Alytaus li­go­ni­nės me­di­kai jau skie­pi­ja­mi su­stip­ri­nan­či­ą­ja vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­ze, čia dar dau­gė­ja vie­tų ko­vi­di­niams li­go­niams (8)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Skiepija Teatre
Rug­sė­jo 7-ąją Aly­taus te­at­ro pa­tal­po­se Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras or­ga­ni­zavo krau­jo do­no­rys­tės ir skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so tik vie­nos do­zės rei­ka­lau­jan­čia „Jans­sen“ vak­ci­na akciją. Bu­vo susidariusi net norinčiųjų pa­siskie­py­ti eilė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Arū­nas Dul­kys rug­sė­jo 6-ąją pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl gy­ven­to­jų skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­kei­ti­mo ir to­kiu bū­du įtei­sin­ta vak­ci­na­ci­ja su­stip­ri­nan­či­ą­ja tre­čia do­ze. Rug­sė­jo 8-ąją šia do­ze jau pra­dė­ti vak­ci­nuo­ti Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės me­di­kai. Kad CO­VID-19 in­fek­ci­ja Aly­taus mies­te ir Aly­taus ra­jo­ne to­liau plin­ta, liu­di­ja di­dė­jan­tis šia in­fek­ci­ja ser­gan­čių žmo­nių skai­čius, Aly­taus ra­jo­nas, pa­te­kęs į pras­čiau­sią dėl ko­ro­na­vi­ru­so juo­dą­ją zo­ną, ir tai, kad nuo rug­sė­jo 10-osios Aly­taus li­go­ni­nė­je dar pa­dau­gės vie­tų ko­vi­di­niams li­go­niams.

Su­stip­ri­nan­čia­jai do­zei – „Pfi­zer“ ir „Mo­der­na“ vak­ci­nos

Va­do­vau­jan­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro A.Dul­kio įsa­ky­mu, su­stip­ri­nan­či­ą­ja tre­čia vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­ze skie­pi­ja­mi svei­ka­tos sis­te­mos, glo­bos įstai­gų, so­cia­li­nės sis­te­mos dar­buo­to­jai, vy­res­ni nei 65 me­tų am­žiaus as­me­nys, pa­cien­tai, ku­riems tei­kia­mos pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos pa­slau­gos, vais­ti­nių dar­buo­to­jai.

Nė vie­nai šių gru­pių ne­tai­ko­mas pri­ori­te­tas. Va­di­na­si, vi­siems mi­nė­tiems as­me­nims su­tei­kia­ma vie­no­da tei­sė pa­si­skie­py­ti tre­čia do­ze. Ta­čiau su­stip­ri­nan­či­ą­ja do­ze vak­ci­nuo­ja­mi as­me­nys ne anks­čiau kaip po 180 die­nų ar­ba po pus­me­čio nuo ant­ros vak­ci­nos do­zės.

Re­vak­ci­na­ci­jai bus nau­do­ja­mos tik „Pfi­zer“ ir „Mo­de­rna“ vak­ci­nos.

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je me­di­kai su­stip­ri­nan­či­ą­ja tre­čia do­ze pra­dė­ti skie­py­ti rug­sė­jo 8-ąją. Pir­miau­sia to­kios do­zės su­lau­kė dir­ban­tie­ji Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos, CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riuo­se, re­a­ni­ma­ci­jo­je. Kaip sa­kė li­go­ni­nės In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus gy­dy­to­ja Da­nu­tė Kuz­mic­kie­nė, tre­či­a do­ze skie­pi­ja­mi vi­si to pa­gei­dau­jan­tie­ji ir ku­riems su­ma­žė­jęs at­spa­ru­mą ko­ro­na­vi­ru­sui liu­di­jan­tis an­ti­kū­nų skai­čius krau­jy­je.

Gy­dy­to­jos pa­si­tei­ra­vus, ar pa­grįs­ta gy­ven­to­jų bai­mė tre­či­ą­kart skie­py­tis „Pfi­zer“ ar­ba „Mo­der­na“ vak­ci­no­mis, jei prieš tai skie­py­ta­si „Ast­ra­Ze­ne­ca“ ar­ba vė­liau pa­va­di­nta „Vax­zev­ria“, taip pat „Jans­sen“, D.Kuz­mic­kie­nė at­sa­kė: „Mik­sas stip­riau pro­du­kuo­ja an­ti­kū­nų ga­my­bą. Vak­ci­nas mai­šo, pa­vyz­džiui, Skan­di­na­vi­jos ša­lys – Šve­di­ja, Suo­mi­ja, Nor­ve­gi­ja. Vi­sos vak­ci­nos yra ofi­cia­liai re­gist­ruo­tos Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir mik­so tik­rai nė­ra ko bai­min­tis.“

Gy­dy­mo įstai­gos sa­vo ruož­tu su­da­ro są­ra­šus dar­buo­to­jų, no­rin­čių skie­py­tis tre­čia do­ze, o ki­ti, tu­rin­tie­ji to­kią tei­sę ir pa­gei­da­vi­mą, ga­li re­gist­ruo­tis karš­tą­ja li­ni­ja 1808 ar­ba per por­ta­lą ko­ro­nas­top.lt.

Aly­taus po­li­kli­ni­kos, ko­or­di­nuo­jan­čios Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je esan­čio Skie­pi­ji­mo cen­tro veik­lą, di­rek­to­riaus Ma­riaus Ja­sai­čio tei­gi­mu, tre­čia­jai do­zei į šį cen­trą ga­li­ma at­vyk­ti ir be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos, ta­čiau dėl ga­ran­ti­jų pa­tek­ti re­ko­men­duo­ja­ma už­si­re­gist­ruo­ti.

 

Bent vie­na do­ze vak­ci­nuo­ta 66,1 proc. miesto ir 83,8 proc. ra­jo­no gy­ven­to­jų

Rug­sė­jo 8-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na do­ze vak­ci­nuo­ta 66,1 proc. Aly­taus mies­to ir 83,8 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų. Lie­tu­vo­je bent vie­ną skie­pą nuo ko­ro­na­vi­ru­so yra ga­vę 60,3 proc. gy­ven­to­jų.

Rug­sė­jo 7-ąją Aly­taus te­at­ro pa­tal­po­se Na­cio­na­li­nio krau­jo cen­tro or­ga­ni­zuo­to­je krau­jo do­no­rys­tės ir skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so tik vie­nos do­zės rei­ka­lau­jan­čia „Jans­sen“ vak­ci­na akcijoje bu­vo pa­skie­py­ti 232 žmo­nės. No­rin­tie­siems pa­si­skie­py­ti to­kios ak­ci­jos me­tu iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos ne­rei­kė­jo, as­me­nys bu­vo vak­ci­nuo­ja­mi, neat­si­žvel­giant į jų gy­ve­na­mą­ja vie­tą.

Bu­vo nu­si­drie­ku­si net ei­lė no­rin­čių­jų ak­ci­jos me­tu skie­py­tis „Jans­sen“ vak­ci­na.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tvirtinimu, mies­te Na­cio­na­li­nio krau­jo cen­tro ant­rą­kart or­ga­ni­zuo­tą vak­ci­na­vi­mo ak­ci­ją tik­rai ga­li­ma ver­tin­ti kaip pa­vy­ku­sią.

 

Aly­taus ra­jo­nas – juo­do­jo­je zo­no­je, li­go­ni­nė­je – di­di­na­mas vie­tų skai­čius ko­vi­di­niams li­go­niams

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės pa­gal su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru­su skai­čių 100 tūkst. gy­ven­to­jų ir pa­gal tei­gia­mų šios in­fek­ci­jos at­ve­jų pro­cen­tą nuo at­lik­tų ty­ri­mų per pas­ta­rą­ją sa­vai­tę yra skirs­to­mos į ža­li­ą­ją, gel­to­ną­ją, rau­do­ną­ją ir juo­dą­ją zo­nas.

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Aly­taus ra­jo­nas pa­te­ko į pras­čiau­sią dėl ko­ro­na­vi­ru­so juo­dą­ją zo­ną. Rug­sė­jo 8-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, per pas­ta­rą­sias ke­tu­rio­li­ka die­nų 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­taus ra­jo­ne ten­ka 228,3 CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jai, Aly­taus mies­te – 408, ša­lies vi­dur­kis – 329,4.

Iš rug­sė­jo 7-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so tir­tų 442 aly­tiš­kių in­fek­ci­ja diag­no­zuo­ta 45-iems. Tą­dien dėl šios in­fek­ci­jos iš­tir­tas 81 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jas, li­ga nu­sta­ty­ta 6-iems.

Da­bar ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 178 aly­tiš­kiai ir 56 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Rug­sė­jo 1-ąją ser­gan­čių­jų mies­te bu­vo 156, ra­jo­ne – 49.

Rug­sė­jo 8-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 30 ko­vi­di­nių lo­vų bu­vo už­im­tos 27, dar 3 ser­gan­tie­ji CO­VID-19 in­fek­ci­ja gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Ga­vus šios li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių San­ta­ros kli­ni­kų nu­ro­dy­mą, nuo rug­sė­jo 10-osios Aly­taus li­go­ni­nės CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je lo­vų skai­čius di­di­na­mas iki 40.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  https://www.ekffo150.com/theking
  https://www.ekffo150.com/merit
  https://www.ekffo150.com/yes
  https://www.ekffo150.com/first
  https://www.ekffo150.com/sands
  https://www.ekffo150.com/joy
  https://www.ekffo150.com/royal
  https://www.ekffo150.com/starclub
  https://www.ekffo150.com/asian
  https://www.ekffo150.com/superman
  https://www.ekffo150.com/gatsby
  https://www.ekffo150.com/33
  https://www.ekffo150.com/oncasino
  https://www.ekffo150.com

  https://www.ajp4949.com/theking
  https://www.ajp4949.com/merit
  https://www.ajp4949.com/sands
  https://www.ajp4949.com/first
  https://www.ajp4949.com/33casino
  https://www.ajp4949.com/worldcasino
  https://www.ajp4949.com/korea
  https://www.ajp4949.com/

  https://www.bgj4949.com/
  https://www.bgj4949.com/sands
  https://www.bgj4949.com/theking
  https://www.bgj4949.com/first
  https://www.bgj4949.com/yes
  https://www.bgj4949.com/33
  https://www.bgj4949.com/world
  https://www.bgj4949.com/super
  https://www.bgj4949.com/korea
  https://www.bgj4949.com/gatsby

  https://www.dnfl4949.com/
  https://www.dnfl4949.com/first
  https://www.dnfl4949.com/merit
  https://www.dnfl4949.com/theking
  https://www.dnfl4949.com/sands
  https://www.dnfl4949.com/yescasino
  https://www.dnfl4949.com/gatsby
  https://www.dnfl4949.com/corea
  https://www.dnfl4949.com/33casino
  https://www.dnfl4949.com/f1casino

  https://www.skfl4949.com/
  https://www.skfl4949.com/firstcasino
  https://www.skfl4949.com/meritcasino
  https://www.skfl4949.com/sandscasino
  https://www.skfl4949.com/thekingcasino
  https://www.skfl4949.com/yescasino
  https://www.skfl4949.com/gatsbycasino

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.