Nuo sau­sio brangsta mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų bilietai

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (4)
2019 Lapkritis 5
Maršrutai
Dvy­li­ko­je mies­to marš­ru­tų dir­ba 25 ma­ži ir 4 di­de­li au­to­bu­sai. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­sian­čias di­des­nes bi­lie­tų kai­nas vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tuo­se. To­kio žings­nio pri­rei­kė sie­kiant su­ma­žin­ti fi­nan­si­nę naš­tą sa­vi­val­dy­bei – skir­ti ma­žes­nę do­ta­ci­ją ve­žė­jui, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są vie­ti­niams marš­ru­tams ap­tar­nau­ti lai­mė­ju­siai Kau­no ben­dro­vei „Kaut­ra“.

„Kaut­ra“ mies­to marš­ru­tuo­se tu­ri ga­li­my­bę dirb­ti de­šimt­me­tį

Kau­no ben­dro­vė „Kaut­ra“ Aly­taus mies­to vie­ti­nius marš­ru­tus ap­tar­nau­ja nuo per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­gos. Ji lai­mė­jo sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są šiems marš­ru­tams ap­tar­nau­ti ir pa­gal pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį pa­slau­gas tu­ri teik­ti sep­ty­ne­rius me­tus ir dar nu­ma­ty­tas tre­jų me­tų su­tar­ties pra­tę­si­mo lai­ko­tar­pis.

Tad Kau­no ben­dro­vė da­bar mies­to marš­ru­tuo­se tu­ri ga­li­my­bę dirb­ti de­šimt­me­tį. Kon­kur­so są­ly­go­se bu­vo nu­ma­ty­tas elek­tro­ni­nių, mė­ne­si­nių bi­lie­tų įdie­gi­mas, švies­len­čių įren­gi­mas pa­grin­di­nė­se marš­ru­tų sto­te­lė­se, taip pat kon­kre­tus skai­čius nau­jų au­to­bu­sų, ku­rie tu­ri ap­tar­nau­ti vie­ti­nius marš­ru­tus. Vi­sus šiuos rei­ka­la­vi­mus Kau­no ben­dro­vė įvyk­dė.

Dvy­li­ko­je mies­to marš­ru­tų dir­ba 25 ma­ži ir 4 di­de­li au­to­bu­sai. Dar 3 – 1 di­de­lis ir 2 ma­ži au­to­bu­sai yra re­zer­ve, kad per va­lan­dą bū­tų pa­keis­tos su­ge­du­sios ar dėl ki­tų prie­žas­čių ne­ga­lin­čios va­žiuo­ti trans­por­to prie­mo­nės.

Vie­ti­nių marš­ru­tų ap­tar­na­vi­mo prie­žiū­ros funk­ci­jas vyk­do vie­šo­ji įstai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“. Šios įstai­gos Vie­šo­jo trans­por­to ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus va­do­vės Dia­nos Kli­men­kie­nės tei­gi­mu, vie­ti­niuo­se marš­ru­tuo­se dir­ba 59 vai­ruo­to­jai ir jie vi­si aly­tiš­kiai, ne­ma­ža da­lis vai­ruo­to­jų at­ėjo iš bu­vu­sių ve­žė­jų mies­to marš­ru­tais įmo­nių: „Tai la­bai džiu­gu. Klai­din­gai ma­no­ma, kad vie­ti­niai pra­ra­do dar­bo vie­tas, o pi­ni­gai iš­ke­liau­ja į Kau­ną.“

Da­bar ga­lio­jan­čias bi­lie­tų kai­nas mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra pa­tvir­ti­nu­si ko­vo pa­bai­go­je, kai at­si­ra­do nau­jos bi­lie­tų rū­šys – elek­tro­ni­niai ir mė­ne­si­niai bi­lie­tai.

Bi­lie­tų kai­nas nu­spręs­ta pa­di­din­ti sie­kiant su­ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bės mo­ka­mas do­ta­ci­jas ve­žė­jui, per me­tus pla­nuo­ja­ma su­tau­py­ti apie 150 tūkst. eu­rų.

D.Kli­men­kie­nės tvir­ti­ni­mu, sie­kia­ma iš­lai­ky­ti esa­mos pa­slau­gos ly­gį – ne­ma­žin­ti nu­va­žiuo­ja­mų ki­lo­met­rų skai­čiaus, ne­re­tin­ti tvar­ka­raš­čių lai­kų.

Kaip pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant bi­lie­tų kai­nos pa­di­di­ni­mo klau­si­mą pa­ste­bė­jo ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ at­sto­vas Č.Dau­gė­la, pra­ėju­siais me­tais ve­žė­jams skir­ta 100 tūkst. eu­rų do­ta­ci­ja iš mies­to biu­dže­to, šį­met pri­reiks maž­daug 300 tūkst. eu­rų, o prieš tai bu­vu­siems ve­žė­jams jų vi­siš­kai ne­rei­kė­jo: „Jei tiek bū­tu­me do­ta­vę sa­vus ve­žė­jus, jie bū­tų ga­lė­ję pa­teik­ti to­kią pat pa­slau­gą. Tai ne­są­ži­nin­ga aly­tiš­kių ve­žė­jų at­žvil­giu.“

D.Kli­men­kie­nė ta­ry­bos na­riui at­sa­kė, kad vie­ti­nių marš­ru­tų ap­tar­na­vi­mo kon­kur­se da­ly­va­vu­sios aly­tiš­kių įmo­nės siū­lė dau­giau nei 20 proc. di­des­nę kai­ną nei „Kaut­ra“, to­dėl jie kon­kur­so ir ne­lai­mė­jo. Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad bu­vu­siems ve­žė­jams taip pat bu­vo mo­ka­mos do­ta­ci­jos už su­si­da­ran­čius nuos­to­lius vie­ti­niuo­se marš­ru­tuo­se. 

 Kiek pa­brangs bi­lie­tai?

Lentele kainu

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį mies­to ta­ry­bai pri­ėmus spren­di­mą dėl nau­jų va­žia­vi­mo vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais bi­lie­tų kai­nų, jos įsi­ga­lios at­ei­nan­čio sau­sio 1-ąją.

Vien­kar­ti­nio elek­tro­ni­nio bi­lie­to kai­na bus ne­be 60, o 70 cen­tų, o vien­kar­ti­nis po­pie­ri­nis bi­lie­tas pa­brangs nuo 70 iki 90 cen­tų.

Su vien­kar­ti­niu elek­tro­ni­niu bi­lie­tu pus­va­lan­džio lai­ko­tar­piu bus ga­li­ma vie­ną kar­tą ne­mo­ka­mai per­sės­ti iš vie­no marš­ru­to į ki­tą, ta pa­ti są­ly­ga yra ir da­bar.

Vien­kar­ti­nio po­pie­ri­nio bi­lie­to kai­na su 50 proc. leng­va­ta pa­di­dės iki 45 cen­tų, elek­tro­ni­nio bi­lie­to – iki 35 cen­tų. Šių bi­lie­tų su 80 proc. leng­va­ta kai­na sieks 14 cen­tų. Ir leng­va­ti­niams ke­lei­viams su elek­tro­ni­niu bi­lie­tu nu­ma­ty­tas vie­nas ne­mo­ka­mas per­sė­di­mas.

Įsigyjant iš vairuotojo mė­ne­si­nis  dar­bo die­nų bi­lie­tas ne­ri­bo­jant ke­lio­nių skai­čiaus darbo dienomis pa­brangs nuo 25 iki 26 eu­rų, elek­tro­ni­nis – nuo 22 iki 23 eu­rų.

Toks mė­ne­si­nis bi­lie­tas su 50 proc. leng­va­ta kai­nuos 13 eu­rų, elek­tro­ni­nis – 11 eu­rų 50 cen­tų, su 80 proc. leng­va­ta ati­tin­ka­mai – 5 eu­rus 20 cen­tų ir 4 eu­rus 60 cen­tų.

Pa­si­keis ir mė­ne­si­nio ka­len­do­ri­nių die­nų bi­lie­to kai­na, su ku­riuo taip pat ne­ri­bo­ja­mas ke­lio­nių skai­čius kalendorinėmis dienomis. Toks bi­lie­tas pa­brangs nuo 27 iki 28 eu­rų, elek­tro­ni­nis – nuo 24 iki 25 eu­rų.

Nuo sau­sio 1-osios at­si­ras nau­jo­vė – sep­ty­nių die­nų bi­lie­tas, su ku­riuo ne­bus ri­bo­ja­mas ke­lio­nių skai­čius 7 die­nas. Toks bi­lie­tas perkant iš vairuotojo kai­nuos 10 eu­rų, elek­tro­ni­nis – 8 eu­rus. Toks bi­lie­tas leis­tų pi­giau va­žiuo­ti ke­lei­viams, mies­to marš­ru­tais va­žiuo­jan­tiems bent du kar­tus per die­ną, ta­čiau ne­tu­rin­tiems po­rei­kio įsi­gy­ti mė­ne­si­nį bi­lie­tą, pa­vyz­džiui, dir­ban­tiems sa­vai­tė­mis ar slan­kiuo­ju gra­fi­ku.

Vie­šo­ji įstai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ su­skai­čia­vu­si, kad per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai par­duo­da­ma be­veik 164 tūkst. įvai­rių bi­lie­tų. Apie 53  proc. su­da­ro elek­tro­ni­niai bi­lie­tai. Per sau­sio–spa­lio mė­ne­sius par­duo­ta 7 tūkst. 521 mė­ne­si­nis bi­lie­tas, iš ku­rių 61 proc. – 4 tūkst. 607 įsi­gi­jo moks­lei­viai.

Kaip sa­kė D.Kli­men­kie­nė, po­pie­ri­nių bi­lie­tų kai­nos yra di­des­nės sie­kiant ska­tin­ti ke­lei­vius įsi­gy­ti elek­tro­ni­nius bi­lie­tus: „Per­kant po­pie­ri­nius bi­lie­tus il­gė­ja au­to­bu­sų sto­vė­ji­mo sto­te­lė­se lai­kas, lė­ti­na­mas au­to­bu­so va­žia­vi­mo marš­ru­tu lai­kas, taip iš­si­de­ri­na tvar­ka­raš­čiai, vai­ruo­to­jams ten­ka pil­dy­ti dau­giau bi­lie­tų įsi­gi­ji­mo va­rian­tų. Truk­do­mas ki­tų ke­lei­vių bran­gus lai­kas.“

  Komentaras

  Jo. Gerai gyvenam. Kai vežė Alytaus autobusai tai buvo pigu ir nebrango taip greitai bilietai. O dabar juk visa kaitra. Visą dieną matau pro langą judančius autobusus vėžlio greičiu su vienu ,dviem keleiviais. Tai tie ir mokės po eurą už tuščias vietas autobuse. Žr kaitros valdžia mano kad Alytuje atlyginimai vienodi su Kauno. Tai iš karto tegul po du su puse euro tegul ima kaip Kaune

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.