Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2639)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentaras

  DR ISIKOLO a făcut-o pentru mine și sunt mut, dar recunoscător. Vreau să anunț lumea despre DR ISIKOLO, marele turnător de vrăji care mi-a readus-o pe fosta mea soție când am crezut că orice speranță s-a pierdut. DR ISIKOLO și-a folosit vraja puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, aducându-mi înapoi femeia. La început am crezut că visez când soția mea s-a întors la mine în genunchi implorându-mă să o iert și să o accept înapoi și chiar și de atunci mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am făcut un jurământ pentru sine lumea știe despre DR ISIKOLO pentru că este un om grozav. Tot ce am făcut a fost să mă conformez cu el și el m-a ajutat să restabilesc dragostea și legătura dintre eu și soția mea și am obținut rezultatul în 48 de ore, ceea ce mă uimește și până astăzi. Ai nevoie de ajutor de orice fel, atunci contactează-l pe DR ISIKOLO astăzi pentru că îți garantez 100% că te va ajuta la fel cum m-a ajutat și pe mine. Adresa de e-mail DR ISIKOLO este: isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, îl poți WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Bună ziua tuturor, vreau să împărtășesc experiența pe care o am cu un jucător de vrăji numit Dr. Ajayi, el este un om foarte puternic binecuvântat de tatăl său principal pentru a ajuta oamenii cu diferite probleme de viață, treceam prin faza mai rea a vieții mele, deoarece soțul meu mi-a spus că vrea să divorțeze de nicăieri, l-am întrebat unde am greșit, dar el nu mi-a dat niciun răspuns, în schimb s-a mutat din casă, a fost foarte ciudat, așa că am căutat ajutor atunci când l-am întâlnit pe Dr. Ajayi vrăjitor online, i-am explicat starea mea după niște consultații, am aflat că soțul meu este la secretarul său la serviciu și este sub vraja ei, marele turnător mi-a spus ce trebuie făcut și i-am urmat instrucțiunile, astăzi am sunt o femeie mândră să spun că am făcut-o, pentru că soțul meu este chiar acasă cu mine și ne așteptăm la al doilea copil, mulțumită dr. Ajayi, turnătorul de vrăji, dacă aveți nevoie de ajutorul unui turnător de vrăji pentru orice fel de problemă este Dr. Ajayi persoana potrivita pentru un resu perfect si de incredere lt. Contactați numărul său Viber sau WhatsApp: +2347084887094 sau E-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  M-am întors cu fostul meu iubit cu ajutorul Dr.muda, cel mai bun jucător de vrăji online. Recomand Dr.Muda tuturor celor care au nevoie de ajutor! .. Vreau să depun mărturie despre modul în care mi-am revenit iubitul după despărțirea de eu, suntem împreună de 3 ani, recent am aflat că iubitul meu are o aventură cu o altă Fată, când l-am confruntat, a dus la certuri și în cele din urmă s-a despărțit de mine, am încercat tot ce am putut pentru a-l recupera dar totul fără niciun rezultat până când nu am văzut o postare într-un forum de relații despre un jucător de vrăji care îi ajută pe oameni să-și recapete dragostea pierdută prin vrăjeala Iubirii, la început m-am îndoit, dar am decis să încerc, când am contactat acest jucător de vrăji prin e-mailul său și mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi mi-a făcut o vrajă de dragoste. 28 de ore mai târziu, iubitul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine, So Amazing !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o. Apoi, din acea zi, relația noastră a fost acum mai puternică decât așa cum era înainte, totul datorită DR.muda. el este atât de puternic și am decis să-mi împărtășesc povestea pe Internet încât Dr.muda este un personaj real și puternic care mă voi ruga să trăiesc mult timp pentru a-i ajuta pe copiii săi în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: lordmaxspiritualtemple@gmail.com îl puteți suna sau adăuga pe WhatsApp: +2349051798540

  Komentaras

  Vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru mine! Soțul meu a încetat să completeze actele de divorț după ce te-am contactat pentru a mă ajuta să opresc divorțul cu soțul meu și acum lucrurile merg mult mai bine acum. După cum ați spus, toate procesele referitoare la divorț au fost anulate și femeia rea care a provocat problema în căsătoria mea a fost trimisă de soțul meu și acum suntem fericiți împreună, dacă aveți probleme de relație sau căsătorie sau orice alte probleme , îl puteți contacta pe Dr. Ilekhojie. E-mail: (gethelp05@gmail.com) sau WhatsApp / Sunați-l (+2348147400259).

  Specializat pe următoarele vrăji:
  * Vrajile dragostei
  * Vrajile casatoriei
  * Vrăji de bani
  * Vrăji de frumusețe
  * Vrajă de avere
  * Vrăji de atracție sexuală
  * Vrăjile Cure Hiv
  * Vrăjile cazinoului
  * Eliminați vrăjile blestemului
  * Vrăjile de protecție
  * Vrajă la loterie
  * Vraje de noroc
  * Vrăjile de fertilitate

  Komentaras

  Vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru mine! Soțul meu a încetat să completeze actele de divorț după ce te-am contactat pentru a mă ajuta să opresc divorțul cu soțul meu și acum lucrurile merg mult mai bine acum. După cum ați spus, toate procesele referitoare la divorț au fost anulate și femeia rea care a provocat problema în căsătoria mea a fost trimisă de soțul meu și acum suntem fericiți împreună, dacă aveți probleme de relație sau căsătorie sau orice alte probleme , îl puteți contacta pe Dr. Ilekhojie. E-mail: (gethelp05@gmail.com) sau WhatsApp / Sunați-l (+2348147400259).

  Specializat pe următoarele vrăji:
  * Vrajile dragostei
  * Vrajile casatoriei
  * Vrăji de bani
  * Vrăji de frumusețe
  * Vrajă de avere
  * Vrăji de atracție sexuală
  * Vrăjile Cure Hiv
  * Vrăjile cazinoului
  * Eliminați vrăjile blestemului
  * Vrăjile de protecție
  * Vrajă la loterie
  * Vraje de noroc
  * Vrăjile de fertilitate

  Komentaras

  Vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru mine! Soțul meu a încetat să completeze actele de divorț după ce te-am contactat pentru a mă ajuta să opresc divorțul cu soțul meu și acum lucrurile merg mult mai bine acum. După cum ați spus, toate procesele referitoare la divorț au fost anulate și femeia rea care a provocat problema în căsătoria mea a fost trimisă de soțul meu și acum suntem fericiți împreună, dacă aveți probleme de relație sau căsătorie sau orice alte probleme , îl puteți contacta pe Dr. Ilekhojie. E-mail: (gethelp05@gmail.com) sau WhatsApp / Sunați-l (+2348147400259).

  Specializat pe următoarele vrăji:
  * Vrajile dragostei
  * Vrajile casatoriei
  * Vrăji de bani
  * Vrăji de frumusețe
  * Vrajă de avere
  * Vrăji de atracție sexuală
  * Vrăjile Cure Hiv
  * Vrăjile cazinoului
  * Eliminați vrăjile blestemului
  * Vrăjile de protecție
  * Vrajă la loterie
  * Vraje de noroc
  * Vrăjile de fertilitate

  Komentaras

  În sfârșit am fost ajutat !! Sunt atât de entuziasmat chiar acum, trebuie doar să împărtășesc mărturia mea despre acest forum .. Sentimentul de a fi iubit ne îndepărtează atât de multă povară de pe umeri. Am avut toate astea, dar am făcut o mare greșeală când l-am înșelat pe soțul meu cu un alt bărbat și soțul meu m-a părăsit timp de peste 4 luni după ce a aflat .. Eram singur, trist și devastat. Din fericire, am fost direcționat către un drăguț foarte puternic, dr. Ilekhojie, care m-a ajutat să fac o vrăji de reconciliere în relația noastră și mi-a adus soțul înapoi și acum mă iubește mult mai mult ca niciodată .. Sunt atât de fericit cu viața acum. Vă mulțumesc mult Dr Ilekhojie, vă rugăm să contactați dr. Ilekhojie acum prin e-mail gethelp05@gmail.com sau Sunați / WhatsApp +2348147400259

  Komentaras

  În sfârșit am fost ajutat !! Sunt atât de entuziasmat chiar acum, trebuie doar să împărtășesc mărturia mea despre acest forum .. Sentimentul de a fi iubit ne îndepărtează atât de multă povară de pe umeri. Am avut toate astea, dar am făcut o mare greșeală când l-am înșelat pe soțul meu cu un alt bărbat și soțul meu m-a părăsit timp de peste 4 luni după ce a aflat .. Eram singur, trist și devastat. Din fericire, am fost direcționat către un drăguț foarte puternic, dr. Ilekhojie, care m-a ajutat să fac o vrăji de reconciliere în relația noastră și mi-a adus soțul înapoi și acum mă iubește mult mai mult ca niciodată .. Sunt atât de fericit cu viața acum. Vă mulțumesc mult Dr Ilekhojie, vă rugăm să contactați dr. Ilekhojie acum prin e-mail gethelp05@gmail.com sau Sunați / WhatsApp +2348147400259

  Komentaras

  Șanse mari să-ți revii omul cu ajutorul DR ISIKOLO.
  Sunt Clara Guzman. soțul meu ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri timp de aproximativ 10 luni. Am trecut prin multă durere, am făcut tot ce am încercat pentru a-l face să se întoarcă la mine și la copii, dar nimic nu a funcționat. a fost într-adevăr o perioadă stresantă pentru mine, pentru că nu am vrut niciodată să trec prin frământarea inimii. mi s-a spus să iau legătura cu un medic de vrajă de dragoste pentru a mă ajuta, ceea ce am făcut, am avut norocul să iau contactul lui ISIKOLO care a putut să mă ajute, l-am contactat și i-am explicat totul și i-am respectat procedurile și a făcut vraja de reuniune de dragoste care mi-a adus soțul înapoi la mine și la copiii săi în 2 zile. multumesc mult DR ISIKOLO Apreciez foarte mult ceea ce ai facut pentru mine. Iată contactul său dacă este necesar pentru rezolvarea problemelor de relație prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp la +2348133261196

  Komentaras

  Tocmai l-am recuperat pe fostul meu soț cu ajutorul experților dr. ISIKOLO.
  Soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie, asta a fost doar 3 ani de căsătorie. Cel mai dureros lucru este că am fost însărcinată cu al doilea copil. L-am vrut înapoi. Am făcut totul la îndemâna mea pentru a-l aduce înapoi, dar totul a fost în zadar, am făcut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenei mele și ea mi-a sugerat că ar trebui să contactez mai degrabă un jucător de vrăji care să mă poată arunca o vrăjeală pentru a-l aduce înapoi, nu am avut de ales decât să o încerc. Am trimis un mesaj la aparatul de lansat vrăjitoare numit DR ISIKOLO și el m-a asigurat că nu există nicio problemă și că totul va fi în regulă înainte de 48 de ore. A aruncat vraja și a redat dragostea și legătura dintre mine și soțul meu și a revenit la mine după 48 de ore. Sunt încă uimit de rezultatul muncii sale. nu mai plânge, contactați DR ISIKOLO pentru ajutor acum. Aici contactul său, e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196

  Komentaras

  Numele meu este Diego. Sunt un bărbat căsătorit care a avut o neînțelegere cu soția mea pentru că nu am reușit să aducem pe lume niciun copil. Am fost orbit și am plouat abuzul asupra soției mele, spunându-i că ea este cauza tuturor. Dar nu am știut niciodată că altcineva este cauza problemei mele de familie. Într-o zi, reflectam asupra lucrurilor și am sunat-o pe soția mea aproape să o întreb de unde provin problemele noastre. Nu a știut niciodată ce să spună, ca bărbat pe care nu-l mai suport, așa că i-am explicat lucrurilor unui prieten care mi-a prezentat un om spiritual numit dr. Ajayi care urma să-mi dea o soluție pe care nu o voi regreta în viață . L-am contactat pe omul spiritual, i-am explicat situația și mi-a spus lucrurile necesare pentru sacrificiu. După o lună de muncă, soția mea a rămas însărcinată și am fost foarte încântată de asta, pentru că asta așteptam toate datorită medicului AJAYI pentru marele lucru pe care l-a făcut pentru familia mea. Nu vă temeți de problemele dvs. de viață, contactați-l pe Dr. Ajayi pe Viber / Whatsapp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com

  De asemenea, îl puteți contacta pentru următoarele vrăji

  vraja dragostei
  vraja loteriei
  vraja razbunarii
  vraja de protectie
  și orice alt lucru care îți dă probleme în viață

  Komentaras

  Numele meu este Diego. Sunt un bărbat căsătorit care a avut o neînțelegere cu soția mea pentru că nu am reușit să aducem pe lume niciun copil. Am fost orbit și am plouat abuzul asupra soției mele, spunându-i că ea este cauza tuturor. Dar nu am știut niciodată că altcineva este cauza problemei mele de familie. Într-o zi, reflectam asupra lucrurilor și am sunat-o pe soția mea aproape să o întreb de unde provin problemele noastre. Nu a știut niciodată ce să spună, ca bărbat pe care nu-l mai suport, așa că i-am explicat lucrurilor unui prieten care mi-a prezentat un om spiritual numit dr. Ajayi care urma să-mi dea o soluție pe care nu o voi regreta în viață . L-am contactat pe omul spiritual, i-am explicat situația și mi-a spus lucrurile necesare pentru sacrificiu. După o lună de muncă, soția mea a rămas însărcinată și am fost foarte încântată de asta, pentru că asta așteptam toate datorită medicului AJAYI pentru marele lucru pe care l-a făcut pentru familia mea. Nu vă temeți de problemele dvs. de viață, contactați-l pe Dr. Ajayi pe Viber / Whatsapp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com

  De asemenea, îl puteți contacta pentru următoarele vrăji

  vraja dragostei
  vraja loteriei
  vraja razbunarii
  vraja de protectie
  și orice alt lucru care îți dă probleme în viață

  Komentaras

  Vreau ca lumea să cunoască o persoană grozavă pe care majoritatea oamenilor o cunosc drept lord voodoo, care are soluția perfectă la problemele relațiilor, căsătoriilor și problemelor de sănătate. Principalul motiv pentru care am fost la lordul voodoo a fost să caut o soluție pentru a-mi aduce soțul înapoi și să rămân însărcinată, deoarece soțul meu m-a părăsit pentru că nu puteam rămâne însărcinată după 14 ani de căsătorie. Am citit recent câteva mărturii pe internet pe care unii oameni le-au scris despre voodoo Lord și am fost foarte mulțumit și am decis să cer ajutor. A făcut perfect treaba făcându-l pe soțul meu să se întoarcă la mine și să-mi ceară iertare, câteva luni mai târziu am conceput. Acum sunt o mamă mândră de gemeni, un băiat și o fată, iar soțul meu nu a încetat niciodată să mă iubească și trăim împreună foarte fericiți. Nu mă pot opri să-i public numele pe internet din cauza muncii bune pe care a făcut-o pentru mine. Oricine are nevoie de ajutorul său ar trebui să-l contacteze prin e-mail [voodooconnect60@gmail.com] sau să-l adauge pe WhatsApp [+234 8097014925] Îl puteți contacta astăzi pentru a vă rezolva problemele și a rămâne fericit pentru totdeauna.

  Komentaras

  Bună ziua, prieteni, sunt Cynthia Bailey și aceasta este mărturia mea. Nu m-am văzut niciodată făcând asta în urmă cu câteva luni, dar pentru că sunt fericit și vreau ca alții să-și găsească liniștea sufletească în casele matrimoniale sau în relația lor, am decis să împărtășesc întâlnirea mea cu Dr. Ajayi. Sunt căsătorit cu trei copii de 13 ani și lucrurile au fost foarte bune cu soțul meu. În urmă cu aproximativ 3 ani, soțul meu a început să mintă, să înșele, să se feminizeze în afara căsătoriei noastre și nu mă simțeam confortabil cu ea, așa că am stat o noapte gândindu-mă nedormită. Mi-am luat telefonul și mergeam online când am văzut o scrisoare care era intitulată. PROBLEMELE CARE CELE MAI MULTE OAMENI AU AVUT ÎN CĂSĂTORIE S-AU REZOLVAT DE DOCTORUL AJAYI. L-am contactat și am discutat despre problemele mele de căsătorie și el a concluzionat că o vrajă a fost aruncată soțului meu de o altă femeie „al cărei soț nu mai este, așa că am trecut prin procese și s-a făcut o descântec pentru a-l elibera pe soțul meu și acest lucru l-a făcut pe soțul meu să se oprească comportamentul său nepotrivit în căsnicia noastră și acum soțul meu a fost pe sinele său real, această mărturie este de a sfătui oamenii de acolo să nu se despartă niciodată de căsătoria lor, ci să caute soluții în locurile potrivite. Puteți contacta dr. Ajayi pe Whatsapp / Viber : +2347084887094 Sau e-mail: drajayi1990@gmail.com pentru o soluție durabilă

  Komentaras

  Bună ziua, prieteni, sunt Cynthia Bailey și aceasta este mărturia mea. Nu m-am văzut niciodată făcând asta în urmă cu câteva luni, dar pentru că sunt fericit și vreau ca alții să-și găsească liniștea sufletească în casele matrimoniale sau în relația lor, am decis să împărtășesc întâlnirea mea cu Dr. Ajayi. Sunt căsătorit cu trei copii de 13 ani și lucrurile au fost foarte bune cu soțul meu. În urmă cu aproximativ 3 ani, soțul meu a început să mintă, să înșele, să se femeiască în afara căsătoriei noastre și nu mă simțeam confortabil cu ea, așa că am stat o noapte gândindu-mă nedormită. Mi-am luat telefonul și mergeam online când am văzut o scrisoare care era intitulată. PROBLEMELE CARE CELE MAI MULTE OAMENI AU AVUT ÎN CĂSĂTORIE S-AU REZOLVAT DE DOCTORUL AJAYI. L-am contactat și am discutat despre problemele mele de căsătorie și el a concluzionat că o vrajă a fost aruncată soțului meu de o altă femeie „al cărei soț nu mai există, așa că am trecut prin procese și s-a făcut o descântec pentru a-l elibera pe soțul meu și acest lucru l-a făcut pe soțul meu să se oprească comportamentul său nepotrivit în căsătoria noastră și acum soțul meu a fost pe sinele său real, această mărturie este de a sfătui oamenii de acolo să nu se despartă niciodată de căsătoria lor, ci să caute soluții în locurile potrivite. Puteți contacta dr. Ajayi pe Whatsapp / Viber : +2347084887094 Sau e-mail: drajayi1990@gmail.com pentru o soluție durabilă.

  Komentaras

  ACEASTA NU ESTE O GLUMĂ. ÎNCREDERE MARE DR ISIKOLO. Numele meu este Senna Rayan. Marele DR ISIKOLO este cu adevărat puternic și știe să-și facă treaba perfect. Dacă nu pentru el, nu mi-aș putea imagina ce s-ar fi întâmplat. Fosta mea a luat mereu o ceartă cu mine și m-a maltratat mereu. A început să se comporte ciudat și amuzant și m-a părăsit fără motiv pentru altă fată. Am crezut că toată speranța a dispărut. Am căutat ajutor pe internet și am dat peste Great isikolosolutionhome@gmail.com. Am văzut atâtea mărturii despre el. Am fost încântat și l-am contactat prin e-mail și i-am spus ce se întâmplă. A râs și m-a asigurat să mă liniștesc că mă va ajuta și că fostul meu va reveni cerșindu-mă. El și-a făcut treaba și a aruncat vraja pentru mine și în 2 zile, fostul meu a venit scuzându-se exact așa cum mi-a spus. Astăzi amândoi trăim împreună și suntem chiar mai îndrăgostiți decât cum am fost înainte să plece el. Contactați Marele DR ISIKOLO pentru propriul ajutor. Îl puteți contacta prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l WhatsApp și la +2348133261196.

  Komentaras

  O zi buna

  Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (bridgecoparate@gmail.com)

  Komentaras

  Dacă vă confruntați cu divorțul și doriți o soluționare în afara instanței sau doriți ca fostul soț sau soție să se întoarcă acasă Dr. Ajayi este bărbatul potrivit pentru slujbă, slujba lui este cu adevărat impresionantă și fără stres, nu am crezut niciodată în astfel de lucruri, dar el a fost capabil să-mi schimbe percepția când l-a adus pe soțul meu înapoi acasă după 10 luni de separare și trăim fericiți acum, situația noastră financiară s-a îmbunătățit și sunt pace în casă. Îi sunt recunoscător dr. Ajayi pentru că nu m-am crezut niciodată și soțul meu va reveni vreodată împreună, dar dr. Ajayi a făcut acest lucru posibil. Dacă aveți nevoie de serviciul unui jucător de vrajă pentru orice fel de problemă de viață, Dr. Ajayi este omul potrivit pentru această slujbă. îl puteți contacta prin Whatsapp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Dacă vă confruntați cu divorțul și doriți o soluționare în afara instanței sau doriți ca fostul soț sau soție să se întoarcă acasă Dr. Ajayi este bărbatul potrivit pentru slujbă, slujba lui este cu adevărat impresionantă și fără stres, nu am crezut niciodată în astfel de lucruri, dar el a fost capabil să-mi schimbe percepția când l-a adus pe soțul meu înapoi acasă după 10 luni de separare și trăim fericiți acum, situația noastră financiară s-a îmbunătățit și sunt pace în casă. Îi sunt recunoscător dr. Ajayi pentru că nu m-am crezut niciodată și soțul meu va reveni vreodată împreună, dar dr. Ajayi a făcut acest lucru posibil. Dacă aveți nevoie de serviciul unui jucător de vrajă pentru orice fel de problemă de viață, Dr. Ajayi este omul potrivit pentru această slujbă. îl puteți contacta prin Whatsapp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.