Aly­tiš­kis abi­tu­rien­tas apie eg­za­mi­nų sis­te­mą, ku­rią eg­za­mi­nuo­ja ko­ro­na­vi­ru­sas: „O kur­gi dings­ta mo­ki­nių kas­die­ni­nio mo­ky­mo­si įver­ti­ni­mas – pa­žy­miai?”

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (4)
2020 Kovas 27
Ju­lius Ja­nu­le­vi­čius: „Ka­dan­gi vi­si abi­tu­rien­tai ži­no si­tu­a­ci­jos su­dė­tin­gu­mą ir jos truk­mės ne­apib­rėž­tu­mą, to­dėl tarp gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų tvy­ro ne­ži­nia, o mū­sų so­cia­li­nių tin­klų gru­pė­se nuo­mo­nės iš­si­ski­ria.“
Ju­lius Ja­nu­le­vi­čius: „Ka­dan­gi vi­si abi­tu­rien­tai ži­no si­tu­a­ci­jos su­dė­tin­gu­mą ir jos truk­mės ne­apib­rėž­tu­mą, to­dėl tarp gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų tvy­ro ne­ži­nia, o mū­sų so­cia­li­nių tin­klų gru­pė­se nuo­mo­nės iš­si­ski­ria.“
Abi­tu­rien­tų gru­pė­se pas­ta­rą­ją sa­vai­tę ak­ty­viai dis­ku­tuo­ja­ma, ar vyks šie­met bran­dos eg­za­mi­nai. Dė­lio­ja­mi sce­na­ri­jai, „kas bū­tų, jei­gu bū­tų“ – ar sto­ja­mie­siems bus ima­mi mo­kyk­li­niai pa­žy­mių vi­dur­kiai, ar yra ir ki­tų va­rian­tų, kaip bus ver­ti­na­mi į aukš­tą­sias mo­kyk­las sto­jan­tys ab­sol­ven­tai?

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius Vy­riau­sy­bės spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė: „Jei­gu ka­ran­ti­nas baig­tų­si iki bir­že­lio pra­džios, dar ga­lė­tu­me iš­ei­ti iš ka­ran­ti­no ir lai­ky­ti eg­za­mi­nus, dar ir iki bir­že­lio vi­du­rio, ar vė­liau­siai iki 20 die­nos, ir­gi dar spė­tu­me.“ 

In­ter­ne­te jau pla­ti­na­ma ir pe­ti­ci­ja: dėl su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos (Co­vid-19 vi­ru­so) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos abi­tu­rien­tai krei­pia­si į Vy­riau­sy­bę su pra­šy­mu at­šauk­ti 2020 me­tų vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus. Jų ar­gu­men­tas – nuo­to­li­nis mo­ky­mas ne­su­teiks to­kios pa­čios mo­ky­mo­si ko­ky­bės, kaip mo­ky­mas gy­vai.

„Dau­gu­ma mo­ky­to­jų yra se­ny­vo am­žiaus žmo­nės, ku­rie, jei ir tu­ri pri­ėji­mą prie nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si prie­mo­nių, tik­rai nė­ra pa­jė­gūs jo­mis adek­va­čiai ope­ruo­ti. Tad iš nuo­to­li­nio mo­ky­mo, ge­riau­siu at­ve­ju, te­lie­ka nuo­to­li­niu bū­du už­duo­ti na­mų dar­bai, be jo­kio dės­ty­mo ele­men­to. Na­tū­ra­liai ky­la klau­si­mas: ar mo­ki­niai pa­si­ruoš­tų eg­za­mi­nams, jei at­ėję į ug­dy­mo įstai­gas te­gau­tų už­duo­tis, be jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo, kaip jas at­lik­ti?

Eg­za­mi­nų nu­kė­li­mas su­ke­lia abi­tu­rien­tams pa­pil­do­mą stre­są. Stre­sas, kaip ži­no­ma, ir taip stip­rus fak­to­rius, ku­ris da­ro įta­ką mo­ki­nių pa­sie­ki­mams eg­za­mi­nų me­tu, bū­tų tik dar la­biau su­stip­rin­tas ne­už­tik­rin­tu­mo dėl ži­nių, įgy­tų at­lie­kant pa­si­ruo­ši­mą na­mų sa­ly­go­mis, bei dėl su­spaus­to eg­za­mi­nų gra­fi­ko. Šių veiks­nių įta­ko­tas stre­so fak­to­rius smar­kiai at­si­liep­tų abi­tu­rien­tų re­zul­ta­tams“, – ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je.

„Jei ka­ran­ti­nas už­si­tęs il­giau, yra nag­ri­nė­ja­mi įvai­rūs sce­na­ri­jai. Vie­ną sce­na­ri­jų jau iš­ban­dė­me (su pa­vė­lin­tais eg­za­mi­nais), da­bar tik­ri­na­mi ki­ti. Ta­čiau tam dar tu­ri­me lai­ko ba­lan­džio mė­ne­sį“, – abi­tu­rien­tus ra­mi­na A.Mon­ke­vi­čius.

Aiš­kes­nių sce­na­ri­jų no­rė­tų ir sa­vi­val­dy­bės, ir mo­kyk­los, kad ži­no­tų kam ruoš­tis. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja siun­čia sig­na­lą: kol kas rei­kia „pro­gra­muo­tis“, kad bir­že­lį vyks bran­dos eg­za­mi­nai, kol ne­bus pa­skelb­ta ki­taip.

O ką apie si­tu­a­ci­ją ma­no aly­tiš­kiai abi­tu­rien­tai?

Ko­kios gim­na­zi­jos, lyg Jot­vin­gių? IV a kla­sės abi­tu­rien­tas, Aly­taus vi­suo­me­ni­nių jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos „Ap­skri­ta­sis sta­las“ pir­mi­nin­kas Ju­lius Ja­nu­le­vi­čius: „As­me­niš­kai ma­nau, kad ne­ei­li­nė si­tu­a­ci­ja pa­rei­ka­laus ne­stan­dar­ti­nių spren­di­mų ir tai bus di­de­lė pa­spir­tis Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mos mo­der­nė­ji­mui ir to­bu­lė­ji­mui. Da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja tik pa­ro­do, ko­kių di­de­lių švie­ti­mo spra­gų mes tu­ri­me mo­ki­nių pa­sie­ki­mų įver­ti­ni­mo sis­te­mo­je. Mo­kyk­los 12 me­tų ug­do ir švie­čia mo­ki­nius, ta­čiau jų ži­nių „ne­ga­li“ tin­ka­mai įver­tin­ti, nes nė­ra ga­li­my­bės jų eg­za­mi­nuo­ti. Iš to tik ky­la klau­si­mas: o kur­gi dings­ta mo­ki­nių kas­die­ni­nio mo­ky­mo­si įver­ti­ni­mas – pa­žy­miai? Juk tai bū­tų pui­kus įran­kis mo­ki­nių ver­ti­ni­mui. Ta­čiau ir čia su­si­du­ria­me su pro­ble­ma, jog de­šim­tu­kas de­šim­tu­kui ne­ly­gus ne tik skir­tin­go­se mo­kyk­lo­se, bet ir skir­tin­gų mo­ky­to­jų pa­mo­ko­se. Ka­dan­gi vi­si abi­tu­rien­tai ži­no si­tu­a­ci­jos su­dė­tin­gu­mą ir jos truk­mės ne­apib­rėž­tu­mą, to­dėl tarp gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų tvy­ro ne­ži­nia, o mū­sų so­cia­li­nių tin­klų gru­pė­se nuo­mo­nės iš­si­ski­ria.

Vie­ni tei­gia, jog šio pus­me­čio mo­ky­ma­sis ir pa­si­ruo­ši­mas eg­za­mi­nams jau ne­be­bus vi­sa­ver­tis, to­dėl eg­za­mi­nai tu­rė­tų bū­ti pa­keis­ti į ki­to­kį mo­ki­nių ver­ti­ni­mą, pa­vyz­džiui, ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mi ke­le­rių me­tų me­ti­niai pa­žy­miai bei ki­tos mo­ki­nio cha­rak­te­ris­ti­kos su­da­ry­mo prie­mo­nės, ku­rios jau yra ar bus nau­do­ja­mos ir da­ly­je už­sie­nio ša­lių (mo­ty­va­ci­niai laiš­kai, mo­ky­to­jų ben­dras mo­ki­nio įver­ti­ni­mas ir t. t.).

An­tra nuo­mo­nė yra to­kia, jog eg­za­mi­nai tu­rė­tų vyk­ti kaip vy­kę, tik šių me­tų eg­za­mi­nų tvar­ka­raš­tis tu­rė­tų bū­ti pa­ko­re­guo­tas ir eg­za­mi­ne ne­tu­rė­tų bū­ti už­duo­čių iš dar ne­spė­tų iš­mok­ti te­mų. Ši nuo­mo­nė daž­nai ar­gu­men­tuo­ja­ma tuo, kad li­kę ke­li mė­ne­siai ne­tu­rė­tų pa­da­ry­ti di­de­lės įta­kos mo­ki­nio re­zul­ta­tams, ku­ris be­veik vi­sus 12 me­tų stro­piai mo­kė­si ir ruo­šė­si eg­za­mi­nams.

Tai­gi, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai iš­si­rink­ti ge­riau­sią spren­di­mą bus tik­rai ne­leng­va ir jis tik­rai vi­sų ne­ten­kins, ta­čiau be­lie­ka ti­kė­tis, jog tai bus švie­ti­mo ben­druo­me­nės mo­der­nė­ji­mo ir at­si­nau­ji­ni­mo pra­džia.“

 

  Komentaras

  Gera idėja paimti keletos metų atitinkamų dalykų pažymių vidurkį vietoje egzaminų. Egzaminai yra dalinai sėkmės dalykas ir ne visada atspindi mokinio tikrąjį žinių lygį.

  Komentaras

  Juliau, duokime vieni kitiems laiko! :) Mokytojams tikrai rūpi jūsų pažanga, tad kiekvienas ras savo būdą kaip jums padėti mokytis. Gyvenimas nesisuka vien tik apie egzaminus... Šiandieną šiek tiek atsipūskime, pasidžiaukime, kad esame sveiki ir pagalvokime, ką galime pasiimti sau iš visos šitos situacijos. Aš net neabejoju, jog bus priimti tinkami sprendimai nacionaliniu lygmeniu ir pakeitimai jeigu to reiks... O pats juk esi protingas ir veiklus vaikinas. Tavęs laukia dar daug gražių dalykų, kad ir kiek balų tuose egzuose surinksi. :)

  Komentaras

  Onute, pilnai Jums pritariu. Peticijoje matomas per daug negatyvus mokinių išankstinis nusistatymas prieš nuotolinį mokymą, kurio pats visiškai nepalaikau, o ir pačią peticiją matau kaip blogai paruoštą "buldozerinę" strategiją.

  Komentaras

  Ir kaip mokiniai net nepabandę, jau iškart nuteisia mokytojus dėl nuotolinio mokymo. „Dau­gu­ma mo­ky­to­jų yra se­ny­vo am­žiaus žmo­nės, ku­rie, jei ir tu­ri pri­ėji­mą prie nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si prie­mo­nių, tik­rai nė­ra pa­jė­gūs jo­mis adek­va­čiai ope­ruo­ti. Tad iš nuo­to­li­nio mo­ky­mo, ge­riau­siu at­ve­ju, te­lie­ka nuo­to­li­niu bū­du už­duo­ti na­mų dar­bai, be jo­kio dės­ty­mo ele­men­to. Na­tū­ra­liai ky­la klau­si­mas: ar mo­ki­niai pa­si­ruoš­tų eg­za­mi­nams, jei at­ėję į ug­dy­mo įstai­gas te­gau­tų už­duo­tis, be jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo, kaip jas at­lik­ti?'' Puiki lietuviška patarlė neperšokęs griovio nesakyk ,,OP''. Man įdomu kodėl nėra nei vieno mokyklos vadovo nuomonės, ir mokytojo ir jaunesnio ir vyresnio.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.