Le­do are­nos idė­ja žlu­go. Ar vie­toj jos at­si­ras HUB’as? (23)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
HUB’as, kuriam suplanuota 6 mln. eurų europinė parama, turi atsirasti šiame šilumininkams nereikalingame pastate Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro kai­my­nys­tė­je. Sau­lės Pin­ke­vi­čie­nės nuotr.
HUB’as, kuriam suplanuota 6 mln. eurų europinė parama, turi atsirasti šiame šilumininkams nereikalingame pastate Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro kai­my­nys­tė­je. Sau­lės Pin­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­ma­žai ne­su­ta­ri­mų ie­čių su­lau­žė dėl Le­do are­nos sta­ty­bos. Už sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas bu­vo pa­reng­tas are­nos sta­ty­bos in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas, šiam ob­jek­tui sta­ty­ti iš sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ nu­spręs­ta pirk­ti jai ne­rei­ka­lin­gą pa­sta­tą Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro kai­my­nys­tė­je. Ta­čiau Le­do are­nos sta­ty­bos idė­ja, kaip sa­vi­val­dy­bei bran­gus pro­jek­tas, žlu­go. Da­bar sa­vi­val­dy­bė mi­nė­to­je vie­to­je pla­nuo­ja sta­ty­ti HUB’ą – ben­dra­dar­bys­tės erd­vę ar­ba cen­trą sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims, taip pat veik­lą pra­de­dan­čioms įmo­nėms, ku­rios čia pa­tal­pas su įran­ga ga­lė­tų iš­si­nuo­mo­ti leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis.

Le­do are­nos idė­ja pri­klau­sė me­rui

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, svars­tant su Le­do are­nos sta­ty­ba su­si­ju­sius klau­si­mus, bu­vo ke­lis kar­tus pa­brėž­ta, kad šio nau­jo sta­ti­nio idė­ja pri­klau­so pa­čiam me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui.

Jis to nie­ka­da ne­pa­nei­gė, tik pa­brėž­da­vo, kad Le­do are­nos po­rei­kį pa­ju­tęs kal­bė­da­mas su mies­to žmo­nė­mis.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai are­nos sta­ty­bos in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas kai­na­vo maž­daug 10 tūkst. eu­rų.

Le­do are­ną no­rė­ta sta­ty­ti ga­vus pri­va­taus ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jas. Pa­gal in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą di­des­nių pa­ra­met­rų are­na bū­tų kai­na­vu­si per 3 mln. eu­rų, ma­žes­nių pa­ra­met­rų – dau­giau nei 2 mln. eu­rų. O ją pa­sta­čius ir pra­dė­jus veik­ti, sa­vi­val­dy­bė pen­kio­li­ka me­tų pri­va­čiam in­ves­tuo­to­jui kas­met tu­rė­tų mo­kė­ti po 200 tūkst. eu­rų už jos veik­lą, taip pat tu­rė­tų už­tik­rin­ti mies­to mo­ki­nių tre­ni­ra­vi­mą­si are­no­je.

To­kia fi­nan­si­nė naš­ta sa­vi­val­dy­bei bū­tų bu­vu­si di­de­lė, o nu­ma­ty­tas be­si­tre­ni­ruo­jan­čių mo­ki­nių už­tik­ri­ni­mas ga­lė­jo bū­ti sun­kiai įvyk­dy­tas.

Tad nie­ko nuo­sta­baus, kad Le­do are­nos idė­ja, kaip sa­vi­val­dy­bei bran­gus pro­jek­tas, žlu­go.

 

Spren­di­mas dėl pa­sta­to įsi­gi­ji­mo pri­im­tas le­mia­mu me­ro bal­su

Svars­ty­mų dėl Le­do are­nos įkarš­ty­je pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bu­vo pri­ėmu­si spren­di­mą šiam ob­jek­tui sta­ty­ti iš sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ įsi­gy­ti jai ne­rei­ka­lin­gą pa­sta­tą Žu­vin­to gat­vė­je, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro kai­my­nys­tė­je.

Aly­tiš­kiams šis pa­sta­tas, tu­rin­tis 44 arų že­mės skly­pą, ži­no­mas kaip bu­vęs „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ Klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­rius. O ši­lu­mos tie­kė­jams jo ne­be­rei­kė­jo, nes jau tuo me­tu mies­to cen­tre bu­vo pla­nuo­ja­mas ke­lių ben­dro­vių įstei­gia­mas Klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tras, kai ku­rie dar­buo­to­jai iš mi­nė­to sky­riaus per­kel­ti į „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ bu­vei­nę Pra­mo­nės ra­jo­ne.

Sa­vi­val­dy­bė, įsi­gi­ju­si šį pa­sta­tą, jį bū­tų nu­grio­vu­si, o jam pri­klau­san­čia­me skly­pe sta­čiu­si Le­do are­ną.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad mies­to ta­ry­bos spren­di­mas dėl pa­sta­to įsi­gi­ji­mo Le­do are­nos sta­ty­bai bu­vo pri­im­tas le­mia­mu me­ro N.Ce­siu­lio bal­su, nes tam prieš­ta­rau­jan­čių ir su­si­lai­kan­čių ta­ry­bos na­rių bal­suo­jant bu­vo tiek pat, kiek pri­ta­rian­čių.

2021-ųjų pa­bai­go­je, pri­imant spren­di­mą dėl mi­nė­to „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ pa­sta­to įsi­gi­ji­mo, bu­vo įvar­di­ja­ma 151 tūkst. eu­rų kai­na. Kaip tuo me­tu sa­kė šios ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Ne­var­daus­kas, pa­sta­to įver­ti­ni­mui bu­vo pa­sam­dy­ti vals­ty­bės įmo­nės Re­gist­rų cen­tro tur­to ver­tin­to­jai.

Nors Le­do are­na Aly­tu­je ne­bu­vo pa­sta­ty­ta, mies­to ta­ry­bos spren­di­mas dėl pa­sta­to įsi­gi­ji­mo Žu­vin­to gat­vė­je iš ši­lu­mos tie­kė­jų ne­bu­vo at­šauk­tas.

 

Aiš­kė­ja, kas įsi­kurs, tik jau bran­giau įsi­gy­ta­me pa­sta­te

Bir­že­lį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, tiks­lin­da­ma šie­me­tį vie­ti­nį iž­dą, ver­slo plėt­ros ska­ti­ni­mui nu­ma­tė 220 tūkst. eu­rų. Šie pi­ni­gai bus pa­nau­do­ti tam pa­čiam pa­sta­tui, kurio dydis – per 300 kv. metrų, iš ši­lu­mi­nin­kų įsi­gy­ti už sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gus.

Ko­dėl jo kai­na pa­di­dė­jo 70 tūkst. eu­rų, ar per pus­an­trų me­tų jis ga­lė­jo tiek pa­brang­ti? Juk skel­bia­ma, kad ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, ypač so­vie­ti­nės sta­ty­bos, o bu­vęs ši­lu­mi­nin­kų pa­sta­tas ir yra to­kios sta­ty­bos, pas­ta­ruo­ju me­tu at­pi­go, ma­žė­ja to­kio tur­to san­do­rių.

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus M.Ne­var­daus­ko tei­gi­mu, sa­vi­val­dy­bei par­duo­dant tur­tą rei­kė­jo nau­jo įver­ti­ni­mo, nes anks­tes­nis tei­siš­kai ga­lio­jo tik pu­sę me­tų, ir jį vėl at­li­ko Re­gist­rų cen­tro tur­to ver­tin­to­jai: „Su jų at­lik­tu įver­ti­ni­mu ne­ga­li­me gin­čy­tis, už jų nu­sta­ty­tą kai­ną ir pa­siū­lė­me pa­sta­tą įsi­gy­ti sa­vi­val­dy­bei.“

Iš­pir­kus pa­sta­tą ir at­li­kus jo re­konst­ruk­ci­ją, čia bus įkur­tas HUB’as – ben­dra­dar­bys­tės erd­vė ar­ba cen­tras sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims, taip pat veik­lą pra­de­dan­čioms įmo­nėms, ku­rios vi­siš­kai įreng­tas ir rei­ka­lin­ga įran­ga ap­rū­pin­tas pa­tal­pas ga­lė­tų iš­si­nuo­mo­ti leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis.

HUB’e taip pat tu­rė­tų at­si­ras­ti kon­fe­ren­ci­jų erd­vės su vi­sa bū­ti­niau­sia įran­ga, dar­bo vie­tos, no­rin­tie­siems jas iš­si­nuo­mo­ti ke­lioms va­lan­doms ar die­noms. Tai­po­gi čia pla­nuo­ja­ma teik­ti ver­slo kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas.

 

Suplanuota 6 mln. eu­rų eu­ro­pi­nė pa­ra­ma

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jos Ne­rin­gos Rin­ke­vi­čiū­tės tvir­ti­ni­mu, HUB’ai yra po­pu­lia­rūs vi­sa­me pa­sau­ly­je ir Eu­ro­po­je, taip pat po­pu­lia­rė­ja ir Lie­tu­vo­je: „Spe­cia­li­zuo­tus di­des­nius ar ma­žes­nius HUB’us pla­nuo­ja tu­rė­ti vi­sos pen­kios Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės. Aly­taus HUB’o pro­jek­tui yra pri­ta­ru­si Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, taip pat ji pri­ta­ru­si Aly­taus mies­to tva­rios plėt­ros stra­te­gi­jai, o pastaroji mies­to ta­ry­bo­je pa­tvir­tin­ta bir­že­lio mė­ne­sį. Mi­nė­to­je stra­te­gi­jo­je pro­jek­tui su­pla­nuo­ta 6 mi­li­jo­nų eu­rų eu­ro­pi­nė pa­ra­ma.“

HUB’o idė­ją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės administracijos at­sto­vai par­si­ve­žė iš An­gli­jos, ku­rio­je vie­šė­jo vyk­dant eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mos in­teg­ruo­tos tva­rios mies­tų plėt­ros ska­ti­ni­mo UR­BACT pro­gra­mos „Tech­Re­vo­liu­tion2“ pro­jek­tą. O pas­ta­ra­sis bu­vo skir­tas eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mui, siū­lant ver­slui rei­ka­lin­gas pa­slau­gas.

N.Rin­ke­vi­čiū­tės pa­si­tei­ra­vus, ar HUB’o pro­jek­tas ne­žlugs kaip Le­do are­nos, ji pa­reiš­kė: „Tai sun­kiai pa­ly­gi­na­mi pro­jek­tai. Kaip mi­nė­jau, HUB’ui jau su­pla­nuo­tas eu­ro­pi­nis fi­nan­sa­vi­mas, ga­vus fi­nan­sa­vi­mą, šis pro­jek­tas tu­ri bū­ti įvyk­dy­tas per tre­jus me­tus. O Le­do are­nos pro­jek­tas bū­tų gu­lęs dau­giau ant sa­vi­val­dy­bės pe­čių.“

Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jos įsi­ti­ki­ni­mu, HUB’as tu­rė­tų bū­ti ypač po­pu­lia­rus tarp sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čio jau­ni­mo, be­si­ku­rian­čių įmo­nių ar or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų, ku­rie sa­vo ver­slui, veik­lai ne­tu­ri pa­tal­pų, no­ri ben­dra­dar­bys­tės ir ben­drys­tės.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Štai kitoj žiniasklaidoj spausdina stt straipsnį, apie korupcines grėsmes Alytuj. Nemato dėl ledo neįvykusios arenos paprastų schemų. Mato ten kur ant šiltnamio pamatų pastatukas dygsta ir panašiai- ir vis rekomenduoja. O nemato, kaip ant aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės vertės apie 40 milijonų, savo laiku keli vietiniai susireikšminę orlaivius laikė. Vienas tuo met net firmai priklausiusį,, ant tiek įsibujojęs. Tiesa po to išviešinusį alytiškį ėmė slopint bylas falšifikuojant paprastu banditiniu metodu. Kaip politikui neįtinkantį klausimą apie aerodromą- orlaivio sasajas išverčia kaip į privataus jo asmens įžeidimą ir nuo šių nesamonių pats alpinėja prieš alytiškį net teismo salėj. Nemato, kaip ir pramonės parke virš 100 ha tik imitacijos, vietoj rimto strateginio investuotojo pritraukimo. Šių problemų nemato ir rinkimus akivaizdžiai laimėję. Jie čiudinas smulkesniam kalibre nesamones darydami. Turtingų interesų nedryadami judint, bet vietoj to nuo silpnesnių vaikų ar panašiai grežt padidintus mokesčius.

  Komentaras

  Bet anoj kadencijoj taryboj buvo dar aršesnių veikėjų. Politiko nuo privataus asmens įgeidžių neskiriančių. Dėl ko net teismo salėj alpinėjo nuo savo išsidirbinėjimų ir tik po tabletės tam kartui išėjo iš teismo salės. Ir dar dryso eit vėl į rinkimus - prisičiūdinęs teisėsaugai padedant. Kur rinkimuose už tokius čiūdus alytiškiai nerinkdami urmu eliminavo ...

  Komentaras

  Tik dar kartą straipsnį aprašoma įrodo, jie intelektais neneša iki rimto šiuolaikinio Alytaus miesto rango valdymo lygio. Jų protais tai gudru. Nors pagal miesto interesus tai smulkmė ir čia prispėduoja. Mieste kiek vyksta, tai kasdienio darbo valdininkų kas metiniai miesto remontai, kad išlaikyt darbo vietas. Čia schemos užvestos nuo anų laikų. Silpniausia vieta per savivaldą- mero tarybos lygis strateguot. Kur vietoj rimto strategavimo beviltiški veiksmai, kaip patiems išsilaikyt. Iki užtikrint, kad miesto interesai būt aukščiau kitų kaip ir pagal įstatymus priklauso, šiems kol kas ir nesiekia.

  Komentaras

  Vieną po kitos kiša nesamones, vietoj to, kad sprestų rimtus klausimus. Pavadino anglišku pavadinimu ir alpkit vergai. Nors visi mato, šios paskirties patalpų mieste perteklius. O čia rimtais veidais kiša nesamonę, vieną prieš tai patys atmrtę. Kad nepasiteisino. O štai prisiimt atsakomybės už tai, kad dėl ledo arenos aferizmo skirta iš savivaldybės tiek daug laiko, resursų .. ir šnipštas, skaityk nuostoliai biudžetui ir miedtui, pridiimt nenori. Ir miestas nereikalsuja. Nors tai visų mokesčių mokėtojų lėšos. Kur biudžete trūkstant lėšų, taupo nuo vaikų ir kitų silpniausių keliant mokesčius. Čia ne savivalda, čia jau dvaro požymiai, kur būdami valdžioje ką nori daro. Atvirai nesiskaitydami su miesto interesais. Ką veikia teisėsauga Alytuj, kur pagal Konst. 118 str.- prokuroras gina asmens, visuomenės, valstybės interesą? Kodėl prokurorai puolė aiškintis Alytaus rajono tarybos narių išmokas už aną kadenciją, o miesto tarybos nėra kam vertint ir viešint? Kas čia per atviri išsidirbinėjimai Alytaus mieste per savivaldą? Neteko miestas per oaskutinius dešimtmečius 10 n gerų įmonių ir paskutiniai likučiai visų akyse išplukdomi per elementarias nesamones? O paskui valdžia dejuos - nėra lėšų, reikia taupyt. Pamiršdami, kad per jų neatsakingumų išsidirbinėjimus tų lėšų ir trūksta? Kokią nesamonę valdžia turi iškrėst, kad alytiškiai atsitokėtų? Rodos per rinkimus nagliausius eliminavo, iš kart vietoj jų šie pradeda šakotis. Lyg nuosavam dvare. Beje, tuo met žiniasklaida rašė, kad ledo ritulininkas merui maikę dovanojo. Tai gal už maikę anas ir ledo arenos kombinaciją miesto saslaita atsilygino? Vadonas gerai gerbia miesto interesus, jei už maikutę gali iki tiek.. prikombinuot? Ale kaip rinkimai, vieni už kitus ciniškesni ateina.. Kaip dėsnis Alytuj.

  Komentaras

  Dėl atsiprašymų, kitur kur klaidas padaro per savivaldą, atsiprašo. Ko pavyzdžiai matės kitur dėl išmokų čekučių...Bet atsiprašo gsrbingi ir stiprūs kaip žmonės politikoj. Alytuj tokių nepastebėt, dėl išmokų čekučių mieste tabu, kaip rajone viešino už aną kadenciją. Vietoj atsiprašymų, aiškinimų Alytuj tabu, kerštingumas jei kas prabyla, slopinimai ..iki nužmogėjimų priemonių. Čia silpnų, kerštingų ... požymiai. Tą bent dalis ir pačių politikų pripažinsta. Pripratę atskiri Alytuj po politika su miesto interesais elgtis neatsakingai, kaip savo dvare... Ir kiti nedrystų net prabilt.

  Komentaras

  kad meras giriasi visais gerais darbais, bet vat jeigu nutinka taip, kaip su šita arena, tai neparašo nieko. Juk pinigai tai iš mokesčių mokėtojų, tai galėtų kažką parašyti. Jeigu rašė, tai labai atsiprašau.

  Komentaras

  Kas čia per miesto tvarios plėtros strategija? Priimta net taryboj ir ar dar kažkokių cirkų šiam plane prikrėsta? Kur turi būt vieningas bendrasis miesto planas ir jo laikomasi. O jei daromi pakitimai, turi būt darmi kruopščiai, informuojant visuomenę ir atitiktų miesto interesus. Dabar mieste šios paskirties patalpų perteklius. Jei būt stygius, kitas reikalas. Ar suvokia meras ką siūlo tarybai svarstyt ir tvirtint, kaip ir pati taryba juos tvirtinanti? Kur patvirtinus, 27 tarybos narys atsakingas ir atskaitingas už sprendimų pasekmes. Pats meras dabar ne taryboj. Jau perkalbėjus su atskirais socdemais dėl taryboj kepamo broko, atskiri pripažysta. Nežinojom, neskaitėm to įstatymo, atseit naujokas. Pasigirsta, kad pribijo kerštingumo, jei..? Trumpiau puvėsis eina ir niekas prisiimt atsakomybės nenori. Nors Konst. 46 str. aiškiai sako - valstybės ūkinė veikla turi būt reguliuojama taip, kad tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui. Reiškia per tarybą tvirtinti sprendimai tarnaut viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. O ne mero, ar kitų abejotinoms užgaidoms tenkinti, viso miesto interesų saskaita. Tad, ar tai suderinta su bendruoju miesto planu, kuris svarbiausias dokumentas miesto vystyme? Ir kur žiūri sav. vyr. kontrolieriaus, vidaus audito tarnybos, kad lėšos neefektyviai naudojamos? Gal dėl to per tarybą vengiama opozicijai skirt nustatytus Kontrolės komiteto pirmininko, sav. Etikos ir Antikorupcinių komisijų vadovų postus? Nes šie iš kart tokius klausimus keltų ir reikalautų atsakomybės.

  Komentaras

  Pavyzdžiui Žemaitijoj taip nevykt, kaip Alytuj toleruoja per savivaldą neefektyvius lėšų naudojimo atvejus. Ar tiesiog slopint retus drystančius drysusius savo laiku prabilt apie šilumos tinklų ypatumus kur dabar apie pasekmes prabilt nedrysta..Ar viešinant dėl aerodromo efektyvesnio naudojimo dėl buvusio orlaivio priklausomybės, atvirai viešas asmuo vietoj kad aiškint, per privatų ieškinį slopina pinigaudamas teisme net alpinėjantis nuo savo nesamonių ir tik po tabletės.. čia kaip norma. Įžeidinėt alytiškį pridengiant armijai teisėsaugos per Alytaus prokuratūros nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 nekonkretinant. Realybėj jie bsilūs, bet nesamones daro...kaip užpatentuoti. Vieni kitus dangstydami, kol neiškonkretinti..Dabar įdomu, ar pasikeis teisingumas Alytuj, kaip tam didelę įtaką daro kas teismo pirmininko poste. Kaip žiūri į įstatymų laikymasi Alytuj. Nes kol kas atskiri ponai gali kaip nori išsidirbinėt ir nieko.

  Komentaras

  Reiškia Alytuj turim tokių paskirčių pastatų eilę liūdnų pavyzdžių. Tai buvę, ar esami, verslo inhubatoriai, spiečiai, vegetuojantis stiklinis pastatas. Bet važiuoja į Angliją, kad parvežt dar vieną fiaskinę idėją, vietoj žlugusios ir nepigiai kainavusios ledo arenos. Jau tada atskiri sakė, nesiteisins, bet. Kol..? Ar čia imituojama po sisteminiu realybės nesuvokimu tasa, ar bent kuriais būdais per biudžetą semt? Tokio proto ir vidaus reikalų ministerijoj. Ir jokio atsakingumo dėl lėšų efektyvaus naudojimo. Sau atsilošę stumia vieną po kitos nesamonę ir ..jiems kaip įprasta. O tuoj vėl sustresavę dėl lėšų stygiaus puls kur nors silpniausių kelt mokesčius ar kokią neįtinkančią mokyklą uždarinėt. Cirkai tesiasi.

  Komentaras

  Visa bėda ir yra beatsakomybinis partinis užvaldymas: kada milijonai ant niekų ištaškomi , ir nieko nepadaroma! Kaip Naujoji gatvė: suchaltūrinta taip , kad liko be žiedo , be šaligatvio ir perėjimo per gatvę į autobusų stotį! Koks kvailys vykdė projektą , o svarbiausiai taip ir neaišku kas nup..dino tuos 4 mln ? Dar čia kažkokia keistenybė : kas statosi polocius už Gulbynės ežerėlio pačiame" gudruolio" Reipo Ornitologiniamr centre?

  Komentaras

  Alytuj per savivaldą po Nepriklausomybės didžiausi potencialai buvo autobusų stotis, šilumos tinklai, aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės vertės apie 40 milijonų, pramonės parko ir virš 100 ha žemės. Kaip išnaudota miesto labui. - Buvusį autobusų parką prastūmė. Dėl šilumos tinklų nuomos-atnuomos, dar primoka ne po smulkiai. Dėl aerodromo sėlina tie ir anie, ir kol kas nei vieni neprisėlina. Dėl pramonės parko tik imitacijos lygis pagal kitus vertinant. Blusinėjasi tik į apačias ir čia prisipėdina. Galėję gerai vystytis, mėgaujas pasiekimais kelt mokesčius nuo silpniausių.

  Komentaras

  Prie rimtos visuomenės ir tarybos iš postų lėktų su tokiais fokusais net šniūru. O ir anais laikais taip išsidirbinėt neleido. Dabar rimtų politikų nėra. Anoj kadencijoj klouniados, šioj tesias.. Esmėj miestas abejingas viešo intereso gynimui. Atskiri sluoksniai net piktybiški. Nors per paskutinius rinkimus alytiškiai parodė principingumo, bet to maža.

  Komentaras

  Kaip čia tokie gudrūs šilumos tinklai ir meras po teisminių ginčių su Litesko dar primoka 10 milijonų..? Net iš parduoto pastato sumos kyla nieko nepadarant? Tiesiog fokusininkai.. iš oro pinigus...?

  Komentaras

  Vėl mero fiasko, ir jokios konkrečios atsakomybės. Dėl paramos verslui yra vegetuojantis stiklinis pastatas, visokie dariniai po spiečius. Meras rimtų kausimų vengia, velias į vaikų smėlio dėžės filosofijas, kurios biudžetui nepigiai kainuoja. Dabar taryba ir miestas laukia iš mero atsakymų, kada artimiausiu laiku bus organizuotas tarybos posėdis, kuriam prisistatyt valdanti dauguma ir jau pasiskelbusiaios opozicijos bus sutrikti pagal įstatymus tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir Etikos bei Antikorupcinių komisijų vadovų postai? Kada paaiškins, jei ligoniniės vadovui buvo mokamos naujametinės didelės išmokos, o ligoninės profsajunga priekaištauja dėl mažų atlyginimų medikams, kaip tai suprast? Vieniems kiek nori iš biudžeto seikėja, kitiems.. taupyt? Ar nuo silpniausių kelt mokesčius?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.