Sklypų skandalas nesibaigia: tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas, skundas teis­mui ir ką siūlo meras

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (17)
2019 Lapkritis 21
Sklypas
Skandalas kilo dėl Sudvajų, Likiškėlių ir Santaikos gatvių sankirtos teritorijoje suformuotų 20–60 arų žemės sklypų, kuriuos ankstesnė miesto valdžia planavo parduoti viešuose aukcionuose, o dabar jie buvo perduoti nuosavybės teisėms atkurti. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Rug­sė­jo pra­džio­je tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų so­cial­de­mok­ra­tų – Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio ki­lo ne­su­ta­ri­mas dėl pas­ta­ro­jo Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai (NŽT) prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos per­duo­tų skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je – ap­leis­tų so­dų ir dar­žų te­ri­to­ri­jo­je. Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai čia su­for­muo­tus skly­pus lai­kė par­da­vi­mui vie­ša­ja­me auk­cio­ne ir taip sie­kė pra­tur­tin­ti vie­ti­nį biu­dže­tą. Da­bar­ti­nis me­ras, su­ži­no­jęs apie šių skly­pų per­da­vi­mą nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą siek­da­mas ap­gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są. Pro­ku­ra­tū­ra ėmė­si ty­ri­mo, krei­pė­si į NŽT dėl šių skly­pų ap­lin­ky­bių įver­ti­ni­mo. Šiuo me­tu yra at­lie­ka­mas NŽT Aly­taus sky­riaus darbuotojų tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas. Šių skly­pų is­to­ri­ja skau­džiai kai­na­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jai Vil­mai Bar­tu­se­vi­čie­nei, – ji su­lau­kė tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos griež­to pa­pei­ki­mo, ku­rį ap­skun­dė teis­mui.

Nau­ji že­mės skly­pai ne­ga­li bū­ti įtrauk­ti į grą­žin­ti­nų są­ra­šą

Bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, da­bar mies­to ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą, Vy­tau­tas Jast­rems­kas ne kar­tą yra sa­kęs, kad Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir  San­tai­kos gatvių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se ir so­duo­se, maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų plo­te su­for­muo­ti aš­tuo­ni nuo maž­daug 20 iki 60 arų že­mės skly­pai bu­vo lai­ko­mi par­da­vi­mui vie­šuo­se auk­cio­nuo­se, pa­si­bai­gus nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mui.

Mies­te pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus sa­vi­nin­kams ga­li bū­ti at­kur­tos nuo­sa­vy­bės tei­sės į že­mės skly­pus iki 10 arų. Gal­vo­jant apie skly­pų par­da­vi­mą mi­nė­to­je te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri skir­ta ko­mer­ci­niams ob­jek­tams ir dau­gia­bu­čiams na­mams sta­ty­ti, jie ir bu­vo for­muo­ja­mi di­des­ni. To­kios pa­skir­ties te­ri­to­ri­jos skly­pų ne­drau­džia­ma grą­žin­ti ir sa­vi­nin­kas, tik į mi­nė­to dy­džio skly­pus jų tu­ri pre­ten­duo­ti ke­li.

Mi­nė­tus skly­pus par­duo­dant auk­cio­nuo­se ti­kė­ta­si už­dirb­ti nuo vie­no iki dvie­jų mi­li­jo­nų eu­rų, ku­rių pa­gal ga­lio­jan­čią įsta­ty­mi­nę tvar­ką pu­sė ati­tek­tų vals­ty­bės, pu­sė – mies­to biu­dže­tui.

Rug­pjū­čio pa­bai­go­je mies­­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių te­ri­to­ri­jo­je ir dar ki­to­se mies­to vie­to­se ka­dast­ri­nės by­los per­duo­tos NŽT Aly­taus sky­riui nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Di­rek­to­rius taip pa­si­el­gė siek­da­mas tei­sin­gu­mo dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo, nes at­seit iki tol šiam pro­ce­sui įvyk­dy­ti bu­vo pa­siū­ly­ta da­lis skly­pų pra­sto­se mies­to vie­to­se.

Toks ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus žings­nis mies­to me­rą N.Ce­siu­lį pa­ska­ti­no kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo. Tai jis pa­da­rė rug­sė­jo pra­džio­je.

Bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas sa­vo ruož­tu krei­pė­si į NŽT, pra­neš­da­mas, kad šios tar­ny­bos Aly­taus sky­riu­je gal­būt ne­tei­sė­tai vyk­do­mos nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo pro­ce­dū­ros, per­duo­dant nuosavybėn nau­jus skly­pus in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai ar ki­tai pa­skir­čiai.

NŽT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Sau­liaus Mo­ce­vi­čiaus pa­si­ra­šy­ta­me at­sa­ky­me nu­ro­do­ma, kad mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja rug­pjū­čio pa­bai­go­je Aly­taus sky­riui pa­pil­do­mai per­da­vė 18 nau­jų že­mės skly­pų ka­dast­ro duo­me­nų by­lų, ta­čiau tai pa­da­ry­ta po bir­že­lio pra­džio­je įvy­ku­sio pi­lie­čiams per­duo­da­mų ne­at­ly­gin­ti­nai nuo­sa­vy­bėn nau­jų skly­pų skirs­ty­mo ko­mi­si­jos po­sė­džio.

Tad, va­do­vau­jan­tis Pi­lie­čių nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mu ir Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­ta šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo tvar­ka, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­teik­ti nau­ji že­mės skly­pai po įvy­ku­sio mi­nė­to ko­mi­si­jos su­si­rin­ki­mo ne­ga­li bū­ti įtrauk­ti į grą­žin­ti­nų są­ra­šą.

To prie­žas­tis – vi­siems as­me­nims, sie­kian­tiems gau­ti skly­pus už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę, bir­že­lio pra­džio­je vy­ku­sio skly­pų skirs­ty­mo ko­mi­si­jos po­sė­džio me­tu pa­ka­ko sa­vi­val­dy­bės pa­siū­ly­tų skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Sa­vi­nin­kai spau­dė že­mė­tvarkininkus ir sa­vi­val­dy­bę

Bu­vę že­mės sa­vi­nin­kai bir­že­lio pra­džio­je krei­pė­si į NŽT dėl lais­vų skly­pų ki­to­se, ge­res­nė­se, ne tik tuo me­tu sa­vi­val­dy­bės pa­siū­ly­to­se vie­to­se, tarp jų – ir Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių, San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je.

Jie tar­ny­bai nu­ro­dė ži­nan­tys to­kius sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­for­muo­tus, bet tar­ny­bai ne­per­duo­tus skly­pus. Buvę žemės savi­ninkai NŽT prašė kreiptis į savivaldybės administraciją, kad ši pateiktų nuosavybės teisėms atkurti suformuotus naujus skly­pus.

Bir­že­lio pa­bai­go­je NŽT Aly­taus sky­rius, re­a­guo­da­mas į pi­lie­čių pra­šy­mą, jų skun­dą per­da­vė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

Tad šio­je si­tu­a­ci­jo­je vi­siš­kai aiš­ku, kad bu­vę že­mės sa­vi­nin­kai val­dė in­for­ma­ci­ją apie NŽT ne­per­duo­tus su­for­muo­tus skly­pus ir dėl jų per­da­vi­mo spau­dė že­mė­tvarkininkus ir sa­vi­val­dy­bę.

Bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas pri­si­me­na, kad dau­giau nei prieš me­tus bu­vo pra­si­dė­ję pra­šy­mai, tarp jų – ir iš NŽT Aly­taus sky­riaus per­duo­ti nau­jus skly­pus NŽT, ta­čiau jiems su­ge­bė­ta at­si­spir­ti tu­rint idė­ją juos par­duo­ti vie­šuo­se auk­cio­nuo­se.

 Gi­nant vie­šą­jį in­te­re­są kreip­ta­si į NŽT

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo sky­rius, rug­sė­jo pra­džio­je ga­vęs mies­to me­ro pa­reiš­ki­mą dėl ga­li­mai pa­žeis­to vie­šo­jo in­te­re­so mi­nė­to­je nau­jų skly­pų per­da­vi­mo NŽT is­to­ri­jo­je, iš­si­rei­ka­la­vo pa­pil­do­mą me­džia­gą iš įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų.

Kaip pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Iza­be­lė Boč­kie­nė, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus veiks­mai, kai jis rug­pjū­čio pa­bai­go­je NŽT Aly­taus sky­riui pa­tei­kė pa­pil­do­mai nau­jus vals­ty­bi­nius že­mės skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, ne­tu­ri jo­kio tei­si­nio pa­grin­di­mo, šie veiks­mai ne­ga­li bū­ti pri­pa­žin­ti tei­sė­tais ir pa­grįs­tais, yra pa­grin­das kon­sta­tuo­ti ne­efek­ty­vų ir ne­ra­cio­na­lų vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­do­ji­mą.

Pro­ku­ra­tū­ra taip pat kon­sta­ta­vo, kad ne­ga­li bū­ti pri­pa­žin­tas tei­sė­tu ir NŽT Aly­taus sky­riaus spalio pra­džioje priimtas spren­di­mas dėl nau­jai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus per­duo­tų že­mės skly­pų priskyrimo nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Tad nu­spręs­ta tai­ky­ti vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo prie­mo­nes ir iš NŽT pa­rei­ka­lau­ta spręs­ti dėl prie­mo­nių tei­sės pa­žei­di­mams pa­ša­li­ni­mo.

NŽT vadovybės pavedimu Alytaus skyriui nurodyta pripažinti negaliojančiu spalio pradžioje priimtą sprendimą dėl naujų žemės sklypų įrašymo nuosavybės teisėms atkurti.

Alytaus skyrius tokį pave­dimą įvykdė spalio pabai­goje.

Kaip sa­kė NŽT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jas Rus­la­nas Go­lu­bo­vas, šiuo me­tu yra at­lie­ka­mas tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus darbuotojų tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas, jis su­si­jęs ir su gin­čą tarp sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­kė­lu­siais že­mės skly­pais, ir su tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus kai ku­rių dar­buo­to­jų tar­ny­bi­nių pa­rei­gų at­li­ki­mu.

Šio pa­tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tai tu­ri pa­aiš­kė­ti lap­kri­čio pa­bai­go­je. 

Pa­skir­tą nuo­bau­dą ap­skun­dė teis­mui

Nau­jų skly­pų for­ma­vi­mo ir jų ne­per­da­vi­mo, o vė­liau per­da­vi­mo NŽT si­tu­a­ci­jo­je nu­ken­tė­jo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­ja V.Bar­tu­se­vi­čie­nė. Jai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius sky­rė tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą – griež­tą pa­pei­ki­mą.

To­kia tar­ny­bi­nė nuo­bau­da sky­riaus ve­dė­jai skir­ta po ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus su­da­ry­tos  ko­mi­si­jos pa­teik­tų iš­va­dų. Jo­se bu­vo kon­sta­tuo­ta, kad ve­dė­ja pa­žei­dė sa­vi­val­dy­bė­je pri­im­tus tei­sės ak­tus – Fi­nan­sų kon­tro­lės tai­syk­les ir Vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką. Pri­ėmė ma­ti­nin­kų at­lik­tus skly­pų for­ma­vi­mo dar­bus ne pa­gal duo­tą už­duo­tį ir už tai bu­vo ap­mo­kė­ta, o skly­pai nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti su­for­muo­ti di­des­ni nei 10 arų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys įžvel­gė, kad sky­riaus ve­dė­ja pai­sė ne sa­vi­val­dy­bė­je pri­im­tų tei­sės ak­tų, o anks­tes­nių mies­to va­do­vų nu­ro­dy­mų.

V.Bar­tu­se­vi­čie­nė jai skir­tą tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą ap­skun­dė Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams, jos skun­das jau pri­im­tas nag­ri­nė­ti, pasta­ruoju metu priimta nutartis skundo trūkumams paša­linti.

Ve­dė­ja pra­šo pa­nai­kin­ti tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą, nes at­seit ne­nu­ro­dy­ta, už ko­kius kon­kre­čiai veiks­mus ar ne­vei­ki­mą jai skir­ta tar­ny­bi­nė nuo­bau­da, ji ne­de­ri­nu­si de­ta­lių­jų pla­nų su di­des­niais nei 10 arų že­mės skly­pais nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti ir ne­at­li­ku­si jo­kių ne­tei­sė­tų veiks­mų, ne­pa­žei­du­si ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų.

Pra­si­dė­jus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus R.Juo­nio kon­flik­tui dėl per­duo­tų nau­jų že­mės skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, me­ras yra pa­reiš­kęs ne­ma­tan­tis to­les­nio dar­bo su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Da­bar mies­to va­do­vo pa­si­tei­ra­vus, ar ne­pa­si­kei­tė jo po­zi­ci­ja, N.Ce­siu­lis at­sa­kė: „Šį klau­si­mą gal ga­li­ma ati­dė­ti ki­tai sa­vai­tei. Yra gau­ti tam tik­ri do­ku­men­tai iš NŽT, šian­dien dau­giau nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti šiuo klau­si­mu.“

 

 

    

 

 

 

 

  Komentaras

  Juonys direktoriumi dirba keli mėnesiai . Nebuvo net tarybos narys , buvo tik mero patarėjas . Gaila ,kad pakliuvo tarp senų tarybos narių pinklių . Nepatyręs , patiklus nepastebėjo ir nepajuto suktų tarybos ,,gudragalvių" ėjimų . Cesiulis taryboje keletas kadencijų ,jau apsišaudęs ,,žvirblis" , žino į kieno lesyklą skristi , tuo labiau , kad nėra šventasis . Atsiprašau , šiuo laikotarpiu šventesnis už Popiežių . Palauksime ,kaip toliau rutuliosis įvykiai.

  Komentaras

  Tu save ,,demaskuok,, nepavyko prasukti biznio su sklypais cha cha..cha. patinka miesto žmonėms. :-) kad neprasuko, :-) neprasuko aferiūgos, neprastūmė biznio. :-) valio.

  Komentaras

  Pasvarstykim. Kodėl pilietininkai nuslėpe sklypus ? Niekam klausimų nekyla ? Jei jie tokie "atviri, sąžiningi, garbingi", tai kodėl nuo alytiškių SLĖPĖ SKLYPUS ? Kodėl neinformavo, kad jie yra, kad bus parduodami, kad papildys miesto biudžetą ? Kas tiki, baigiančiais tuo metu kadenciją, pilietininkų tokiomis kalbomis ? Sekant šitų buvusiųjų darbelius, pvz "įdomų" žemių paskirčių sutvarkymą ir grąžinimą vieno pilietininko motinai, nori nenori peršasi tik viena išvada - tuos nuslėptus sklypus paprasti alytiškiai būtų matę kaip savo ausis, nes jie būtų papigiai parduoti saviškiams. Tą rodo jų dabartiniai veiksmai ir įnirtingas noras dabar visus kiršinti. Senų kgb metodų praktikos gi nepaslėpsi :)

  Komentaras

  Kaip jei ikiteisminis tyrimas L, atveju reiškia. Dalim per savivaldą Alytuj per teisėsaugą reguliuojama. Todėl ekologinė nelaimė ir metų pabaigoj neaišku kas konkrečiai valdo Alytui. Kaip ir kitiems metams derinių likučiai nuo šių metų.

  Komentaras

  Kodel laiko Meras tą ,,demaskuotojos,, aferos tarną, įrankį? Juk rėkė iki gaisro ,,nematau tolimesnio darbo,, bet dirba. Kodėl leidžiasi stumdomas kaip paspirtukas?

  Komentaras

  Cesiulis glaudžiai priklausomas nuo Krasnicko. Pastarasis ir pats mynė kelius dėl sklypų. Galimai spaudė tarnautojus,deja, žodžių prie bylos nepridėsi.Vienintelė Laura turi drąsos įrašyti Jurgio blevyzgas.Prognozė-meras bus nuramintaa,Juonys išlaikys kėdę.

  Komentaras

  Nieko jis neišmes. Partija neleis, o ypač Krasnickas. Bebrai niekur nedingo, pažiūrėkit ką susisiekimo ministras išdarinėja. O čia, sklypus bandė nupimpinti? Menkniekis. Ura tovarišči.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.