Teis­mas: pa­nai­kin­tas sa­vi­val­dy­bės spren­di­mas dėl li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus remonto laimėtojo

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (5)
2020 Rugsėjis 24
Ligonine
Li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­rius yra li­ku­sios vie­nin­te­lės ne­at­nau­jin­tos pa­tal­pos šio­je gy­dy­mo įstai­go­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 22-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­kin­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lie­pos pa­bai­go­je pri­im­tas spren­di­mas Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo lai­mė­to­ju pri­pa­žin­ti Vil­niaus ben­dro­vę „In­fes“. Teis­mas taip nu­spren­dė, iš­nag­ri­nė­jęs šia­me pir­ki­me da­ly­va­vu­sios Aly­taus ben­dro­vės „Va Sta­ty­ba“ ieš­ki­nį sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vė ne­su­ti­ko su jos at­mes­tu pa­siū­ly­mu dėl Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to. Tuo pa­čiu Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mu pa­nai­kin­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mas at­mes­ti „Va Sta­ty­bos“ pa­siū­ly­mą. Šian­dien aki­vaiz­du, kad mi­nė­to li­go­ni­nės sky­riaus ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas ga­li ne­pra­si­dė­ti il­gai.

Lai­ki­no­sios ap­sau­gosprie­mo­nės už­drau­dė su­da­ry­ti su­tar­tįsu lai­mė­to­ju

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skelb­tam Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­ša­jam pir­ki­mui, vy­ku­siam šią va­sa­rą, pa­siū­ly­mus bu­vo pa­tei­ku­sios ke­tu­rios įmo­nės.

Kaip yra sa­kęs jau bu­vęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys, va­do­va­vęs mi­nė­tą pir­ki­mą vyk­džiu­siai sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jai, dvi įmo­nės ne­ati­ti­ko kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų, vie­nos ne­ati­ti­ki­mas viešųjų pirkimų rei­ka­la­vi­mams pa­aiš­kė­jo at­plė­šus dvie­jų įmo­nių pa­siū­ly­mų vo­kus.

Tad lie­pos pa­bai­go­je šio vie­šo­jo pir­ki­mo lai­mė­to­ja mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mu pri­pa­žin­ta Vil­niaus ben­dro­vės „In­fes“. Jos pa­teik­tas pa­siū­ly­mas – li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­rių ka­pi­ta­liai su­re­mon­tuo­ti be­veik už 2,4 mln. eu­rų.

Vie­ša­ja­me pir­ki­me da­ly­va­vu­si Aly­taus ben­dro­vė „Va Sta­ty­ba“, ku­rios pa­siū­ly­mas iš es­mės bu­vo at­mes­tas dėl ne­tin­ka­mai su­da­ry­to dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ko, Chi­rur­gi­jos sky­rių siū­lė­si su­re­mon­tuo­ti už 1,5 mln. eu­rų.

Mies­to sa­vi­val­dy­bė ad­mi­nist­ra­ci­ja šio sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui tu­rė­jo ta­ry­bos su­teik­tą tei­sę im­ti 1 mln. eu­rų pa­sko­lą ir bir­že­lio pa­bai­go­je ga­vo be­veik 500 tūkst. eu­rų iš vals­ty­bės biu­dže­to pa­gal pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

„Va Sta­ty­ba“, ne­su­tik­da­ma su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mu at­mes­ti jos pa­siū­ly­mą, su ieš­ki­niu krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą ir pra­šė to­kį spren­di­mą, pri­im­tą lie­pos vi­du­ry­je, pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu.

Taip pat ši ben­dro­vė mi­nė­to teis­mo pra­šė tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – su­stab­dy­ti Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to dar­bų pir­ki­mą, iki bus pri­im­tas ir įsi­tei­sės teis­mo spren­di­mas ci­vi­li­nė­je by­lo­je dėl at­mes­to „Va Sta­ty­bos“ pa­siū­ly­mo.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas „Va Sta­ty­bos“ pra­šy­mą dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių pa­ten­ki­no, tad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­ga­lė­jo su­da­ry­ti su­tar­ties su „In­fes“. Nors sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jai ne­pa­lan­kią Kau­no teis­mo nu­tar­tį skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, pra­šė ją pa­nai­kin­ti, kaip tre­čia­sis as­muo bu­vo ir „In­fes“, ta­čiau ga­lu­ti­ne pas­ta­ro­jo teis­mo nu­tar­ti­mi pa­lik­ta ga­lio­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo.

Ko­dėl spren­di­mas ne­ga­li bū­tilai­ko­mas tei­sė­tu?

Šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 22-ąją, Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė spren­di­mą dėl „Va Sta­ty­bos“ pa­teik­to ieš­ki­nio, ku­riuo pra­šy­ta pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu lie­pos vi­du­ry­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­im­tą spren­di­mą at­mes­ti jos pa­siū­ly­mą vie­ša­jam pir­ki­mui dėl li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to.

Teis­mas šio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je pa­pra­šė pa­teik­ti iš­va­dą ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą.

Tar­ny­ba pa­teik­to­je iš­va­do­je nu­ro­dė, kad nė­ra aiš­kus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos rei­ka­la­vi­mų, ke­lia­mų dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­kui, tiks­las. Nė­ra aiš­ku, ko­kiu tiks­lu vie­ša­ja­me pir­ki­me rei­ka­lau­ta nu­ro­dy­ti kon­kre­tų dar­buo­to­jų skai­čių bū­tent kiekvienai dar­bų ar pa­slau­gų ei­lu­tei, ko­dėl yra rei­ka­lin­ga pa­siū­ly­mų ver­ti­ni­mo me­tu tu­rė­ti in­for­ma­ci­ją ne tik apie ben­drą su­tar­ties vyk­dy­mo lai­ku nu­ma­to­mą pa­si­telk­ti dar­buo­to­jų skai­čių, bet ir jų tiks­lų skai­čių at­lie­kant dar­bus kon­kre­čią su­tar­ties vyk­dy­mo sa­vai­tę.

Tad teis­mas spren­dė, kad „Va Sta­ty­bos“ pa­siū­ly­mo ver­ti­ni­mo sta­di­jo­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mas at­mes­ti šios ben­dro­vės pa­siū­ly­mą dėl to, jog dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ke nė­ra nu­ro­do­mi dar­buo­to­jai, jų kie­kis kiekvienai dar­bų ar pa­slau­gų ei­lu­tei, ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas tei­sė­tu bei pa­grįs­tu. Tuo la­biau kad so­cia­li­nio kri­te­ri­jaus įver­ti­ni­mui reikš­min­gi duo­me­nys yra ki­tuo­se mi­nė­tos ben­dro­vės vie­ša­jam pir­ki­mui pa­teik­tuo­se do­ku­men­tuo­se.

Taip pat teis­mas kon­sta­ta­vo, kad pas­ta­ruo­ju at­ve­ju „Va Sta­ty­bos“ pa­siū­ly­mo dėl dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ko trū­ku­mų po­bū­dis lei­do jį pa­tai­sy­ti ar pa­aiš­kin­ti, jei tai bū­tų reikš­min­ga vyk­dant su­tar­ties prie­žiū­rą, ta­čiau ši pa­rei­ga ne­įgy­ven­din­ta, – pa­teik­tas pa­siū­ly­mas iš kar­to at­mes­tas.

Teis­mo ver­ti­ni­mu, to­kie sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­pro­por­cin­gi rei­ka­la­vi­mai ri­bo­ja vie­šų­jų pir­ki­mų da­ly­vių kon­ku­ren­ci­ją bei var­žy­mą­si pir­ki­me.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir kaip tre­čia­sis as­muo byloje da­ly­va­vu­si ben­dro­vė „In­fes“ teis­mo pra­šė „Va Sta­­ty­bos“ ieš­ki­nį at­mes­ti kaip nepagrįstą.

Ša­lys grą­žin­ti­nos į prieš pa­žei­di­mą bu­vu­sią pa­dė­tį

Kau­no apy­gar­dos teis­mas „Va Sta­ty­bos“ ieš­ki­nį ten­ki­no.

Pa­nai­kin­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lie­pos vi­du­ry­je pri­im­tas spren­di­mas at­mes­ti šios ben­dro­vės pa­siū­ly­mą li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui. Taip pat pa­nai­kin­tas lie­pos pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­im­tas spren­di­mas lai­mė­to­ju pri­pa­žin­ti „In­fes“ pa­siū­ly­mą.

„Va Sta­ty­bai“ iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­teis­ta per 3 tūkst. eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.

Dar kar­tą pa­si­sa­ky­ta ir dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo vyk­dy­tam mi­nė­tam vie­ša­jam pir­ki­mui ar­ba su­tar­ties su­da­ry­mui su „In­fes“, – jos ga­lio­ja, iki įsi­tei­sės šį ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 22-ąją, pri­im­tas Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas.

Taip pat teis­mo spren­di­me nu­ro­dy­ta, kad pa­nai­ki­nus mi­nė­tus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mus, ša­lys grą­žin­ti­nos į prieš pa­žei­di­mą bu­vu­sią pa­dė­tį. „Va Sta­ty­ba“ tu­ri grįž­ti į vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras ir jos pa­teik­tas pa­siū­ly­mas vėl ver­tin­ti­nas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos.

Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas per 14 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, lai­ki­nai vyk­dan­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus funk­ci­jas Gied­rius Ši­mas, kol kas dar svars­to­ma ga­li­my­bė skųs­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą. Ap­skun­di­mo tei­sę tu­ri ir ci­vi­li­nė­je by­lo­je tre­čiuo­ju as­me­niu bu­vu­si ben­dro­vė „In­fes“.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vyk­dy­tas li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­ša­sis pirkimas bu­vo le­mia­mas mo­men­tas mies­to ta­ry­bos na­riams ap­si­spręs­ti dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi so­cial­de­mok­ra­tu R.Juo­niu ir jo ne­par­ti­ne pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­te. Juos iš pa­rei­gų kaip pra­ra­du­sius ta­ry­bos pa­si­ti­kė­ji­mą nu­tar­ta at­leis­ti rug­sė­jo 11-ąją vy­ku­sia­me po­sė­dy­je.

Va­kar, rug­sė­jo 23-iąją, mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­sirašė potvarkį dėl ta­ry­bos po­sė­džio su­šau­ki­mo rug­sė­jo 30-ąją. Ja­me pa­teik­tas svars­ty­ti vi­ce­me­ro, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vo Ša­rū­no Klė­ge­rio at­lei­di­mo iš pa­rei­gų dėl ta­ry­bos na­rių  ne­pa­si­ti­kė­ji­mo klau­si­mas. Jam, be ki­tų reiš­kia­mų ne­pa­si­ten­ki­ni­mų pa­gal nu­sta­ty­tas veik­los sri­tis, prie­kaiš­tau­ja­ma ir dėl ne­ge­bė­ji­mo ko­or­di­nuo­ti li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­to ei­gos, at­sa­ko­my­bės už jo suž­lug­dy­mą ven­gi­mą.
Iš tie­sų šian­dien aki­vaiz­du, kad dėl už­si­tę­sian­čių teis­mi­nių pro­ce­sų šio li­go­ni­nės sky­riaus ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas ga­li ne­pra­si­dė­ti il­gai.

Li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­rius yra li­ku­sios vie­nin­te­lės ne­at­nau­jin­tos pa­tal­pos šio­je gy­dy­mo įstai­go­je.

 

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-blog.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Nuomonė tokia, už tai kad pagal kompetenciją nesugeba teikt tarybai pertvarkų ir strategijų planų bei skandalai vienas po kito krečia savivaldybę, gal turėtų pats susiprast atsistatydint. Kaip nesugebantis būt tikru lyderiu ir neturintis ką siūlyt. Bei vengiantis už tai prisiimt atsakomybę. O tarybai l. meru tvirtint aktyvų tarybos narį S.Leonavičių. kuriam gal geriau pasiseks užvest savivaldybę kuriamoj ir vienijimo energijoj. O ne beviltiškai stagnuot.

  Komentaras

  Padangu gaisras : Įmonės vadovės (Juozas Cicėnas – aut. past.) kaltu neprisipažįsta, apklausiamas parodymų niekuomet nedavė. Tiesa, iškart po gaisro, apklausiamas specialiuoju liudytoju, jis nurodė galimą gaisro kilimo priežastį. Pasak jo, gretimos įmonės patalpose neva kilo nedidelis gaisras, nuo jo užsidegė graužikas, kuris degantis įbėgo į jų įmonės patalpas. Taip užsidegė padangos“, – papasakojo N.Urbonavičienė.

  Komentaras

  Stabūklai Alytuj. 3 dalyvius išmeta, laimi tas, kuris brangiau stato milijonu. Kaltų nėra. Niekas netiria, nesiaiškina kas norėjo pyz.... mljną. Prie valdžios lovio kiekvienais metais nori pripūlt vis daugiau kiaulės akis įsistačiusių. Minedas gyvena facebuke

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.