Iš­džiū­vęs van­dens tel­ki­nys Pir­ma­ja­me  Aly­tu­je su­lau­kė ap­lin­kos mi­nist­ro dė­me­sio (307)

Saulė Pinkevičienė
Nusekęs vandens telkinys
Nusekęs vandens telkinys Pirmajame Alytuje.
„Šią va­sa­rą nu­se­ko dau­gu­ma van­dens tel­ki­nių, taip pat ir Ne­mu­nas ties Aly­tu­mi, vi­sai ne­blo­gai lai­ko­si Di­džio­sios ir Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rė­liai, o štai tven­ki­nu­kas Pir­ma­ja­me Aly­tu­je iš­džiū­vo vi­siš­kai. Mū­sų tiks­las bū­tų iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl taip nu­ti­ko, o ta­da drau­ge su spe­cia­lis­tais nu­spręs­ti, kaip pa­dė­tį pa­tai­sy­ti“, – sa­ko me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris. Van­dens tel­ki­nys, o tiks­liau – tai, kas šią va­sa­rą iš jo li­ko, tai yra duo­bė be van­dens, su­lau­kė iš­skir­ti­nio dė­me­sio. In­for­ma­ci­ja apie su­si­ti­ki­mą su ap­lin­kos mi­nist­ru dėl Pir­mo­jo Aly­taus eže­rė­lio me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­si­da­li­jo so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu, įva­žiuo­jant į Aly­tų nuo Pi­va­šiū­nų pu­sės, mies­tie­čius ir mies­to sve­čius pa­si­tin­ka ne pats gra­žiau­sias vaiz­das, be­veik iš­džiū­vęs Pir­mo­jo Aly­taus Dai­li­dės eže­rė­lis. Kaip ir dau­ge­liui aly­tiš­kių, taip ir man, vai­kys­tė­je te­ko prie šio eže­rė­lio pra­leis­ti ne vie­ną va­sa­ros die­ną ir mau­dy­tis pui­kia­me jo van­de­ny­je. Ta­čiau pas­ta­rai­siais me­tais van­dens ly­gis šia­me tven­ki­ny­je smar­kiai ma­žė­jo, kol šią va­sa­rą eže­rė­lis be­veik vi­sai iš­džiū­vo. Re­a­guo­da­mi į su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją nu­vy­ko­me į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, kur mi­nist­ras Kęs­tu­tis Ma­žei­ka su­šau­kė sku­bų pa­si­ta­ri­mą dėl si­tu­a­ci­jos Aly­taus mies­te. Ar­ti­miau­siu me­tu Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos eks­per­tai at­vyks į Aly­tų įver­tin­ti re­a­lią si­tu­a­ci­ją ir pa­teiks siū­ly­mų, ką tu­rė­tu­me da­ry­ti su šiuo van­dens tven­ki­niu“, – ra­šo me­ras.

N.Ce­siu­lis, pa­klaus­tas, ko­dėl tiek dė­me­sio skir­ta bū­tent šiai vie­tai, sa­ko, jog, be ki­ta ko, pats pro iš­džiū­vu­sį eže­rė­lį daž­nai pra­va­žiuo­ja ir šis la­bai kri­to į akis. Taip pat sa­vi­val­dy­bė yra ga­vu­si gy­ven­to­jų krei­pi­mą­si, nes ge­res­niais lai­kais čia bu­vo mau­do­ma­si. Ar bus nu­spręs­ta eže­rė­lį gai­vin­ti ir įreng­ti rek­re­a­ci­jos zo­ną – pa­aiš­kės po to, kai spe­cia­lis­tai įver­tins, ko­dėl van­duo iš­džiū­vo, ar dėl to kal­ta tik saus­ra.

Gal­būt teks va­ly­ti dug­ną, o gal pil­ti van­dens, kaip į Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rė­lį. Be­je, šie­met van­dens ly­gis ja­me taip pat su­ma­žė­jęs, ta­čiau, įver­ti­nus hid­ro­lo­gi­nę saus­rą, jis iš­si­lai­kė pui­kiai.

Į Aly­tų įver­tin­ti Pir­mo­jo Aly­taus eže­rė­lio būk­lės ar­ti­miau­siu me­tu at­vyks spe­cia­lis­tų iš mi­nis­te­ri­jos, ku­rie vė­liau pa­teiks siū­ly­mus, kaip spręs­ti pro­ble­mą. Pa­sak vi­ce­me­ro Š.Klė­ge­rio, jų pa­gal­bos pri­rei­kė dėl to, kad Aly­tu­je tie­siog nė­ra spe­cia­lis­tų, ku­rie tai ga­lė­tų įver­tin­ti. 

Kiti straipsniai