To­bu­lė­jan­čiai „Ali­tai” – ver­tin­gos Ita­li­jos vy­no eks­per­tų įžval­gos

Alita
Pa­sak „Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vo Al­gir­do Ra­ge­lio, už­megz­ti ry­šius su vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tais vy­no gu­ru pa­ska­ti­no no­ras to­bu­lė­ti.  Martyno Rudzinsko nuotr.
Siek­da­ma ug­dy­ti dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­ją, pro­fe­si­nių ži­nių ba­ga­žą bei to­bu­lin­ti pro­duk­ci­ją ir pa­siū­ly­ti var­to­to­jams nau­jie­nų, „Ali­ta“ jau ko­ne me­tus sėk­min­gai ben­dra­dar­biau­ja su pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tais vy­no eks­per­tais iš Ita­li­jos. Part­ne­rys­tės re­zul­ta­tai pra­noks­ta lū­kes­čius.

Ben­dra­dar­biau­ti su Ita­li­jos vy­no ga­my­bos kon­sul­ta­vi­mo ben­dro­ve „Giot­to Con­sul­ting“ lie­tu­viš­ko­ji „Ali­ta“ ėmė pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį. Šiuo me­tu ita­lų ben­dro­vė vy­no ver­sle skai­čiuo­ja jau dau­giau nei de­šim­ties me­tų pa­tir­tį, kon­sul­tuo­ja vyn­da­rius dau­giau nei de­šim­ty­je vals­ty­bių.

Pa­sak „Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vo Al­gir­do Ra­ge­lio, už­megz­ti ry­šius su vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tais vy­no gu­ru pa­ska­ti­no no­ras to­bu­lė­ti, per­pras­ti nau­jau­sius pu­to­jan­čių vy­nų ga­my­bos me­to­dus ir tech­no­lo­gi­jas. Be to, lie­tu­viai už­si­brė­žė su­kur­ti nau­jų, pa­sau­li­nes gė­ri­mų ten­den­ci­jas at­spin­din­čių pro­duk­tų.

„Dėl iš­skir­ti­nės kom­pe­ten­ci­jos ir aukš­tų re­zul­ta­tų šian­dien mū­sų part­ne­riais ta­pu­sią kon­sul­ta­vi­mo ben­dro­vę ge­rai ži­no ko­ne kiek­vie­nas vyn­da­rys. Ita­li­jo­je vy­nų spe­cia­lis­tai, va­di­na­mi eno­lo­gais, yra bai­gę spe­cia­lias eno­lo­gi­jos stu­di­jas, ku­rių pro­gra­mos yra su­da­ry­tos re­mian­tis il­ga­me­tė­mis Ita­li­jos ir vi­so pa­sau­lio vy­no ga­my­bos tra­di­ci­jo­mis. Eu­ro­po­je tik 5 uni­ver­si­te­tai ga­li pa­siū­ly­ti to­kias stu­di­jas. Lie­tu­vo­je to­kių eks­per­tų, tei­kian­čių kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas ga­my­bos įmo­nėms, de­ja, nė­ra. To­dėl ši ga­li­my­bė pa­si­sem­ti ži­nių iš pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tų vy­no ži­no­vų mums ypač ver­tin­ga – šiais lai­kais, kai tech­no­lo­gi­jos taip grei­tai to­bu­lė­ja, mo­ky­tis pri­va­lu nuo­la­tos“, – tei­gia A.Ra­ge­lis. 

„Giot­to Con­sul­ting“ eks­per­tai sa­ko, kad jiems šis ben­dra­dar­bia­vi­mas su­tei­kė ver­tin­gų ži­nių apie Lie­tu­vą ir vi­są Šiau­rės Eu­ro­pos re­gio­ną.

„Pir­ma­sis ap­si­lan­ky­mas „Ali­tos“ ga­myk­lo­je mums bu­vo tik­ra staig­me­na: ne­gal­vo­jo­me, kad Lie­tu­vo­je, ku­ri Eu­ro­po­je gar­sė­ja ki­to­kiais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, yra toks stam­bus pu­to­jan­čių vy­nų ga­min­to­jas. Ne ma­žiau nu­ste­bi­no ir „Ali­tos“ pu­to­jan­čių vy­nų įvai­ro­vė: nors ga­my­bos mas­tai di­de­li, kar­tu sie­kia­ma pri­si­tai­ky­ti ir pa­ten­kin­ti skir­tin­gus var­to­to­jų sko­nius“, – dės­to di­de­lę pa­tir­tį tu­rin­tis „Giot­to Con­sul­ting“ at­sto­vau­jan­tis vy­no ga­my­bos kon­sul­tan­tas Mat­tia Ca­les­so. 

 Pa­to­bu­lė­jo vi­sa­pu­siš­kai

Sėk­min­gai už­gi­mu­sį ben­dra­dar­bia­vi­mą su ita­lais „Ali­ta“ sky­rė į du eta­pus: įsi­klau­sę į kon­sul­tan­tų re­ko­men­da­ci­jas pir­miau­sia įdie­gė rū­ši­nio aro­ma­ti­nio pu­to­jan­čio vy­no tech­no­lo­gi­ją, pas­kui – to­bu­li­no pu­to­jan­čio vy­no ga­my­bą.

„Mū­sų part­ne­rys­tė nuo pat pra­džių bu­vo ypač in­ten­sy­vi. Ne­syk pas mus į Lie­tu­vą, Aly­tų, ke­lia­vę vy­no ga­my­bos kon­sul­tan­tai pir­miau­sia nuo­dug­niai įsi­gi­li­no į mū­sų ga­my­bos tech­no­lo­gi­ją, sa­vo la­bo­ra­to­ri­jo­je Ita­li­jo­je at­li­ko dau­gy­bę iš­sa­mių mū­sų pro­duk­ci­jos ty­ri­mų, ku­rių me­tu ver­ti­no ga­mi­nius net pa­gal ke­lias­de­šimt pa­ra­met­rų. Tuo­met su­ra­dę, kaip dar ga­lė­tu­me pa­ge­rin­ti pro­duk­tų ko­ky­bę, sko­nį, il­ga­am­žiš­ku­mą ir ki­tas sa­vy­bes, su­da­rė veiks­mų pla­ną ir pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jų“, – pa­sa­ko­ja A.Ra­ge­lis. 

Re­zul­ta­tas – šian­dien „Ali­ta“ siū­lo dar aukš­tes­nės ko­ky­bės pu­to­jan­tį vy­ną, ka­dan­gi pro­duk­ci­ją pa­to­bu­li­no net ke­liais as­pek­tais. Tuo me­tu ga­myk­los dar­buo­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę mo­ky­tis iš sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lų.

„Part­ne­rys­tės me­tu mū­sų ga­myk­los dar­buo­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę įgau­ti ver­tin­gų ži­nių ir prak­ti­nių įgū­džių, ko­kių ne­su­tei­kia jo­kie Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tai. Rem­da­mie­si įgy­to­mis ži­nio­mis, pa­to­bu­li­no­me pro­duk­ci­ją. Vi­sų pir­ma, nors pu­to­jan­čio vy­no, taip pat vy­no ga­lio­ji­mo lai­kas yra ne­ri­bo­tas, bė­gant lai­kui gė­ri­mų būk­lė ga­li kis­ti. To­dėl vie­nas iš mū­sų tiks­lų ben­dra­dar­biau­jant su šiais spe­cia­lis­tais bu­vo taip pa­to­bu­lin­ti sa­vo pro­duk­ci­ją, kad ši kuo il­giau iš­lik­tų švie­žia ir pa­trauk­li var­to­to­jui. Tiks­lą sėk­min­gai pa­sie­kė­me. Taip pat daug dė­me­sio sky­rė­me gė­ri­mų aro­ma­tui – sie­kė­me, kad šis kuo ge­riau at­si­skleis­tų, bei pu­to­jan­čių vy­nų bur­bu­liu­kų žais­mui. Skam­ba links­mai, bet mes tik­rai to­bu­li­na­me sa­vo gė­ri­mų bur­bu­liu­kus – sie­kia­me, kad gė­ri­mui pa­te­kus į tau­rę jie iš­si­lai­ky­tų il­giau, o jų žais­mas tau­rė­je bū­tų to­ly­gus ir jun­ta­mas sko­ny­je“, – šyp­so­si „Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vas. 

Be to, ga­li­ma sa­ky­ti, kad ita­lų pa­ta­ri­mai pa­dė­jo „Ali­tai“ su­kur­ti dar lie­tu­viš­kes­nę pro­duk­ci­ją, mat nuo šiol ga­myk­lo­je ga­li­ma at­lik­ti ir pir­mi­nę pu­to­jan­čio vy­no fer­men­ta­ci­ją.

„Iki šiol dau­gy­bę me­tų „Ali­ta“ iš part­ne­rių Ita­li­jo­je bei Is­pa­ni­jo­je par­si­vež­da­vo jau pa­ga­min­tą vy­ną – ga­myk­lo­je Lie­tu­vo­je vyk­da­vo ant­ri­nė fer­men­ta­ci­ja, ku­rios me­tu, vei­kiant ypa­tin­gos rū­šies mie­lėms, gė­ri­muo­se su­si­da­ro na­tū­ra­lūs bur­bu­liu­kai. Ta­čiau da­bar į ga­myk­lą jau tu­ri­me są­ly­gas at­si­vež­ti vy­nuo­gių mi­są – pir­mi­nę ža­lia­vą vy­nams ga­min­ti. Tai reiš­kia, kad kai ku­rias pu­to­jan­čio vy­no rū­šis „Ali­to­je“ da­bar ga­li­me ga­min­ti nuo pat pra­džių“, – pa­aiš­ki­na A.Ra­ge­lis. 

Pa­si­nau­do­da­ma nau­jo­mis ga­li­my­bė­mis „Ali­ta“ jau pa­pil­dė ir sa­vo pro­duk­tų krep­še­lį, su­kur­da­ma nau­ją, ko­ne per­pus sil­pnes­nį pu­to­jan­tį vy­ną.

 To­liau ben­dra­dar­biau­ja per at­stu­mą

M.Ca­les­so „Ali­tos“ dar­buo­to­jus api­bū­di­na kaip at­si­da­vu­sius dar­bui, pro­fe­sio­na­lius, ži­nan­čius sa­vo ga­li­my­bes ir kar­tu trokš­tan­čius to­bu­lė­ti, per­pras­ti nau­jus vy­nų ga­my­bos me­to­dus ir tech­no­lo­gi­jas. Taip pat jį nu­ste­bi­no, kaip Aly­taus ga­myk­lo­je su­sty­guo­tas žmo­nių dar­bas ir pa­skirs­ty­tos at­sa­ko­my­bės.

„Lie­tu­vo­je dir­bo­me ke­liais fron­tais. Rem­da­mie­si sa­vo il­ga­me­te pu­to­jan­čių vy­nų ga­my­bos pa­tir­ti­mi, sie­kė­me pa­to­bu­lin­ti kai ku­rias prak­ti­kas ir įves­ti mo­der­niau­sias ko­ky­bės kon­tro­lės, pu­to­jan­čio vy­no ga­my­bos ir vy­no sta­bi­li­za­vi­mo kon­cep­ci­jas“, – sa­ko M.Ca­les­so.

Jis pri­du­ria, kad vy­no ga­my­bos sri­ty­je svar­biau­sia ne­už­mig­ti ant lau­rų ir to­liau ge­rin­ti ga­mi­na­mų vy­nų ko­ky­bę – tai bus di­džiau­sias „Ali­tos“ iš­šū­kis. To­liau ben­dra­dar­bia­vi­mą su ita­lais „Ali­ta“ tę­sia per at­stu­mą – esant po­rei­kiui, krei­pia­si į kon­sul­tan­tus dėl pa­pil­do­mų pa­ta­ri­mų ar re­ko­men­da­ci­jų ku­riant nau­jus ga­mi­nius bei ren­kan­tis vy­nus jau ga­mi­na­miems pro­duk­tams, tu­ri ga­li­my­bę to­liau nau­do­tis la­bo­ra­to­ri­jos pa­slau­go­mis.

In­ves­tuo­ja nuo­lat

Ga­my­bos spe­cia­lis­tų ži­nių gau­si­ni­mas, ga­my­bos tech­no­lo­gi­jų at­nau­ji­ni­mas ir pro­duk­ci­jos to­bu­li­ni­mas – tik da­lis per pas­ta­rą­jį lai­ko­tar­pį įgy­ven­din­tų „Ali­tos“ in­ves­ti­ci­jų. Kiek anks­čiau „Ali­ta“ reikš­min­gai mo­der­ni­za­vo ir ga­myk­lo­je vei­kian­čią įran­gą.

An­tai prieš po­rą me­tų ga­myk­lo­je įdieg­ta nau­jo­ji ly­de­riau­jan­čio pa­sau­ly­je pu­to­jan­čių vy­nų ga­my­bos įran­gos ga­min­to­jo pro­duk­tų iš­pils­ty­mo li­ni­ja, į ku­rią „Ali­tą“ val­dan­ti ben­dro­vė „MV GROUP Pro­duc­tion“ in­ves­ta­vo apie 1 mi­li­jo­ną eu­rų.

„Ši li­ni­ja – ne­pa­ly­gi­na­mai mo­der­nes­nė už bu­vu­sią, ku­ri ga­myk­lo­je vei­kė dar so­vie­ti­niais me­tais. Taip pat ge­ro­kai grei­tes­nė, tei­kian­ti dau­giau ga­li­my­bių ir smar­kiai pa­leng­vi­nan­ti pro­ce­sus“, – džiau­gia­si A.Ra­ge­lis.

Ma­ža to, „Ali­to­je“ taip pat įreng­ti ir mo­der­nūs san­dė­liai, į ku­riuos „MV GROUP Pro­duc­tion“ in­ves­ta­vo apie 5 mi­li­jo­nus eu­rų. Nau­jie­ji san­dė­liai – ne tik kur kas di­des­nio plo­to nei bu­vę, bet ir už­tik­ri­nan­tys žy­miai ge­res­nes są­ly­gas pro­duk­tams lai­ky­ti. Be to, ga­mi­niai nau­juo­sius san­dė­lius leng­vai pa­sie­kia spe­cia­liu kon­ve­je­riu – jų ne­be­rei­kia spe­cia­liai vež­ti vil­ki­kais.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.