Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios ka­te­kiz­me pa­ra­šy­ta – pa­bė­gė­lį pri­glausk (4)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Carito labdara migrantams.
Vir­gi­ni­ja Mont­vi­lai­tė, Aly­taus de­ka­na­to „Ca­ri­tas“ cen­tro ve­dė­ja paramą Verebiejuose apgyvendintiems migrantams su savanorėmis atveža jau trečią kartą. Aldonos Kudzienės nuotr.
Jau tre­čią kar­tą Aly­taus de­ka­na­to „Ca­ri­tas“ sa­va­no­rių su­ruoš­ta hu­ma­ni­ta­ri­nė siun­ta pa­sie­kė Ve­re­bie­juo­se įkur­din­tus mig­ran­tus. Šį kar­tą jiems nu­vež­ta šil­tų žie­mi­nių dra­bu­žių, ava­ly­nės, ple­dų. „Gy­ve­na­me pa­gal mei­lės ar­ti­mui prin­ci­pą“, – tei­gė Vir­gi­ni­ja Mont­vi­lai­tė, Aly­taus de­ka­na­to „Ca­ri­tas“ cen­tro ve­dė­ja.

„Ca­ri­to“ or­ga­ni­za­ci­jai mig­ran­tai ir pa­bė­gė­liai nė­ra nau­ja te­ma. Sa­va­no­rės sa­ko, kad jų bū­ta ir prieš ke­lis šim­tus me­tų. Ir Jė­zus bu­vo pa­bė­gė­lis. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios ka­te­kiz­me pa­ra­šy­ta – pa­bė­gė­lį pri­glausk.

„To ne­tu­rė­tu­me pa­mirš­ti. Pri­va­lo­me pri­si­min­ti ir tu­rė­tas sa­vo šei­mų is­to­ri­nes pa­mo­kas. Mums, ačiū Die­vui, žmo­nės au­ko­ja“, – kal­bė­jo il­ga­me­tė Šv.An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jos „Ca­ri­to“ sa­va­no­rių va­do­vė Al­do­na Va­si­liaus­kie­nė.

Ne vie­nos pra­smin­gos ak­ci­jos – Kū­čių, Ve­ly­kų sta­lų sun­kiai be­si­ver­čian­čioms šei­moms pa­ruo­ši­mo, šva­ri­ni­mo­si die­nos Aly­taus nak­vy­nės na­muo­se su­ren­gi­mo ne­lai­mė­liams or­ga­ni­za­to­rė sa­ko, kad sa­va­no­rių po­zi­ci­ja – ra­mi ir mig­ran­tų at­ve­ju.

Bu­vu­sios Ve­re­bie­jų mo­kyk­los pa­sta­te šią lie­pą įkur­din­tos mig­ran­tų sto­vyk­los gy­ven­to­jams Aly­taus de­ka­na­to „Ca­ri­tas“ jau yra nu­ve­žęs rank­šluosčių ir hi­gie­nos prie­mo­nių, pa­ta­ly­nės, šil­tų dra­bu­žių.

Kie­kiai ne­ma­ži, Ve­re­bie­juo­se ap­gy­ven­din­ta ge­ro­kai per šim­tą mig­ran­tų. Rei­kia nu­vež­ti tiek, kad kiek­vie­nam tek­tų. Kaip ieš­ko­ma rei­ka­lin­gos pa­ra­mos?

„Tu­ri­me rė­mė­jų, se­nų ge­rų bi­čiu­lių, pa­žįs­ta­mų. Ži­nia grei­tai sklin­da, vie­nas per ki­tą su­ži­no ir no­ri pa­dė­ti. Sa­va­no­riai iš­rū­šiuo­ja iš žmo­nių gau­tą pa­ra­mą. Ve­ža­me mig­ran­tams tik jiems rei­ka­lin­gų, pra­šo­mų daik­tų. Pa­vyz­džiui, pa­gei­da­vo, kad tu­a­le­ti­nį po­pie­rių pa­keis­tu­me jiems pri­im­ti­nes­niais vir­tu­vi­niais po­pie­ri­niais rank­šluosčiais. Pra­šė obuo­lių ir ašt­rių pi­pi­rų.

Pa­gal po­rei­kį nu­per­ka­me rei­ka­lin­gų pre­kių. De­ka­na­to „Ca­ri­tą“ re­mia Aly­taus de­ka­nas Arū­nas Už­upis, Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­la, vys­ku­pi­jos „Ca­ri­tas“, – pa­sa­ko­ja V.Mont­vi­lai­tė.

Aly­taus de­ka­na­to „Ca­ri­to“ va­do­vė va­do­vau­ja­si mei­lės ar­ti­mui prin­ci­pu. Sa­ko, kad mig­ran­tai juk ir­gi žmo­nės. Nors jų tiks­lai nė­ra ži­no­mi, bet jos va­do­vau­ja­ma or­ga­ni­za­ci­ja tam yra ir su­kur­ta, kad pa­val­gy­din­tų al­ka­nus ir su­šil­dy­tų su­ša­lu­sius.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Abejoju, ar tai reiškia, kad reikia nurašyti savo šalies virš 55 000 vargšų, o ,,pabėgėliams'' visų Lietuvos gyventojų sąskaita suteikti gyvenamą plotą su visais patogumais, maistą, medicinines paslaugas ir t.t.

  Komentaras

  Nemaišykit pabėgėlių su nusikaltėliais, neteisėtais kirtusius Lietuvos sieną. Jie turėjo visus šansus, teisėtai, per patikros punktus, patekti pas mus ir prašyti prieglobsčio.

Kiti straipsniai