Aly­tiš­kis abi­tu­rien­tas apie eg­za­mi­nų sis­te­mą, ku­rią eg­za­mi­nuo­ja ko­ro­na­vi­ru­sas: „O kur­gi dings­ta mo­ki­nių kas­die­ni­nio mo­ky­mo­si įver­ti­ni­mas – pa­žy­miai?” (336)

Saulė Pinkevičienė
Ju­lius Ja­nu­le­vi­čius: „Ka­dan­gi vi­si abi­tu­rien­tai ži­no si­tu­a­ci­jos su­dė­tin­gu­mą ir jos truk­mės ne­apib­rėž­tu­mą, to­dėl tarp gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų tvy­ro ne­ži­nia, o mū­sų so­cia­li­nių tin­klų gru­pė­se nuo­mo­nės iš­si­ski­ria.“
Ju­lius Ja­nu­le­vi­čius: „Ka­dan­gi vi­si abi­tu­rien­tai ži­no si­tu­a­ci­jos su­dė­tin­gu­mą ir jos truk­mės ne­apib­rėž­tu­mą, to­dėl tarp gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų tvy­ro ne­ži­nia, o mū­sų so­cia­li­nių tin­klų gru­pė­se nuo­mo­nės iš­si­ski­ria.“
Abi­tu­rien­tų gru­pė­se pas­ta­rą­ją sa­vai­tę ak­ty­viai dis­ku­tuo­ja­ma, ar vyks šie­met bran­dos eg­za­mi­nai. Dė­lio­ja­mi sce­na­ri­jai, „kas bū­tų, jei­gu bū­tų“ – ar sto­ja­mie­siems bus ima­mi mo­kyk­li­niai pa­žy­mių vi­dur­kiai, ar yra ir ki­tų va­rian­tų, kaip bus ver­ti­na­mi į aukš­tą­sias mo­kyk­las sto­jan­tys ab­sol­ven­tai?

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius Vy­riau­sy­bės spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė: „Jei­gu ka­ran­ti­nas baig­tų­si iki bir­že­lio pra­džios, dar ga­lė­tu­me iš­ei­ti iš ka­ran­ti­no ir lai­ky­ti eg­za­mi­nus, dar ir iki bir­že­lio vi­du­rio, ar vė­liau­siai iki 20 die­nos, ir­gi dar spė­tu­me.“ 

In­ter­ne­te jau pla­ti­na­ma ir pe­ti­ci­ja: dėl su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos (Co­vid-19 vi­ru­so) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos abi­tu­rien­tai krei­pia­si į Vy­riau­sy­bę su pra­šy­mu at­šauk­ti 2020 me­tų vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus. Jų ar­gu­men­tas – nuo­to­li­nis mo­ky­mas ne­su­teiks to­kios pa­čios mo­ky­mo­si ko­ky­bės, kaip mo­ky­mas gy­vai.

„Dau­gu­ma mo­ky­to­jų yra se­ny­vo am­žiaus žmo­nės, ku­rie, jei ir tu­ri pri­ėji­mą prie nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si prie­mo­nių, tik­rai nė­ra pa­jė­gūs jo­mis adek­va­čiai ope­ruo­ti. Tad iš nuo­to­li­nio mo­ky­mo, ge­riau­siu at­ve­ju, te­lie­ka nuo­to­li­niu bū­du už­duo­ti na­mų dar­bai, be jo­kio dės­ty­mo ele­men­to. Na­tū­ra­liai ky­la klau­si­mas: ar mo­ki­niai pa­si­ruoš­tų eg­za­mi­nams, jei at­ėję į ug­dy­mo įstai­gas te­gau­tų už­duo­tis, be jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo, kaip jas at­lik­ti?

Eg­za­mi­nų nu­kė­li­mas su­ke­lia abi­tu­rien­tams pa­pil­do­mą stre­są. Stre­sas, kaip ži­no­ma, ir taip stip­rus fak­to­rius, ku­ris da­ro įta­ką mo­ki­nių pa­sie­ki­mams eg­za­mi­nų me­tu, bū­tų tik dar la­biau su­stip­rin­tas ne­už­tik­rin­tu­mo dėl ži­nių, įgy­tų at­lie­kant pa­si­ruo­ši­mą na­mų sa­ly­go­mis, bei dėl su­spaus­to eg­za­mi­nų gra­fi­ko. Šių veiks­nių įta­ko­tas stre­so fak­to­rius smar­kiai at­si­liep­tų abi­tu­rien­tų re­zul­ta­tams“, – ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je.

„Jei ka­ran­ti­nas už­si­tęs il­giau, yra nag­ri­nė­ja­mi įvai­rūs sce­na­ri­jai. Vie­ną sce­na­ri­jų jau iš­ban­dė­me (su pa­vė­lin­tais eg­za­mi­nais), da­bar tik­ri­na­mi ki­ti. Ta­čiau tam dar tu­ri­me lai­ko ba­lan­džio mė­ne­sį“, – abi­tu­rien­tus ra­mi­na A.Mon­ke­vi­čius.

Aiš­kes­nių sce­na­ri­jų no­rė­tų ir sa­vi­val­dy­bės, ir mo­kyk­los, kad ži­no­tų kam ruoš­tis. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja siun­čia sig­na­lą: kol kas rei­kia „pro­gra­muo­tis“, kad bir­že­lį vyks bran­dos eg­za­mi­nai, kol ne­bus pa­skelb­ta ki­taip.

O ką apie si­tu­a­ci­ją ma­no aly­tiš­kiai abi­tu­rien­tai?

Ko­kios gim­na­zi­jos, lyg Jot­vin­gių? IV a kla­sės abi­tu­rien­tas, Aly­taus vi­suo­me­ni­nių jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos „Ap­skri­ta­sis sta­las“ pir­mi­nin­kas Ju­lius Ja­nu­le­vi­čius: „As­me­niš­kai ma­nau, kad ne­ei­li­nė si­tu­a­ci­ja pa­rei­ka­laus ne­stan­dar­ti­nių spren­di­mų ir tai bus di­de­lė pa­spir­tis Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mos mo­der­nė­ji­mui ir to­bu­lė­ji­mui. Da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja tik pa­ro­do, ko­kių di­de­lių švie­ti­mo spra­gų mes tu­ri­me mo­ki­nių pa­sie­ki­mų įver­ti­ni­mo sis­te­mo­je. Mo­kyk­los 12 me­tų ug­do ir švie­čia mo­ki­nius, ta­čiau jų ži­nių „ne­ga­li“ tin­ka­mai įver­tin­ti, nes nė­ra ga­li­my­bės jų eg­za­mi­nuo­ti. Iš to tik ky­la klau­si­mas: o kur­gi dings­ta mo­ki­nių kas­die­ni­nio mo­ky­mo­si įver­ti­ni­mas – pa­žy­miai? Juk tai bū­tų pui­kus įran­kis mo­ki­nių ver­ti­ni­mui. Ta­čiau ir čia su­si­du­ria­me su pro­ble­ma, jog de­šim­tu­kas de­šim­tu­kui ne­ly­gus ne tik skir­tin­go­se mo­kyk­lo­se, bet ir skir­tin­gų mo­ky­to­jų pa­mo­ko­se. Ka­dan­gi vi­si abi­tu­rien­tai ži­no si­tu­a­ci­jos su­dė­tin­gu­mą ir jos truk­mės ne­apib­rėž­tu­mą, to­dėl tarp gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų tvy­ro ne­ži­nia, o mū­sų so­cia­li­nių tin­klų gru­pė­se nuo­mo­nės iš­si­ski­ria.

Vie­ni tei­gia, jog šio pus­me­čio mo­ky­ma­sis ir pa­si­ruo­ši­mas eg­za­mi­nams jau ne­be­bus vi­sa­ver­tis, to­dėl eg­za­mi­nai tu­rė­tų bū­ti pa­keis­ti į ki­to­kį mo­ki­nių ver­ti­ni­mą, pa­vyz­džiui, ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mi ke­le­rių me­tų me­ti­niai pa­žy­miai bei ki­tos mo­ki­nio cha­rak­te­ris­ti­kos su­da­ry­mo prie­mo­nės, ku­rios jau yra ar bus nau­do­ja­mos ir da­ly­je už­sie­nio ša­lių (mo­ty­va­ci­niai laiš­kai, mo­ky­to­jų ben­dras mo­ki­nio įver­ti­ni­mas ir t. t.).

An­tra nuo­mo­nė yra to­kia, jog eg­za­mi­nai tu­rė­tų vyk­ti kaip vy­kę, tik šių me­tų eg­za­mi­nų tvar­ka­raš­tis tu­rė­tų bū­ti pa­ko­re­guo­tas ir eg­za­mi­ne ne­tu­rė­tų bū­ti už­duo­čių iš dar ne­spė­tų iš­mok­ti te­mų. Ši nuo­mo­nė daž­nai ar­gu­men­tuo­ja­ma tuo, kad li­kę ke­li mė­ne­siai ne­tu­rė­tų pa­da­ry­ti di­de­lės įta­kos mo­ki­nio re­zul­ta­tams, ku­ris be­veik vi­sus 12 me­tų stro­piai mo­kė­si ir ruo­šė­si eg­za­mi­nams.

Tai­gi, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai iš­si­rink­ti ge­riau­sią spren­di­mą bus tik­rai ne­leng­va ir jis tik­rai vi­sų ne­ten­kins, ta­čiau be­lie­ka ti­kė­tis, jog tai bus švie­ti­mo ben­druo­me­nės mo­der­nė­ji­mo ir at­si­nau­ji­ni­mo pra­džia.“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai