Mi­nis­te­ri­ja no­ri tap­ti Aly­taus li­go­ni­nės da­li­nin­ke (10)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus S.Kudirkosligoninė
Jei Alytaus miesto taryba sutiktų, ligoninė turėtų dvi dalininkes – Sveikatos apsaugos ministeriją ir savivaldybę. Zitos Stankevičienės nuotr.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai at­siun­tė raš­tą dėl vals­ty­bės, kon­kre­čiai – šios mi­nis­te­ri­jos ta­pi­mo vie­šo­sios įstai­gos Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės da­li­nin­ke. Da­bar li­go­ni­nė tu­ri vie­nin­te­lę da­li­nin­kę – mies­to sa­vi­val­dy­bę.

Nuo spa­lio įsi­ga­lio­ja įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai

Kaip dės­to­ma svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­rės Dan­guo­lės Jan­kaus­kie­nės raš­te Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, nuo spa­lio 1-osios įsi­ga­lios Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai, ku­riuo­se nu­sta­ty­ta, jog Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės svei­ka­tos sis­te­mos vie­šo­sios įstai­gos stei­gė­jais ga­li bū­ti kar­tu ir vals­ty­bė, ir sa­vi­val­dy­bė.

To­kiu at­ve­ju Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja įgy­ven­din­tų vals­ty­bės, kaip vie­šo­sios įstai­gos, da­li­nin­kės tei­ses ir pa­rei­gas. Tai įgy­ven­din­tų ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, kaip vie­šo­sios įstai­gos da­li­nin­kė.

Šiuo me­tu Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė tu­ri vie­nin­te­lę da­li­nin­kę ir sa­vi­nin­kę – mies­to sa­vi­val­dy­bę. Pas­ta­ra­jai li­go­ni­nės val­dy­mas bu­vo per­duo­tas prieš vie­nuo­li­ka me­tų, pa­nai­ki­nus ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jas. Iki tol Aly­taus li­go­ni­nė bu­vo pa­val­di Aly­taus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai.

Da­bar mi­nis­te­ri­ja, va­do­vau­da­ma­si pa­keis­tais mi­nė­tais įsta­ty­mais, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai siū­lo ap­svars­ty­ti klau­si­mą dėl vals­ty­bės, kon­kre­čiai – mi­nis­te­ri­jos ta­pi­mo li­go­ni­nės da­li­nin­ke.

Vi­ce­mi­nist­rės D.Jan­kaus­kie­nės tei­gi­mu, to­kie mi­nis­te­ri­jos raš­tai yra iš­siųs­ti pen­kių ma­žų­jų ša­lies ap­skri­čių cen­trų – Aly­taus, Tau­ra­gės, Ma­ri­jam­po­lės, Ute­nos, Tel­šių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms: „Da­ro­me svei­ka­tos prie­žiū­ros tin­klo per­tvar­ką. Sta­cio­na­rią pa­gal­bą no­ri­me kon­cen­truo­ti į re­gio­ni­nį lyg­me­nį, kad čia bū­tų tam tik­ri kom­pe­ten­ci­jos cen­trai ir gy­ven­to­jai ga­lė­tų gau­ti ko­ky­biš­kas pa­slau­gas. Į re­gio­ni­nį lyg­me­nį tu­rė­tų kiš­tis mi­nis­te­ri­ja, įsta­ty­mai tai lei­džia.“

Vi­ce­mi­nist­rė pa­brė­žė, kad dėl mi­nis­te­ri­jos ta­pi­mo da­li­nin­ke li­go­ni­nė­se tu­ri ap­si­spręs­ti sa­vi­val­dy­bės.

 

Pir­miau­sia svars­tys val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je

Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, be ki­tų klau­si­mų ku­ruo­jan­ti ir svei­ka­tos prie­žiū­ros klau­si­mus, sa­kė, kad jau šią sa­vai­tę mi­nis­te­ri­jos raš­tas dėl jos ta­pi­mo da­li­nin­ke bus svars­to­mas ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je, po to bus dis­ku­tuo­ja­ma su pa­čia mi­nis­te­ri­ja.

Vi­ce­me­rės pa­si­tei­ra­vus jos nuo­mo­nės dėl mi­nis­te­ri­jos pa­teik­to pa­siū­ly­mo, J.Šu­ke­vi­čie­nė tvir­ti­no dar ne­ga­lin­ti įvar­dy­ti pliu­sų ir mi­nu­sų: „Pliu­sas bū­tų me­di­ci­nos įran­gos pir­ki­mas li­go­ni­nei iš vals­ty­bės biu­dže­to. Ji la­bai bran­gi, iš mies­to biu­dže­to bū­tų sun­ku nu­pirk­ti. Mi­nu­sus man šian­dien sun­ku įvar­dy­ti, rei­kia įsi­gi­lin­ti.“

Spren­di­mą dėl Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ta­pi­mo da­li­nin­ke tu­ri pri­im­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

 

„Kol kas nė­ra aiš­kiai iš­dė­lio­ti re­for­mos mat­me­nys“

„Kol kas nė­ra aiš­kiai iš­dė­lio­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų re­for­mos mat­me­nys. Norėtume, kad li­go­ni­nė iš­liktų sa­va­ran­kiš­ku ju­ri­di­niu vie­ne­tu, ligoninė pajėgi Alytaus regionui teikti staciona­rias chi­rur­gi­jos, ortopedi­jos-traumatologijos (po­lit­rau­mų centras), aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos, vai­kų li­gų gy­dy­mo pa­slau­gas. Gy­ven­to­jams tik­riau­siai nė­ra svar­bu, ar li­go­ni­nė tu­rės du ar vie­ną stei­gė­ją“, – tvir­ti­no Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas.

Jei mi­nis­te­ri­ja tap­tų da­li­nin­ke, di­rek­to­riaus tei­gi­mu, gal bū­tų leng­viau gau­ti eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau už įstai­gos tei­kia­mas pa­slau­gas lė­šos ski­ria­mos iš Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos.

A.Va­si­liaus­kas sa­kė, kad iki šiol sėk­min­gai ben­dra­dar­biau­ja­ma su vie­nin­te­le stei­gė­ja mies­to sa­vi­val­dy­be, – pa­gal ga­li­my­bes duo­da­mos lė­šos ir me­di­ci­nos įran­gai įsi­gy­ti, ir pa­tal­poms ka­pi­ta­liai re­mon­tuo­ti.

 

  Komentaras

  gal tada ir tvarka ligoninėje pagėrėtų, ir darbuotojai galėtų ministerijai pasiskųsti. O tai dabar jeigu pasiskundžia, savivaldybė persiunčia ligoninės vadovybei ir tuo viskas baigiasi.

  Komentaras

  Kada rimta atsakomybė prasidės miesto valdyme? Nes visi sprendimai priomami miesto tarybos posėdžių metu. Kur teikus klausimą tarybai svarstyt, meras turi pasirašyt tada, kaip yra visų komitetų ar frakcijų pritarimai, ar ne. O šioj kadencijoj vaizdas saujelė taryboj pasikuždėjo tarp savęs ir ereliai? Nors kol kas aiškiai įsivardint valdančia dauguma šiam momente ir vėl neaišku. Kas konkretūs prisiima atsakomybę už miesto nykimą? Nereagavimą į gyventojų skaičiaus mažėjimą ir kol kas negebėjimą atlikt reikiamų pertvarkų savivaldybėj, kad bent stagnaciją ir neatsakomybę valdyme stabdyt. Keista yra kontroliuojančios institucijos kaip vyriausybės atstovas, Valstybės kontrolė, teisėsaugos institucijos ir kaip ne prie ko.

  Komentaras

  Už viską atsakingi ir atskaitingi pačių rinkti 27 tarybos nariai. Kurių tarpe ir meras, kuris už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Esmėj miestas nyksta kur prisiliečia ta neaiški valdanti dauguma. Nematant tai bedantei po opzicija apsimetant. Vienok būtent šioj taryboj nesiskaitymas net su taryboj esančia dalim kolegų pasiekė nematytą lygį. Tam padeda teisėsaugos neatsakingumas. Kur pradedant nuo stt anoj kadencijoj nepastebėjo padangų gaisro priežasčių, bet blusinėjo neįtinkančius už menkniekius. Buvusio dzūkijos vandenų įmonės vadovo byla teisme pasirodė menkniekiai. Už poveikį rezgė su Kauno teisėsaugos elito parašais teisme bliuško. Būt teisme stt veikėjai, būt užgirdę ką neišlaikė link jų blusinėjimų kritikavo atskiri politikai ir valdininkai. Net prokuroras būt įkalęs. Dabar šioj kadencijoj išsiritualioję nematytas nesiskaitymas. Perveda lėšų į Ispanijos saskaitas atsakingų nesimato. Knisinėjos anoj kadencijoj dėl užkastų atliekų firmoj, paaiškinimų visuomenėj nėra. Nušalino buvusį sqvivaldybės architektą, iki šiol neaiškinama už ką. Postuose išsidirbinėja kiek nori, atsakomybės jokios. Kas kur, meras ne prie ko, nes nežinojo. Nors pagal įstatymus meras už viską atskaitingas. Kiek savivaldybė turi paskolų ir kaip gražins, tabu. Kaip policinio valdymo stiliaus uab.

  Komentaras

  Jūs, ponia, atsipeikėkite ir nustokite daryti nesąmones. Kodėl tarsitės tik "su valdančiąja koalicija" ? Kodėl nesitarsite SU VISA MIESTO TARYBA ??? Mes balsavome, todėl privalote atsižvelgti į visus miesto tarybos narių rinkėjus. Jau ir taip nesąmonių pridirbote su ta savo niekaip nesuformuojama dauguma. Baikit tyčiotis iš alytiškių

  Komentaras

  Ministerija reaguodama į gyventojų skaičiaus mažėjimą daro pertvarkas. O ko delsia savivaldybė? Ko rinkę šią tarybą su meru nedžiūgauja, kad? Pirmą kart gyventojų sumažėjo liko 49 tūkstančiai. Iškrito iš aukštesnės savivaldybių kategorijos 50 tūkst.- 70 tūkstančių. Ir kokiai valdančiai daugumai dėkot, ar kuo imituojantts opoziją akirias? Ne jau tik postų dalybom, kuriuose nepanašu kad suvokia, kaip pagal kompetencijas dirbt miesro naudai. Jei seime socdemai su konservatoriais priešpriešoj, valstiečiai patys nesigaudo kas su kuo. Alytaus mieste socdemai su konservatoriais lyg valdantys, valstiečiai neaišku. O konkrečiai atsakyt ir siūlyt geriau miesto naudai nėr kam. Tik patys gelbėjas perteklinių postų likučius stverdami.

  Komentaras

  Gal geriau? Nes vietiniai kur prisiliečia - viskas nyksta. Apart patys saujelė bujoja. Įdomu jei didmiesčiuose daugėja gyventojų, Alytuj sumažėjo liko 49 tūkstančiai. Kaip iki tol išsilaikydavo savivaldybių kategorijoj 50 tūkst. - 70 tūkstančių. Turėtų savivaldybė nuo virįaus retintis etatus, bet panašu dzin jiems. Kaip ir kiek galimai savivaldybė turi paakolų ir kaip gražins.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.