In­ves­ti­ci­jos miš­kui veis­ti

Miskas
Iki lapkričio 16 dienos užpildę paraiškas pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ pareiškėjai gali pasidalyti 9 283 964 eurus paramos lėšų. Ričardo Pasiliausko nuotrauka
Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ra­mo­niš­kių kai­me ūki­nin­kau­jan­ti Va­luc­kų šei­ma ne tik au­gi­na bul­ves, bet ir ak­ty­viai vei­sia miš­ką. Pa­ra­ma pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­ni­mą“ veik­los sri­ties „Miš­ko vei­si­mas“ pro­gra­ma pa­si­nau­do­jo net ke­li Va­luc­kų šei­mos at­sto­vai. 2018 me­tais da­lį že­mių jau­nais me­džiais ap­so­di­no ir Al­vy­tė Va­luc­kie­nė.

Pra­plė­tė miš­ką

A. Va­luc­kie­nė pa­sa­ko­ja: da­lį sa­vo že­mės ji nu­ta­rė ap­so­din­ti miš­ku, o pa­ra­ma tam bu­vo di­de­lė pa­spir­tis.

– Ne vi­sa že­mė bu­vo tin­ka­ma že­mės ūkio veik­lai – kai ku­rių plo­tų na­šu­mo ba­lai la­bai pras­ti, ypač tų, ku­rie yra prie miš­ko. Užuot var­gę su to­mis že­mė­mis, nu­spren­dė­me jas ap­so­din­ti miš­ku ir tar­si jį pra­tęs­ti. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad jei ne pa­ra­ma, var­gu ar bū­tu­mė­me ry­žę­si to­kiam žings­niui. Kad ir kaip bū­tų, tai ne­ma­žos in­ves­ti­ci­jos. Lai­mei, pa­raiš­ką už­pil­dė­me sėk­min­gai ir pa­ra­mą ga­vo­me.

Kai me­džius so­di­no­me, jie bu­vo dar vi­sai ne­di­de­li, o šian­dien jau iš to­lo ma­to­si me­džių ma­sy­vas. Prieš de­šimt me­tų bro­lio, taip pat pa­si­nau­do­jant pa­ra­ma, so­din­tas miš­kas dar ma­sy­ves­nis. Ja­me jau ga­li pa­si­vaikš­čio­ti ir vie­ną ki­tą gry­bą ras­ti. Ti­kiu, kad miš­kas – pui­ki in­ves­ti­ci­ja ir pa­li­ki­mas at­ei­ties kar­toms. Be to, tai yra di­džiu­lis mo­ra­li­nis pa­si­ten­ki­ni­mas. Me­džiams skir­tų plo­tų vi­sai ne­gai­la. Su­pran­tu, kad ap­so­din­ti miš­ku jie ku­ria di­des­nę pri­dė­ti­nę ver­tę nei ap­so­din­ti že­mės ūkio kul­tū­ro­mis, – sa­kė miš­ką Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne įvei­su­si A. Va­luc­kie­nė.

Svar­bu že­mės nuo­sa­vy­bė, am­žius ir sta­tu­sas

Šiuo me­tu Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (NMA) kaip tik pri­ima pa­raiš­kas pa­ra­mai gau­ti pa­gal veik­los sri­tį „Miš­ko vei­si­mas“, pa­gal ku­rią kom­pen­suo­ja­mos nau­jam miš­kui veis­ti skir­tos iš­lai­dos. Šiam pa­raiš­kų pri­ėmi­mo eta­pui skir­ta 9 283 964 Eur pa­ra­mos lė­šų. Svars­tan­tys ar no­rin­tys pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą miš­kui veis­ti pa­raiš­kas NMA ar­ba per ŽŪ­MIS por­ta­lą tu­rė­tų pa­teik­ti iki lap­kri­čio 16 die­nos. Jas teik­ti ga­li ju­ri­di­niai ir ne jau­nes­ni kaip 18 me­tų am­žiaus fi­zi­niai as­me­nys, ku­riems že­mė, pla­nuo­ja­ma ap­žel­din­ti miš­ku, pri­klau­so nuo­sa­vy­bės tei­se, ir sa­vi­val­dy­bės, ku­rios to­kią že­mę val­do pa­ti­kė­ji­mo tei­se.

Dau­giau ba­lų, dau­giau šan­sų

Pri­va­lo­mas ma­žiau­sias pa­ra­mos pa­raiš­kų at­ran­kos ba­lų skai­čius – 30. Jei pa­ra­mos pa­raiš­kų at­ran­kos ver­ti­ni­mo me­tu nu­sta­to­ma, kad šiai pa­raiš­kai ne­skir­ta pri­va­lo­mo ma­žiau­sio 30 ba­lų skai­čiaus, ji at­me­ta­ma. Ta­čiau juos su­rink­ti nė­ra sun­ku, nes, pa­vyz­džiui, 20 ba­lų ski­ria­ma vi­siems su pa­ra­mos pa­raiš­ka pa­teik­tiems pro­jek­tams, ku­rie skir­ti tik miš­ko žė­li­niais ap­au­gu­siam plo­tui pri­žiū­rė­ti, sau­go­ti ir ug­dy­ti, taip pat miš­kui veis­ti miš­ko žė­li­niais ap­au­gan­čia­me plo­te, ku­ria­me rei­ka­lin­gas tik pa­pil­do­mas žel­di­ni­mas.

Jei dau­giau nei 50 proc. plo­to, ku­ria­me nu­ma­to­mas veis­ti miš­kas, pri­ski­ria­ma prie vie­to­vių, ku­rio­se esa­ma gam­ti­nių ar ki­tų spe­ci­fi­nių kliū­čių, ski­ria­ma 15 ba­lų, ly­giai tiek ba­lų ga­li­ma gau­ti, kai miš­ką ke­ti­na­ma veis­ti že­mė­je, ku­rios bent vie­no skly­po na­šu­mas yra iki 32 ba­lų im­ti­nai. 15 ba­lų ga­li­ma gau­ti, jei vi­si su pa­ra­mos pa­raiš­ka pa­teik­ti pro­jek­tai su­pro­jek­tuo­ti taip, kad ber­žai, pu­šys, eg­lės ar juod­alksniai ar­ba jų kom­bi­na­ci­ja žel­di­nių su­dė­ty­je su­da­ro dau­giau kaip 80 proc. ap­so­di­na­mo miš­ko. Jei miš­kas vei­sia­mas sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ku­rios miš­kin­gu­mas yra iki 33,3 proc., – ski­ria­ma 10 ba­lų. Kai pa­reiš­kė­jas yra fi­zi­nis as­muo, jis gau­na 15, kai ju­ri­di­nis, – 10 ba­lų. At­ski­rais at­ve­jais ga­li­ma gau­ti dau­giau pa­pil­do­mų ba­lų.

 

Užs. Nr. 0094

LOKO

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.