Lyg už­bur­ta­me ra­te su­ka­si vil­kų pjau­na­mos avys ir li­mi­tuo­ta me­džiok­lė (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Avys
Nuo me­tų pra­džios iki rug­sė­jo Alytaus ra­jo­no gy­ven­to­jai au­gi­no be­veik 9 tūkst. ofi­cia­liai re­gist­ruo­tų avių. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je jau gau­ta dvi­de­šimt gy­ven­to­jų pra­šy­mų at­ly­gin­ti ža­lą už 90 vil­kų pa­pjau­tų gy­vu­lių, tarp ku­rių be­veik vi­sos avys. Eu­ro­po­je ir kar­tu Lie­tu­vo­je sau­go­mi vil­kai da­bar ra­jo­ne pa­si­dar­ba­vo stip­riau nei per vi­sus pra­ėju­sius me­tus, kai šie žvė­rys nu­ga­la­bi­no 75 žmo­nių lai­ko­mus gy­vū­nus, ku­rių dau­gu­ma taip pat bu­vo avys. Me­džio­to­jų ir kai ku­rių ūki­nin­kų įsi­ti­ki­ni­mu, reik­tų di­din­ti me­ti­nius Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­to­mus vil­kų su­me­džio­ji­mo li­mi­tus, šių žvė­rių ser­gė­to­jai gy­vu­lių au­gin­to­jams siū­lo lau­kuo­se įsi­reng­ti elek­tri­nius ap­tva­rus, kad vil­kai leng­vai ne­pa­tek­tų į ga­nyk­las.

Su­ėdė maž­daug 300 ki­log­ra­mų te­ly­čią

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Ir­ma Ste­nio­nie­nė sa­ko, kad šį­met vil­kai sa­vo jau­nik­lius ieš­ko­tis mais­to pra­dė­jo mo­ky­ti kiek anks­čiau nei anks­tes­niais me­tais, – anks­čiau taip at­si­tik­da­vo va­sa­ros pa­bai­go­je, ru­dens pra­džio­je, da­bar jau vi­dur­va­sa­rį ūki­nin­kų gy­vu­liai pra­dė­jo ken­tė­ti nuo šių žvė­rių iš­puo­lių. Tai, ve­dė­jos pa­ste­bė­ji­mu, sie­ja­ma su ga­li­mai pa­di­dė­ju­sia vil­kų po­pu­lia­ci­ja.

La­biau­siai nuo šių plėš­rū­nų ken­čia Rai­ti­nin­kų ir Dau­gų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų gy­vu­liai, vil­kų pa­pjau­tų gy­vū­nų at­ve­jai fik­suo­ja­mi ir Aly­taus bei Alo­vės se­niū­ni­jo­se.

Iki šiol Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja yra ga­vu­si dvi­de­šimt gy­ven­to­jų pra­šy­mų at­ly­gin­ti ža­lą už 90 vil­kų pa­pjau­tų gy­vu­lių, tarp ku­rių be­veik vi­sos avys. Iš šio skai­čiaus – du nu­ga­la­bin­ti ver­še­liai ir miš­ko plėš­rū­nų su­ės­ta maž­daug 300 ki­log­ra­mų te­ly­čia.

„Mū­sų sky­rius nag­ri­nė­ja gautus gy­ven­to­jų pra­šy­mus at­ly­gin­ti ža­lą už vil­kų pa­pjau­tus gy­vu­lius. Vyks­ta­me į vie­tą, fik­suo­ja­me pa­dė­tį. O ža­lą pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką iš vals­ty­bės biu­dže­to at­ly­gi­na Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. Pa­vyz­džiui, už vil­kų pa­pjau­tą ser­ti­fi­kuo­tą, veis­li­nės ban­dos su­au­gu­sią avį vi­du­ti­niš­kai mo­ka­ma 225 eu­rai, už ne­ser­ti­fi­kuo­tą – apie 180 eu­rų. Be­je, daž­niau­siai vil­kai kė­si­na­si į su­au­gu­sias avis ir, kiek ten­ka pa­ste­bė­ti, jos su­dras­ko­mos pa­ry­čiais. Už vil­kų ap­dras­ky­tus, bet ne­pa­pjau­tus gy­vu­lius ža­la nė­ra at­ly­gi­na­ma“, – pa­sa­ko­jo Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja I.Ste­nio­nie­nė.

Kad vis dau­giau Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų gy­vu­lių nu­ken­čia nuo Eu­ro­po­je ir kar­tu Lie­tu­vo­je sau­go­mų vil­kų, liu­di­ja kon­kre­tūs skai­čiai. Per pra­ėju­sius me­tus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­vo 24 gy­ven­to­jų pra­šy­mus at­ly­gin­ti nuos­to­lius už šių ke­tur­ko­jų nu­žu­dy­tus 75 gy­vu­lius, ku­rių dau­gu­mą taip pat su­da­rė avys. Už tai žmo­nėms iš vals­ty­bės biu­dže­to bu­vo iš­mo­kė­ta be­veik 9 tūkst. eu­rų.

Apie su­me­džio­ji­mo li­mi­to di­di­ni­mą – spe­cia­lis­tai, ūki­nin­kai ir me­džio­to­jai

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, siek­da­ma už­tik­rin­ti pa­lan­kią vil­ko rū­šies ap­sau­gos būk­lę ir at­si­žvelg­da­ma į šių žvė­rių po­pu­lia­ci­jos būk­lės ste­bė­se­nos duo­me­nis, moks­li­nius ty­ri­mus, ei­na­ma­jam me­džiok­lės se­zo­nui iki spa­lio 15-osios pa­tvir­ti­na jų su­me­džio­ji­mo li­mi­tą. Pa­vyz­džiui, 2020–2021 me­tų me­džiok­lės se­zo­nui bu­vo nu­sta­ty­tas 175 vil­kų su­me­džio­ji­mo li­mi­tas. O juos ga­li­ma me­džio­ti nuo spa­lio 15-osios iki ko­vo 31-osios. Anks­čiau iš­nau­do­jus li­mi­tą, me­džiok­lė nu­trau­kia­ma Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mu.

Šį­met taip bu­vo pa­da­ry­ta ko­vo pra­džio­je.

Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko Vy­tau­to Ku­ce­vi­čiaus tei­gi­mu, daž­niau­siai vil­kų su­me­džio­ji­mo li­mi­tas bai­gia­mas iki Nau­jų­jų me­tų ar­ba va­sa­rio pra­džios, tik šį­met vė­liau, tik­riau­siai tai bu­vo su­si­ję su pan­de­mi­ja dėl ko­ro­na­vi­ru­so: „Mū­sų me­džio­to­jai per pra­ėju­sį se­zo­ną su­me­džio­jo ke­tu­ris vil­kus apie Pu­nią. Me­džio­to­jai tik­rai pa­ste­bi pa­di­dė­ju­sią vil­kų po­pu­lia­ci­ją, to­dėl nie­ko nuo­sta­baus, kad nuo šių žvė­rių nu­ken­čia žmo­nių gy­vu­liai.“

V.Ku­ce­vi­čiaus įsi­ti­ki­ni­mu, šią pro­ble­mą bū­tų ga­li­ma iš­spręs­ti pa­di­di­nus su­me­džio­ja­mų vil­kų li­mi­tą ir pa­anks­ti­nus jų me­džio­ji­mo lai­ką. Jis sa­kė, kad Lat­vi­jo­je šiuos žvė­ris me­džio­ti jau ga­li­ma nuo lie­pos vi­du­rio.

Kaip iš­ei­tį na­mi­nių gy­vu­lių ap­sau­gai nuo vil­kų iš­puo­lių – di­di­na­mą jų su­me­džio­ji­mo skai­čių ma­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja I.Ste­nio­nie­nė: „Vil­kai yra pro­tin­gi gy­vū­nai. Jei bū­tų me­džio­ja­mi la­biau­siai gy­ven­to­jų gy­vu­lius kan­ki­nan­čio­se te­ri­to­ri­jo­se, jie tai pa­jus­tų ir iš to­kių te­ri­to­ri­jų pa­si­trauk­tų.“

Ve­dė­jos tvir­ti­ni­mu, ūki­nin­kams, ypač au­gi­nan­tiems po ke­lis šim­tus avių, tik­rai yra su­dė­tin­ga jas nak­čiai par­gin­ti į tvar­tus. O avių ra­jo­no žmo­nės lai­ko ne­ma­žai. Nuo me­tų pra­džios iki rug­sė­jo ra­jo­no gy­ven­to­jai au­gi­no be­veik 9 tūkst. ofi­cia­liai re­gist­ruo­tų šių gy­vu­lių. Iš šio skai­čiaus be­veik 1 tūkst. 400 avių yra pen­kiuo­se ūkiuo­se, ku­riuo­se šių gy­vu­lių – po 150 ir dau­giau.

Alo­vės se­niū­ni­jo­je Po­te­ro­nių kai­me ūki­nin­kau­jan­ti Dai­va Ja­nu­le­vi­čiū­tė – vie­na iš stam­biau­sių ra­jo­ne avių au­gin­to­jų, tu­rin­ti apie 200 šių gy­vu­lių ūkį. Jos ūky­je rug­sė­jį pir­mą­kart ap­si­lan­kė vil­kai, pa­pjo­vė ke­tu­rias, prie pat na­mų at­ėju­sias avis, ir dar dvi su­žei­dė.

„Man at­ro­do, kad rei­kia di­din­ti su­me­džio­ja­mų vil­kų li­mi­tus, ki­taip ši bė­da neiš­si­spręs“, – tei­gė D.Ja­nu­le­vi­čiū­tė.

 

Ar ga­li pa­dė­ti elek­tri­niai ap­tva­rai?

Gam­tos ap­sau­gos aso­cia­ci­jos „Bal­ti­jos vil­kas“ ta­ry­bos pir­mi­nin­kas An­drius Lau­ri­na­vi­čius ne­igia­mai ver­ti­na no­rą pri­si­den­giant vil­kų da­ro­ma ža­la ūki­nin­kams di­din­ti per se­zo­ną su­me­džio­ja­mų vil­kų li­mi­tą: „Li­mi­tas nu­sta­to­mas, at­si­žvel­giant į po­pu­lia­ci­jos sta­bi­lu­mą, jos būk­lę, moks­li­nin­kų pa­tei­kia­mus pa­siū­ly­mus. Vil­kų po­pu­lia­ci­ja tu­ri tu­rė­ti svei­ką bū­se­ną, ji tu­ri at­lik­ti sa­vo dar­bą gam­to­je. No­rint, kad jie ne­pjau­tų ūki­nin­kų avių, vil­kus reik­tų ma­žin­ti dras­tiš­kai. Tik­rai ma­nau, kad ne­su­grįš ta­ry­bi­niai lai­kai, kai be­ato­dai­riš­kai bu­vo šau­do­mi vil­kai ir net ma­ži vil­kiu­kai.“

A.Lau­ri­na­vi­čiaus tvir­ti­ni­mu, ūki­nin­kai avis ga­lė­tų ga­ny­ti elek­tri­niais ap­tva­rais už­tver­to­se te­ri­to­ri­jo­se, jiems įreng­ti ski­ria­ma eu­ro­pi­nė pa­ra­ma, taip pat tai ga­li kom­pen­suo­ti sa­vi­val­dy­bės.

„Bal­ti­jos vil­ko“ ta­ry­bos pir­mi­nin­kas sa­kė, jog, va­do­vau­jan­tis Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tu vil­ko ap­sau­gos pla­nu, sie­kiant iš­lai­ky­ti vil­kų po­pu­lia­ci­ją, reik­tų, kad Lie­tu­vo­je gy­ven­tų nuo 31 iki 62 jų šei­mų.

Kaip in­for­ma­vo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra ne ma­žiau kaip 63 jau­nik­lius ve­du­sios vil­kų šei­mos.

Apie tai, kad, no­rint gy­vu­lius ap­sau­go­ti nuo vil­kų už­puo­li­mo, ūki­nin­kams yra su­da­ry­ta ga­li­my­bė gau­ti eu­ro­pi­nę pa­ra­mą elek­tri­niams ap­tva­rams įsi­reng­ti, kal­bė­jo ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja I.Ste­nio­nie­nė: „Ta­čiau tam rei­ka­lin­gos ir pa­čių ūki­nin­kų in­ves­ti­ci­jos, ku­rių ne vi­si tu­ri. O no­rint elek­tri­niais ap­tva­rais ap­tver­ti di­de­lius plo­tus, bū­ti­nos tik­rai ne­ma­žos in­ves­ti­ci­jos. Yra ir ki­tas da­ly­kas – nei pa­pras­tos tvo­ros, nei elek­tri­nės gy­vu­lių nuo vil­kų ga­li ir ne­ap­sau­go­ti, nes nė­ra ga­ran­ti­jų, kad šie žvė­rys jų ne­per­šoks.“

Alo­vės se­niū­ni­jos ūki­nin­kės D.Ja­nu­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, jai bū­tų su­dė­tin­ga elek­tri­niu ap­tva­ru už­tver­ti 5 ar 10 hek­ta­rų avių ga­no­mas pie­vas: „Ka­žin ar to­kie ap­tva­rai iš­gel­bė­tų. Te­ko gir­dė­ti, kad vil­kai ir per juos pa­ten­ka prie gy­vu­lių ir juos pa­pjau­na.“

Tad kol kas su­ka­ma­si tar­si už­bur­ta­me ra­te tarp vil­kų pjau­na­mų avių, li­mi­tuo­tos me­džiok­lės ir pa­siū­ly­mų ūki­nin­kams įsi­reng­ti elek­tri­nius ap­tva­rus. La­bai pa­na­šu, kad tas ra­tas dar suk­sis il­gai, nes vie­niems svar­bu iš­sau­go­ti gy­vu­lius, ki­tiems – vil­kus, auk­so vi­du­rio kol kas nie­kas ne­pa­siū­lo.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Nunais dauguma ukininu-verslininku galvoja kad pakeidai pavasari avi i pieva ir rudeni parsivedes nukirpai. Reikia saugoti avis kaip saugodavo ir pries 30-40 metu o ne bizni varyti.

  Komentaras

  Looking for a good deal on glitter store? Explore a wide range of the best bulk glitter on GlitterMall to find one that suits you! Besides good quality brands, you’ll also find plenty of discounts when you shop for wholesale glitter during big sales. Don’t forget one crucial step - filter for items that offer bonus perks like free shipping & free return to make the most of your online shopping experience!

  GlitterMall an enormous variety of glitter, high quality nails art glitter products,ranging from craft glitterfor DIY craft projects, holiday decorations and school projects to cosmetic glitter for makeup and nail polish. We have hundreds of colors and various shades of gold, pink, silver and more to help you add a little sparkle to any creative project. Plus find a wide range of flake shapes and sizes, such as fine glitter (the classic, most common glitter size) and the more delicate extra fine glitter. Order small amounts or buy bulk glitter by the pound and save. Shop around our glitter store below to view our entire selection, or see our glitter guide to help you choose the right glitter for your needs.https://www.glittersmall.com

Kiti straipsniai