Dėl tarybos narės elgesio į Etikos komisiją kreipėsi policijos komisariato vadovas

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (16)
2019 Spalis 10
Laura Radzevičiutė
Po­li­ci­ja, įver­ti­nu­si Lauros Ra­dze­vi­čiū­tės el­ge­sį, su­abe­jo­jo, ar ji pai­sė Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so, nes sa­vo el­ge­siu men­ki­no po­li­ci­ją, ne­etiš­kai el­gė­si vie­šo­je vie­to­je – ko­mi­sa­ria­te ir so­cia­li­nė­je erd­vė­je.       Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją krei­pė­si Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­vy­das Jur­ge­le­vi­čius, pra­šy­da­mas įver­tin­ti, ar ta­ry­bos na­rės Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės veiks­mai ati­tin­ka Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so nuo­sta­tas. Vie­ti­niams eti­kos sar­gams skun­džia­mas ta­ry­bos na­rės el­ge­sys ko­mi­sa­ria­te po to, kai jos at­sto­vai vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nėms pra­ne­šė apie po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me pa­reikš­tus įta­ri­mus L.Ra­dze­vi­čiū­tei dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ar su­klas­to­to do­ku­men­to pa­nau­do­ji­mo. Kaip nu­ro­do po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, čia ap­si­lan­kiu­si ta­ry­bos na­rė šau­kė ant kai ku­rių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, va­di­no me­la­giais, te­le­fo­nu juos fil­ma­vo ir tie­sio­giai tran­slia­vo sa­vo so­cia­li­nio tin­klo „Fa­ce­bo­o­ko“ pa­sky­ro­je.

Apie pa­reikš­tus įta­ri­mus pra­neš­ta rug­pjū­čio pa­bai­go­je

Rug­pjū­čio pa­bai­go­je Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nėms pra­ne­šė apie tai, kad ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ar su­klas­to­to do­ku­men­to pa­nau­do­ji­mo pa­reiš­kė įta­ri­mus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rei, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei L.Ra­dze­vi­čiū­tei.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas vyk­do­mas pa­gal Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos krei­pi­mą­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, nes ko­mi­si­ja ne­ga­lė­jo nu­sta­ty­ti, ar fi­nan­si­nę ope­ra­ci­ją at­li­ko vie­nas iš kan­di­da­tų, ar bu­vo pa­si­nau­do­ta jo duo­me­ni­mis.

Tai sie­ja­ma su pa­va­sa­rį vy­ku­siais sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mais ir Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tais į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, tarp ku­rių bu­vo ir L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra Vy­riau­sio­sios ko­mi­si­jos pa­reiš­ki­mą nu­krei­pė nag­ri­nė­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rai. Ši jo nag­ri­nė­ji­mą pa­ve­dė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Pas­ta­ra­jam pa­val­dus Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas at­lie­ka mi­nė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ria­me įta­ri­mai pa­reikš­ti L.Ra­dze­vi­čiū­tei. Jai pri­tai­ky­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti.

To­kią in­for­ma­ci­ją pa­gar­si­nus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, ta­ry­bos na­rė ją puo­lė ne­ig­ti, tvir­tin­da­ma, kad jo­kie įta­ri­mai ne­pa­reikš­ti, tai at­seit no­ras po­li­ci­jos ran­ko­mis su ja su­si­do­ro­ti, nes ke­lian­ti ne­pa­to­gius klau­si­mus, ko­vo­jan­ti už ei­li­nį žmo­gų ir gi­nan­ti vie­šą­jį in­te­re­są.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pra­ne­šus apie ta­ry­bos na­rei pa­reikš­tus įta­ri­mus, ku­rių pro­ce­si­nių do­ku­men­tų ji ne­pa­si­ra­šė, bet pa­reikš­ti įta­ri­mai ga­lio­ja, L.Ra­dze­vi­čiū­tė ap­si­lan­kė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, kvie­tė to­kią in­for­ma­ci­ją pa­gar­si­nu­sią ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tę pa­si­kal­bė­ti ir pa­si­aiš­kin­ti dėl pa­skleis­to šmeiž­to.

Policijos pareigūnų tvirtinimu, ta­ry­bos na­rė pa­kel­tu bal­su reikalavo, kad po­li­ci­jos ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tė pri­va­lo jai pa­aiš­kin­ti, ko­dėl tei­kė in­for­ma­ci­ją vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nėms, ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tę va­di­no „kaž­ko­kia spe­cia­lis­te“, o vi­są Aly­taus po­li­ci­ją – me­la­giais.

L.Ra­dze­vi­čiū­tė taip el­gė­si po­li­ci­jos pri­ima­mo­jo pa­tal­po­se, ku­rio­se bu­vo pa­ša­li­nių žmo­nių. Te­le­fo­nu fil­ma­vo ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tę ir tie­sio­giai tran­slia­vo sa­vo so­cia­li­nio tin­klo „Fa­ce­bo­o­ko“ pa­sky­ro­je, tran­slia­ci­ją tę­sė net iš­ėju­si į gat­vę, ku­rio­je reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą po­li­ci­jos dar­bu, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus va­di­no me­la­giais.

 Su­abe­jo­ta pa­gar­ba žmo­gui, vals­ty­bei ir pa­vyz­din­gu­mu

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vai, įver­ti­nę to­kį mies­to ta­ry­bos na­rės, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės el­ge­sį, nu­spren­dė, kad ji ga­li­mai pa­da­rė Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­se nu­ma­ty­tų nuo­sta­tų pa­žei­di­mų.

Ša­me ko­dek­se fik­suo­ti vals­ty­bės po­li­ti­kų pa­gar­bos žmo­gui, vals­ty­bei, pa­vyz­din­gu­mo prin­ci­pai, ku­riais di­di­na­mas pa­si­ti­kė­ji­mas vals­ty­be, jos ins­ti­tu­ci­jo­mis, tai įpa­rei­go­ja de­ra­mai elg­tis vi­suo­me­nė­je, lai­ky­tis vi­suo­ti­nai pri­pa­žįs­ta­mų do­ro­vės, mo­ra­lės ir eti­kos nor­mų.

Po­li­ci­ja, įver­ti­nu­si L.Ra­dze­vi­čiū­tės el­ge­sį, su­abe­jo­jo, ar ji pai­sė Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so, nes sa­vo el­ge­siu men­ki­no po­li­ci­ją, ne­etiš­kai el­gė­si vie­šo­je vie­to­je – ko­mi­sa­ria­te ir so­cia­li­nė­je erd­vė­je.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas A.Jur­ge­le­vi­čius krei­pė­si į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją, pra­šy­da­mas įver­tin­ti ta­ry­bos na­rės el­ge­sį ir pri­im­ti spren­di­mą, ar ji sa­vo veiks­mais ne­pa­žei­dė Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so.

Eti­kos ko­mi­si­ja jau pra­dė­ju­si ty­ri­mą dėl po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vo gau­to raš­to, vyks­ta pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos tiks­li­ni­mas.

Kad po­li­ci­ja pra­šy­tų įver­tin­ti ta­ry­bos na­rių el­ge­sį pa­gal Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­są, mies­to sa­vi­val­dy­bė­je dar ne­bū­ta ar bent jau nie­kas ne­pri­si­me­na.

Kaip pa­ti mies­to ta­ry­bos na­rė ver­ti­na po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to raš­tą Eti­kos ko­mi­si­jai dėl jos el­ge­sio? Su ja su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­ria­me įta­ri­mai pa­reikš­ti mies­to ta­ry­bos na­rei L.Ra­dze­vi­čiū­tei, kon­tro­lė pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis iš Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros per­duo­ta tai pa­čiai apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai pa­val­džiai Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rai. Tai pa­da­ry­ta at­si­žvel­giant į apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vyk­dy­tą kon­tro­liuo­ja­mų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų per­žiū­rą ir mi­nė­tos ta­ry­bos na­rės pra­šy­mą. To­liau iki­teis­mi­nį ty­ri­mą tu­rė­tų at­lik­ti Ma­ri­jam­po­lės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

  Komentaras

  O kaip sujudino Alytaus miesto nuniokojusią pelkutę , kad net Lauros bylą mėto ,kaip karštą bulvę vieni kitiems... Gaila ,kad Laura šito bažnytkainio lygio valdininkėlių nepajudino ,kai Alytus buvo debilgradu, ar dobilgradu vadinosi, gal ir dauguma darbo vietų būtų išlikę ir gyventojų per pus nebūtų sumažėję...

  Komentaras

  nu tik nesamoniu nesnekekit..nuskriaude policininkus..juokas..ir negeda bylinetis tiems izeistiesiems? tiesa pasake,nu gal tonu ne tokiu,o kas cia tokio? patys sventi? nu nevaidinkite geruciu tik.Ir vis tik Laura drasi,gerbiu ja.

  Komentaras

  Kai gyvūnas ar augalas apsimeta kitu gyvūnu ar augalų, siekdamas naudos. Mano manymu, labai tinka šiai "veikėjai" ir "antikorupcininkei". Po kauke tiesiog tuščia siela ir ne per ilgiausias protas. Nesiseka mums su aktoriais, vis į valdžią išrenkam

  Komentaras

  Man, kaip alytiškei, gėda dėl ponios Lauros elgesio.Net laidoje "Demaskuoti" ji nesugebėdavo konstruktyviai ir korektiškai analizuoti problemų, kurios iš tiesų mūsų mieste yra aktualios.Kas davė jai teisę įžeidinėti žmones,riksmais ir visokiais epitetais užgaudinėti?Prisiminkime reportažą iš buvusio mero V.Grigaravičiaus namų kiemo, į kurį ji įsiveržė be leidimo.Kur matytas toks chamiškas elgesys, kurį ponia Laura vadina visuomeniniu aktyvumu. Matyt, ponia Laura užmiršo, kad yra sąvoka privati valda ir niekas jai nedavė teisės to privatumo pažeisti.Na o pastarieji jos "reportažai", kuriuos ji tiesiogiai transliuodavo per facebooką iš viso rodo šios miesto tarybos narės žemą lygį, nes manieros, žodynas, tonas ir t.t. priminė komediją.Dar daug ko teks poniai Laurai mokytis, kol supras, kad užimamos pareigos neleidžia tapti rėksne, demonstruojančia nekompetenciją ir neišprusimą.Deja, dalis alytiškių ją palaiko, nes patiems kultūros ir kompetencijų labai trūksta.

  Komentaras

  Toks L.Radzevičiūtės elgesys pilnas įžulumo ,nepagarbos žmonėms einantiems tarnybines pareigas užgaudinėjimas buvusius pareigūnus prisidengdama esančeis seimo narias Puteikiu,ir Puidoku o dar ankščiau ir Daukšiu kurio nupirktam bute ir gyvena taip
  sau rinkdama politinius taškus .klaidina visus Alytaus žmones savo "padorumu"ir "sąžiningumu".

  Komentaras

  Galėtų policijos vadovas pasidomėti ir Etikos komisijai perduotos net tarybos narių svarstyt medžiagos kitų kolegų atžvilgiu niuansais, kur gal rastų akmenukų ir į savo institucijos pusę.

  Komentaras

  Savivaldoj ir per tarybą turi vyraut kuriama energija. Laiku pamatyt problemą ir teikt sprendimus, kad problemos spręstųs. Dabar ir kur reikia sprendimų, šiir reguliuoja tirt. Jau anoj kadencijoj sočiai vietoj sprendimų šniukštinėtis, tad ir ši. Tad propaguojantiems tyrimus ko į valdią eina? Ši ir tegu laidose demaskuojasi kiek nori. O taryboj kuriama energija turi vyraut. Neblizga ir tas Pačėsa. Anoj kadencijo per vicemerų interpeliacijas kritikavo, kad nėra rimtų strategijų, kaip ir švietimo... Ir tas pats ir dabar tęsias, bet jau nekelia šių klausimų.

  Komentaras

  Po pačesos sparneliu suteikta laisvė šitai visuomenininkei taip elgtis.todel ir skeryčiojasi.Pati per jo TV pareiškė,kad ant moralės jai nusispjaut,mat ji vadovaujasi savo proteliu.

  Komentaras

  Gali alytiškiai nueit į tarybos posėdį kaip vyksta. Pažiūrėt realiai kaip elgiasi jų rinkti, kaip klausimus svarstymui formuluoja, kaip kultūros laikosi.. Gali per internetą žvilgtelt kaip transliuoja... Pajus jų lygį... Per smulkius klausimus įnirtingai ginčijas, kur rimčiau rankutės sukeltos ir...jokios analizės. Kur iš ties reikėtų.

  Komentaras

  Deja, per savivaldą nesiteisina. Nors anoj kadencijoj po demaskuok, rodės bus lygis. Vėl elgsena taryboj be sklaidymosi, rimčiau neįkerta. Pati lygiose vietose kllaidų daro.

  Komentaras

  O aš galvoju, kad p. Laura aktyviai demaskuodama korupcines apraiškas "pajudino" tuos, kurių judinti nebuvo galima ilgus metus. Manau, tai susiję su žemių grąžinimais Alytaus mieste. Ne veltui visa "sistema" susivienijo ir pradėjo "puolimą" prieš ją.

  Komentaras

  Ir Alytaus pramonės ar verslo lyderiai kuriems ne tas pats, kas su Alytumi dedasi, gali pasidomėt per Etikos komisiją svarstomais klausimais ir apie galimo elgesio motyvus...savo elitėlio.

  Komentaras

  Deja, jei kaip tarybos narei pareikšti įtarimai, šiuo atveju kaip gali būs savivaldybės Antikorupcinės komisijos pirmininke, kur taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai? Kaip ir žiniasklaida bei taryba būdama atskaitinga bendruomenei gali daugiau informuot apie kreipimusis į Etikos komisiją atskirų tarybos narių įtartinų elgesio motyvų. Kaip ir kodėl nesimato internetinėj savivaldybės svetainėj apie paskutinių mėnesių komisijoje svarstomų klausimų eigą? Kur atsakomybė Etikos komisijos pirmininkei ir merui už bendrą paėtį savivaldybės veikloje.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.