Mes ne že­mės gro­bi­kai

Ona Iva­naus­kie­nė, Kaš­to­nų g. 20 na­mo ben­dri­jos pir­mi­nin­kė
Komentarai (2)
2018 Gruodis 11
kaštonai
­
Mū­sų ben­dri­jo­je, jun­gian­čio­je Kaš­to­nų g. 20 na­mo gy­ven­to­jus, vis dar ne­rims­ta pa­si­pik­ti­ni­mas dėl verks­min­go, bet anaip­tol ne tik­rais fak­tais ar įro­dy­mais pa­grįs­to Mil­dos Onos Dauk­šie­nės straips­nio „Kaš­to­nui lė­tas ga­las“ („Aly­taus nau­jie­nos“, 2018 m. spa­lio 9 d.).

Mū­sų ben­dri­ją p. M.O.Dauk­šie­nė dėl prie mū­sų na­mo įsi­reng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės pa­va­di­no

gro­bi­kais, lyg tai mes že­mę iš Kaš­to­nų g. 14 na­mo bū­tu­me pa­vo­gę. Tai vi­siš­kai ab­sur­diš­kas me­las, nes Kaš­to­nų g. 20 na­mui pri­klau­san­čio že­mės skly­po de­ta­lu­sis pla­nas bu­vo pa­reng­tas dar 2014 me­tais, su­tar­tis dėl vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos 65 me­tams pa­si­ra­šy­ta 2017 me­tų ge­gu­žės 3 die­ną. Aikš­te­lės įren­gi­mo dar­bus ga­lė­jo­me baig­ti dar pra­ėju­siais me­tais, bet jie už­tru­ko dėl lai­ku ne­nu­kel­to pre­ky­bos kios­ko „To­po­liu­kas“.

Ne­rei­kia grau­din­ti skai­ty­to­jų, kad kaš­to­nui at­ei­na lė­tas ga­las, nes pa­da­ręs ne­di­de­lį grę­ži­nė­lį gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­rius pa­tvir­ti­no, jog me­dis yra gy­vas. Jo­kiais įsta­ty­mais ar tei­sės ak­tais nė­ra pa­grįs­tas M.O.Dauk­šie­nės rei­ka­la­vi­mas, kad prieš ren­giant aikš­te­lę tar­tis dėl to tu­rė­jo­me su Kaš­to­nų g. 14 na­mo gy­ven­to­jais. Juk že­mė yra vals­ty­bės, tad ir jos nau­do­ji­mo tvar­ką nu­sta­to bei pri­žiū­ri vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gū­nai.

Mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad ne­leis­da­mi sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių gre­ti­mo na­mo gy­ven­to­jams net­gi už nuo­sa­vas lė­šas įsi­reng­to­je aikš­te­lė­je su­da­ry­si­me jiems ne­pa­to­gu­mų ir jie vi­so­ke­rio­pai truk­dys. Ta­čiau juk nie­kas ne­truk­do Kaš­to­nų g. 14 na­mo gy­ven­to­jams už nuo­sa­vas lė­šas įsi­reng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, ku­ria ga­lė­tų nau­do­tis tik jų na­mo gy­ven­to­jai?!

Po­niai M.O.Dauk­šie­nei, užuot šmei­žus mus ir sa­vo skun­dais truk­dant įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nus, de­rė­tų mū­sų tik at­si­pra­šy­ti. Mes tik­rai tik už ge­rą ir tai­kią kai­my­nys­tę.

  Komentaras

  Teisingai rašo Kaštonų g. 20 namo pirmininkė, kad M. O. Daukšienė užsiima tik šmeižtu ir kitų gyventojų kiršinimu, tokiems žmonėms reikia duoti atkirti ir nustos nesąmonių rašymu.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.