Nr. 134 (13364)

2019-11-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 134 (13364) skaitykite:

  • Ne­sku­bė­ki­me iš­do­va­no­ti
  • In­drė Mi­ke­lio­ny­tė-Pran­cu­le­vi­čie­nė – Aly­taus ra­jo­no me­ro pa­ta­rė­ja
  • Ka­li­ning­ra­de pel­ny­tas auk­sas
  • Bū­ki­te gud­rūs kaip žal­čiai ir ne­klas­tin­gi kaip ba­lan­džiai
  • Gi­ta­na Strams­kie­nė: „Da­lin­ki­mės šyp­se­na, – ir daug kam nu­švie­si­me die­ną, da­lin­ki­mės ge­ru žo­džiu, – ir daug kam bū­si­me švie­sa”
  • Di­džių­jų šven­čių gy­ven­to­jai ne­įsi­vaiz­duo­ja be TV – ski­ria iki 5 val. per die­ną
  • Ne apie mir­tį, o apie gy­ve­ni­mą rei­kia kal­bė­ti
  • Apei­ro­no te­at­ro gast­ro­lės Aly­tu­je – do­va­na ieš­kan­tie­siems ki­to­kio te­at­ro
  • Bai­gia­ma re­konst­ruo­ti Kri­vu­lės gat­vė
Jau­ni­mo par­ke esan­čio pės­čių­jų til­to lau­kia di­de­li po­ky­čiai – sta­ti­nio ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas. UAB „Ur­ban li­ne“ vie­ša­ja­me su­si­rin­ki­me pri­sta­tė re­mon­to pro­jek­ti­nius...
Rug­sė­jo pra­džio­je tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų so­cial­de­mok­ra­tų – Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio ki­lo ne­su­ta­ri­mas dėl...
Pės­čių­jų žy­giai – vis po­pu­lia­rė­jan­tis lais­va­lai­kio už­si­ė­mi­mas, ku­ria­me kiek­vie­nas ga­li at­ras­ti sau iš­šū­kių. Vie­niems tai – pus­die­nis gam­to­je, ki­tiems – tik­ros...
Siekdama ištirti dėl padangų gaisro įmonėje UAB „Ekologistika“ į paviršinius vandens telkinius galimai patekusius teršalus ir vandens kokybę, nuo pat gaisro pradžios spalio 16 dieną iki lapkričio 18...
Lapkričio 25-osios vakarą užsienio reikalų ministerijos pastatas nušvis oranžine spalva - tokiu būdu jau trečius metus iš eilės Lietuvos diplomatai prisijungia prie tarptautinės akcijos „Nušviesk...
Lentos – prie Miroslavo bažnyčios vartų Ne­se­niai pa­mi­nė­jo­me Lie­tu­vos šimt­me­tį, bu­vo gau­sy­bė ren­gi­nių, daug Lie­tu­vos pi­lie­čių su­si­ti­ki­mų ir džiaugs­mo aki­mir­kų, ga
Apie kli­ma­to kai­tą gar­siai ir ar­šiai pra­bi­lu­si kli­ma­to ak­ty­vis­tė ir ap­lin­ko­sau­gos sim­bo­lis Gre­ta Thun­berg at­krei­pė ir Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) dė­me­sį: iki 2050 me­tų...
Aly­taus že­mo slenks­čio ir so­cia­li­nių li­gų ano­ni­mi­nio kon­sul­ta­vi­mo ka­bi­ne­te „Pa­si­ti­kė­ji­mas“ dir­ban­ti Al­do­na Tu­raus­ky­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog ser­gant ŽIV, ta­čiau...
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad įvertinus naujausius laboratorinių tyrimų rezultatus, nuo šios savaitės dar daugiau Alytaus rajono ūkininkų atnaujinti leidimai tiekti...
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų lankytojai šią savaitę dar gali spėti aplankyti tarptautinę parodą „Liublinas – Lietuvos ir Lenkijos unijos miestas“, kurios...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.