Švie­ti­mas už „pro­tin­gą ir sa­vi­val­dy­bei pa­ke­lia­mą kai­ną”: pa­siū­ly­tas di­dy­sis tau­tų kraus­ty­ma­sis, pa­ke­liui nu­griau­nant Li­kiš­kė­lių mo­kyk­los pa­sta­tą

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (4)
2019 Spalis 31
Švietimas
Alytaus miesto savivaldybės taryba sprendimus dėl Alytaus švietimo įstaigų tinklo pertvarkos priims kitų metų vasario mėnesį. Galimas dalykas, kad savo žodį teks tarti ir arbitrui – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Jos įsikišimo prireiks tokiu atveju, jei politikų nuomonės dėl darbo grupės pasiūlytos pertvarkos ir švietimo bendruomenių siūlymų išsiskirs. Šiuo metu iki lapkričio 4 dienos švietimo įstaigų bendruomenės gali teikti savo siūlymus dėl pertvarkos, o iki lapkričio 5 dienos tokius siūlymus gali teikti interesų grupės (švietimo profsąjungos, Lietuvos mokyklų vadovų asociacija ir panašiai). Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.
Jo­kie spren­di­mai dar ne­pri­im­ti, kol kas skel­bia­mi tik mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mai. Dar­bo gru­pė pa­ren­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tais ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų ko­re­ga­vi­mo siū­ly­mus. Jie pa­rem­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos ga­li­my­bių stu­di­jos, ku­rią pa­ren­gė UAB „Fin­dep“, duo­me­ni­mis. Ši stu­di­ja po­li­ti­kams ir ben­druo­me­nei bu­vo pri­sta­ty­ta dar va­sa­ros pra­džio­je.

Pa­gal sta­ty­bos me­tus nau­jau­sia mo­kyk­la – kri­ti­nės būk­lės

Pa­reng­ta­me pro­jek­te siū­lo­ma Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą nu­griau­ti ir pa­sta­ty­ti nau­ją mo­der­nią  mo­kyk­lą, skir­tą ke­tu­riems šim­tams vai­kų.

To­kio siū­ly­mo mo­ty­vas – UAB „Fin­dep“ stu­di­ja, ku­rios duo­me­ni­mis – Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to būk­lė yra kri­ti­nė, o ug­dy­mo są­ly­gos kenks­min­gos. Nors pa­grin­di­nės pro­gim­na­zi­jos erd­vės (ka­bi­ne­tai, val­gyk­la, bib­lio­te­ka, sto­gas) su­tvar­ky­tos, ta­čiau vi­sos ki­tos – kri­ti­nės būk­lės.

Pa­sta­tas nuo pa­sta­ty­mo tik iš dalies buvo ­re­no­vuo­tas. Be­je, ši mo­kyk­la – nau­jau­sia mies­te, pra­dė­ju­si veik­ti 1989 me­tais kaip Aly­taus 12-oji vi­du­ri­nė mo­kyk­la. Jo­je 1–11 kla­sė­se mo­kė­si 1 tūkst. 66 mo­ki­niai, dir­bo 66 mo­ky­to­jai. Šiuo me­tu Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jo­je mo­ko­si 366 mo­ki­niai.

Jei bū­tų pri­im­tas spren­di­mas mo­kyk­los pa­sta­tą griau­ti, lai­ki­nai Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos 1–4 kla­sių mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai bū­tų per­kel­ti į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, o 5–8 kla­sių mo­ki­niai – į Dai­na­vos pro­gim­na­zi­ją.

Eks­per­tai siū­lo sta­ty­ti nau­ją pa­sta­tą, nes tai fi­nan­siš­kai ga­li­mai yra nau­din­giau nei re­no­vuo­ti se­ną. Pa­sta­to grio­vi­mo kai­na, pa­gal UAB „Sis­te­la“ skai­čia­vi­mus, bū­tų 1 103 635,75 eu­rų (su PVM), o nau­jo pa­sta­to sta­ty­ba – 3 039 960 eu­rų (su PVM). Pa­ly­gi­ni­mui: da­bar­ti­nio pa­sta­to re­no­va­ci­jos kai­na, pa­gal UAB „Sis­te­la“ skai­čia­vi­mus, – 4 907 562,13 eu­rų (su PVM).

(„Fin­dep“ sa­vo stu­di­jo­je rė­mė­si UAB „Sis­te­la“skai­čia­vi­mais).

Per­tvar­kos tai­ki­ny­je – „Sa­ka­lė­lis“ ir „Dre­vi­nu­kas“

Tik­ras tau­tų kraus­ty­ma­sis pa­siū­ly­tas dvie­jų įstai­gų ben­druo­me­nėms, ku­rios po per­tvar­kos ne­tek­tų sa­va­ran­kiš­ku­mo, nors bent lai­ki­nai lik­tų da­bar­ti­nė­se pa­tal­po­se – kol bus pa­sta­ty­ta nau­ja mo­kyk­la nu­griau­tos Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos vie­to­je.

Siū­lo­ma re­or­ga­ni­zuo­ti Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą (ją lan­ko 294 moks­lei­viai), pri­jun­giant   prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos, bet pa­lie­kant mo­ki­nius ug­dy­ti da­bar­ti­nia­me pa­sta­te. At­ei­ty­je, kai Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos bu­vę mo­ki­niai su­grįž­tų į nau­ją mo­kyk­los pa­sta­tą, ku­ris jiems ga­li­mai bū­tų pa­sta­ty­tas, da­bar­ti­nės „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai kar­tu su mo­ky­to­jais bū­tų per­ke­lia­mi į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą. 

Tai­gi „Sa­ka­lė­lio“ ben­druo­me­nei ge­res­nių są­ly­gų dar tek­tų pa­lauk­ti, nors, UAB „Fin­dep“ stu­di­jos duo­me­ni­mis, šios pra­di­nės mo­kyk­los spor­to sa­lė ir lau­ko spor­to aikš­te­lė ne­ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mų, trūks­ta lė­šų mo­kyk­los mo­der­ni­za­vi­mui ir in­fra­struk­tū­ros su­tvar­ky­mui (pa­sta­to ap­šil­ti­ni­mui, vi­daus pa­tal­pų re­konst­ruk­ci­jai ir re­mon­tui, vė­di­ni­mo, šil­dy­mo ir nuo­te­kų sis­te­mų at­nau­ji­ni­mui).

Pa­na­šus li­ki­mas lauk­tų ir „Dre­vi­nu­ko“.

Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį, ku­rį šiuo me­tu iš vi­so lan­ko 299 vai­kai, siū­lo­ma re­or­ga­ni­zuo­ti, pri­jun­giant jį prie Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos ir pa­lie­kant jo mo­ki­nius ta­me pa­čia­me pa­sta­te. Siū­lo­ma vyk­dy­ti ste­bė­se­ną dėl iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo po­rei­kio ten­ki­ni­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Esant rei­ka­lui, da­lį pra­di­nių kla­sių nu­ma­to­ma per­kel­ti į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą. Li­ku­sios lais­vos pa­tal­pos ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos iki­mo­kyk­li­niam ug­dy­mui.

 „Pra­tur­tė­tų“ ir Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja, ir Jau­ni­mo cen­tras, ir ASRC

Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą siū­lo­ma per­tvar­ky­ti iš biu­dže­ti­nės į vie­šą­ją įstai­gą ir pri­jung­ti prie Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos, įku­riant Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo sky­rių ir Aly­taus pa­tai­sos na­mų sky­rių.

Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los su­au­gu­sių­jų kla­sių mo­ki­nius (iš­sky­rus esan­čius Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se) ir jau­ni­mo kla­sių mo­ki­nius siū­lo­ma per­kel­ti į Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas, ku­rio­se veik­tų Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo sky­rius.

Siū­ly­mus ren­gu­sios dar­bo gru­pės ma­ny­mu, be ki­ta ko, taip pa­ge­rė­tų Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pų už­pil­do­mu­mas. Da­bar­ti­nį Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los pa­sta­tą bū­tų siū­lo­ma nau­do­ti ki­toms mies­to reik­mėms, o mo­der­nią spor­to sa­lę per­duo­ti VšĮ Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui.

Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los pa­da­li­nius – Sau­gaus eis­mo kla­sę ir Ru­sų šeš­ta­die­ni­nę mo­kyk­lą siū­lo­me per­duo­ti Aly­taus jau­ni­mo cen­trui. Ši įstai­ga nau­do­ja­si pa­tal­po­mis Vin­gio g. 15A. Ta­me pa­čia­me pa­sta­te yra įkur­ta Sau­gaus eis­mo kla­sė.

Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą siū­lo­ma per­tvar­ky­ti į Aly­taus mies­to švie­ti­mo pa­gal­bos tar­ny­bą ir per­kel­ti į at­si­lais­vi­nu­sias vie­nos iš švie­ti­mo įstai­gų pa­tal­pas, jai rei­kia 322 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to.

Siū­ly­mai bus tei­kia­mi po­li­ti­kams

Anks­čiau mi­nė­tų švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mų tiks­las – „su­da­ry­ti są­ly­gas plė­to­ti ge­ros ko­ky­bės pri­va­lo­mą­jį ir vi­suo­ti­nį švie­ti­mą, di­din­ti jo pri­ei­na­mu­mą už pro­tin­gą, sa­vi­val­dy­bei pa­ke­lia­mą kai­ną“.

Švie­ti­mo ben­druo­me­nei šiuo me­tu la­biau­siai rū­pi, ko­kia to­les­nė šių tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mų svars­ty­mo ei­ga, kiek lai­ko li­ko iki kon­kre­čių spren­di­mų pri­ėmi­mo? Vi­si pro­jek­te mi­ni­mi per­tvar­kos siū­ly­mai, jei po­li­ti­kai jiems pri­tar­tų, tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ti įgy­ven­din­ti nuo 2020 rug­sė­jo 1 die­nos.

Iki 2020 me­tų sau­sio 2 die­nos bus or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­ko­re­guo­to Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų pro­jek­to vie­ša­sis svars­ty­mas, pro­jek­tas tu­rės bū­ti su­de­rin­tas su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­mis ir ki­to­mis in­te­re­sų gru­pė­mis.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų ko­re­ga­vi­mo dar­bo gru­pei, ku­ri tei­kė siū­ly­mus, va­do­vau­ja Vy­tuo­lis Va­lū­nas, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas; gru­pės va­do­vo pa­va­duo­to­ja – Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja.

Gru­pės na­riai: Lai­mu­tė Ja­si­niaus­kie­nė, pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ Pie­tų Lie­tu­vos re­gio­no na­rė, Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Obe­lė­lė“ pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė, Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Obe­lė­lė“ vy­res­nio­ji iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo auk­lė­to­ja; Vil­tau­tė Ja­siū­nie­nė, Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui; Ine­sa Ka­za­ke­vi­čiū­tė-Več­kie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ry­bos na­rė, mo­ki­nių tė­vų at­sto­vė; Mil­da Ko­chans­kie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, mo­ky­to­jų at­sto­vė, Aly­taus Šal­ti­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui, ru­sų kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė; Edi­ta Ma­tu­le­vi­čie­nė, Lie­tu­vos mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kė, Aly­taus Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė; Klė­ja Mer­čai­ty­tė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės mo­ki­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos mo­ki­nė; Sil­vi­ja Peš­te­nie­nė, Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja švie­ti­mui ir me­to­di­niam dar­bui, l. e. di­rek­to­riaus pa­rei­gas; Mei­lė Pla­tū­kie­nė, Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kė, Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos eti­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė; Eri­ka Poš­ke­vi­čie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės lop­še­lių-dar­že­lių ir mo­kyk­lų-dar­že­lių di­rek­to­rių at­sto­vė, Aly­taus lop­še­lio-dar­že­lio „Šal­ti­nė­lis“ di­rek­to­rė; Vir­gi­ni­jus Skrob­las, Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos di­rek­to­rius; Vi­li­ja Su­šins­kie­nė, Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kė, Aly­taus Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė; prof. dr. Al­do­na Vil­ke­lie­nė, Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė; Ro­mu­al­das Zda­na­vi­čius, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas.

  Komentaras

  Jaunimo centrą ir jaunimo, suaugusių mokyklas kelti į Vidzgirio progimnaziją. Bus užimta mokykla ir nereikės kitų mokyklų bendruomenių laikyti įtampose. Vidzgirio mokykla vistiek niekada nebus gera mokykla. Ji pasmerkta ir paskui tempiasi kitas geras mokyklas. Švietimo skyriuje dirba keli Vidzgirio mokyklos buvę darbuotojai. Komisijoje Vidzgirio m. mokinės, kuriai galima eiti į mokyklą kada nori ar kada netingi, mama. Tai bent komisija. Pavaduotoja Ališauskienė dalyvauja Senamiesčio mokyklos direktoriaus konkurse. Kodėl ne Vidzgirio? Ji tokia gera ir kokybė tobula, o mokinių mažiau nei pradinėse mokyklose. Tai va kaip čia viskas gražiai baisu.

  Komentaras

  Kodėl nepaliestos tos įstaigos, kurių atstovai buvo komisijoje??? Kur etika??? Sudirbkim tuos, kurių čia nėra? Ar ne taip buvo? Kažkaip neskaniai čia kvepia, kažkuo panašiu į rudą gabalą nesakysiu ko...

  Komentaras

  Kaip gali pertvarkos planas būti logiškas,jei sėdi komisijoje šališki asmenys
  Ir tai įtakojo visa pertvarka
  Šią komisiją pilnai galima apskųsti etikos komisijai.absurdas,kokių reta.o paskutinį ir lemiamą žodį tarė valunas.jis iš vis negali būti tokioj komisijoje
  .
  .

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.