Juo­zas Ole­kas: „Iš­sau­go­ti mū­sų pla­ne­tą rei­kė­jo jau va­kar”

Lau­ra Ta­ran­dai­tė
Komentarai (0)
2019 Lapkritis 26
Medus
Prie eko­lo­gi­jos pri­si­de­da­me ir nu­spren­dę pirk­ti Lie­tu­vos ga­min­to­jų su­kur­tus pro­duk­tus, ku­rie ne­re­tai yra bran­ges­ni. Juozas Ole­kas kaip pa­vyz­dį pa­tei­kė me­dų, ku­rio pa­si­rin­ki­mas par­duo­tu­vė­se itin pla­tus. Zitos Stankevičienės nuotr.
Apie kli­ma­to kai­tą gar­siai ir ar­šiai pra­bi­lu­si kli­ma­to ak­ty­vis­tė ir ap­lin­ko­sau­gos sim­bo­lis Gre­ta Thun­berg at­krei­pė ir Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) dė­me­sį: iki 2050 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) sie­kia tap­ti neut­ra­li kli­ma­to at­žvil­giu. Iš­si­kel­tas tiks­las – kil­nus, ta­čiau su­dė­tin­gas: ko­kių re­a­lių prie­mo­nių spręs­ti šiai ka­tast­ro­fiš­kai pro­ble­mai iš tik­rų­jų ima­si EP ir kaip prie to pri­si­de­da Lie­tu­va?

„Eu­ro­pos Par­la­men­te tvy­ro ža­lio­ji dva­sia“

„Eu­ro­pos Par­la­men­te tvy­ro ža­lio­ji dva­sia“, – apie da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją EP pa­sa­ko­ja Ap­lin­kos, svei­ka­tos ir mais­to sau­gos ko­mi­te­to na­rys Liu­das Ma­žy­lis.

Pa­sak eu­ro­par­la­men­ta­ro, Eu­ro­pos lau­kia puokš­tė nau­jų su kli­ma­to kai­ta su­si­ju­sių tei­sės ak­tų: „Bus įdo­mių nau­jo­vių įvai­rio­se sri­ty­se, griež­ti­na­mas šilt­na­mio efek­tą ke­lian­čių du­jų pa­te­ki­mas į at­mo­sfe­rą, nu­ma­to­mi am­bi­cin­gi kli­ma­tą ban­dan­tys su­val­dy­ti veiks­mai.“

Ža­lio­sios dva­sios puo­se­lė­ji­mui rei­ka­lin­gas ne­men­kas biu­dže­tas: pla­ne­tos iš­sau­go­ji­mas tie­sio­giai su­si­jęs su tam tik­ro­mis iš­lai­do­mis. Ko­vai su kli­ma­to kai­ta 2020 me­tais ES biu­dže­te nu­ma­ty­ta 2,7 mlrd. eu­rų pa­pil­do­mų lė­šų.

Di­di­na­mas biu­dže­tas – ma­ži­na­mos an­glies dvi­de­gi­nio (CO2) iš­la­kos

„Eu­ro­pos ša­lys žy­miai tvir­čiau žen­gia žings­nius dėl ap­lin­kos sau­gos nei Lie­tu­va“, – liūd­nai ta­ria Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Ke­lių ir oro trans­por­to po­li­ti­kos gru­pės vy­res­ny­sis pa­ta­rė­jas Vid­man­tas Pum­pu­tis ir pri­me­na, kad bū­tent Va­ka­rų Eu­ro­pos did­mies­čiai vis daž­niau ri­bo­ja tar­šius au­to­mo­bi­lius.

Jam ant­ri­na Lie­tu­vos elek­tro­mo­bi­lių aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Lau­ry­nas Jo­ku­žis: pa­ė­mus Eu­ro­pos vi­dur­kį, Lie­tu­vo­je šią die­ną tu­rė­tų bū­ti apie 30 tūkst. elek­tro­mo­bi­lių, ta­čiau re­a­lus jų skai­čius – 1 tūkst. 384. Lie­tu­va nuo Eu­ro­pos vi­dur­kio at­si­lie­ka 12–13 kar­tų.

Dėl šios prie­žas­ties ša­ly­je at­si­ras au­to­mo­bi­lių tar­šos mo­kes­tis, o di­die­ji mū­sų vals­ty­bės mies­tai jau yra pa­ren­gę pla­nus dėl šva­res­nio vie­šo­jo trans­por­to, dvi­ra­čių plėt­ros bei elek­tro­mo­bi­lių ska­ti­ni­mo.

Ar­tė­jan­čios nau­jos tai­syk­lės ne­iš­ven­gia­mos – apie 60 proc. šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų iš­me­ta­ma že­mės ūkio, trans­por­to bei pa­sta­tų ir at­lie­kų sek­to­riuo­se, to­dėl, at­si­žvel­gus į eko­no­mi­kos būk­lę, kiek­vie­nai ES ša­liai nu­ma­ty­tas skir­tin­gas CO2 ma­ži­ni­mo pro­cen­tas. Nu­ma­ty­tas pro­cen­tas Lie­tu­vai – iki 2030 me­tų 9 proc. su­ma­žin­ti šių du­jų iš­la­kas, pa­ly­gin­ti su 2005-ųjų ly­giu.

­„Mes esa­me lai­min­gi, nes tu­ri­me pa­si­rin­ki­mą, kaip at­vyk­ti į vie­tą“

Elek­tri­nių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai ne tik pri­si­de­da prie eko­lo­gi­jos, bet ir su­ma­ži­na au­to­mo­bi­lio iš­lai­ky­mo kaš­tus – ne­be­rei­kia nau­do­ti įpras­ti­nio ir bran­gaus ku­ro. Ta­čiau šis ma­lo­nu­mas pri­ei­na­mas ne kiek­vie­nam: pa­vyz­džiui, įpras­ti­nė ben­zi­ni­nė „Hy­un­dai Ko­na“ kai­nuo­ja apie 17–18 tūkst. eu­rų, o elek­tri­nio šio au­to­mo­bi­lio kai­na pra­si­de­da nuo 40 tūkst. eu­rų. Elek­tro­mo­bi­lis kai­nuo­ja dvi­gu­bai dau­giau. To­kią in­for­ma­ci­ją pa­tei­kęs L.Jo­ku­žis pri­dū­rė, jog „aki­vaiz­du, kad be rim­tes­nių fi­nan­si­nių pa­ska­tų ne­su­si­da­rys kri­ti­nė ma­sė ir mes kiek­vie­ną die­ną bū­si­me vis la­biau at­si­li­kę“.

Al­ter­na­ty­vą Lie­tu­vos gy­ven­to­jams siū­lo UAB „Kaut­ra“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Skar­džiu­kas, į kon­fe­ren­ci­ją vis­gi at­vy­kęs au­to­mo­bi­liu: „Vi­siems nau­do­tis vie­šuo­ju trans­por­tu, nes di­džiau­sia tar­ša at­ei­na iš pri­va­čių ma­ši­nų.“

Dvi­ra­ti­nin­kų ben­druo­me­nės „Mi­nam kar­tu“ įkū­rė­ja Sol­vei­ga Damb­raus­kai­tė-Ba­ku­tie­nė sa­ko, kad „mes esa­me lai­min­gi, nes tu­ri­me pa­si­rin­ki­mą, kaip at­vyk­ti į vie­tą“, bei siū­lo įveik­ti bai­mę va­žiuo­ti dvi­ra­čiu, vie­šuo­ju trans­por­tu ar tie­siog ei­ti pės­čio­mis.

Dar vie­na kves­tio­nuo­ja­ma iš­ei­tis – elek­tri­niai pa­spir­tu­kai: vos šie įren­gi­niai iš­rie­dė­jo į gat­ves, pa­si­gir­do pa­si­pik­ti­nę ap­lin­ki­nių bal­sai. Tai – in­fra­struk­tū­ros pro­ble­ma. Įren­gus pui­kią in­fra­struk­tū­rą, iš­si­spręs­tų ir bai­mių klau­si­mas, ir at­si­ras­tų pa­ska­ta nau­do­tis ne au­to­mo­bi­liais. 

„Rin­kis pre­kę lie­tu­viš­ką!“

Prie eko­lo­gi­jos pri­si­de­da­me ir nu­spren­dę pirk­ti Lie­tu­vos ga­min­to­jų su­kur­tus pro­duk­tus, ku­rie ne­re­tai yra bran­ges­ni. J.Ole­kas kaip pa­vyz­dį pa­tei­kė me­dų, ku­rio pa­si­rin­ki­mas par­duo­tu­vė­se itin pla­tus. Pi­ges­nis me­dus ne­re­tai ve­ža­mas iš Ki­ni­jos ar Uk­rai­nos, ja­me įdė­tas šaukš­tas lie­tu­viš­ko me­daus ir už­ra­šy­ta „me­daus mi­ši­nys – lie­tu­viš­kas me­dus“.

J.Ole­kas apie šio pro­duk­to var­to­ji­mą sa­ko: „Jei no­ri­te mai­tin­tis svei­kai ir sau­go­ti gam­tą, kad me­dus ne­bū­tų skrai­di­na­mas iš Ki­ni­jos ar Uk­rai­nos, <...> rei­kė­tų mo­kė­ti tru­pu­tį bran­giau.“

Oks­for­do žo­dy­nas iš­rin­ko me­tų žo­dį – „kli­ma­to ne­pa­pras­to­ji pa­dė­tis“

Oks­for­do an­glų kal­bos žo­dy­nas fra­zę „kli­ma­to ne­pa­pras­to­ji pa­dė­tis“ (angl. cli­ma­te emer­gen­cy) iš­rin­ko 2019 m. žo­džiu.

„Lau­re­a­tas“ ap­len­kė ki­tus su kli­ma­tu su­si­ju­sius pa­sa­ky­mus, kaip „kli­ma­to kri­zė“ (angl. cli­ma­te cri­sis), „eko­lo­gi­nis ne­ri­mas“ (angl. eco-an­xie­ty) ir „skry­džio gė­da“ (angl. flight sha­me).

Oks­for­do žo­dy­ne „kli­ma­to ne­pa­pras­to­ji pa­dė­tis“ api­brė­žia­ma kaip „si­tu­a­ci­ja, rei­ka­lau­jan­ti sku­bių veiks­mų ma­žin­ti ar su­stab­dy­ti kli­ma­to kai­tą ir iš­veng­ti po­ten­cia­liai ne­grįž­ta­mos ža­los ap­lin­kai“.

Oks­for­do lek­si­kog­ra­fai šią fra­zę me­tų žo­džiu iš­rin­ko, nes ji at­spin­di 2019-ųjų „eto­są, nuo­tai­ką ir rū­pes­tį“. Ši fra­zė esą „tu­ri po­ten­cia­lo tap­ti kul­tū­rai svar­biu ter­mi­nu“.

„Mū­sų ty­ri­mai ro­do reikš­min­gą es­ka­la­ci­ją kal­bo­je, ku­rią žmo­nės var­to­ja reikš­da­mi in­for­ma­ci­ją ir idė­jas, su­si­ju­sias su kli­ma­tu, – sa­ko­ma Oks­for­do žo­dy­no pra­ne­ši­me. – Tai aiš­kiau­siai pa­ro­do „kli­ma­to ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties“ iš­ki­li­mas 2019 me­tais“.

Oks­for­do teks­ty­no duo­me­nys ro­do, kad ši fra­zė iš­ki­lo iš są­ly­gi­nės ne­ži­no­my­bės ir ta­po vie­nu svar­biau­sių ir la­biau­siai ap­ta­ria­mų šių me­tų ter­mi­nų.

Žo­dy­no „trum­pa­ja­me są­ra­še“ do­mi­na­vo su kli­ma­tu ir ap­lin­ka su­si­ję žo­džiai, to­kie kaip „iš­ny­ki­mas“ (angl. ex­tinc­tion), „nu­li­nis“ (angl. net-ze­ro) ir „au­ga­li­nis“ (angl. plant-ba­sed).

Anks­čiau šie­met su Oks­for­do žo­dy­nu kon­ku­ruo­jan­tis Col­lins žo­dy­nas me­tų žo­džiu pa­skel­bė „kli­ma­to strei­kas“ (angl. cli­ma­te stri­ke). Šio žo­džio var­to­ji­mas 2019 m. pa­daž­nė­jo šim­te­rio­pai.

ELTA

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.