Nr. 112 (13488)

2020-10-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 112 (13488) skaitykite:

 • Iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je – kaip ir ka­da bus ga­li­ma bal­suo­ti
 • Kos­me­tiš­kai pa­re­mon­tuo­ta 31-us me­tus skai­čiuo­jan­ti Aly­taus ro­tu­šė
 • Aly­tu­je lan­kė­si Lie­tu­vos olim­pi­nės ko­lek­ci­nin­kų aso­cia­ci­jos na­riai
 • „Dai­na­va“: lan­ky­to­jai grįž­ta į ki­no te­at­ro sa­lę
 • Try­lik­to­ji pen­si­ja Sei­me ski­na­si ke­lią
 • Gerb­ti, gir­dė­ti ir gin­ti. Kiek­vie­ną
 • Lai­ki­no ato­kvė­pio pa­slau­gos bus tei­kia­mos Mi­ros­la­ve ir Pi­va­šiū­nuo­se
 • Iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je
 • Vai­da Gi­rai­ty­tė: Ko­kią Lie­tu­vą mes ku­ria­me – „iš­lai­ky­ti­nių“ ar sėk­min­gų žmo­nių vals­ty­bę?
 • Ūdri­jos gy­ven­to­jams bus pa­to­gu – vie­no­je vie­to­je
 • ben­druo­me­nės na­mai, bib­lio­te­ka, kul­tū­ros cen­tro sky­rius
 • Dar kar­tą apie i š t i k i m y b ę
 • Mais­tui daug iš­lei­džia­me ir daug jo iš­me­ta­me. Kas dau­giau­sia?
Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 22-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lie­pos pa­bai­go­je pri­im­tas...
Ket­vir­ta­die­nį lais­vės ko­vų da­ly­viai, mies­to va­do­vai, po­li­ti­kai, žur­na­lis­tai tu­rė­jo pro­gos pir­mie­ji ap­žiū­rė­ti Se­na­mies­čio skve­re ką tik pa­sta­ty­tą pa­min­klą Dai­na­vos...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 25-ąją, apie 18 val. 20 min. sa­vo so­dy­bos, esan­čios Aly­taus ra­jo­ne, Dau­gų se­niū­ni­jo­je, Vė­žio­nių kai­me, kie­me 1976-ai­siais gi­męs vy­ras už­ka­sė...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę į Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Aly­taus ap­skri­ties Vai­ko tei­sių ap­sau­gos...
Hu­mo­ris­tas Vai­das Prač­kai­la pri­sta­tė sa­vo ta­py­bos pa­ro­dą „Skai­čiuo­ju ru­de­nį“... miš­ke. Nors dau­ge­lis jo var­dą sie­ja su Apo­lio­ni­jos Zi­zirs­kie­nės per­so­na­žu, šį­kart...
CO­VID-19 ir griež­tas ka­ran­ti­nas smar­kiai pa­vei­kė ver­slą. Že­mės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­das (ŽŪPGF) siū­lo ne vie­ną prie­mo­nę, ku­ri pa­dės bent kiek su­ma­žin­ti fi­nan­si­nius...
Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ra­mo­niš­kių kai­me ūki­nin­kau­jan­ti Va­luc­kų šei­ma ne tik au­gi­na bul­ves, bet ir ak­ty­viai vei­sia miš­ką. Pa­ra­ma pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros...
visapusiškai išugdyti žmogų – ir mokslas, ir menas. Nuolat besikeičiančiame pasaulyje ugdyti mūsų jaunąją kartą – didis darbas, o Jūsų misija – itin atsakinga ir reikšminga.   
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.