Nr. 116 (13346)

2019-10-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 116 (13346) skaitykite:

 • Ro­tu­šės aikš­tė­je de­gė žva­ku­tės do­no­rams
 • Meist­rai pa­ban­dė dirb­ti ki­taip ir jiems pa­ti­ko
 • Šim­ta­me­čio re­cep­tas: mal­da ir ge­ra nuo­tai­ka
 • Res­pub­li­ki­nio šaš­kių tur­ny­ro ai­dai
 • Bent vie­ną me­di­ka­men­tą var­to­ja 61,5 proc. vai­ruo­to­jų
 • Psi­cho­lo­gė Ro­mal­da Sta­sio­nie­ne: „Sa­va šei­ma vai­kui yra pa­sau­lio mo­de­lis”
 • Ka­pų tvar­ky­mas: įpro­čiai kei­čia­si, bet pa­min­klus vis dar už­si­sa­ko ir sau
 • Mi­ros­la­vo gy­ven­to­jai pri­ėmi­me pas me­rą ne tik pra­šė, bet ir dė­ko­jo
 • Aly­taus kul­tū­ros cen­tro ren­gi­nių se­zo­nas ati­da­ry­tas!
 • Pir­mo­jo lie­tu­viš­kai skan­di­na­viš­ko tri­le­rio au­to­rius Ja­ros­la­vas Mel­ni­kas: „Svar­biau­sia – ne žan­ras, o tu­rė­ji­mas ką pa­sa­ky­ti”
 • Res­pub­li­ki­nės skai­ty­mo ska­ti­ni­mo ak­ci­jos „Va­sa­ra su kny­ga” nu­ga­lė­to­ja ta­po Aly­taus ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka
 • Kai kū­di­kio lau­ki­mą ap­tem­do gy­dy­to­jų diag­no­zės
 • Tur­bi­nu­kės su­kel­tas są­my­šis (2)
 • Kaip reng­ti vai­kus šal­tuo­ju se­zo­nu? 5 auk­si­niai pa­ta­ri­mai tė­vams
Į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją krei­pė­si Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­vy­das Jur­ge­le­vi­čius, pra­šy­da­mas...
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos – griež­to pa­pei­ki­mo sky­ri­mo Ar­chi­tek­tū­ros,...
Tailandietiškas masažas kaip savita gydomoji sistema buvo sukurtas prieš daugiau kaip 2500 metų. Ir nors kasmet vis labiau populiarėja lankytis masažuose, o jų rūšių atsiranda vis daugiau,...
Siek­da­ma ug­dy­ti dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­ją, pro­fe­si­nių ži­nių ba­ga­žą bei to­bu­lin­ti pro­duk­ci­ją ir pa­siū­ly­ti var­to­to­jams nau­jie­nų, „Ali­ta“ jau ko­ne me­tus sėk­min­gai...
Se­niai be­ra­šiau bent kiek il­ges­nį straips­ne­lį. Ven­giu ko­men­ta­rų. Tai, kas ano­ni­miš­ka, man vi­sa­da bu­vo at­gra­su. Jau­nys­tė­je va­do­va­vau Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jai teks grą­žin­ti 484 tūkst. 424 eu­rus iš­mo­kė­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šų dėl Dau­gia­funk­cio pra­mo­gų ir...
Dėl gaisro Alytaus šiauriniame pramonės rajone Alytaus rajono ekstremalių situacijų komisija rekomenduoja Alytaus, Punios, Butrimonių, Alovės, Pivašiūnų seniūnijų gyventojams likti namuose, užsanda
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.