Ko­dėl tik vie­nas, ir ar kal­tas, kad vie­nas?

Kęs­tu­tis Mi­liaus­kas
Komentarai (2)
2019 Spalis 11
Kęstutis Miliauskas ir Donatas Vasiliauskas.
Alytaus Jotvingių gimnazijai beveik tris dešimtmečius vadovavo Kęstutis Miliauskas. Naujo vadovo konkursą laimėjo Likiškėlių progimnazijos direktorius Donatas Vasiliauskas (nuotr. dešinėje).
Se­niai be­ra­šiau bent kiek il­ges­nį straips­ne­lį. Ven­giu ko­men­ta­rų. Tai, kas ano­ni­miš­ka, man vi­sa­da bu­vo at­gra­su. Jau­nys­tė­je va­do­va­vau Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riui. At­me­nu ano­ni­mi­nį kaž­ko­kio vy­ro skun­dą, kad mi­ni­ma pe­da­go­gė k... Te­ko pa­tik­rin­ti, ar ji tik­rai k... Ji pa­ti­ki­no, kad ne. Aš mie­lai tuo pa­ti­kė­jau. Li­ko tik pa­si­šlykš­tė­ji­mas tuo dva­si­niu im­po­ten­tu.

Anks­ty­vą šių me­tų pa­va­sa­rį pa­ra­šiau pra­šy­mą at­leis­ti iš Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų. Ir am­žiaus, ir va­do­va­vi­mo mo­kyk­lai me­tų bu­vo su kau­pu. No­rė­jau, kad nau­ja­sis di­rek­to­rius pra­dė­tų dar­bą nuo moks­lo me­tų pra­džios, bet už­tru­ko biu­ro­kratinės pro­ce­dū­ros. Jis taps jot­vin­giu tik­riau­siai po Vi­sų Šven­tų­jų. Be­je, daug kas tei­rau­ja­si, kaip lai­kau­si. Daug ne­me­luo­da­mas at­sa­kau, kad pui­kiai.

Kon­kur­se tap­ti gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi da­ly­va­vo tik vie­nas kan­di­da­tas. Ko­dėl – ga­liu tik spė­lio­ti. Kai ką gal gąs­di­na pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja, po ku­rios ga­li lik­ti ir be dū­dos, ir be skrip­kos... Man ypač keis­tas pri­va­lo­mas kom­pe­ten­ci­jų ver­ti­ni­mas Vil­niu­je. Ar įma­no­ma per ke­lias va­lan­das per­pras­ti žmo­gų? Ki­tą kar­tą tam pri­rei­kia ke­le­rių me­tų. Kai bai­gė­si ma­no kaip vi­ce­me­ro ka­den­ci­ja, kiek sal­džių žmo­nių ta­po be­sko­niai. Nuo kon­kur­so gal su­lai­ko ir sub­jek­ty­vu­mo bai­mė? Jei kar­tu ne­me­džio­ta, ne­ger­ta, „me too“ ne­už­si­im­ta... Gai­liuo­si, kad ne­pa­vy­ko įkal­bin­ti da­ly­vau­ti kon­kur­se šau­nios pa­va­duo­to­jos ug­dy­mui Re­na­tos.

Tai­gi, yra kė­dė – bus ir už­pa­ka­lis. Aiš­ku vie­na, kad nau­ja­sis di­rek­to­rius bus ki­toks. Prieš šim­tus me­tų pa­sa­ky­ta, kad kai du da­ro tą pa­tį, iš­ei­na ne tas pats. Ir ne­ke­ti­nu mo­ky­ti sa­vo įpė­di­nio. Ne­bent vie­na – iš­ven­ki­te pa­tai­kū­nų. Jie grei­ti par­si­duo­ti, bet grei­ti ir par­duo­ti.

Sėk­mės, Do­na­tai. Sėk­mės jot­vin­gių gen­ties la­bui!

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.