Per die­ną Aly­taus ra­jo­no pie­ni­nin­kai pra­ran­da vi­du­ti­niš­kai 8 tūks­tan­čius eu­rų pa­ja­mų, pie­nas iš­pi­la­mas jau 11 die­nų

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (1)
2019 Lapkritis 5
Karve
Ža­lia­vi­nio pie­no su­pir­ki­mas yra už­draus­tas tik iš ga­li­mai už­terš­tos te­ri­to­ri­jos, į ku­rią pa­ten­ka 25 kai­mai.
Spa­lio 31 die­ną Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko ūki­nin­kų, pie­no su­pir­kė­jų, at­sa­kin­gų val­džios ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų, Sei­mo na­rių pa­si­ta­ri­mas dėl pa­gal­bos ūki­nin­kams. Ūki­nin­kai ir pie­no su­pir­kė­jai tei­gė, kad pie­no per­dir­bi­mo įmo­nės ža­lia­vi­nio pie­no ne­su­per­ka ne tik iš gais­ro pa­veik­tos zo­nos (25 kai­mų), bet ir iš ki­tų Aly­taus ra­jo­no te­ri­to­ri­jų. Sa­vai­tės pra­džio­je si­tu­a­ci­ja pa­ge­rė­jo: pie­no per­dir­bė­jai iš su­pir­ki­mo punk­tų ža­lia­vi­nį pie­ną vėl per­ka, nes Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) iš­duo­da do­ku­men­tus, pa­tvir­ti­nan­čius, kad pie­nas tik­rai pri­sta­ty­tas iš ne­už­terš­to­je te­ri­to­ri­jo­je esan­čių ūkių. Pie­nas iš 29 ūkių, iš ku­rių su­pir­ki­mas yra drau­džia­mas, kol kas pi­la­mas į mėš­li­des. Ta­čiau yra ban­do­ma or­ga­ni­zuo­ti lo­gis­ti­ką, kad pie­ną ūki­nin­kai ga­lė­tų iš­vež­ti ir pri­duo­ti įmo­nei „Mo­dus ener­gy“, ku­ri jį nau­do­tų per­dir­bi­mui, ta­čiau ne mais­to pro­duk­tų ga­my­bai.

Per­dir­bė­jai vėl pra­dė­jo su­pirk­ti pie­ną

Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ va­kar, lap­kri­čio 4 die­ną, sa­kė Ūd­ri­jo­je įsi­kū­ru­sio pie­no punk­to (J.Vait­ke­vi­čie­nės IĮ) at­sto­vai, per sa­vait­ga­lį si­tu­a­ci­ja šia­me punk­te pa­si­kei­tė į ge­rą­ją pu­sę.

14 to­nų pie­no, ku­rios čia bu­vo su­kaup­tos ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ir dėl ga­li­mų nuos­to­lių (šal­dy­tu­vai bu­vo per­pil­dy­ti) iš­sa­ky­ti nuo­gąs­ta­vi­mai ra­jo­no va­do­vams, yra sėk­min­gai su­pirk­tos. Šis pie­nas – iš ne­už­terš­to­se Aly­taus ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­se esan­čių ūkių, o per­dir­bė­jai pie­ną pra­dė­jo su­pirk­ti lap­kri­čio 1 die­ną, penk­ta­die­nį, ga­vę VMVT Aly­taus pa­da­li­nio pa­tvir­ti­ni­mą.

Iš­va­ka­rė­se ūki­nin­kai nuo­gąs­ta­vo, kad nuos­to­lius pa­tirs vi­so Aly­taus ra­jo­no pie­no ga­min­to­jai ir su­pir­kė­jai, nes per­dir­bė­jai ne­pir­ko jo­kios ža­lia­vos, pri­sta­ty­tos iš Aly­taus ra­jo­no, pie­nas kau­pė­si su­pir­ki­mo punk­tų šal­dy­tu­vuo­se.

Ža­lia­vi­nio pie­no su­pir­ki­mas yra už­draus­tas tik iš ga­li­mai už­terš­tos te­ri­to­ri­jos, į ku­rią pa­ten­ka 25 kai­mai. Ta­čiau pro­ble­ma ta, kad at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai vis dar ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ku­ri kon­kre­čiai te­ri­to­ri­ja Aly­taus ra­jo­ne yra už­terš­ta. Da­bar­ti­nės ga­li­mai už­terš­tos zo­nos ri­bos nu­sta­ty­tos pa­gal prog­nos­ti­nius oro srau­tų ju­dė­ji­mo mo­de­lius.

VMVT už­drau­dė tiek­ti ža­lią pie­ną su­pir­ki­mo punk­tams 29 ūkiams. Taip pat nau­do­ti jį sa­vo reik­mėms, pre­kiau­ti juo tie­sio­giai, tur­ga­vie­tė­se ir ki­to­se pre­ky­bos vie­to­se. Per die­ną Aly­taus ra­jo­no pie­ni­nin­kai pra­ran­da vi­du­ti­niš­kai 8 tūkst. eu­rų pa­ja­mų, pie­nas iš­pi­la­mas jau 11 die­nų.

Kaip ap­skai­ty­ti pie­ną, kad pa­ti­ria­ma ža­la bū­tų įro­dy­ta?

Spa­lio 31 die­ną su­si­ti­ki­me su ūki­nin­kais Aly­tu­je da­ly­va­vę Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai pa­ti­ki­no, kad pa­tir­ti nuos­to­liai dėl gais­ro bus at­ly­gin­ti vi­siems ūki­nin­kams, ta­čiau bū­ti­na bus tu­rė­ti pa­tir­tą ža­lą pa­grin­džian­čius do­ku­men­tus.

Lap­kri­čio 4 die­ną Vy­riau­sy­bė­je vy­ko po­sė­dis dėl kom­pen­sa­vi­mo nuos­to­lius pa­ti­rian­tiems Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kams tvar­kos.

Žemės ūkio mi­nist­ras An­drius Pa­lio­nis sa­ko, kad ža­la bus at­ly­gi­na­ma pir­miau­sia tiems ūki­nin­kams, ku­rie pa­ja­mų ne­ten­ka šiuo me­tu. Mi­nist­ro tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį ke­ti­na  įpa­rei­go­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją kas dvi sa­vai­tes pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie nuos­to­lius Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, kad bū­tų ap­mo­kė­ta ža­la. Anot jo, dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo nu­ken­tė­ju­siems ūki­nin­kams, ne­dir­ban­tiems gais­ro pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je, bus spren­džia­ma vė­liau, at­li­kus vi­sus ty­ri­mus. Mi­nist­ras pa­kar­to­jo, kad dėl ža­los ga­lės kreip­tis ir nu­ken­tė­ju­sios įmo­nės, ir ūki­nin­kai, ku­rie ne­bu­vo už­terš­to­je te­ri­to­ri­jo­je, bet iš jų ne­su­per­ka­mas pie­nas. 

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja pa­siū­lė, kaip ap­skai­ty­ti ne­pri­duo­tą ir iš­pil­tą pie­ną, kad už jį bū­tų kom­pen­suo­ta. Ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­no ap­skai­tos žur­na­lo for­mą, ku­rią pil­dy­ti tu­ri ne tik Aly­taus se­niū­ni­jos, bet ir ki­tų ra­jo­no se­niū­ni­jų ūki­nin­kai, iš ku­rių pie­nas ne­su­per­ka­mas. Dėl žur­na­lo rei­kia kreip­tis į Aly­taus ra­jo­no Že­mės ūkio sky­rių ar­ba spe­cia­lis­tus se­niū­ni­jo­je.

Ūki­nin­kams iš­ky­la klau­si­mas, kur dė­ti ne­su­per­ka­mą pie­ną iš ga­li­mai už­krės­tų te­ri­to­ri­jų. Pa­sak VMVT di­rek­to­riaus Da­riaus Re­mei­kos, jį ga­li­ma iš­pil­ti į mėš­li­des. Pa­sak Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jo Vir­gi­li­jaus Prans­ke­vi­čiaus, yra ban­do­ma or­ga­ni­zuo­ti lo­gis­ti­ką, kad pie­ną ūki­nin­kai ga­lė­tų iš­vež­ti ir pri­duo­ti įmo­nei „Mo­dus ener­gy“, ku­ri jį nau­do­tų per­dir­bi­mui, ta­čiau ne mais­to pro­duk­tų ga­my­bai. Di­de­lį kie­kį pie­no pi­lant į mėš­li­des jau ky­la pro­ble­mų.

Diok­si­nu už­terš­tas pie­nas – dar 7 mė­gi­niuo­se

VMVT in­for­muo­ja, kad dar 7-iuo­se pie­no mė­gi­niuo­se, at­rink­tuo­se iš gais­ro pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos (Aly­taus r. Mik­lu­sė­nų, Kar­kly­nų, Ge­nių ir Vy­tau­tiš­kių k.), bu­vo ras­tas pa­di­din­tas diok­si­nų kie­kis. Diok­si­nų kon­cen­tra­ci­ja iš skir­tin­gų ūkių at­rink­tuo­se mė­gi­niuo­se svy­ruo­ja nuo 3,01 iki 12,73 pg/g rie­ba­lų, kai di­džiau­sia leis­ti­na šių ter­ša­lų kon­cen­tra­ci­ja mais­to pro­duk­tuo­se – 2,5 pg/g rie­ba­lų.

Ka­dan­gi mi­nė­ti kai­mai pa­ten­ka į VMVT nu­sta­ty­tą gais­ro pa­veik­tą te­ri­to­ri­ją, ku­riai bu­vo tai­ky­ti ap­ri­bo­ji­mai, už­terš­tas ža­lia­vi­nis pie­nas to­liau į mais­to gran­di­nę ne­pa­te­ko. Ūki­nin­kams bu­vo už­draus­ta jį pri­duo­ti pie­no su­pir­ki­mo punk­tams ar nau­do­ti as­me­ni­nėms reik­mėms ar gy­vu­liams šer­ti.

Vie­na­me iš tir­tų ūkių pie­no mė­gi­niai bu­vo at­rink­ti jau an­trą kar­tą, ta­čiau tar­ša diok­si­nais ir vėl nu­sta­ty­ta, nes ūki­nin­kas ig­no­ruo­ja VMVT nu­ro­dy­mus ir to­liau ga­no gy­vu­lius tar­šos pa­veik­tuo­se lau­kuo­se.

Ki­tų ty­ri­mų re­zul­ta­tų dar lau­kia­ma

VMVT, siek­da­ma ap­sau­go­ti var­to­to­jų svei­ka­tą, gy­vū­nų ge­ro­vę bei už­tik­rin­ti, kad į rin­ką bū­tų pa­teik­tas tik sau­gus mais­tas ir pa­ša­rai, iš gais­ro pa­veik­tos te­ri­to­ri­jos iki spa­lio 31 die­nos yra at­rin­ku­si 95 mė­gi­nius. Šach­ti­nių šu­li­nių van­dens, pie­no, vai­sių ir dar­žo­vių, rap­sų žel­me­nų ir pa­ša­rų mė­gi­niai at­rink­ti diok­si­nų, sun­kių­jų me­ta­lų (švi­no, ar­se­no, kad­mio, gyv­si­dab­rio, ni­ke­lio, chro­mo), dau­gia­cik­li­nių aro­ma­ti­nių an­glia­van­de­ni­lių, nit­ri­tų, nit­ra­tų nu­sta­ty­mui. Taip pat vyk­do­mi ir ras­tų lau­ki­nių gy­vū­nų gai­še­nų ty­ri­mai.

Kaip in­for­ma­vo ty­ri­mus at­lie­kan­tis Na­cio­na­li­nis mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tas, iš vi­so jau yra gau­ti re­zul­ta­tai dėl 16-os ža­lia­vi­nio pie­no, 1-o grie­ti­nės, 4-ių šach­ti­nių šu­li­nių van­dens ir 4-ių dar­žo­vių (run­ke­lių, ko­pūs­tų, ka­lia­ro­pių, bu­ro­kė­lių) mė­gi­nių.

Iš vi­sų at­lik­tų ty­ri­mų pa­di­din­tas diok­si­nų kie­kis nu­sta­ty­tas 9-iuo­se ža­lia­vi­nio pie­no mė­gi­niuo­se (apie du anks­tes­nius at­ve­jus jau bu­vo skelb­ta anks­čiau). Li­ku­sių jau at­lik­tų ty­ri­mų re­zul­ta­tai ne­pa­ro­dė tar­šos nei diok­si­nais, nei sun­kiai­siais me­ta­lais. Ki­tų ty­ri­mų re­zul­ta­tų dar lau­kia­ma.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.