Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Li­ne­lis” auk­lė­to­ja ga­li­mai smur­ta­vo prieš dvi­me­tį ber­niu­ką (54)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Linelio darzelis
Pra­ėju­sią sa­vai­tę į Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Aly­taus ap­skri­ties Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių krei­pė­si mo­te­ris, pra­neš­da­ma, kad rug­sė­jo 16-ąją Aly­tu­je vei­kian­čio lop­še­lio-dar­že­lio „Li­ne­lis“ auk­lė­to­ja ga­li­mai pa­nau­do­jo fi­zi­nį ir psi­cho­lo­gi­nį smur­tą prieš jos dve­jų me­tų sū­nų. Sky­rius aly­tiš­kės pra­ne­ši­mą per­da­vė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, pro­ku­ra­tū­rai ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riui. Po­li­ci­jo­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo. Pa­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no nu­ro­dy­mu pra­dė­tas tir­ti šio­je ug­dy­mo įstai­go­je dar ne­bū­tas ir ap­skri­tai re­tai mies­to švie­ti­mo sis­te­mo­je pa­si­tai­kan­tis at­ve­jis.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas V.Va­lū­nas sa­kė, kad pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 25-ąją, jis su­ži­no­jo apie ga­li­mą auk­lė­to­jos smur­tą prieš dvi­me­tį ber­niu­ką Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne vei­kian­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Li­ne­lis“: „Tuoj pat pa­skam­bi­nau šios ug­dy­mo įstai­gos di­rek­to­rei ir pa­pra­šiau šį at­ve­jį iš­tir­ti. Tai tu­rė­tų bū­ti pa­da­ry­ta per de­šimt dar­bo die­nų ir mū­sų sky­rius in­for­muo­tas apie ty­ri­mo iš­va­das.“

Ve­dė­jas tei­gė iš lop­še­lio-dar­že­lio va­do­vy­bės iš­gir­dęs, kad smur­tu prieš vai­ką įta­ria­ma auk­lė­to­ja yra ge­ra pe­da­go­gė ir taip ne­ga­lė­jo at­si­tik­ti, ta­čiau, jei in­for­ma­ci­ja pa­si­tvir­tin­tų, jos lau­kia liūd­nos pa­sek­mės, gal­būt net at­lei­di­mas iš dar­bo.

„Li­ne­lio“ di­rek­to­rė Sta­sė Kas­pa­ra­vi­čie­nė pa­tvir­ti­no pra­ėju­sį penk­ta­die­nį su­lau­ku­si Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo te­le­fo­ni­nio pra­ne­ši­mo apie ga­li­mą auk­lė­to­jos smur­tą prieš dvi­me­tį ber­niu­ką, iš įstai­gos dar­buo­to­jų su­da­ry­ta ko­mi­si­ja įvy­kiui iš­tir­ti, ap­klau­sia­mi lop­še­lio-dar­že­lio dar­buo­to­jai.

„Mus pra­ne­ši­mas apie to­kį įvy­kį tie­siog iš­mu­šė iš vė­žių, vi­si dėl to iš­gy­ve­na­me. Smur­tu įta­ria­ma be­veik 50 me­tų auk­lė­to­ja iš tie­sų yra pui­ki pe­da­go­gė, ma­tau, kaip ji stip­riai iš­gy­ve­na“, – sa­kė „Li­ne­lio“ di­rek­to­rė.

Jos pa­si­tei­ra­vus, ar ti­kin­ti, kad taip ga­lė­jo pa­si­elg­ti auk­lė­to­ja, S.Kas­pa­ra­vi­čie­nė pa­reiš­kė: „To­kio da­ly­ko tik­rai ne­ga­lė­jo bū­ti.“

Po mi­nė­to įvy­kio aly­tiš­kė sa­vo ma­ža­me­tį sū­nų per­kė­lė ug­dy­ti į ki­tą mies­to lop­še­lį-dar­že­lį.

Mo­te­ris apie ga­li­mą smur­tą pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­ne­šė Aly­taus ap­skri­ties Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riui, o šis to­kią in­for­ma­ci­ją per­da­vė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, prokura­tūrai, miesto savivaldybės admi­nistracijos Švietimo ir sporto skyriui. Policijoje pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo, už tai Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to vie­šuo­sius dar­bus, lais­vės ap­ri­bo­ji­mą, areš­tą ar lais­vės at­ėmi­mą iki dve­jų me­tų.

Aly­taus ap­skri­ties Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riui apie „Li­ne­lio“ auk­lė­to­jos ga­li­mus smur­to veiks­mus pra­ne­šu­sios mo­ters šei­ma šiam sky­riui ži­no­ma, jai tai­ko­ma at­ve­jo va­dy­ba ir tei­kia­mos tam tik­ros pa­slau­gos. Po pas­ta­ro­jo at­ve­jo šei­mai re­ko­men­duo­ta to­liau tęs­ti at­ve­jo va­dy­bą.

Skyriuje užregistravus šį vaiko teisių pažeidimą, mažamečiui pasiūlyta psichologo pagalba.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai