Žemės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­do prie­mo­nės švel­ni­na ka­ran­ti­no pa­da­ri­nius

Covido Padariniai
Gauti paskolas, padėsiančias sumažinti finansinius sunkumus, gali tie ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu. Jono Strazdausko nuotr.
CO­VID-19 ir griež­tas ka­ran­ti­nas smar­kiai pa­vei­kė ver­slą. Že­mės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­das (ŽŪPGF) siū­lo ne vie­ną prie­mo­nę, ku­ri pa­dės bent kiek su­ma­žin­ti fi­nan­si­nius sun­ku­mus – ne tik dėl ka­ran­ti­no, bet ir dėl šal­nų ir ki­tų ne­pa­lan­kių kli­ma­to reiš­ki­nių. Pla­nuo­jan­tys pa­si­nau­do­ti vie­na iš pri­sta­to­mų prie­mo­nių tu­rė­tų pri­si­min­ti, kad pa­si­nau­do­ti jo­mis ga­li­ma iki me­tų pa­bai­gos.

Leng­va­ti­nėms pa­sko­loms – 40 mln. eu­rų

Na­cio­na­li­nė plėt­ros įstai­ga UAB Že­mės ūkio pa­sko­lų ga­ran­ti­jų fon­das kvie­čia kreip­tis dėl leng­va­ti­nių pa­sko­lų pa­gal ska­ti­na­mą­ją fi­nan­si­nę prie­mo­nę „Pa­sko­los ūkio sub­jek­tų, vei­kian­čių že­mės ūkio ir žu­vi­nin­kys­tės pro­duk­tų ga­my­bos, per­dir­bi­mo ir pre­ky­bos sri­ty­se, lik­vi­du­mui už­tik­rin­ti CO­VID-19 li­gos pro­trū­kio lai­ko­tar­piu“. Jos tei­kia­mos apy­var­ti­nėms lė­šoms pa­pil­dy­ti ūkio sub­jek­tams, už­si­i­man­tiems pir­mi­ne že­mės ūkio pro­duk­tų ga­my­ba, ko­o­pe­ra­ti­nėms ben­dro­vėms, už­si­i­man­čioms že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mu ar pre­ky­ba, bei ūkio sub­jek­tams, už­si­i­man­tiems ak­va­kul­tū­ros pro­duk­tų ga­my­ba, sa­vo pa­ga­min­tų ak­va­kul­tū­ros pro­duk­tų per­dir­bi­mu ir iš jų pa­ga­min­tų pro­duk­tų re­a­li­za­vi­mu.

Vie­na iš pa­grin­di­nių są­ly­gų gau­ti pa­sko­lą pa­gal šią prie­mo­nę yra CO­VID-19 li­gos pro­trū­kio lai­ko­tar­piu (nuo ko­vo 16 d.) pa­tir­ti sun­ku­mai, ku­rie ver­ti­na­mi at­si­žvel­giant į sku­baus pa­den­gi­mo (kri­ti­nio lik­vi­du­mo) ro­dik­lio reikš­mę, sko­los ro­dik­lio reikš­mę ar­ba apy­var­tos po­ky­čius.

Pa­sko­los ga­vė­jai ga­li kreip­tis dėl leng­va­ti­nės pa­sko­los iki 1 mln. eu­rų iki 36 mėn. lai­ko­tar­piui su ga­li­mu pa­sko­los grą­ži­ni­mo ati­dė­ji­mu iki 12 mėn. Pa­sko­lai yra nu­sta­ty­tos fik­suo­tos me­ti­nės pa­lū­ka­nų nor­mos – pri­klau­so­mai nuo pa­sko­los dy­džio ir pa­sko­los truk­mės, svy­ruo­ja tarp 0,1 ir 0,69 proc. Pa­sko­la su­tei­kia­ma ne­įkei­čiant tur­to. Leng­va­ti­nėms pa­sko­loms skir­ta 40 mln. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. Per pir­mą šios prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­mo mė­ne­sį ŽŪPGF jau su­lau­kė šiek tiek per 130 pa­raiš­kų dėl pa­sko­lų už 31 mln. eu­rų.

Pa­lan­kes­nės sko­li­ni­mo­si są­ly­gos

Sie­kiant su­ma­žin­ti CO­VID-19 pan­de­mi­jos įta­ką, su­da­ry­tos pa­lan­kes­nės sko­li­ni­mo­si są­ly­gos už­tik­ri­nant ūkio sub­jek­tų veik­los tęs­ti­nu­mą bei iš­sau­gant dar­bo vie­tas. ŽŪPGF šiuo lai­ko­tar­piu tei­kia ga­ran­ti­jas už pa­sko­las ar li­zin­go pa­slau­gas net iki 5 mln. eu­rų su­mos, ku­rių truk­mė yra iki 6 me­tų.

At­nau­jin­to­mis ga­ran­ti­jų są­ly­go­mis pa­si­nau­do­ti ga­li ūkio sub­jek­tai, ku­rių veik­la su­si­ju­si su že­mės ūkiu: pro­duk­tų ga­my­ba ir per­dir­bi­mu, miš­ki­nin­kys­te, kai­mo plėt­ra, ak­va­kul­tū­ra ir žu­vi­nin­kys­te. Dėl ga­ran­ti­jų ge­res­nė­mis są­ly­go­mis ga­li kreip­tis ne tik že­mės ūkio pro­duk­tų ga­my­bos sub­jek­tai, bet ir įmo­nės, su­per­kan­čios, per­dir­ban­čios ir re­a­li­zuo­jan­čios že­mės ūkio pro­duk­ci­ją.

No­rin­tie­ji pa­si­nau­do­ti pa­ra­ma nuo 2020 m. ko­vo 16 d. tu­ri bū­ti su­si­dū­rę su lik­vi­du­mo pro­ble­mo­mis, ku­rios nu­sta­to­mos ver­ti­nant sku­baus pa­den­gi­mo (kri­ti­nio lik­vi­du­mo) ro­dik­lio reikš­mę, ar­ba sko­los ro­dik­lio reikš­mę, ar­ba apy­var­tos po­ky­čius. Ta­čiau 2019 m. gruo­džio 31 d. šie ūkio sub­jek­tai tu­rė­jo ne­bū­ti lai­ko­mi sun­ku­mų pa­ti­rian­čia įmo­ne ar ūkiu.

In­di­vi­du­a­lios ga­ran­ti­jos tei­kia­mos už pa­sko­las ar li­zin­go pa­slau­gas, skir­tas in­ves­ti­ci­joms fi­nan­suo­ti, apy­var­ti­nėms lė­šoms pa­pil­dy­ti (t. y. įvyk­dy­ti su­da­ry­tas su­tar­tis, at­si­skai­ty­ti su tie­kė­jais ir su­bran­go­vais, su­pirk­ti že­mės ūkio pro­duk­ci­ją, ki­toms bū­ti­noms iš­lai­doms ūki­nei veik­lai pa­lai­ky­ti) ar dar­bo už­mo­kes­čiui ir su juo su­si­ju­siems mo­kes­čiams su­mo­kė­ti.

Tai­ko­mas pa­lū­ka­nų kom­pen­sa­vi­mas

Dėl si­tu­a­ci­jos, su­si­klos­čiu­sios dėl pan­de­mi­jos, ŽŪPGF nu­ken­tė­ju­siems nuo CO­VID-19 tai­ko pa­lū­ka­nų kom­pen­sa­vi­mą pa­lan­kes­nė­mis są­ly­go­mis toms fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tims, ku­rios su­da­ry­tos nuo lie­pos pra­džios iki me­tų pa­bai­gos. Prie­mo­ne ga­li pa­si­nau­do­ti kai­mo vie­to­vė­se vei­kian­tys ūkio sub­jek­tai, už­si­i­man­tys že­mės ūkio pro­duk­tų ga­my­ba, ko­o­pe­ra­ty­vai, ko­o­pe­ra­ti­nės ben­dro­vės, už­si­i­man­čios že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mu ir (ar) pre­ky­ba, bei ak­va­kul­tū­ros sub­jek­tai, už­si­i­man­tys ak­va­kul­tū­ros pro­duk­tų ga­my­ba ar per­dir­bi­mu.

Pa­lū­ka­nos kom­pen­suo­ja­mos, kai pa­sko­la ar­ba li­zin­gas su­tei­kia­mi in­ves­ti­ci­joms fi­nan­suo­ti, že­mės ūkio tech­ni­kai, ki­tai ga­my­bi­nei įran­gai ir (ar) įren­gi­niams įsi­gy­ti su li­zin­go pa­slau­ga, trum­pa­lai­kiam ir bio­lo­gi­niam tur­tui įsi­gy­ti, dar­bo už­mo­kes­čiui ir su juo su­si­ju­siems mo­kes­čiams su­mo­kė­ti ar ko­o­pe­ra­ty­vams iš sa­vo na­rių jų pa­ga­min­tai že­mės ūkio pro­duk­ci­jai su­pirk­ti.

Pa­lū­ka­nos, su­mo­kė­tos nuo lie­pos 1 d. iki gruo­džio 31 d., yra kom­pen­suo­ja­mos 100 proc. (ak­va­kul­tū­ros sub­jek­tams – nuo rug­pjū­čio 17 d.). Pa­lū­ka­noms nuo 2021 m. sau­sio 1 d. bus tai­ko­ma 80 proc. kom­pen­sa­ci­ja.

Ben­dras pa­lū­ka­nų kom­pen­sa­vi­mo lai­ko­tar­pis – ne il­ges­nis kaip 36 mė­ne­siai (skai­čiuo­jant nuo pa­sko­los ar li­zin­go su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo die­nos), o mak­si­ma­li me­ti­nė pa­lū­ka­nų nor­ma, nuo ku­rios skai­čiuo­ja­ma kom­pen­sa­ci­ja, – 8 proc.

Pa­gal­ba – nu­ken­tė­ju­siems nuo šal­nų

Taip pat svar­bi ŽŪPGF prie­mo­nė – leng­va­ti­nės pa­sko­los nu­ken­tė­ju­siems nuo šal­nų 2019-ai­siais.

Pir­muo­ju įgy­ven­di­ni­mo eta­pu (iki lap­kri­čio 30 d.) leng­va­ti­nės pa­sko­los bus tei­kia­mos nuo šal­nų nu­ken­tė­ju­siems ūki­nin­kams ir ūkiams, o vė­liau – nu­ken­tė­ju­siems ir nuo ki­tų ne­pa­lan­kių kli­ma­to reiš­ki­nių.

Nu­ken­tė­ję nuo šal­nų ūkio sub­jek­tai ne il­ges­niam kaip 36 mėn. lai­ko­tar­piui ga­lės gau­ti iki 25 tūkst. eu­rų pa­sko­lą itin pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis. Pa­sko­los ga­vė­jui pa­gei­dau­jant, ga­li bū­ti tai­ko­mas iki 1 me­tų pa­sko­los grą­ži­ni­mo ati­dė­ji­mas.

Pa­sko­los tei­kia­mos įmo­nėms, ku­rioms yra rei­ka­lin­gos lė­šos in­ves­ti­ci­joms ir apy­var­ti­nėms lė­šoms fi­nan­suo­ti ar­ba dar­bo už­mo­kes­čiui bei su juo su­si­ju­siems mo­kes­čiams su­mo­kė­ti ir ku­rios ati­tin­ka ma­žoms ar vi­du­ti­nėms įmo­nėms nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus.

Dėl pa­sko­los rei­kia kreip­tis į tar­pi­nin­kau­jan­čią fi­nan­sų įstai­gą – vie­ną iš prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­me da­ly­vau­jan­čių LCKU kre­di­to uni­jų – ir pa­teik­ti rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus: už­pil­dy­tą pa­raiš­ką ir jos prie­dus bei pa­žy­mą iš sa­vo sa­vi­val­dy­bių, ku­rią ga­li iš­duo­ti že­mės ūkio sky­rius.

 

Užs. Nr. 0093

logo

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.