Nr. 112 (13488)

2020-10-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 112 (13488) skaitykite:

 • Iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je – kaip ir ka­da bus ga­li­ma bal­suo­ti
 • Kos­me­tiš­kai pa­re­mon­tuo­ta 31-us me­tus skai­čiuo­jan­ti Aly­taus ro­tu­šė
 • Aly­tu­je lan­kė­si Lie­tu­vos olim­pi­nės ko­lek­ci­nin­kų aso­cia­ci­jos na­riai
 • „Dai­na­va“: lan­ky­to­jai grįž­ta į ki­no te­at­ro sa­lę
 • Try­lik­to­ji pen­si­ja Sei­me ski­na­si ke­lią
 • Gerb­ti, gir­dė­ti ir gin­ti. Kiek­vie­ną
 • Lai­ki­no ato­kvė­pio pa­slau­gos bus tei­kia­mos Mi­ros­la­ve ir Pi­va­šiū­nuo­se
 • Iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je
 • Vai­da Gi­rai­ty­tė: Ko­kią Lie­tu­vą mes ku­ria­me – „iš­lai­ky­ti­nių“ ar sėk­min­gų žmo­nių vals­ty­bę?
 • Ūdri­jos gy­ven­to­jams bus pa­to­gu – vie­no­je vie­to­je
 • ben­druo­me­nės na­mai, bib­lio­te­ka, kul­tū­ros cen­tro sky­rius
 • Dar kar­tą apie i š t i k i m y b ę
 • Mais­tui daug iš­lei­džia­me ir daug jo iš­me­ta­me. Kas dau­giau­sia?
Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 22-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lie­pos pa­bai­go­je pri­im­tas...
Ket­vir­ta­die­nį lais­vės ko­vų da­ly­viai, mies­to va­do­vai, po­li­ti­kai, žur­na­lis­tai tu­rė­jo pro­gos pir­mie­ji ap­žiū­rė­ti Se­na­mies­čio skve­re ką tik pa­sta­ty­tą pa­min­klą Dai­na­vos...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 25-ąją, apie 18 val. 20 min. sa­vo so­dy­bos, esan­čios Aly­taus ra­jo­ne, Dau­gų se­niū­ni­jo­je, Vė­žio­nių kai­me, kie­me 1976-ai­siais gi­męs vy­ras už­ka­sė...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę į Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Aly­taus ap­skri­ties Vai­ko tei­sių ap­sau­gos...
Hu­mo­ris­tas Vai­das Prač­kai­la pri­sta­tė sa­vo ta­py­bos pa­ro­dą „Skai­čiuo­ju ru­de­nį“... miš­ke. Nors dau­ge­lis jo var­dą sie­ja su Apo­lio­ni­jos Zi­zirs­kie­nės per­so­na­žu, šį­kart...
CO­VID-19 ir griež­tas ka­ran­ti­nas smar­kiai pa­vei­kė ver­slą. Že­mės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­das (ŽŪPGF) siū­lo ne vie­ną prie­mo­nę, ku­ri pa­dės bent kiek su­ma­žin­ti fi­nan­si­nius...
Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ra­mo­niš­kių kai­me ūki­nin­kau­jan­ti Va­luc­kų šei­ma ne tik au­gi­na bul­ves, bet ir ak­ty­viai vei­sia miš­ką. Pa­ra­ma pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros...
visapusiškai išugdyti žmogų – ir mokslas, ir menas. Nuolat besikeičiančiame pasaulyje ugdyti mūsų jaunąją kartą – didis darbas, o Jūsų misija – itin atsakinga ir reikšminga.   
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.