Sa­vi­val­dy­bei teks grą­žin­ti be­veik 500 tūkst. eu­rų

Alytaus miesto savivaldybė
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jai teks grą­žin­ti 484 tūkst. 424 eu­rus iš­mo­kė­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šų dėl Dau­gia­funk­cio pra­mo­gų ir spor­to kom­plek­so pro­jek­to Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mų vyk­dant ran­gos dar­bų su­tar­tį.

Prieš de­šimt­me­tį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė vyk­dė Dau­gia­funk­cio pra­mo­gų ir spor­to kom­plek­so Nau­jo­jo­je gat­vė­je sta­ty­bos dar­bų pir­ki­mą ir su ben­dro­vė­mis „Struk­tū­ra” bei „Arau­ša”, vei­kian­čio­mis jung­ti­nės veik­los pa­grin­du, 2009 me­tais jos pa­si­ra­šė  jung­ti­nės veik­los su­tar­tį. Jos įvykdymo ter­mi­nas – 2012-ųjų pa­bai­ga, o at­lik­tų ran­gos dar­bų ver­tė – 27 mln. 185 tūkst. 471 li­tas.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, 2012-ai­siais at­li­ku­si pa­tik­ri­ni­mą, nu­sta­tė, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, lei­du­si „Struk­tū­rai” ran­gos su­tar­ties vyk­dy­mui pa­si­telk­ti su­bran­go­vą „Kor­tą”, pa­žei­dė Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me nu­ma­ty­tus skaid­ru­mo ir ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pus, ka­dan­gi su­tar­ty­je  „Kor­tas” ne­bu­vo nu­ro­dy­tas kaip su­bran­go­vas, o nau­jų su­bran­go­vų pa­si­tel­ki­mas su­tar­ties vyk­dy­mo me­tu pri­ly­gi­na­mas su­tar­ties są­ly­gų kei­ti­mui, dėl ku­rių per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja, sa­vi­val­dy­bė, pri­va­lė­jo kreip­tis į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą.

Po Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos at­lik­to pa­tik­ri­ni­mo, 2010-ai­siais  bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mų pa­žei­di­mų pa­nau­do­jant lė­šas Aly­taus dau­gia­funk­cio pra­mo­gų ir spor­to kom­plek­so re­konst­ruk­ci­jai, ku­ris, ne­sant pa­da­ry­tos bau­džia­mo­sios vei­kos, nu­trauk­tas 2016-ųjų lap­kri­čio mė­ne­sį.

Tais pa­čiais me­tais vie­šo­ji įstai­ga Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ra (LVPA), at­li­ku­si pa­žei­di­mo ty­ri­mą, 2016-ųjų  lap­kri­čio pa­bai­go­je ty­ri­mo iš­va­do­je kon­sta­ta­vo, kad pro­jek­to iš­lai­dos pa­gal ran­gos su­tar­tį yra pa­tir­tos, pa­žeis­ti  Lie­tu­vos  ir Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tai, tad pa­tei­kė siū­ly­mus Ūkio mi­nis­te­ri­jai su­sig­rą­žin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šų da­lį – per 480 tūkst. eu­rų.

Tuo­me­ti­nis ūkio mi­nist­ras 2017-ųjų sau­sį pa­si­ra­šė įsa­ky­mus, pa­gal ku­riuos iki tų pa­čių me­tų  ko­vo pa­bai­gos pro­jek­to vyk­dy­to­jas pri­va­lė­jo grą­žin­ti mi­nė­tą iš­mo­kė­tų lė­šų da­lį į tuo­met dar Ūkio mi­nis­te­ri­jos są­skai­tą.

Nuo 2017-ųjų  pra­džios  mies­to sa­vi­val­dy­bė by­li­nė­jo­si teis­muo­se, pra­šy­da­ma pa­nai­kin­ti ūkio mi­nist­ro įsa­ky­mus dėl lė­šų su­grą­ži­ni­mo, pra­šė pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­ta ir ne­pa­grįs­ta  LVPA pa­žei­di­mo ty­ri­mo iš­va­dą.

Ta­čiau  Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas šie­me­čio spa­lio pra­džio­je pri­ėmė ga­lu­ti­nę ir ne­skun­džia­mą nu­tar­tį, ku­ria va­do­vau­jan­tis  mies­to sa­vi­val­dy­bei Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jai teks grą­žin­ti be­veik 500 tūkst. eurų.

„Kor­tas“ ta­da vei­kė kaip bu­vu­sio Aly­taus mies­to me­ro Čes­lo­vo Dau­gė­los šeimos įmo­nė, da­bar šiai sta­ty­bų ben­dro­vei iš­kel­ta ban­kro­to by­la. Č.Dau­gė­la yra da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to savivaldybės ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ kan­di­da­tų są­ra­šą.

Č.Dau­gė­la, kaip mi­nė­to ko­mi­te­to iš­kel­tas at­sto­vas,  pa­va­sa­rį da­ly­va­vo ir tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se, iš de­šim­ties kan­di­da­tų li­ko tre­čio­je vie­to­je.

 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ir „A.N.“ inf.

 

  Komentaras

  Ir dabar meras sako viena, savivaldybės administracijos direktorius daro priešingai.Dėl ko meras kreipiasi į teisėsaugą. Direktorius kuria komisiją, kuri nustato, kad sklypai dalis per dideli. Reiškia meras teisus buvo. Direktorius kaip ne prie ko kitiems nuobaudas už dalija. Cirkai, kaip institucijos to nemato ir leidžia išsidirbinėt? Nes šiuo atveju kažkodėl matė, kitais atvejais ne?

  Komentaras

  Alytuj valdyme labai mandrumu pasižymi. Mandrai ir gaudo. Todėl šie valdžioje rimtesnių projektų vengia. Nes ypač ūkinės kompetencijos stygius ir per valdininkus jaučias. Nes nesugebėt laiku informuot viešų pirkimų tarnybos apie subrangovo pakitimą, čia kaip ir tyčia pakišt savivaldybę? Kur pagal kompetencijas apačioj valdininkai tai turi padaryt net ir be mero. Tas pats dabar. Mero ir direktoriaus jiems ir jų komandose aiškus stygius ūkinės kompetencijos. Strateginiam tarybos investicijų komiteto vadovas su mediko, pavaduotojas su pedagogo išsilavinimu. Plėtros komiteto vadovo anam pasitraukus, iš vis nėra. Nereaguoja nei taryba, nei visuomenė.

  Komentaras

  kai Kortas vykdė darbus visi mokesčiai liko miestui, o kas dabar darosi mieste esančius darbus laimi konkursus iš kitų miestų, o jai ne Č.D, gal dabar nebūtų ir Sporto rūmų, kaip atsitiko su buvusia autobusų stotim.

  Komentaras

  Negeras anas. Vertė valdininkus dirbt per projektus pagal terminus ir be papildomų mokėjimų. Dar gal atkatų nebuvo? Tad sudirbo lygiose vietose, kad gal kiti matytų? Nes tinka projektai su uodegom, kur gal semi kiek nori ir normalu?

  Komentaras

  Pirmas signalas buvo, kaip a.a. meras gan sunkiai paruošęs strategijas per nepigias galimybių studijas popieriniam varijante nesugebėjo jų užvest. Po to meru tapęs Č.D. parodė reiklumą dirbt pagal tempą atgal gavo slopinimus per valstybines institucijas. Kur jei ne specifiniai skundinėjimai informacija kur tik valdininkai žino, nebūtų šių cirkų. Po to kiti merai slidinėjod per šių... Net dabar valdžioje su didele patirtim kaip akli viščiukai per tuos pačius. Daliai klanų gerai, dalis nusibaiginėja. Miestui jokių šansų. Sklypų skandale vienam valdininkėliai gal tik prabilt, kažin kiek liktų iš dabartinio politinio elito. Nes kur bando nukreipt dėmesį per skyriaus viršininke, čia vargu dar neseniai dirbanti ar be valdžios ką nors daro.

  Komentaras

  Kiek prisimenu tada administratorium buvo tūlas skestenis pagal grindų darbų permokėjimus, o dabar tik Daugėla, kažkodėl į konservatorių nemalonę pakliuvo! Nors galvojantiems žinoma ,kad daugiausiai naudos Alytui padarė Januškevičienė ir Daugėla, o žalos Kurtinaitis.

  Komentaras

  Prie ko fitma Kortas? Kur jei savivaldybė laiku būt pakoregavus dokumentaciją informuojant viešų pirkimų tarnybą apie subrangovo pasitelkimą ir ko įstatymai nedraudžia, nėra šio burbulo su didele bauda. Kaip ir stadijono byloj laiku formint nėra bylos. Vėl laiku atsakingai žiūrint nebūt Rotušės aikštės su brokais ir panašių su uodegom projektų, kur neaišku kiek primokta ir tylu. Reiškia ir šie valdžioje ant tų pačių valdoninkų. Per vasarą net projektų nesugeba vykdyt. Reiškia ne Č.D. esmė. Kur jį vienaip institucijos vertina, kitus kitaip. Atsakymai potekstėj aiškūs kas domis.

  Komentaras

  Prie ko popierius ir kam jis iš vis reikalingas? Kaip per savivaldą Alytuj apart liežuvukais pliaukšt daugiau nesugebat. Nes kompetentingų į valdžią neprasileidžiat. Priežastis, kad savivaldybė laiku nesikreipė į viešų pirkimų tarnybą dėl subrangovo pasitelkimo yra spraga lygioj vietoj. Tasa virtinės fiasko dėl ir valdininkų nekompetencijos stygiaus. Reiškia už šią lyginus nerimtą klaidą didelę baudą įpaišė ir savivaldybė pasišvelnint nesugebėt - o kur jie rimčiau sugeba? Stadijono byla ir laiku dokumentacija nesufotminta- klaidos lygioj vietoj. Žaliosios g. nuošliaužos...- klaidoss lygioj vietoj. Žemės sklypų skandalai - lygiose vietose. Dabar iš vis rimtų projektų vengia kaip vasarą miestai spurtuoja kad žiemai užsidirbt per es paramą, Alytuj nei piršto nekrutina.

  Komentaras

  Gyvenimas parodė, kad prie buvusio mero Č.D. geriausiai buvo vystomi projektai iš es paramos. Po cirkai per eilę fiaskinių projektų. Dabar iš vis kaip nepajėgūs. Net ir į ateitį nesimato. Nes pagal šios dienos situaciją klanai tokių ir nežada prasileist. Geriau murkdysis dėl likučių erzindamiesi per skundinėjimus, bet į priekį neis. O situacija Alytuj kur panašėja kaip į susidorojimus su neįtinkančiais per valstybines institucijas kaip ir nereti atvejai.

  Komentaras

  Kur žala Alytui ir valstybei, kad tokias baudas taikyt kaip už baisiausią nusikaltimą? Kad vietos firma objektą pastatė ir kuris eksplotuojamas? Kad vietos gyventojai dirbdami uždirbo į miesto biudžetą? O ne kiti dirbdami į savo miesto biudžetą reiškia tiek netekęs būt Alytaus biudžetas. Ar, kad nustumt..? Ir po to eitų fiaskiniai projektai kaip dėl Žaliosios gatvės su nuošliaužm, Rotušės aikštės su brokais ir kažin kiek kainavusiais? Kaip dabar iš vis kaip nepajėgūs rimtesnių projektų vykdyt. Kažkaip į susidorojimus su neįtinkančiais panašu tam naudojant valstybės institucijas? Ar taip renkamas biudžetas kur nuo silpnesnės savivaldybės..?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.