Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2639)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentaras

  Iubitul meu a început să iasă cu alte fete și să-mi arate dragoste rece, de mai multe ori amenință să se despartă de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre aventura lui cu alte fete, am fost total devastat și confuz până când un vechi prieten de-al meu a spus eu despre un jucător de vrăji pe internet Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu relația lor și problema căsătoriei prin puterile dragostei Vrăjile, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar am decis să încerc, Când l-am contactat, mi-a spus mie tot ce trebuia să fac și am făcut și el m-a ajutat să arunc o vrăjie de reconciliere și în termen de 28 de ore iubitul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să mai iasă cu fete și este cu mine definitiv. Iată contactul său .. CALL / WHATSAPP: +2348147400259 Email: (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Aceasta este o mărturie a DR ISIKOLO. Ajutorul spiritual pentru mine va fi declarat pe tot internetul pentru a-i publica numele oamenilor și pentru a permite celorlalți care au probleme de relație să fie ajutați de el. Încrederea este cheia unei vrăji de succes. Numele meu este Amy Dylan. Am început să scriu această mărturie miercuri, 28 iunie și am pus intenționat data aici, astfel încât să îmi amintesc că doar în termen de 2 zile de la contactarea DR ISIKOLO Spiritual, relația mea de mult pierdută cu fosta mea soție a fost în sfârșit încheiată. M-am reconectat cu bărbatul în decurs de 2 zile, fostul meu iubit a revenit la mine după ce s-a despărțit de el timp de peste 7 luni. A fost un miracol pentru că nu am crezut niciodată că va fi posibil. puterile sale redau dragostea și legătura dintre noi în 48 de ore și suntem fericiți împreună. contactați-l cu amabilitate dacă aveți nevoie de ajutor. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196

  Komentaras

  După ce a fost căsătorit timp de patru ani, soțul meu a decis să plece. Am făcut totul la îndemâna mea pentru a-l aduce înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit să se întoarcă atât de rău din cauza dragostei pe care o am pentru el, l-am implorat cu toate, am făcut promisiuni, dar el a refuzat. prietena și ea mi-au sugerat că ar trebui să-l contactez mai degrabă pe dr. Ilekhojie ca să mă poată ajuta să exprim vraja de reconciliere pentru a-l aduce înapoi. Nu am avut de ales decât să încerc. I-am trimis un mesaj doctorului Ilekhojie și m-a asigurat că nu există nicio problemă și că totul va fi în regulă înainte de trei zile. A aruncat vraja și surprinzător în a doua zi, soțul meu m-a sunat. Am fost atât de surprins, am răspuns la apel și tot ce a spus a fost că i-a părut atât de rău pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut să mă întorc la el. De asemenea, puteți contacta Dr. Ilekhojie dacă aveți nevoie de ajutor

  1) Vrajile dragostei
  2) Vrajile dragostei pierdute
  3) Vrăjile de divorț
  4) Vrajile casatoriei
  5) Vrajă obligatorie.
  6) Vrăjile de despărțire
  7) Alunga un Iubit trecut
  8.) Doriți să fiți promovați la biroul dvs. / Vrajă la loterie
  9) mărirea penisului
  10) problema sarcinii

  WhatsApp Dr Ilekhojie pe (+2348147400259) sau prin e-mail (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Treci prin dureri în casa ta matrimonială și vrei o soluție durabilă? Dr. Ajayi este bărbatul potrivit pentru slujbă, treceam prin iad în căsătoria mea, când am întâlnit diferite mărturii despre cum a ajutat el să salveze multe femei de la divorț prin soțul lor și, de asemenea, a binecuvântat multe femei cu rodul uterului, această perioadă soțul meu vrea să divorțeze după ce a fost cu el de 17 ani, i-am explicat situația mea doctorului Ajayi și s-a făcut o vrăjeală de dragoste, soțul meu a rupt hârtia de divorț și am trăit în pace și dragoste. Nu fi timid să cauți ajutor, contactează doctorul Ajayi și salvează-ți căsnicia sau relația ruptă. Whatsapp / Viber: +2347084887094

  Komentaras

  Treci prin dureri în casa ta matrimonială și vrei o soluție durabilă? Dr. Ajayi este bărbatul potrivit pentru slujbă, treceam prin iad în căsătoria mea, când am întâlnit diferite mărturii despre cum a ajutat el să salveze multe femei de la divorț prin soțul lor și, de asemenea, a binecuvântat multe femei cu rodul uterului, această perioadă soțul meu vrea să divorțeze după ce a fost cu el de 17 ani, i-am explicat situația mea doctorului Ajayi și s-a făcut o vrăjeală de dragoste, soțul meu a rupt hârtia de divorț și am trăit în pace și dragoste. Nu fi timid să cauți ajutor, contactează doctorul Ajayi și salvează-ți căsnicia sau relația ruptă. Whatsapp / Viber: +2347084887094

  Komentaras

  Fostul meu mi-a provocat atât de multă durere și de atunci am fost spart și spulberat. Am avut contact cu o mulțime de aruncători de vrăji și mi-au smuls banii fără niciun rezultat. Am trimis atât de multe site-uri online prin e-mail în căutarea unui jucător de vrăji adevărat până când am fost îndrumat de o femeie de 45 de ani pe care fiul lui Kudi o ajutase înainte, am contactat-o ​​cu reticență pe fiul lui Kudi chiar dacă nu am crezut niciodată, dar după ce am făcut ceea ce el mi-a prescris, i-am urmat instrucțiunile, fostul meu s-a întors la mine spunându-mi să-l iert și am făcut-o și astăzi sunt fericit cu căsătoria mea. Îl puteți contacta prin e-mail pe (sonofkudi@gmail.com) sau prin WhatsApp pe (234 08108149120) și un proces vă va convinge.

  Komentaras

  Despărțirea este dureroasă, uneori ne prefacem că suntem grozavi, dar nu suntem, luptând pentru a ne întoarce persoana iubită, luptăm și pentru a ne întoarce bucuria și fericirea. Când iubitul meu de un an s-a despărțit de mine, abia puteam vorbi fără să plâng. M-am simțit respins și abătut și, de asemenea, nu știam ce să fac. Nu știam dacă îl pot recupera și anxietatea era insuportabilă. Am navigat pe internet și, în timp ce citeam articole și site-uri web despre nenumărate vrăji, am dat peste fiul lui Kudi prin Whatsapp (234-08108149120). Am vrut relația noastră înapoi și fiul lui Kudi m-a asigurat că iubitul meu se va întoarce la mine. Așa că am urmat instrucțiunile și planurile pe care mi le-a făcut fiul lui Kudi și, în 48 de ore, eram din nou împreună și atât de îndrăgostiți! Știu că nu se întâmplă întotdeauna atât de repede, dar fiul lui Kudi a spus că vrăjile sunt eficiente și s-a întâmplat! Sunt atât de recunoscător și pot spune cu îndrăzneală că, dacă sunteți divorțat și doriți să recuperați acea persoană, vă rugăm să-l contactați, deoarece fiul lui Kudi își menține cuvintele și, de asemenea, se specializează în vrăji, ceea ce face ca tovarășul să rămână însărcinat, vindecă toate bolile sau bolile, câștigă la loterie ETC, nu voi uita niciodată cum m-a ajutat. Trimiteți-l prin e-mail prin intermediul (sonofkudi@gmail.com), iar un proces vă va convinge

  Komentaras

  Aveți vreo problemă care să vă deranjeze?
  Vrei să câștigi la loterie?
  Ai vreo boală?
  Ești deprimat?
  Ai nevoie de vindecare?
  Vrei să-ți readuci fostul?
  Sau trebuie să concepeți etc.

  Aduc vești bune; Dr. Ilekhojie, marele psihic / vrăjitor, vă va ajuta. Este foarte bun în vrăji, așa că este recomandat de departe și de aproape. Vorbește cu el astăzi, el te va putea ajuta. Confidențialitatea dvs. este plasată strict confidențial. Trimiteți-i un e-mail la: (gethelp05@gmail.com sau WhatsApp Dr. Ilekhojie la (+2348147400259. Nu muri cu boala ta, scoate-ți vocea ... meriți să fii fericit!

  Komentaras

  Sunt Ivanka Fabijan, am fost căsătorită cu soțul meu Amos Fabijan, îl iubesc atât de mult încât suntem căsătoriți în ultimii 8 ani acum cu doi copii. când a plecat în vacanță în Franța, a vrut să spună o doamnă numită Mary, mi-a spus că nu mai este interesat de căsătorie. Eram atât de confuz și căutam ajutor, nu știu ce să fac până când nu am întâlnit-o pe prietena mea, domnișoara pașa, și i-am spus despre problema mea. mi-a spus să nu-mi fac griji că a avut o problemă similară și mi-a făcut cunoștință cu un bărbat numit dr. Isikolo vraja de dragoste care i-a aruncat o vrajă fostului său și l-a adus înapoi la ea după 2 zile. mi-a cerut să iau legătura cu dragul dr. Isikolo pentru ajutor. L-am contactat pentru a mă ajuta să-l aduc înapoi pe soțul meu și mi-a cerut să nu-mi fac griji că va restabili dragostea și legătura dintre și a făcut-o și soțul meu s-a întors acasă la mine după 48 de ore. Chiar acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ pentru ceea ce a făcut acest mare jucător de vrăji pentru mine și soțul meu, îl puteți contacta pe dr. Isikolo prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, îl puteți WhatsApp la +2348133261196

  Komentaras

  HOW TO GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP OR YOUR EX BACK LOVER BACK WITHOUT PANIC OR ECLIPSE SIDE. I want to share a few words on how I got my broken marriage restored. By the help of a powerful Priest called Dr Owo for saving and restoring my broken marriage home and relationship back. I must be one of the few who don’t have any trouble showing and telling someone how grateful I am for making my relationship a melodious and smooth relationship. I have been trying to be more positive about my relationship with my husband, it seems like it has been taken forever. Another lady took my husband away from me and they both relocated from Florida to New york. And he almost got married to her. I cried every day and night and searched for him to come back to me and my kids. But he refused to pick my calls nor return my messages for almost 5years. My friend introduced me to a powerful priest Owo who helped me cast very powerful love prayers that brought my husband back in 3days. i was amazed, excited, shocked and surprised when my fiance called to beg me for forgiveness all because of the powerful love prayers of Priest Owo made for me. Don't fail to reach out to him and tell him about your broken relationships or marriage problems. This great man who restored my broken marriage back to me will help you too if you have any Marital or Relationship problems. get in touch with on drowoherbs@gmail.com
  His WhatsApp: +1 (717) 473-7391

  Komentaras

  Treceam prin iad în căsnicia mea când am dat peste o mărturie a unei doamne numită Ann, ea a descris cum a putut să-și salveze relația cu ajutorul unui jucător de vrăji numit Dr. Ajayi, pentru că bărbatul ei a părăsit-o pentru o altă femeie fără ele. având vreo neînțelegere semnificativă, dar dr. Ajayi, care este binecuvântat de strămoșii săi, a ajutat cu puterea de a arunca vrăji, iar bărbatul ei s-a întors spunând că nu știe ce i-a venit, am avut un caz aproape similar pentru că soțul meu vrea să depun un divorț, dar nu vreau o casă spartă pentru că suntem împreună de 15 ani după ce am citit mărturia lui Ann. Am contactat dr. Ajayi și am explicat situația mea, mi-a spus câteva lucruri care trebuiau făcute și I-am urmat instrucțiunile după o săptămână de vrăjeală, soțul meu mi-a spus că îi pare rău pentru toate durerile pe care le-a pus pe mine și pe copii să promită că va fi cu toții lângă noi și de atunci trăim în pace. Dacă aveți o problemă similară cu a mea sau orice problemă din viață, fie la locul de muncă, la școală sau probleme legate de sănătate, contactați-l pe dr. Ajayi, vrajitorul, munca sa este garantată cu 101%. E-mail: drajayi1990@gmail.com Viber sau Whatsapp: +2347084887094

  Komentaras

  Sunt impresionat. Mi se întâmplă cu adevărat asta. Îl revin pe fostul meu soț cu vraja de reuniune de dragoste a lui DR ISIKOLO. Numele meu este Veronica Adrian. Sunt foarte fericit astăzi că am fost cel care a scris despre ajutorul meu care s-a rugat pentru mine în legătură cu relația mea. Dumnezeu l-a folosit într-adevăr pe acest om pentru a-mi ajuta situația. Vă rog, ascultați-mi cuvintele dacă sunteți în căutarea unui aparat care să vă ajute, contactați doctorul Isikolo. Acum doi ani, eu și soțul meu am avut un dezacord uriaș care a dus la divorțul nostru. Pentru mine și băiețelul meu a fost iadul că a trebuit să ne mutăm în alt oraș. Am devenit părinte singur. L-am cunoscut pe Dr Isikolo acum aproximativ o lună, când i-am spus despre situația mea și mi-a spus să nu-mi fac griji. În două zile, fostul meu soț s-a întors la mine. L-am acceptat să vină la mine și mi-am cerut scuze îngenunchind în fața fiului nostru. Am știut pe loc că acest om m-a ajutat. Sunt o femeie foarte fericită cu tot ce s-a întâmplat în viața mea. Dacă doriți să contactați un jucător de vrăji, întâlniți-l pe Dr. Isikolo și veți fi surprinși de schimbările minunate din viața voastră. E-mailul său este: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  După ce am văzut o postare pe internet spunând cum a fost ajutată de dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, pentru că nu aveam de ales, nu îmi doream decât să-mi recapăt iubitul și fericirea. Spre marea mea surpriză, iubitul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert, am fost cu adevărat uimit și șocat când amantul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt numărul Whatsapp +2348147400259) sau Email; (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  După ce am văzut o postare pe internet spunând cum a fost ajutată de dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, pentru că nu aveam de ales, nu îmi doream decât să-mi recapăt iubitul și fericirea. Spre marea mea surpriză, iubitul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert, am fost cu adevărat uimit și șocat când amantul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt numărul Whatsapp +2348147400259) sau Email; (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Bună, mă numesc Julian Marcus, sunt din Regatul Unit ... Tocmai am aflat că soțul meu mă înșela cu un coleg de serviciu! Suntem căsătoriți de doi ani acum cu 2 copii cu multe momente uimitoare împreună, am vrut să plec, dar îl iubesc atât de mult. suntem amândoi încă tineri și foarte atrăgători. dar vreau soțul meu, prietenul meu și tatăl copiilor mei frumoși. Cum trec de gândul că o altă femeie îl are pe soțul meu? Nu logodnicul meu, nu iubitul meu, ci soțul meu! Îl iubesc în continuare, chiar dacă crede că vreau să plec, chiar vreau să se descurce mai bine și să mă oprească înainte să ies! soțul meu mi-a spus că nu se mai simte iubit, doar din cauza acestui coleg cu care m-a înșelat, că vrea un divorț, am fost devastat, cu inima frântă și l-am rugat să mă asculte că putem rezolvă-o ca întotdeauna, dar el nu a ascultat, mi-a spus că a întâlnit pe cineva care îl iubește și îl înțelege, l-am implorat să ia în considerare copiii noștri, dar el nu a ascultat. a plecat și am fost frustrat, am început să caut ajutor și răspunsuri, apoi am auzit despre un om care poate arunca o vrajă pentru a-i reaminti toate lucrurile prin care am trecut împreună și pentru a-l aduce înapoi la mine, la început am fost speriat apoi am decis să încerc și, ca magie, soțul meu s-a întors, și-a cerut scuze și a cerut iertare, mulțumită lui priestbacasim, postez asta pentru a ajuta oamenii cu probleme similare. Puteți să-l contactați prin e-mail-ul său pristbacasim2000@gmail.com sau WhatsApp-l la +15202103368 pentru ajutor, de asemenea, puteți vizita site-ul său @ https://priestbacasima2001.wixsite.com/priest

  Komentaras

  DR ISIKOLO este pur și simplu cel mai bun jucător de vrajă și ajutor. Numele meu este Loreta Emilio, Din respect pentru tine și vrăjile tale, trebuie să fac cunoscută tuturor această mărturie. Am fost la alte turnătoare de vrăji fără să văd niciun rezultat. Tocmai mi-am dorit să vin la tine mai devreme, am primit tot ce e mai bun de la tine. Fostul meu soț a plecat timp de un an și am mers peste tot și alți jucători de vrăji pentru ajutor, dar niciun rezultat până când prietenul meu nu mi-a prezentat-o ​​pe Dr. Isikolo. . Vrajile sale au făcut minuni și soțul meu s-a întors cu plin de dragoste. Este un miracol! S-a întors brusc cu flori spunând că ar trebui să-l iert, am fost cu adevărat uimit și șocat când soțul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt cu adevărat lipsit de cuvinte și vesel, iar acum sunt din nou o femeie veselă. Vă mulțumesc mult Dr Isikolo. Toți cei care sunt în căutarea unui jucător de vrăji adevărat ar trebui să contacteze DR ISIKOLO la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l aplicați WhatsApp la +2348133261196

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.