dėl dan­tų at­kū­ri­mo im­plan­tais? Pa­mė­gin­si­me at­sa­ky­ti da­bar.

Ar tie­sa, kad dan­tų im­plan­ta­ci­ja – la­bai skaus­min­ga ir ne­ma­lo­ni pro­ce­dū­ra? 

At­sa­ko bur­nos chi­rur­gė Vil­ma Tau­rai­tė 

Pa­cien­tai gan daž­nai bai­mi­na­si skaus­mo ir ne­ma­lo­nių po­jū­čių im­plan­ta­ci­jos me­tu. Šiuo­lai­ki­nė dan­tų im­plan­ta­ci­jos pro­ce­dū­ra – ne­su­dė­tin­ga in­va­zi­nė in­ter­ven­ci­ja, nė kiek ne­su­dė­tin­ges­nė, o kai ku­riais at­ve­jais ir pa­pras­tes­nė už dan­ties ša­li­ni­mo ope­ra­ci­ją. Pa­pras­ta vie­no dan­ties im­plan­ta­ci­ja trun­ka apie 30–40 min., o kai im­plan­tuo­ja­ma dau­giau im­plan­tų – 1–1,5 val. ir il­giau. Prieš pro­ce­dū­rą at­lie­ka­ma vie­ti­nė ne­jaut­ra, dėl ku­rios pro­ce­dū­ros me­tu pa­cien­tas ne­jau­čia skaus­mo. Net­gi ga­li­ma iš­veng­ti ada­tos dū­rio su­ke­lia­mo ne­ma­lo­naus po­jū­čio nu­skaus­mi­ni­mo pro­ce­dū­ros me­tu – prieš tai in­jek­ci­jos vie­ta pa­te­pa­ma ap­li­ka­ci­niu anes­te­ti­ku, ku­ris su­vei­kia pieš in­jek­ci­ją. 

Ar tie­sa, kad pri­pras­ti prie im­plan­tuo­tų dan­tų sun­ku? Il­gą lai­ką ten­ka jaus­ti sve­tim­kū­nio po­jū­tį bur­no­je? 

At­sa­ko pro­te­zuo­jan­ti gy­dy­to­ja San­dra Mar­cin­kie­nė 

Ne­tie­sa. Žmo­gus im­plan­to jus­ti ne­ga­li, nes im­plan­tas srie­gia­mas į žan­di­kau­lio kau­lą. Kar­tais žmo­nės, ku­riems dan­tis bu­vo im­plan­tuo­tas prieš ke­le­tą me­tų, at­ėję į pro­fi­lak­ti­nę ap­žiū­rą man ro­do į vai­ni­kė­lį, su­pro­te­zuo­tą ant im­plan­to, ir sa­ko, kad tai na­tū­ra­lus jų dan­tis. Tai tik pa­ro­do, kaip pa­cien­tas su­si­gy­ve­na su im­plan­tu ir ant jo su­pro­te­zuo­tu vai­ni­kė­liu. Tuo la­biau kad pro­te­za­vi­mo ant im­plan­to me­tu bū­si­mas dan­ties vai­ni­kė­lis pri­tai­ko­mas prie gre­ti­mų dan­tų – ati­tai­ko­ma to­kia pat dan­ties spal­va, pri­de­ri­na­ma for­ma. 

Ar tie­sa, kad dan­tų im­plan­ta­vi­mas yra la­bai bran­gi, dau­ge­liui pa­cien­tų ne­įkan­da­ma pa­slau­ga? 

At­sa­ko „Al­ba­den­ta“ odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas An­drius Ne­vec­ka 

Taip, dan­tų im­plan­ta­ci­ja nė­ra pi­gi pro­ce­dū­ra. Ta­čiau toks ver­ti­ni­mas la­bai pri­klau­so nuo to, su kuo ly­gin­si­me. Pvz., jei ly­gin­si­me iš­ima­mos plokš­te­lės ir fik­suo­to dan­tų pro­te­zo, tvir­ti­na­mo ant 4–6 im­plan­tų, kai­ną, skir­tu­mas bus ryš­kus. Ta­čiau ne­ga­li­me ly­gin­ti kom­for­to, ku­rį su­tei­kia fik­suo­tas dan­tų lan­kas ant im­plan­tų su plokš­te­le – plokš­te­lė kram­ty­mo funk­ci­ją at­ku­ria tik iš da­lies, sun­kiai lai­ko­si bur­no­je. Dan­tų at­kū­ri­mo im­plan­tais kai­nai įta­kos tu­ri, kad mū­sų kli­ni­ko­je nau­do­ja­mi tik pa­ti­ki­mi, il­gą is­to­ri­ją tu­rin­tys švei­ca­riš­ki „Strau­mann“ im­plan­tai. Siū­ly­čiau į dan­tų im­plan­ta­ci­ją žiū­rė­ti kaip į il­ga­lai­kę in­ves­ti­ci­ją į svei­ka­tą. Taip pat no­rė­čiau pri­min­ti apie ga­li­my­bę dan­tų im­plan­ta­ci­ją įsi­gy­ti iš­si­mo­kė­ti­nai ir pa­si­nau­do­ti „Ge­ne­ral fi­nan­cing­ Med­li­zin­go“ pa­slau­go­mis. La­bai pa­to­gu, kad vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus ga­li­ma už­pil­dy­ti mū­sų kli­ni­ko­je trum­piau nei per 10 min., o ga­li­mas iš­si­mo­kė­ji­mo ter­mi­nas – net iki 84 mėn. 

Ar tie­sa, kad, iš­trau­kus prie­ki­nį dan­tį, su tar­pu tarp dan­tų tu­rė­siu vaikš­čio­ti 3–4 mėn? Ne­ga­liu to sau leis­ti, nes dir­bu „dar­bą su žmo­nė­mis“. 

At­sa­ko bur­nos chi­rur­gė Vil­ma Tau­rai­tė 

Ne­tie­sa. Kai ku­riais at­ve­jais – kai žan­di­kau­lio kau­lo yra už­tek­ti­nai, o dan­te­nos pa­kan­ka­mo sto­rio, im­plan­tą ga­li­ma srieg­ti iš kar­to iš­trau­kus dan­tį. Ži­no­ma, šią ga­li­my­bę rei­kia la­bai kruopš­čiai įver­tin­ti. Ki­tu at­ve­ju, kai po dan­ties ša­li­ni­mo rei­kia lauk­ti, yra pa­ga­mi­na­mas lai­ki­nas dan­tu­kas, ku­ris už­pil­do at­si­ra­du­sį tar­pą tarp dan­tų, taip pat at­ro­do es­te­tiš­kai. 

Ar tie­sa, kad dan­tų im­plan­tų prie­žiū­ra la­bai su­dė­tin­ga? 

At­sa­ko pro­te­zuo­jan­ti gy­dy­to­ja San­dra Mar­cin­kie­nė 

Iš da­lies tie­sa. Ne­ga­lė­čiau teig­ti, kad dan­tų im­plan­tų prie­žiū­ra yra „la­bai“ su­dė­tin­ga, ta­čiau ne­rei­kė­tų ma­ny­ti, kad su­si­dė­jus im­plan­tus tuo vis­kas ir bai­gia­si ir jų pri­žiū­rė­ti vi­sai ne­be­rei­kės. Dan­tų im­plan­tus ir ant jų su­pro­te­zuo­tas res­tau­ra­ci­jas rei­kia pri­žiū­rė­ti kaip ir nuo­sa­vus dan­tis. Tam skir­ti spe­cia­lūs dan­tų še­pe­tė­liai ir siū­lai, ku­riuos rei­kia nau­do­ti kas­dien. O du kar­tus per me­tus re­ko­men­duo­ja­ma at­vyk­ti pro­fe­sio­na­lios bur­nos hi­gie­nos, ku­rios me­tu nu­va­lo­mos ap­na­šos ir nuo sun­kiai pri­ei­na­mų vie­tų. Taip pat at­lie­ka­ma pro­fi­lak­ti­nė ap­žiū­ra. Im­plan­tų tar­na­vi­mo lai­kas la­bai pri­klau­so nuo kiek­vie­no pa­cien­to pa­stan­gų juos są­ži­nin­gai pri­žiū­rė­ti. 

Bran­ges­nis im­plan­tai – ge­res­nė ko­ky­bė? 

At­sa­ko bur­nos chi­rur­gė Vil­ma Tau­rai­tė 

Šis pa­sa­ky­mas tik­rai tu­ri tie­sos. Daž­niau­siai bran­ges­nių im­plan­tų ga­min­to­jai in­ves­tuo­ja ne tik į ga­my­bą, bet ir į moks­li­nius ty­ri­mus, nau­jau­sius ty­ri­mo me­to­dus. Rin­kos ly­de­riai pa­pras­tai ski­ria daug dė­me­sio im­plan­tų ko­ky­bei už­tik­rin­ti. Džiau­giuo­si, kad mū­sų kli­ni­ko­je srie­gia­mi tik švei­ca­riš­ki „Strau­mann“ dan­tų im­plan­tai, ku­rie pa­si­žy­mi itin di­de­liu pri­gi­jimo pro­cen­tu. Ne­ma­žą da­lį im­plan­ta­vi­mo kai­nos su­da­ro kli­ni­kos pa­ti­ria­mi kaš­tai. Kar­tais net tie pa­tys im­plan­tai skir­tin­go­se kli­ni­ko­se kai­nuo­ja skir­tin­gai. Tai la­bai pri­klau­so nuo kli­ni­kos po­žiū­rio į nau­jau­sias im­plan­ta­vi­mo ir diag­nos­ti­kos ga­li­my­bes. Kaip pa­vyz­dys: dar ir da­bar dau­ge­lis kli­ni­kų im­plan­tuo­ja iš­ty­ri­mui ne­nau­do­da­mos 3D to­mog­ra­fo. Be šios diag­nos­ti­kos prie­mo­nės šiuo­lai­ki­nė im­plan­to­lo­gi­ja tie­siog ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma, o tai sa­vo ruož­tu le­mia di­des­nę pro­ce­dū­ros kai­ną.

 Ar žmo­gaus imu­ni­nė sis­te­ma ga­li at­mes­ti im­plan­tą kaip sve­tim­kū­nį?

At­sa­ko bur­nos chi­rur­gė Vil­ma Tau­rai­tė

 Ne­tie­sa. At­mes­ti im­plan­to or­ga­niz­mas ne­ga­li, jis ga­li tie­siog ne­pri­gy­ti. Vi­sad kal­bė­da­mie­si su pa­cien­tais pri­me­na­me, kad yra to­kia ri­zi­ka, kad im­plan­tas ga­li ne­pri­gy­ti, ta­čiau ji yra ste­bė­ti­nai ma­ža. Aukš­čiau­sios kla­sės im­plan­tai ga­mi­na­mi iš ti­ta­no – cir­ko­nio ly­di­nio, ku­rie pa­si­žy­mi ypač ge­ru pri­gi­jimu. Anks­čiau mi­nė­tai ga­li­mai (ma­žiau kaip 3 proc.) im­plan­to ne­pri­gi­ji­mo ti­ki­my­bei, la­biau­siai įta­kos tu­ri­ im­plan­to pa­ti­ki­mu­mas ir ko­ky­bė, in­di­vi­du­a­li pa­cien­to svei­ka­tos būk­lė bei pa­cien­to bur­nos hi­gie­nos įgū­džiai ir pa­si­ry­ži­mas tin­ka­mai rū­pin­tis im­plan­tu. Ypač kom­pli­ka­ci­jų ti­ki­my­bę pa­di­di­na gre­tu­ti­nės pa­cien­to li­gos (cuk­ri­nis dia­be­tas, os­te­o­po­ro­zė), taip pat rū­ky­mas, ku­ris pa­blo­gi­na au­di­nių gi­ji­mą. Ne­pri­gi­jus im­plan­tui ne­rei­kė­tų jau­din­tis. Šiuo at­ve­ju im­plan­tas iš­ima­mas ir po 3 mėn. ne­mo­ka­mai im­plan­tuo­ja­mas an­trą kar­tą.

 Spe­cia­lis­tai su­tin­ka, kad mi­tų apie im­plan­ta­ci­ją, kaip ir apie vi­są odon­to­lo­gi­ją, for­ma­vi­mą­si nu­le­mia daž­nai ne­ko­ky­biš­kos in­for­ma­ci­jos in­ter­ne­te gau­sa, ne­pro­fe­sio­na­lūs ko­men­ta­rai. Vi­sus, no­rin­čius su­ži­no­ti dau­giau apie im­plan­ta­ci­jos ga­li­my­bes, kvie­čia­me re­gist­ruo­tis ir at­vyk­ti į ne­mo­ka­mą odon­to­lo­gi­jos kli­ni­kos „Al­ba­den­ta“ or­ga­ni­zuo­ja­mą se­mi­na­rą, ku­ris įvyks odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ko­je „Al­ba­den­ta“ gruo­džio 17 d. 18.30. Kvies­ti­nė lek­to­rė iš „Strau­mann“ kom­pa­ni­jos – Vio­le­ta Vin­slo­vie­nė.

 Te­le­fo­nas re­gist­ra­ci­jai +370 640 64 141. 

Užs. Nr. 1101 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.