Už su­for­muo­tus per di­de­lius skly­pus nuo­sa­vy­bei at­kur­ti – griežta tar­ny­bi­nė nuo­bau­da

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (20)
2019 Spalis 10
Vilma Bar­tu­se­vi­čie­nė
Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­ja Vilma Bar­tu­se­vi­čie­nė sa­kė dar ne­su­si­pa­ži­nu­si su tar­ny­bi­ne nuo­bau­da ir ne­ga­lin­ti nie­ko ko­men­tuo­ti.  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos – griež­to pa­pei­ki­mo sky­ri­mo Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jai Vil­mai Bar­tu­se­vi­čie­nei. To­kia nuo­bau­da sky­riaus ve­dė­jai skir­ta po ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus su­da­ry­tos ko­mi­si­jos pa­teik­tų iš­va­dų, ku­ri ver­ti­no šio sky­riaus veiks­mus dėl su­for­muo­tų skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Pa­da­ry­tas pa­žei­di­mas – su­for­muo­ti per di­de­li skly­pai, ku­rie Aly­tu­je ga­li bū­ti su­teik­ti sa­vi­nin­kams už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę.

Bu­vu­siam sa­vi­nin­kui – skly­pas iki 10 arų

Va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais, Aly­tu­je vie­nam že­mės sa­vi­nin­kui už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę ga­li bū­ti su­teik­tas skly­pas nuo 6 iki 10 arų.

Kai rug­sė­jo vi­du­ry­je ki­lo po­li­ti­nis kon­flik­tas tarp Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus R.Juo­nio, abie­jų so­cial­de­mok­ra­tų, dėl di­rek­to­riaus Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos per­duo­tų skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, pa­aiš­kė­jo, kad ne­ma­žai skly­pų su­for­muo­ta žy­miai di­des­nių. Pa­vyz­džiui, skly­pe Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se, aš­tuo­ni skly­pai yra nuo maž­daug 20 iki 60 arų.

Bū­tent šios te­ri­to­ri­jos ko­mer­ci­nės ir dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos pa­skir­ties skly­pus pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai lai­kė par­da­vi­mui auk­cio­nuo­se pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mo pro­ce­sui. Da­bar­ti­nis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius šių skly­pų do­ku­men­tus per­da­vė skly­pų sa­vi­nin­ko tei­ses įgy­ven­di­nan­čiai Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką, skly­pus par­da­vus auk­cio­ne, pu­sė gau­tos su­mos pa­tek­tų į vals­ty­bės, pu­sė – į mies­to biu­dže­tą

Kaip ži­nia, ir to­kios pa­skir­ties skly­pai ga­li bū­ti su­tei­kia­mi bu­vu­siems sa­vi­nin­kams, ta­čiau į di­des­nius nei 10 arų tu­ri pre­ten­duo­ti ke­li bu­vę sa­vi­nin­kai.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys, pa­aiš­kė­jus, kad nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti su­for­muo­ti per di­de­li skly­pai, o jų dau­giau nei dvi de­šim­tys, su­da­rė ko­mi­si­jas šioms ap­lin­ky­bėms iš­tir­ti ir įver­tin­ti Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus veiks­mus.

Ko­mi­si­jos iš­va­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vui bu­vo pa­teik­tos pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Pa­žeis­ti sa­vi­val­dy­bė­je pri­im­ti tei­sės ak­tai

Kaip sa­kė vie­nai ko­mi­si­jai va­do­va­vu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, nu­sta­ty­ta, kad Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­ja V.Bar­tu­se­vi­čie­nė pa­žei­dė sa­vi­val­dy­bė­je pri­im­tus tei­sės ak­tus – Fi­nan­sų kon­tro­lės tai­syk­les ir Vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką. Pri­ėmė ma­ti­nin­kų at­lik­tus skly­pų for­ma­vi­mo dar­bus ne pa­gal duo­tą už­duo­tį ir už tai bu­vo ap­mo­kė­ta, – skly­pai nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti su­for­muo­ti di­des­ni nei 10 arų.

Bū­tent už šį pa­žei­di­mą va­kar ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jai sky­rė tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą – griež­tą pa­pei­ki­mą. Ji ga­li bū­ti skun­džia­ma teis­mui.

V.Bar­tu­se­vi­čie­nė sa­kė dar ne­su­si­pa­ži­nu­si su tar­ny­bi­ne nuo­bau­da ir ne­ga­lin­ti nie­ko ko­men­tuo­ti.

R.Juo­nio tei­gi­mu, sky­riaus ve­dė­ja pri­va­lė­jo pai­sy­ti sa­vi­val­dy­bė­je pri­im­tų tei­sės ak­tų, o ne anks­tes­nių mies­to va­do­vų nu­ro­dy­mų: „Čia kal­bu apie su­for­muo­tus ko­mer­ci­nės ir dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų skly­pus, ku­riuos bu­vo pla­nuo­ta par­duo­ti auk­cio­nuo­se. Var­di­ja­mi mi­li­jo­nai tik įsi­vaiz­duo­ja­mi, vi­siš­kai ne­aiš­ku, kiek už tuos skly­pus bū­tų re­a­liai gau­ta. Aš in­for­ma­ci­ją apie šiuos skly­pus per­da­viau Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai, ne sa­vi­val­dy­bė skly­pus su­tei­kia už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę, o Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba sprendžia dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Aš ne­su­pran­tu, ko­dėl ne­ga­lė­jau pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie su­for­muo­tus skly­pus vals­ty­bi­nei ins­ti­tu­ci­jai, o juos lai­ky­ti iki že­mės grą­ži­ni­mo pro­ce­so pa­bai­gos ir reng­ti auk­cio­nus. Man at­ro­do, kad bu­vę sa­vi­nin­kai ne­ver­ti to, kad nuo jų bū­tų sle­pia­ma in­for­ma­ci­ja apie su­for­muo­tus skly­pus.“

Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, pa­aiš­kė­jus fak­tui dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus per­duo­tų že­mės skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, taip pat spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo apie pra­ras­tus mi­li­jo­nus – nuo vie­no iki dvie­jų, ir krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai pa­žeis­to vie­šo­jo in­te­re­so. Toks ty­ri­mas Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je dar at­lie­ka­mas, jis tu­rė­tų vyk­ti iki lap­kri­čio 5-osios.

Bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, da­bar mies­to ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą Vy­tau­tas Jast­rems­kas, ku­ris bu­vo vie­nas iš ini­cia­to­rių su­for­muo­tus ko­mer­ci­nės ir dau­gia­bu­čių na­mų sta­ty­bos pa­skir­ties skly­pus par­duo­ti auk­cio­nuo­se, su­ži­no­jęs apie skir­tą tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą mi­nė­to sky­riaus ve­dė­jai, pa­reiš­kė: „Pra­si­dė­jo kal­tų as­me­nų me­džiok­lė ar­ba kerš­to ak­ci­ja už tų skly­pų ne­per­da­vi­mą nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.“

  Komentaras

  Gaunas, kad meras teisus. Jei dar perspėjo prieš direktorių neperduot per didelių sklypų? O direktorius vis tiek perduot jei liepė? Tai gal nesuvokia ką daro ir po to tik atsistatydint belieka. Nes patį save baust reikia.

  Komentaras

  Rimčiau neaišku už ką jai sega. Ar čia kaip susidorojimas siekiant vykdytojų lygį pakišt. Nes po galėjo tarybos posėdį politikai apsvarstyt situaciją ir kiek įmanoma taisyt. O čia link vykdytojų? Ką apie tai mano pats meras, kuris atskaitingas už savo ir savivaldybės veiklą, ir kol kas kaip pratyli? Ar situacijos nekontroliuoja?

  Komentaras

  Įdomu kas čia toks žinovas -ar ne tik Radzevičiūtės rinkėjas,kad pliurpia ir rašineja melagingas šios moteriškes paskleistas paskalas per pačesos TV.Aš primenu šiam žmogeliui ir visiems kitiems kam įdomu nuosavybe atkurta tose pačiose vietose kur buvo prieš 100 metų gyvenama ir dirbama ir jokios skubos čia nereikėjo.Aš A.Grišmanauskiene atsiprašau už šią "visuomeniininke "..
  kuri šitokiu šmeižtu renka sau balus,nes kitaip papulti į tarybą būtu nesugebėjusi.Neturedama kaip apšmeižti M.Grišmanausko tai visaip bandė tai padaryti nesąmones pildama ant jo motinos.Kviečiu alytiškius būti netik gyventojais ,bet ir piliečiais,miesto patriotais.Ir dar -kviečiame visus miestelėnus aplankyti kraštotyros muziejų,kuriame vyksta šiuo metu paroda-"viecines kartos ",kurioje ir susipažinsite su šeimų klanais,tarp jų ir mūsų.Linkejimai protingiems alytiškiams.

  Komentaras

  Visi mato, kad čia tik vykdytojai. Kur nevykdė, atleisti. Tad ir ši anoj kadencijoj būt krustelėjus ne taip, šiose pareigose nebūtų. Dabar kaip vietoj to, kad taryboj garbingai aiškintūs nes 27 tarybos nariai atsakingi už kas vyksta, jie esmėj ant smulkesni vykdytojų bando nuleist. Reiškia signalas kitiems, bijokit ir...

  Komentaras

  Mūsų senelis turėjo keliasdešimt hektarų mieste. Dabar ten beveik visur namai užstatyti. Ponas Jastremskas didžiuojasi kad kovoja kad buvę savininkai gautų tik grašius simbolinius. Negražu

  Komentaras

  Komentatoriui "Klausimėlis", papildymas:
  "Sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią miestuose, perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiams naują žemės sklypą individualiai statybai, taip pat daržui, sodui ir kitoms panašioms reikmėms, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus vedėjas priima pagal miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detaliuosius planus arba žemės valdos projektus ir patvirtintas žemės sklypų kadastro duomenų bylas, piliečiams pasirinkus žemės sklypą pagal nustatytą eilę, o sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, natūra grąžinant laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje, – pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus žemės sklypų planus.
  Perduodamų neatlygintinai nuosavybėn piliečiams naujų žemės sklypų individualiai statybai, taip pat daržui, sodui ir kitoms panašioms reikmėms, planų su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius." -
  LR Vyriausybės 1997-09-29 nutarimas Nr. 1057 "Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų"

  Komentaras

  Komentatoriui "Klausimėlis": Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įsatymo 1 straipsnio 2 dalies 3 punktas sako: "naujas žemės sklypas mieste – naujas žemės sklypas, skiriamas individualiai statybai, taip pat daržui, sodui ir kitoms panašioms reikmėms mieste". Savivaldybės administracija NŽT užsakymu 2017-2019 metais suformavo virš 100 sklypų individualiai statybai. Jūs galėjote rinktis iš jų. Tačiau "kažkodėl" kaip nepavyko "išreikalauti" sklypo prie Maximos, rašėte skundus, prašėte Tarybos ir Seimo narių užtarimo. Daugelį kartų Jums buvo pasiūlyta kreiptis į teismą, o ir patys skunduose tuo grąsinote. Tačiau nė karto nesikreipėte :) Žinote, kad savivaldybės administracija elgėsi ir teisėtai, ir teisingai.

  Komentaras

  Pasigilinus į šią "problemą" tampa akivaizdu, kad straipsnyje minima vedėja yra "atpirkimo ožys" mero ir administracijos direktoriaus kovoje.
  Jiems kaip nors reikia išsitekti po saule, visuomenei siunčiama žinutė, kad kalčiausia skyriaus vedėja. Kuri be valdžios žinios kažin ar darė ir daytų savarankiškus sprendimus jautriais klausimais.

  Komentaras

  Raudonoji torpeda tai L.Radzevičiūtė kuri save laikanti teisybės kovotoja ,visus kritikuodama ir dergdama kala sau politinius taškus ,o visa Alytaus politikų bendrija tik karpo ausims.

  Komentaras

  Teisėsauga buvusį dzūkijos vandenys vadovą palyginus nepastebėjo rimčiau per sklypų skandalus? Kur ir iš anos kadencijos tęsinys. Tikri anekdotai ant Alytaus. Žemes iš panosies kaip... ir nieko.Truputį nuobaudėlė ir nieko? Taip miestas nuo Nepriklausomybės be geriausių įmonių ir rinkų liko. Dabar žemės ir nieko. Nebūt geraširdžiai dzūkai. Kitiems kas geriausia, sau kas lieka. Dar dėl likučių pasierzina.

  Komentaras

  Jei jau galioja asmeninės atsakomybės įstatymas, tai jis turi būti taikomas ir Alytuje. Dabar tokia situacija kai vienas slėpė sklypus, o kitas paviešino ir abu yra nekalti yra nonsensas. O teigimas kad "prasidėjo kaltų asmenų medžioklė" yra juokingas, nes kaltus asmenis privaloma surasti ir jie privalo atsakyti už savo veiksmus

  Komentaras

  Jeigu sklypai buvo suformuoti ir pagal įstatymus yra tinkami piliečiams grąžinimui, bet dėl visai neaiškių priežasčių buvusio administracijos direktoriaus nebuvo pateikti NŽT grąžininmui, tai, mano manymu, turėtų būti nustatyti atsakingi už tai asmenys ir patraukti atsakomybėn. Nes tokiais neteisėtais veiksmais gali būti padaryta žala tiek žmonėms, tiek savivaldybei, nes žmonės neteko galimybės rinktis, o dėl tyčia sukelto "skandalo" ir teisėsaugos institucijų veiksmų, NŽT negali užbaigti žemės reformos Alytaus mieste. To pasekoje, miestas negali organizuoti viešųjų aukcionų sklypų pardavimams ir negaus taip reikalingų pajamų į savivaldybės biudžetą. Kas atsakys už tokius neatsakingus veiksmus? Matyt, vėl bus išvengta atsakomybės... gaila.

  Komentaras

  Rolandas Juonys šių 9 sklypų prie Sanatorijos miškelio ir 8 sklypų prie Maximos kadastro duomenų BYLAS (o ne informaciją, kaip jis pats nuolat teigia) perdavė Nacionalinei žemės tarnybai NUOSAVYBĖS TEISĖMS ATKURTI (taip nurodoma jo pasirašytame rugpjūčio 23 dienos rašte), t. y., perduoti piliečiams neatlygintinai. Jeigu p. Juonys skyrė V. Bartusevičienei GRIEŽTĄ papeikimą už tai, kad 9 sklypai individualiai statybai buvo kiek didesni nei 10 arų, bet vistiek juos perdavė NŽT kaip tinkamus, tai už ką tuomet tokia griežta nuobauda? Už tinkamų sklypų suformavimą? O jeigu jie netinkami, tai kodėl buvo perduoti NŽT nuosavybės teisėms atkurti? O gal direktorius baudžia vedėją už tai, kad nepakluso reikalavimui išeiti iš darbo šalių sutarimu? Ar p. Juonys ir šiai komisijai atsiuntė tekstą pasirašymui? Ar ir šį kartą buvo taip pat, kaip ir su sklypų perdavimu: pats surašau komisijos rekomendacijas, o paskui pats jas vykdau? Žema, direktoriau.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.