Po teis­mo spren­di­mo – nau­ja pa­kuo­čių at­lie­kų su­rin­kė­jo pa­ieš­ka. Ar dėl to nu­ken­tės gy­ven­to­jai? (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
neišvežtos atliekos
Būna, kad vežėjams laiku neišvežus atliekų, jas surinkti ir išvežti turi Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro žmonės bei technika. ARATC nuotr.
Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC), ad­mi­nist­ruo­jan­tis at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą sep­ty­nio­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, pir­mą­kart bu­vo pa­skel­bęs vie­šą­jį tarp­tau­ti­nį pir­ki­mą pa­kuo­čių at­lie­kų su­rin­ki­mui ir ve­ži­mui vi­so­je jo ad­mi­nist­ruo­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je. Iki šiol tai re­gio­ne at­lie­ka ke­lios įmo­nės. Ta­čiau mi­nė­tos pa­slau­gos tei­kė­jo sep­ty­nioms sa­vi­val­dy­bėms vie­šo­jo pir­ki­mo bū­du pa­rink­ti ne­pa­vy­ko. Mat Vil­niu­je re­gist­ruo­ta ir pa­da­li­nius ša­ly­je tu­rin­ti, šia­me pir­ki­me da­ly­va­vu­si ben­dro­vė „Eco­ser­vi­ce“ teis­mui ap­skun­dė vie­šo­jo pir­ki­mo są­ly­gas. Po teis­mo spren­di­mo ARATC teks or­ga­ni­zuo­ti nau­ją pa­kuo­čių at­lie­kų su­rin­kė­jo pa­ieš­ką.

Ko­dėl pa­nai­kin­tas vie­ša­sis pir­ki­mas?

ARATC, ad­mi­nist­ruo­jan­tis at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą sep­ty­nio­se Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se – Birš­to­no, Drus­ki­nin­kų, Aly­taus mies­to, Aly­taus, Laz­di­jų, Prie­nų ir Va­rė­nos ra­jo­nų, pir­mą­kart pa­skel­bė vie­šą­jį tarp­tau­ti­nį pir­ki­mą pa­kuo­čių at­lie­kų su­rin­ki­mui ir iš­ve­ži­mui iš vi­sos ad­mi­nist­ruo­ja­mos te­ri­to­ri­jos.

Ta­čiau toks pir­ki­mas ne­įvy­ko, nes Vil­niaus ben­dro­vė „Eco­ser­vi­ce“ Kau­no apy­gar­dos teis­mui ap­skun­dė jo są­ly­gas ir pra­šė nu­trauk­ti to­kio pir­ki­mo pro­ce­dū­ras. Šis teis­mas ge­gu­žę Vil­niaus ben­dro­vės ieš­ki­nį ten­ki­no iš da­lies, – pri­pa­ži­no kai ku­riuos pir­ki­mo są­ly­gų punk­tus ne­tei­sė­tais ir nu­trau­kė vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras.

Nors ARATC Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, pas­ta­ra­sis pa­li­ko ga­lio­ti pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą.

Teis­mai pri­pa­ži­no ne­tei­sė­ta vie­šo­jo pir­ki­mo są­ly­ga, ku­ria bu­vo sie­kia­ma pa­keis­ti da­lį ARATC pri­klau­san­čių kon­tei­ne­rių pa­kuo­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo ir iš­ve­ži­mo pa­slau­gos tie­kė­jų lė­šo­mis. Cen­tro at­sto­vai at­ran­kos bū­du kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je pa­tik­rin­tų ne ma­žiau kaip po 500 in­di­vi­du­a­lių, 50 ant­že­mi­nių ben­dro nau­do­ji­mo, vi­sus įgi­li­na­muo­sius kon­tei­ne­rius ir ra­dus 10 proc. ne­tin­ka­mų nau­do­ti pa­gal kiek­vie­ną ti­pą, juos pa­si­nau­do­jant teikė­jo pa­teik­ta su­tar­ties įvyk­dy­mo ga­ran­ti­ja reik­tų pa­keis­ti nau­jais.

Teis­mo ver­ti­ni­mu, tai yra ydin­ga, nes su­tar­ties dėl pa­kuo­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo ir iš­ve­ži­mo tiks­las yra ki­toks, nei su­da­ry­ti ga­li­my­bę cen­trui tie­kė­jo lė­šo­mis bai­gian­tis su­tar­ties ga­lio­ji­mui pa­keis­ti tam tik­rą da­lį kon­tei­ne­rių.

Cen­tras bu­vo nu­sta­tęs rei­ka­la­vi­mą teik­ti duo­me­nis apie pa­slau­gos su­tei­ki­mą ar ne­su­tei­ki­mą per pen­kias mi­nu­tes. Toks nu­sta­ty­tas trum­pas ter­mi­nas teis­mo pri­pa­žin­tas ne­už­tik­ri­nan­čiu pro­por­cin­gu­mo ir ne­disk­ri­mi­na­vi­mo tie­kė­jų at­žvil­giu prin­ci­pų.

ARATC ne­įro­dė sku­bos svar­bos, ko­dėl ne­ga­li bū­ti nu­sta­to­mas il­ges­nis nei pen­kių mi­nu­čių lai­kas in­for­ma­ci­jai per­duo­ti, ar nu­sta­čius il­ges­nį lai­ką, ne­bū­tų už­tik­rin­ti sie­kia­mi tiks­lai.

Pa­nai­kin­tas pir­ki­mo są­ly­go­se nu­ma­ty­tas ir ki­tas rei­ka­la­vi­mas – pa­kuo­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo ir iš­ve­ži­mo pro­ce­se dir­ban­tiems žmo­nėms mo­kė­ti ne ma­žes­nį kaip ša­ly­je esan­tį vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį, ku­ris, pa­vyz­džiui, šių me­tų ant­rą­jį ket­vir­tį bu­vo 1 tūkst. 566 eu­rai iki mo­kes­čių.

Ši nuo­sta­ta teis­mo pri­pa­žin­ta ne­tei­sė­ta, nes ri­bo­ja kon­ku­ren­ci­ją ir ne­ati­tin­ka Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tų, su­si­ju­sių su mi­ni­ma­lios al­gos dy­džiu bei jos mo­kė­ji­mu. Be to, tai lai­ky­ti­na ki­ši­mu­si į pa­slau­gos tie­kė­jo or­ga­ni­za­ci­nę veik­lą. To­kį at­ly­gi­ni­mą ne vi­suo­met gau­na net aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą bei pa­tir­tį tu­rin­tys dar­buo­to­jai.

Taip pat ARATC pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se ne­bu­vo nu­sta­tęs, kur po pa­kuo­čių at­lie­kų su­rin­ki­mo jos bus ve­ža­mos, o tai, teis­mo ver­ti­ni­mu, truk­do tie­kė­jams tei­sin­gai ap­skai­čiuo­ti pa­slau­gos tei­ki­mo kai­ną. Kon­sta­tuo­ta, kad jau pa­siū­ly­mų tei­ki­mo sta­di­jo­je da­ly­viams tu­ri bū­ti pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie tai, kur bus ve­ža­mos pa­kuo­čių at­lie­kos.

„Eco­ser­vi­ce“ at­sto­vai tvir­ti­no, kad Lie­tu­vo­je yra ne vie­na įmo­nė, tei­kian­ti pa­kuo­čių iš­rū­šia­vi­mo pa­slau­gas, pa­vyz­džiui, „Eco­ser­vi­ce“, „Eko­no­vus“, „Eko­ba­zė“, „Pa­ne­vė­žio spe­cia­lus auto­trans­por­tas“ ir ki­tos.

„Ky­la pa­grįs­tų įta­ri­mų dėl ARATC su­in­te­re­suo­tu­mo“

Ben­dro­vės „Eco­ser­vi­ce“ vy­riau­sio­sios tei­si­nin­kės Rok­so­la­nos Jo­ny­lie­nės tei­gi­mu, ARATC įpa­rei­go­tas nu­trauk­ti pir­ki­mus, tiks­lin­ti ar­ba nai­kin­ti ne­tei­sė­to­mis pri­pa­žin­tas pir­ki­mų są­ly­gas ir rei­ka­la­vi­mus: „Ta­čiau tai ne­už­ker­ta ke­lio į są­ly­gas įtrauk­ti nau­jų ne­pro­por­cin­gų rei­ka­la­vi­mų. Ky­la pa­grįs­tų įta­ri­mų dėl ARATC su­in­te­re­suo­tu­mo, kad vie­šie­ji pir­ki­mai ne­įvyk­tų, o pa­slau­gos bū­tų tei­kia­mos be jų, pri­si­den­gus vie­šuo­ju in­te­re­su.“

Tei­si­nin­kė pa­brė­žė, kad nu­trau­kus vie­šą­jį pir­ki­mą, rin­kos da­ly­viai ne­si­var­žys dėl pa­slau­gos tei­ki­mo ir gy­ven­to­jai ne­gaus pa­slau­gų ge­riau­sio­mis są­ly­go­mis, kaip an­tai pa­siū­ly­ta ma­žiau­sia pa­slau­gos tei­ki­mo kai­na.

R.Jo­ny­lie­nė pa­mi­nė­jo at­ve­jį Laz­di­jų ra­jo­ne, kai taip pat teis­mui pri­pa­ži­nus da­lį pa­skelb­tų pir­ki­mo są­ly­gų ne­tei­sė­to­mis ARATC or­ga­ni­zuo­ja­ma­me vie­ša­ja­me pir­ki­me, miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir ve­ži­mą pa­rė­mė pats ARATC, ku­ris apie tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nas ir są­ly­gas nie­kur ne­skel­bė.

„Net ir ke­liant griež­tus rei­ka­la­vi­mus, bū­na pro­ble­mų su at­lie­kų su­rin­ki­mu bei iš­ve­ži­mu“

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­tis yra vyk­dy­ti­na, nors ją dar ga­li­ma skųs­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui. ARATC di­rek­to­rius Al­gir­das Rei­pas tvir­ti­no, kad jos skųs­ti aukš­čiau­sios ins­tan­ci­jos teis­mui ne­ke­ti­na­ma, bus skel­bia­mas nau­jas vie­ša­sis tarp­tau­ti­nis pir­ki­mas pa­kuo­čių at­lie­koms su­rink­ti ir iš­vež­ti.

„Mes su­in­te­re­suo­ti ras­ti pa­slau­gos tei­kė­ją, ku­ris at­sa­kin­gai dirb­tų, ne­bi­jo­tų pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bės už pa­slau­gos ko­ky­bę ir dė­tų pa­stan­gas ją už­tik­rin­ti. Mums svar­biau­sias teis­mo pa­nai­kin­tas vie­šo­jo pir­ki­mo rei­ka­la­vi­mas dėl ne­nu­sta­ty­tos pa­kuo­čių at­lie­kų pri­sta­ty­mo vie­tos. Rū­šiavimo įmonę tu­ri nuro­dyti ga­min­to­jų, im­por­tuo­to­jų or­ga­ni­za­ci­jos, kurios atsakingos už pakuočių atliekų tvarkymą. Ki­ti pa­nai­kin­ti rei­ka­la­vi­mai yra su­si­ję su teik­ti­nos pa­slau­gos ko­ky­be. Jai už­tik­rin­ti tu­ri bū­ti ke­lia­mi griež­ti rei­ka­la­vi­mai, sank­ci­jos bei at­sa­ko­my­bė už jų ne­vyk­dy­mą. Net ir ke­liant griež­tus rei­ka­la­vi­mus, bū­na pro­ble­mų su at­lie­kų su­rin­ki­mu bei iš­ve­ži­mu. Žmo­nės jaut­riai į tai re­a­guo­ja, nuo­lat ten­ka ieš­ko­ti sku­bių spren­di­mų pa­si­tel­kiant ki­tus ve­žė­jus ar me­tant sa­vo įmo­nės pa­jė­gas at­lie­koms iš kon­tei­ne­rių su­rink­ti bei iš­vež­ti“, – pa­sa­ko­jo ARATC di­rek­to­rius A.Rei­pas.

Jo tei­gi­mu, pa­rink­ti tin­ka­mą at­lie­kų ve­žė­ją nė­ra leng­va, to­dėl Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba nu­spren­dė, kad tais at­ve­jais, kai miš­rių ir mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mo bei ve­ži­mo pa­slau­gų ne­nu­per­ka­ma vie­šo­jo pir­ki­mo bū­du pa­slau­gų teikė­jams pa­siū­lius pir­ki­mo su­tar­ties mak­si­ma­lią ver­tę vir­ši­jan­čias kai­nas, šių at­lie­kų su­rin­ki­mą bei iš­ve­ži­mą vyk­do ARATC.

„Nuo šių me­tų pra­džios cen­tras to­kią pa­slau­gą jau tei­kia Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, kur pa­skel­bus miš­rių ir mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mo vie­šą­jį kon­kur­są, ben­dro­vė „Eco­ser­vi­ce“ pa­siū­lė 40 proc. di­des­nę kai­ną nei nu­ma­ty­ta kon­kur­so są­ly­go­se, o ne­lai­mė­jus jo są­ly­gas ap­skun­dė teis­mui. ARATC pa­slau­gą tei­kia už kon­kur­so są­ly­go­se nu­ro­dy­tą kai­ną. Kad at­lie­kų su­rin­ki­mas ir iš­ve­ži­mas bū­tų sklan­dus, yra mū­sų at­sa­ko­my­bė ir įsi­pa­rei­go­ji­mas sa­vi­val­dy­bėms bei gy­ven­to­jams. Kon­kur­suo­se da­ly­vau­jan­čių pa­slau­gos teikė­jų in­te­re­sai ir skun­dai ap­sun­ki­na šį pro­ce­są, bet pa­ti­ki­na­me, kad re­gio­no žmo­nės be at­lie­kų su­rin­ki­mo pa­slau­gos tik­rai ne­liks“, – sa­kė A.Rei­pas.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  MAF sensor China manufacturer, using high precision and high Reliability, low power consumption, no noise, speed up to ±0.2%, can be customized according to customer needs, to achieve a miniaturized, miniaturized intelligent control system
  wholesale 3 seater sofa, the overall design is reasonable, the quality is very good, and its seating The depth, the height of the armrest and the angle of the backrest are all scientifically designed to give people the most comfortable enjoyment, which can release the pressure deeply and make you fall in love with going home.
  UPS for critical loads 120 kVA for sale , The load type can generally be divided into resistive, inductive, capacitive and other linear loads and non-linear loads with rectifier circuits. UPS power supplies are suitable for resistive and capacitive rectifier loads
  acetylene regulator exporter is used as a heat carrier for low temperature, and a polymerization degree regulator for various monomers.
  wholesale touchscreen meat thermometer It helps to ensure that the harmful bacteria's meat has reached a safe enough temperature to be destroyed, avoiding food poisoning for everyone.

  Komentaras

  O dėl vidutinės algos tai čia gerai. Juk nebūtinai ten gali nemokamai dirbti juk valdininkų perteklius Lietuvoje tai gali ir jie dirbti tą darbą ir nereiks skųstis dėl algos nes algą vidutinė. Jei nenorite paprastam žmogui tiek moket tai imkite tam darbui žmogų su aukštuoju.. Kas pas jus per mąstymas jei dirba bet nebaigęs tai būtinai minimumas o jei jau kažką baigęs tai kad ir nedirba nieko o tik sėdi ir kava geria tai jau nuo vidutinio ir daugiau. Tai patys ir dirbkit juk jūs protingi mokslus baigė. Tiems su aukštaisiais paaiškinu kad mokslas proto neiduoda o tik žinių. Bet kai mūsų visi kas valdo neturi proto Toms žinioms pritaikyti tai taip ir gyvenam

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.