Vė­žio­nių kai­mo gy­ven­to­jui gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė dėl už­kas­to ga­li­mai gy­vo ka­ti­no

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2020 Rugsėjis 29
katinas
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 25-ąją, apie 18 val. 20 min. sa­vo so­dy­bos, esan­čios Aly­taus ra­jo­ne, Dau­gų se­niū­ni­jo­je, Vė­žio­nių kai­me, kie­me 1976-ai­siais gi­męs vy­ras už­ka­sė ga­li­mai gy­vą ka­ti­ną. Šis žu­vo, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­siajame po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais. Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­tas ka­ti­ną šian­dien iš­veš ty­ri­mams sie­kiant nu­sta­ty­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių jis žu­vo.

Kaip sa­kė Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ro­mas Čer­nius, pas Vė­žio­nių kai­mo gy­ven­to­ją prie lau­ko vir­tu­vės bu­vo iš­kas­ta duo­bė, ku­rio­je gu­lė­jo ne­gy­vas ka­ti­nas: „Ar jis bu­vo už­kas­tas gy­vas, ar dar kaž­kas jam at­si­ti­ko, da­bar dar ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti.“

Maž­daug 6–8 sa­vai­čių ne­gy­vas ka­ti­nas bu­vo par­si­vež­tas į de­par­ta­men­tą, o šian­dien bus iš­vež­tas į Na­cio­na­li­nį mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tą tir­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių žu­vo gy­vū­nas.

Ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tų pa­klaus­tas vy­ras, ko­dėl taip pa­si­el­gęs, pa­reiš­kė: „Pa­da­riau, ką pa­da­riau.“ Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais. Už tai Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­ta baus­mė – vie­šie­ji dar­bai, areš­tas, bau­da ar lais­vės at­ėmi­mo iki vie­ne­rių me­tų.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.