Nr. 125 (13355)

2019-11-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 125 (13355) skaitykite:

  • Žala dėl gais­ro Aly­tu­je bus kom­pen­suo­ja­ma ope­ra­ty­viai
  • Trans­at­lan­ti­nė vie­ny­bė – sau­gu­mo pa­grin­das, ku­rio Ru­si­jai iš­muš­ti ne­pa­vyks­ta
  • Dau­giau nei 30 ki­lo­met­rų švie­so­lai­di­nių ka­be­li­nių li­ni­jų nu­ties­ta Laz­di­jų ra­jo­ne
  • „Gra­žiau­sia, ką tu­ri­me, yra šir­dis – o kaip daž­nai gal­vo­ja­me, kad vei­das”
  • Au­ga­lams deng­ti – ne­mo­ka­mai da­li­ja­mi eg­li­ša­kiai
  • De­vy­nių de­šim­čių bū­ties ato­dan­ga
  • Di­de­lė ne­lai­mė at­si­ran­da iš ma­žo ap­si­lei­di­mo
  • Se­na­mies­čio skve­re iš­kils pus­penk­to
  • met­ro aukš­čio obe­lis­kas par­ti­za­nų at­mi­ni­mui
Nors UAB „Dzūkijos vandenys“ interneto puslapyje www.dzukijosvandenys.lt dar vakar buvo galima rasti informaciją, kad iš Strielčių vandenvietės yra tiekiama 68 procentai geriamojo vandens vartotojams, tačiau ji nėra tiksli. Kaip „Alytaus naujienoms“ vakar sakė įmonės gamybos departamento vadovas Leonas Mackevičius, iš Strielčių vandenvietėje esančių vandens gręžinių vartotojams geriamas vanduo netiekiamas nuo spalio pirmųjų dienų. Priežastis – vyksta vandens gerinimo įrenginių Putinų gatvėje rekonstrukcija. Klausimas dėl vandenvietės iškilo dėl tol, kad oficialiai prieinami „Ekologistika“ teršalų sklaidos modeliavimo duomenys rodo, jog Strielčių vandenvietės 1-oji, 2-oji ir 3-ioji apsauginės zonos juostų teritorija kertasi su gaisro dūmų šleifu.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad po atlikto detalaus tyrimo ir surinkus duomenis iš pieno perdirbimo įmonių, iš rinkos nurodyta surinkti 382 t pieno gaminių....
Jo­kie spren­di­mai dar ne­pri­im­ti, kol kas skel­bia­mi tik mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mai. Dar­bo gru­pė pa­ren­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų...
Šį pir­ma­die­nį Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai su­kvie­tė Aly­taus ver­slo įmo­nių at­sto­vus pa­si­tar­ti, kaip jie ga­lė­tų ti­kė­tis pa­ra­mos už pa­tir­tą ža­lą dėl pa­dan­gų...
Šiandien Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre nuo 13 val. apsilankys pirmieji ugniagesiai gelbėtojai, kurie aktyviai dalyvavo gesinant ir likviduojant Alytaus padangų perdirbimo gamykloje...
Įmonės, nukentėjusios dėl gaisro padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“, ima skaičiuoti patirtą žalą ir nuostolius. Nuo ko pradėti ir kokių žingsnių joms reikėtų imtis pirmiausia?
Žemės ūkio ministerija informuoja, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) nurodymu iš prekybos atšaukta tik dalis pieno produktų ir vartotojams nereikėtų baimintis pirkti pieno...
„Nutikus nelaimei Lietuvoje, susirinkčiau žmoną, vaikus, piniginę, ir bėgčiau kuo toliau. Netikėčiau tuo, ką valdžia sako“, - šį ketvirtadienio vakarą 20 val. LNK pokalbių laidoje „Valanda su Rūta“,...
Spalio 31 d. Alytaus rajono savivaldybėje įvyko mero Algirdo Vrubliausko iniciatyva sušauktas skubus ūkininkų, pieno supirkėjų, atsakingų valdžios institucijų vadovų, Seimo narių pasitarimas dėl...
Daugiau nei savaitę su nerimu stebėjau kovą su milžinišku gaisru, kilusiu Alytaus miesto pakraštyje esančioje padangų perdirbimo gamykloje. Ir pačiame įvykių epicentre Jus – prieš pusmetį mūsų pačių...
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­sian­čias di­des­nes bi­lie­tų kai­nas...
Spa­lio 31 die­ną Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko ūki­nin­kų, pie­no su­pir­kė­jų, at­sa­kin­gų val­džios ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų, Sei­mo na­rių pa­si­ta­ri­mas dėl pa­gal­bos...
Va­kar Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­re pra­dė­jo dirb­ti vil­nie­tė Dei­man­tė Lau­my­tė. Ją va­do­vau­ti fi­lia­lui rū­mų pra­šy­mu at­rin­ko...
Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras skubos tvarka įvertino Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prašymą taikyti...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.