Nr. 109 (13632)

2021-09-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 109 (13632) skaitykite:

  • Pa­si­ges­ta tri­jų mig­ran­tų juos iš­ve­žant iš Aly­taus
  • Pras­mė, gir­di­ma ir aki­mis, ir šir­di­mi
  • Svei­kos gy­ven­se­nos rak­tai – jū­sų ran­ko­se
  • Po­zi­ty­vus mo­kyk­los dia­lo­gas su tė­vais = sėk­min­gas mo­ki­nys
  • Sak­ra­lu­mą Aly­taus si­na­go­gai grą­ži­nu­si sie­nų ta­py­ba – mal­da vy­ko ki­ta pras­me
  • Edi­tos sėk­mės is­to­ri­ja
  • Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je „Šimt­me­čio dia­lo­gas – de­di­ka­ci­ja Si­gi­tui Ge­dai ir Mai­ro­niui”
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Arū­nas Dul­kys rug­sė­jo 6-ąją pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl gy­ven­to­jų skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­kei­ti­mo ir to­kiu...
Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC), ad­mi­nist­ruo­jan­tis at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą sep­ty­nio­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, pir­mą­kart bu­vo pa­skel­bęs...
Li­li­ja Ber­na­ta­vi­čie­nė yra pro­fe­sio­na­li spor­ti­nių šo­kių cho­reo­grafė bei tre­ne­rė. Li­li­ja ne tik tre­ni­ruo­ja vai­kus Aly­tu­je, yra pro­fe­sio­na­lų ko­man­dos cho­reo­grafė...
Jau tre­čią kar­tą Aly­taus de­ka­na­to „Ca­ri­tas“ sa­va­no­rių su­ruoš­ta hu­ma­ni­ta­ri­nė siun­ta pa­sie­kė Ve­re­bie­juo­se įkur­din­tus mig­ran­tus. Šį kar­tą jiems nu­vež­ta šil­tų žie­mi­nių...
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai at­siun­tė raš­tą dėl vals­ty­bės, kon­kre­čiai – šios mi­nis­te­ri­jos ta­pi­mo vie­šo­sios įstai­gos Aly­taus...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je jau gau­ta dvi­de­šimt gy­ven­to­jų pra­šy­mų at­ly­gin­ti ža­lą už 90 vil­kų pa­pjau­tų gy­vu­lių, tarp ku­rių be­veik vi­sos avys....
Aplinkos apsaugos departamento Alytaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai antradienį, vykdydami akciją „Medžioklė“, Norūnų kaime esančioje sodyboje rado ne tik daug neteisėtų medžioklės...
Plokščias, stangrus ir gražus pilvas, tai ko norėtų kiekvienas žmogus. Jis sukelia ne vien estetinį pasitenkinimą, bet ir leidžia jaustis komfortiškai. Norint turėti tokį rezultatą, reikia maitintis...
Kvepalai, kaip ir apranga bei šukuosena – savęs išraiškos dalis. Kai kurios moterys kvepalus renkasi pagal sezoną, kitos, pagal asmenybę ar nuotaiką, trečios – pagal amžių arba aprangą.
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad gyventojas, norintis teikti gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuomos paslaugas, tą gali daryti dviem būdais: įsigijęs verslo...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.