Nr. 89 (13319)

2019-08-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 89 (13319) skaitykite:

  • Drus­ki­nin­kų „Sū­rių fes­ti­va­lio” nu­ga­lė­to­jas / a vyks į „Slow Che­e­se” Ita­li­jo­je! 
  • Ke­lio­nių me­džiok­lė: kaip iš­si­rink­ti tai, ko rei­kia tik tau? 
  • „Ana­na­so ke­lio­nės”: ke­liau­ti ne tik sma­giai, bet ir pi­giai 
  • Į Lie­tu­vą grį­žo ver­tin­ga re­lik­vi­ja – auk­si­nė pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos plunks­na 
  • Ru­si­jos ži­niask­lai­do­je daž­niau­siai mi­ni­mi V.Pu­ti­nas, V.Ze­lens­kis ir D.Trum­pas 
  • Mo­ni­ca Le­wins­ky pro­diu­suos se­ria­lą apie sa­vo mei­lės ro­ma­ną su bu­vu­siu JAV pre­zi­den­tu Bil­lu Clin­to­nu 
  • „Aly­tus blu­es fest” – šlo­vė Aly­tui! 
  • Aly­taus sta­dio­ne vyks­ta UEFA čem­pio­nių ly­gos tur­ny­ras
Dai­na­vos par­ti­za­nų apy­gar­da – vie­nin­te­lė, ku­rios at­mi­ni­mas iki šiol nė­ra įam­žin­tas pa­min­klu, o ban­dy­mus jį pa­sta­ty­ti Aly­tu­je ly­di ne­sėk­mės, nes nie­kaip ne­pa­vyks­ta...
„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė aso­cia­ci­jo­je Vil­ties erd­vės ben­druo­me­nė­je vei­ku­sios Mon­tes­so­ri vai­kų už­im­tu­mo gru­pės kai ku­rių tė­ve­lių nu­si­skun­di­mas dėl...
„Šią va­sa­rą nu­se­ko dau­gu­ma van­dens tel­ki­nių, taip pat ir Ne­mu­nas ties Aly­tu­mi, vi­sai ne­blo­gai lai­ko­si Di­džio­sios ir Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rė­liai, o štai tven­ki­nu­kas...
Policijos departamente prie VRM surengtą atranką į Prienų rajono policijos komisariato (toliau – Prienų r. PK) viršininko pareigas laimėjo Andrius Rupeikis, iki tol ėjęs Alytaus apskrities vyriausiojo...
Antanui Strazdui dienos aidai nutilo Taip lengva išeiti auštant, Kai kvepia rasom ir lapais, Kai baltas kelias linguoja
Nuoširdžiai dėkojame visiems garbingiems žmonėms, teisėtai susirūpinusiems Punios šilo ateitimi. Neabejodami ir mes pasirašytume po 2019 07 30 Peticijos Respublikos Prezidentui preambule, nes jau...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.