Mes ne že­mės gro­bi­kai

Ona Iva­naus­kie­nė, Kaš­to­nų g. 20 na­mo ben­dri­jos pir­mi­nin­kė
Komentarai (2)
2018 Gruodis 11
kaštonai
­
Mū­sų ben­dri­jo­je, jun­gian­čio­je Kaš­to­nų g. 20 na­mo gy­ven­to­jus, vis dar ne­rims­ta pa­si­pik­ti­ni­mas dėl verks­min­go, bet anaip­tol ne tik­rais fak­tais ar įro­dy­mais pa­grįs­to Mil­dos Onos Dauk­šie­nės straips­nio „Kaš­to­nui lė­tas ga­las“ („Aly­taus nau­jie­nos“, 2018 m. spa­lio 9 d.).

Mū­sų ben­dri­ją p. M.O.Dauk­šie­nė dėl prie mū­sų na­mo įsi­reng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės pa­va­di­no

gro­bi­kais, lyg tai mes že­mę iš Kaš­to­nų g. 14 na­mo bū­tu­me pa­vo­gę. Tai vi­siš­kai ab­sur­diš­kas me­las, nes Kaš­to­nų g. 20 na­mui pri­klau­san­čio že­mės skly­po de­ta­lu­sis pla­nas bu­vo pa­reng­tas dar 2014 me­tais, su­tar­tis dėl vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos 65 me­tams pa­si­ra­šy­ta 2017 me­tų ge­gu­žės 3 die­ną. Aikš­te­lės įren­gi­mo dar­bus ga­lė­jo­me baig­ti dar pra­ėju­siais me­tais, bet jie už­tru­ko dėl lai­ku ne­nu­kel­to pre­ky­bos kios­ko „To­po­liu­kas“.

Ne­rei­kia grau­din­ti skai­ty­to­jų, kad kaš­to­nui at­ei­na lė­tas ga­las, nes pa­da­ręs ne­di­de­lį grę­ži­nė­lį gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­rius pa­tvir­ti­no, jog me­dis yra gy­vas. Jo­kiais įsta­ty­mais ar tei­sės ak­tais nė­ra pa­grįs­tas M.O.Dauk­šie­nės rei­ka­la­vi­mas, kad prieš ren­giant aikš­te­lę tar­tis dėl to tu­rė­jo­me su Kaš­to­nų g. 14 na­mo gy­ven­to­jais. Juk že­mė yra vals­ty­bės, tad ir jos nau­do­ji­mo tvar­ką nu­sta­to bei pri­žiū­ri vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gū­nai.

Mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad ne­leis­da­mi sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių gre­ti­mo na­mo gy­ven­to­jams net­gi už nuo­sa­vas lė­šas įsi­reng­to­je aikš­te­lė­je su­da­ry­si­me jiems ne­pa­to­gu­mų ir jie vi­so­ke­rio­pai truk­dys. Ta­čiau juk nie­kas ne­truk­do Kaš­to­nų g. 14 na­mo gy­ven­to­jams už nuo­sa­vas lė­šas įsi­reng­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, ku­ria ga­lė­tų nau­do­tis tik jų na­mo gy­ven­to­jai?!

Po­niai M.O.Dauk­šie­nei, užuot šmei­žus mus ir sa­vo skun­dais truk­dant įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų pa­rei­gū­nus, de­rė­tų mū­sų tik at­si­pra­šy­ti. Mes tik­rai tik už ge­rą ir tai­kią kai­my­nys­tę.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.