Mė­ne­si­nio bi­lie­to kai­na – lu­pi­ka­vi­mas?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2018 Gruodis 11
Mikroautobusai
 25 eu­rai už po­pie­ri­nį mė­ne­si­nį bi­lie­tą su­skai­čiuo­ti įver­ti­nus, kad per mė­ne­sį yra vi­du­ti­niš­kai 21 dar­bo die­na, per ją vie­ną ke­lei­viai mies­to trans­por­tu nau­do­sis du kar­tus, kas­dien per­kant vien­kar­ti­nius bi­lie­tus per mė­ne­sį bū­tų su­mo­ka­ma 25 eu­rai 20 cen­tų.                              Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. 
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri nu­spręs­ti, kiek Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je kai­nuos mė­ne­si­nis bi­lie­tas. Tai bū­tų nau­jo­vė vie­ti­niams marš­ru­tams, mė­ne­si­nis bi­lie­tas čia at­si­ras­tų nuo at­ei­nan­čio sau­sio, o nu­ma­to­ma kai­na – 25 eu­rai. Toks bi­lie­tas bū­tų tik ke­tu­riais eu­rais pi­ges­nis nei Vil­niu­je, tri­mis eu­rais ma­žes­nė kai­na nei Kau­ne. Bet ar su šiais mies­tais ga­li­ma ly­gin­ti Aly­taus vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tų at­stu­mus, va­žiuo­jan­čių ke­lei­vių skai­čių, taip pat sos­ti­nė­je ir Aly­tu­je dar­buo­to­jams mo­ka­mas al­gas? Tad ne­at­si­tik­ti­nai kai kas pla­nuo­ja­mą mė­ne­sio bi­lie­to kai­ną va­di­na mies­tie­čių lu­pi­ka­vi­mu ir pa­tai­ka­vi­mu nau­jiems ve­žė­jams.

„Su per­sė­di­mais ge­ra kai­na“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­ma­to pa­tvir­tin­ti mė­ne­si­nio bi­lie­to kai­ną at­si­žvelg­da­ma į sa­vi­val­dy­bės pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį su kon­kur­so bū­du pa­rink­ta nau­ja ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­niais marš­ru­tais įmo­ne – Kau­no ben­dro­ve „Kaut­ra“. Ji, vyk­dy­da­ma įsi­pa­rei­go­ji­mus, nu­ma­to pla­tin­ti mė­ne­si­nius bi­lie­tus, o jų kai­ną tu­ri tvir­tin­ti ta­ry­ba. Nau­ji ve­žė­jai mies­te tu­ri pra­dė­ti dirb­ti gruo­džio 22-ąją.

Pa­gal sa­vi­val­dy­bės su „Kaut­ra“ pa­si­ra­šy­tos su­tar­ties prie­dus šio bi­lie­to pre­li­mi­na­ri kai­na yra 26 eu­rai. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ji tei­kia­ma tvir­tin­ti eu­ru ma­žes­nė.

25 eu­rai už po­pie­ri­nį mė­ne­si­nį bi­lie­tą su­skai­čiuo­ti įver­ti­nus, kad per mė­ne­sį yra vi­du­ti­niš­kai 21 dar­bo die­na, per ją vie­ną ke­lei­viai mies­to trans­por­tu nau­do­sis du kar­tus, kas­dien per­kant vien­kar­ti­nius bi­lie­tus per mė­ne­sį bū­tų su­mo­ka­ma 25 eu­rai 20 cen­tų. Šio bi­lie­to kai­na su 50 proc. nuo­lai­da bū­tų 12 eu­rų 50 cen­tų, o leng­va­ti­niais bi­lie­tais nau­do­ja­si pen­si­nin­kai, ne­įga­lie­ji, bu­vę trem­ti­niai.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­rius su­rin­ko in­for­ma­ci­ją iš ki­tų mies­tų, ku­riuo­se ke­lei­viai vie­ti­niais re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais nau­do­ja­si mė­ne­si­niais bi­lie­tais. Ir tai liu­di­ja, kad Aly­tu­je nu­ma­to­ma to­kio bi­lie­to kai­na tik ke­liais eu­rais ma­žes­nė nei di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se. Pa­vyz­džiui, Vil­niu­je mė­ne­si­nio bi­lie­to kai­na yra 29 eu­rai, Kau­ne – 28 eu­rai, Pa­ne­vė­žy­je – 27 eu­rai 80 cen­tų, Klai­pė­do­je – 27 eu­rai, Drus­ki­nin­kuo­se – 20 eu­rų, Ma­ri­jam­po­lė­je – 16 eu­rų.

„Mė­ne­si­niu bi­lie­tu vie­ti­niais marš­ru­tais bus ga­li­ma nau­do­tis ir dau­giau nei du kar­tus per die­ną – va­žiuo­ti į dar­bą ir at­gal. Nau­do­jan­tis to­kiu bi­lie­tu va­žia­vi­mų skai­čius nė­ra ri­bo­ja­mas, taip pat ir sa­vait­ga­liais. Va­žiuo­jant su per­sė­di­mais ge­ra kai­na. Ją tu­rės nu­sta­ty­ti ta­ry­ba. Rei­kia įver­tin­ti tai, kad su­ma­ži­nus šio bi­lie­to kai­ną sa­vi­val­dy­bei teks do­tuo­ti ve­žė­jus“, – sa­kė Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Al­gi­man­tas Ta­ra­se­vi­čius.

Šio bi­lie­to kai­nai pri­ta­ru­sio ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės Gin­ta­rės Rim­ku­tės-Mer­čai­tie­nės tei­gi­mu, pra­dė­jus dirb­ti nau­jiems ve­žė­jams mies­te at­si­ras nau­jų marš­ru­tų, kai kas jais va­ži­nės su per­sė­di­mais, tad mė­ne­si­nis bi­lie­tas bus tik­rai nau­din­gas, taip pat žmo­nės ne­tau­py­da­mi ga­lės grįž­ti pie­tų: „Pa­ga­liau tai ne­bus var­di­nis bi­lie­tas. Pa­vyz­džiui, dar­bo die­no­mis ga­lės va­ži­nė­ti vie­ni šei­mos at­sto­vai, sa­vait­ga­liais – ki­ti. No­riu pa­si­džiaug­ti, kad moks­lei­viams mė­ne­si­nis bi­lie­tas tu­rė­tų kai­nuo­ti 5 eu­rus. Jie už to­kią kai­ną ga­lės va­ži­nė­ti ne tik į mo­kyk­lą ir at­gal, bet ir į bū­re­lius. Elek­tro­ni­nio mė­ne­si­nio bi­lie­to kai­na tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nė.“

To­kie bi­lie­tai tu­rė­tų at­si­ras­ti iki at­ei­nan­čių me­tų ba­lan­džio pa­bai­gos, o pa­gal su­tar­ties su „Kaut­ra“ prie­dus jo pre­li­mi­na­ri kai­na yra 22 eu­rai mė­ne­siui. At­si­ra­dus mė­ne­si­niams elek­tro­ni­niams bi­lie­tams po­pie­ri­niai iš­nyks. Taip pat nu­ma­ty­ta ir pre­li­mi­na­ri vien­kar­ti­nio va­žia­vi­mo bi­lie­to kai­na – 70 cen­tų. Ta­čiau kol kas ji iš­liks da­bar­ti­nė – 60 cen­tų.

„Jei gau­ni mi­ni­ma­lią al­gą, kai­na di­de­lė“

„To Aly­tu­je dar ne­bu­vo, ver­tin­ti su­dė­tin­ga. Pa­ly­gin­ti su ki­tais mies­tais, mė­ne­si­nio bi­lie­to kai­na lyg ir nor­ma­li. Jei žmo­gus per die­ną vie­ną­kart nau­do­ja­si mies­to trans­por­tu, jam pirk­ti mė­ne­si­nį bi­lie­tą ne­ap­si­mo­ka, bet jei daž­niau, ma­ny­čiau, ap­si­mo­ka“, – tvir­ti­no ta­ry­bos In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ąžuo­las.

„Jei gau­ni mi­ni­ma­lią al­gą, mė­ne­si­nio bi­lie­to kai­na di­de­lė. Bet tie, ku­rie dirb­ti va­ži­nė­ja į Pra­mo­nės ra­jo­ną, ma­nau, už­dir­ba dau­giau“, – svarstė ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė.

„Kaut­ros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Skar­džiu­kas pa­brė­žė, nors mė­ne­si­nio bi­lie­to pre­li­mi­na­ri kai­na nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je, ta­čiau jos nu­sta­ty­mas yra mies­to ta­ry­bos kom­pe­ten­ci­ja: „25 eu­rai už mė­ne­si­nį bi­lie­tą – nor­ma­li kai­na, ati­tin­kan­ti re­a­li­jas, įver­ti­nus ku­ro kai­nas ir dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus. Vil­niu­je ir Kau­ne šių bi­lie­tų kai­nos nu­sta­ty­tos jau se­no­kai.“

„Lu­pi­kai. Tu­rė­tų bū­ti 20 eu­rų“

Da­bar mies­to ta­ry­bai siū­lo­mą tvir­tin­ti po­pie­ri­nio mė­ne­si­nio bi­lie­to kai­ną kaip di­de­lę aly­tiš­kiams ver­ti­no ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­nas Va­lius Mi­ce­vi­čius. Jo tvir­ti­ni­mu, mies­te žmo­nių ma­žė­ja ir dar ma­žės, iškyla klau­si­mas, kiek žmo­nių pirks šiuos bi­lie­tus ir dar už to­kią kai­ną.

„Lu­pi­kai. Tu­rė­tų bū­ti 20 eu­rų, tai bū­tų nor­ma­lu, žmo­nės ska­ti­na­mi įsi­gy­ti mė­ne­si­nius bi­lie­tus. To­kią kai­ną esa­me svars­tę su Mies­to ūkio sky­riaus, „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“, ku­ri at­sa­kin­ga už vie­ti­nių marš­ru­tų ap­tar­na­vi­mą, spe­cia­lis­tais. Ar ga­li ly­gin­ti Vil­nių ir Aly­tų, o sos­ti­nė­je mė­ne­si­nis bi­lie­tas tik ke­tu­riais eu­rais bran­ges­nis, jei pas mus nu­sta­tys 25 eu­rus“, – min­ti­mis da­li­jo­si šiuo me­tu da­lį mies­to marš­ru­tų ap­tar­nau­jan­čios ben­dro­vės „Mul­ti­va­nas“ di­rek­to­rius Vac­lo­vas Ka­ra­le­vi­čius.

Ko­kiais kri­te­ri­jais va­do­vau­jan­tis tu­rė­tų bū­ti nu­sta­to­ma mė­ne­si­nio bi­lie­to kai­na? Ar už­ten­ka ver­tin­ti tik dar­bo die­nų skai­čių per mė­ne­sį, nu­ma­tant, kad per die­ną ke­lei­viai šiuo bi­lie­tu nau­do­sis du kar­tus?

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ Trans­por­to rei­ka­lų sky­riaus ke­lei­vi­nio trans­por­to vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Jev­ge­nij Sto­lo­vic­kij ne­si­ė­mė ver­tin­ti aly­tiš­kiams ke­ti­na­mo nu­sta­ty­ti šio bi­lie­to kai­nos, ta­čiau nu­ro­dė tris kri­te­ri­jus, ku­riais va­do­vau­jan­tis ji tu­rė­tų bū­ti tvir­ti­na­ma. Tai vie­no ke­lei­vio ki­lo­met­ro sa­vi­kai­na, kiek vi­du­ti­niš­kai vie­nu at­stu­mu va­žiuo­ja vie­nas ke­lei­vis ir kiek kar­tų per mė­ne­sį va­žiuo­ja­ma, – tam tu­ri bū­ti at­lik­ta ana­li­zė.

Aly­tu­je po­pie­ri­nis mė­ne­si­nis bi­lie­tas nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio tu­rė­tų at­si­ras­ti pir­mą kar­tą, ir iš kar­to ne­ma­ža kai­na. Ar dėl jos ne­nu­svils ve­žė­jai ir sa­vi­val­dy­bė? Bran­gi nau­jo­vė aly­tiš­kiams ga­li bū­ti ne­įkan­da­ma.  

  Komentaras

  Tiesiog mūsų mieste važinėjimą mikro autobusiukais buvo atpratinę patys vairuotojai dėl grafikų nesilaikymo. Atėjęs į sustojimą nežinai bus ar nebus, Ypač savaitgaliais, tai susidūriau išėjusi iš laidojimo namų (prie mašinų gamyklos). Į renginius į MKKC nesinori į miesto pakraštį, nes nėra kuo grįžti. Savivaldybės darbuotojai turėtų pastebėti, kad pagal nuolaidų dotavimą pagrindiniai srautai. Dabartiniams vairuotojam nesinori eiti dirbti, nes puikiai žino, kad nebus galimybės užsidirbti antro atlyginimo už nepateiktus bilietus ir dotacijas. Laukiam modernių, su lanksčiais grafikais ir švieslentėm autobusiukų. pritariu, kad su Alytaus algom nuolatinis perbrangus.

  Komentaras

  Manau super nauji autobusai, maršrutų padaugės. Kaina gera, jeigu vaziuoji su vienu bilietu kiek nori. Vienu žodžiu saunuoliai. Judėjimas mieste atsiras. O apie minimumą tai kaž kas skiedžia. Kas gauna minimumą gauną pašalpas arba kompensacijas ar dar kaž ką. Tai atlyginimai daugiau mažiau susivienodija.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.