Bus pail­gin­tas Jau­ni­mo par­ko til­to am­žius

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2019 Lapkritis 19
tiltas
Pats til­tas po re­mon­to ar­chi­tek­tū­riš­kai ne­pa­si­keis.
Jau­ni­mo par­ke esan­čio pės­čių­jų til­to lau­kia di­de­li po­ky­čiai – sta­ti­nio ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas. UAB „Ur­ban li­ne“ vie­ša­ja­me su­si­rin­ki­me pri­sta­tė re­mon­to pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus. Jau­ni­mo par­kas, ku­ria­me šiuo me­tu įreng­tos ke­lios nau­jos ir pa­trauk­lios erd­vės jau­ni­mui, pa­tin­ka įvai­raus am­žiaus aly­tiš­kiams, ta­čiau til­to lau­kian­čio­mis per­mai­no­mis jie kol kas ne­su­si­do­mė­jo.

Kaip pri­mi­nė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Stumb­ras, bu­vo at­lik­ta sta­ti­nio eks­per­ti­zė, ku­ri pa­ro­dė, kad til­tas nė­ra sau­gus ir jam bū­ti­nas re­mon­tas. Til­tas Jau­ni­mo par­ke pa­sta­ty­tas dau­giau kaip prieš tris de­šim­tis me­tų. Per tą lai­ką smul­kių re­mon­to dar­bų gal ir bū­ta, bet iš pa­grin­dų jis ne­re­mon­tuo­tas. Til­to dan­ga yra nu­si­dė­vė­ju­si, iš­li­ku­si nuo pat sta­ty­bų pra­džios.

Šiuo me­tu yra ren­gia­mas ka­pi­ta­li­nio til­to re­mon­to tech­ni­nis pro­jek­tas, pa­teik­ti pro­jek­ti­niai siū­ly­mai. Pats til­tas po re­mon­to ar­chi­tek­tū­riš­kai ne­pa­si­keis, ta­čiau bus pra­tęs­tas jo am­žius. Re­mon­tuo­ja­mos kon­struk­ci­jos, pa­keis­ta as­fal­to dan­ga, ap­švie­ti­mas, įreng­ti van­dens nu­lei­di­mo la­ta­kai, su­tvar­ky­ta ap­lin­ka.

Pro­jek­ti­nius siū­ly­mus ren­gu­sios įmo­nės spe­cia­lis­tai ma­no, kad da­bar­ti­nis til­to vaiz­das de­ra su ap­lin­ka ir jo keis­ti ne­bū­tų tiks­lin­ga. Nors bus at­nau­jin­ti su­si­dė­vė­ję tu­rėk­lai, ta­čiau iš­sau­go­ta ben­dra  sti­lis­ti­ka ir ža­lia spal­va. Taip re­ko­men­da­vo ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tų ta­ry­ba, mo­ty­vas –  gy­ven­to­jai prie to­kio til­to vaiz­do yra įpra­tę, jis de­ra su ap­lin­ka.

Pa­kei­tus til­to dan­gą, bus at­ri­bo­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų srau­tai. Pri­sta­tant pro­jek­ti­nius siū­ly­mus, dėl šio at­ri­bo­ji­mo ki­lo tam tik­rų dis­ku­si­jų. Pro­jek­to ren­gė­jai sa­ko, kad toks bu­vo sa­vi­val­dy­bės pa­gei­da­vi­mas, ta­čiau klau­si­mas, ar at­ri­bo­ji­mas yra tiks­lin­gas, nes sta­ti­nys – pa­kan­ka­mai siau­ras.

Šiuo me­tu to­kio griež­to at­ri­bo­ji­mo nei žen­klais, nei spal­vo­ta dan­ga nė­ra, ta­čiau pės­tie­ji ir dvi­ra­ti­nin­kai pui­kia iš­si­ten­ka, o, at­sky­rus til­tą į juos­tas po pus­an­tro met­ro plo­čio, ne­ži­nia, ar tai bū­tų sau­gu.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.