Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rė – Dei­man­tė Lau­my­tė

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Lapkritis 5
Dei­man­tė Lau­my­tė
Deimantė Laumytė: „Alytuje ir apskritai Lietuvos regionuose matau didelį verslo potencialą.“ Deimantė Laumytė: „Alytuje ir apskritai Lietuvos regionuose matau didelį verslo potencialą.“
Va­kar Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­re pra­dė­jo dirb­ti vil­nie­tė Dei­man­tė Lau­my­tė. Ją va­do­vau­ti fi­lia­lui rū­mų pra­šy­mu at­rin­ko sos­ti­nė­je vei­kian­ti per­so­na­lo pa­ieš­kos kom­pa­ni­ja „At­ran­ka 360“. Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riaus pa­rei­gų sie­kė per 20 pre­ten­den­tų.

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų fi­lia­las di­rek­to­riaus ne­tu­rė­jo nuo rug­sė­jo vi­du­rio, kai šias pa­rei­gas pa­li­ko be­veik dve­jus me­tus jam va­do­va­vu­si Li­na So­su­no­vi­čie­nė.

Kaip sa­kė rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, moks­lų dak­ta­ras Al­man­tas Da­ni­le­vi­čius, ka­dan­gi fi­lia­lo va­do­vui iš­kel­ti di­de­li tiks­lai, sie­kiant at­rink­ti tin­ka­miau­sią kan­di­da­tą bu­vo kreip­ta­si pro­fe­sio­na­lios pa­gal­bos į rū­mų na­rius – per­so­na­lo pa­ieš­kos kom­pa­ni­ją „At­ran­ka 360“.

At­ran­ko­je da­ly­va­vo dau­giau kaip 20 kan­di­da­tų, o ją lai­mė­jo vil­nie­tė D.Lau­my­tė, va­kar pra­dė­ju­si va­do­vau­ti rū­mų Aly­taus fi­lia­lui.

Ji My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te yra įgi­ju­si ver­slo psi­cho­lo­gi­jos ma­gist­ro laips­nį, da­bar ISM va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­te stu­di­juo­ja va­do­vų ma­gist­ran­tū­rą – stra­te­gi­nio val­dy­mo pro­gra­mą, lap­kri­čio pa­bai­go­je pra­dės nuo­to­li­nes stu­di­jas Har­var­do ver­slo mo­kyk­lo­je – tva­rios ver­slo stra­te­gi­jos stu­di­jų pro­gra­mo­je.

 D.Lau­my­tė tu­ri pa­tir­ties dirb­ti Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nė­se kom­pa­ni­jo­se bei pro­jek­tuo­se. Pas­ta­ruo­ju me­tu dir­bo „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ at­sto­vy­bės Ru­si­jo­je ir Cen­tri­nė­je Azi­jo­je di­rek­to­re.

Į klau­si­mą, ko­dėl ji nu­spren­dė pre­ten­duo­ti į rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riaus po­zi­ci­ją, nau­jo­ji šio fi­lia­lo di­rek­to­rė at­sa­kė: „Rū­mai kaip or­ga­ni­za­ci­ja yra iš­skir­ti­nė, čia lai­ko­ma­si aukš­tos ver­slo eti­kos, ji vie­ni­ja daug pro­fe­sio­na­lių ver­slo at­sto­vų, rū­mai tei­kia aukš­tos kom­pe­ten­ci­jos pa­slau­gas ver­slui. Aly­tu­je ir ap­skri­tai Lietuvos re­gio­nuo­se ma­tau di­de­lį ver­slo po­ten­cia­lą. Pa­ti esu ki­lu­si iš Bir­žų ir tik­rai pa­ste­biu, kad ver­slui re­gio­nuo­se dė­me­sio dau­gė­ja. Ma­nau, kad ma­no tu­ri­ma pa­tir­tis ir rū­mų kom­pe­ten­ci­ja pa­si­tar­naus Aly­taus ver­slui.“

„No­ri­me ko­ky­biš­kai at­nau­jin­ti Aly­taus fi­lia­lo veik­lą, ku­ri pas­ta­ruo­ju me­tu rū­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos vi­siš­kai ne­ten­ki­no. Sie­kia­me, kad Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne, Va­rė­no­je, Laz­di­juo­se, Drus­ki­nin­kuo­se at­sto­va­vi­mas ver­slui pa­siek­tų vi­siš­kai ki­tą ly­gį. To­dėl pa­si­rin­ko­me žmo­gų, ku­ris tu­ri eks­per­ti­nės, tarp­tau­ti­nės ir va­do­va­vi­mo pa­tir­ties, ge­rą iš­si­la­vi­ni­mą, pui­kių or­ga­ni­za­ci­nių ir ki­tų sa­vy­bių“, – tei­gė Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.