Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2639)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentaras

  Bună ziua, numele meu este Kallya din SUA. Vreau să spun lumii despre marele și puternicul turnător de vrăji numit Priest Ade, soțul meu mă înșela și nu se mai angajează față de mine și copiii noștri când l-am întrebat care este problema, mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine și a vrut un divorț, am fost atât de inimă frântă, am plâns toată ziua și noaptea, dar a plecat de acasă, căutam ceva online când am văzut un articol despre cum marele și puternicul preot Ade a ajutat atât de mulți situația ca a mea, adresa de e-mail a fost acolo, așa că i-am trimis un e-mail spunându-i despre problema mea, mi-a spus că se va întoarce la mine în termen de 24 de ore. și plângea și mă implora să-l iert și să-l accept înapoi, de asemenea, vă poate ajuta să contactațiancientspiritspellcast@yahoo.com sau ancientspiritspellcast@gmail.com
  Blog: https://priestade.blogspot.com
  WhatsApp +2347059715465.

  Komentaras

  Împărtășesc această mărturie partenerilor care suferă în relațiile lor, deoarece există o soluție durabilă.
  Soțul meu ne-a lăsat pe mine și pe cei 3 copii ai noștri pentru o altă femeie timp de 4 ani. Am încercat să fiu puternic doar pentru copiii mei, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima. Eram rănit și confuz. Am avut nevoie de ajutor, așa că am făcut câteva cercetări pe internet și am dat peste un site unde am văzut că Dr. Wale, un jucător de vrăji, poate ajuta la întoarcerea iubitorilor. L-am contactat și mi-a făcut o rugăciune specială și vrăji pentru mine. Spre surpriza mea, după câteva zile, soțul meu s-a întors acasă. Așa ne-am reunit din nou și a fost multă dragoste, bucurie și pace în familie.
  Puteți, de asemenea, să-l contactați pe Dr. Wale, un puternic jucător de vrăji pentru soluții în contactul cu Dr. Wale. drwalespellhome@gmail.com sau direct pe WhatsApp: +2349015141346 sau Viber

  Komentaras

  Împărtășesc această mărturie partenerilor care suferă în relațiile lor, deoarece există o soluție durabilă.
  Soțul meu ne-a lăsat pe mine și pe cei 3 copii ai noștri pentru o altă femeie timp de 4 ani. Am încercat să fiu puternic doar pentru copiii mei, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima. Eram rănit și confuz. Am avut nevoie de ajutor, așa că am făcut câteva cercetări pe internet și am dat peste un site unde am văzut că Dr. Wale, un jucător de vrăji, poate ajuta la întoarcerea iubitorilor. L-am contactat și mi-a făcut o rugăciune specială și vrăji pentru mine. Spre surpriza mea, după câteva zile, soțul meu s-a întors acasă. Așa ne-am reunit din nou și a fost multă dragoste, bucurie și pace în familie.
  Puteți, de asemenea, să-l contactați pe Dr. Wale, un puternic jucător de vrăji pentru soluții în contactul cu Dr. Wale. drwalespellhome@gmail.com sau direct pe WhatsApp: +2349015141346 sau Viber

  Komentaras

  Numele meu este Dominik. Vreau să mulțumesc unui om grozav cunoscut sub numele de Dr. Ajayi, el este un puternic jucător de vrăji și a ajutat mulți oameni din întreaga lume cu diferite probleme conjugale, mă confruntam cu divorțul când am aflat despre marele jucător de vrăji Dr. Ajayi, îmi iubesc cu adevărat soția și nu vreau să divorțăm, așa că îi cer ajutorul dr. Ajayi, el a pregătit o vrăjeală de dragoste pentru mine și soția mea a anulat divorțul în termen de 3 zile ... Dacă aveți probleme în relația dvs. și doriți o soluție rapidă și durabilă, îl puteți contacta pe Dr. Ajayi pe e-mail: drajayi1990@gmail.com sau numărul Whatsapp / Viber: +2347084887094

  Komentaras

  Numele meu este Dominik. Vreau să mulțumesc unui om grozav cunoscut sub numele de Dr. Ajayi, el este un puternic jucător de vrăji și a ajutat mulți oameni din întreaga lume cu diferite probleme conjugale, mă confruntam cu divorțul când am aflat despre marele jucător de vrăji Dr. Ajayi, îmi iubesc cu adevărat soția și nu vreau să divorțăm, așa că îi cer ajutorul dr. Ajayi, el a pregătit o vrăjeală de dragoste pentru mine și soția mea a anulat divorțul în termen de 3 zile ... Dacă aveți probleme în relația dvs. și doriți o soluție rapidă și durabilă, îl puteți contacta pe Dr. Ajayi pe e-mail: drajayi1990@gmail.com sau numărul Whatsapp / Viber: +2347084887094

  Komentaras

  Sunt foarte fericit că dr. Ilekhojie m-a ajutat să-mi readuc sufletul pereche. Sunt în judecată, există multe femei la fel ca mine care au făcut tot ce le stă în puteri pentru a-și recâștiga soții, am venit aici să le spun tuturor femeilor să nu caute mai departe, deoarece aici este răspunsul. Cred că, dacă ar exista cinci jucători de vrăji precum Dr. Ilekhojie, lumea ar fi fost un loc bun. Eu și soțul nostru fusesem separați timp de 4 ANI și nu puteam să gestionez viața fără el, am folosit totul pentru a-l recâștiga, dar nu lucra până când am citit multe mărturii despre un jucător de vrăji numit Dr. Ilekhojie și cât de eficientă este munca ei este. Am luat imediat legătura cu ea și am urmat pașii pe care mi-a cerut-o și după 4 zile fostul meu a sunat cerându-mi iertare că nu vrea altceva decât să mă aibă înapoi în viața lui permanent. Sunt fericit că l-am găsit pe Dr. Ilekhojie. Sper că o veți găsi și pe ea foarte utilă. Nevoie de ajutor? WhatsApp Dr Ilekhojie pe +2348147400259 SAU E-mail: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Sunt foarte fericit că dr. Ilekhojie m-a ajutat să-mi readuc sufletul pereche. Sunt în judecată, există multe femei la fel ca mine care au făcut tot ce le stă în puteri pentru a-și recâștiga soții, am venit aici să le spun tuturor femeilor să nu caute mai departe, deoarece aici este răspunsul. Cred că, dacă ar exista cinci jucători de vrăji precum Dr. Ilekhojie, lumea ar fi fost un loc bun. Eu și soțul nostru fusesem separați timp de 4 ANI și nu puteam să gestionez viața fără el, am folosit totul pentru a-l recâștiga, dar nu lucra până când am citit multe mărturii despre un jucător de vrăji numit Dr. Ilekhojie și cât de eficientă este munca ei este. Am luat imediat legătura cu ea și am urmat pașii pe care mi-a cerut-o și după 4 zile fostul meu a sunat cerându-mi iertare că nu vrea altceva decât să mă aibă înapoi în viața lui permanent. Sunt fericit că l-am găsit pe Dr. Ilekhojie. Sper că o veți găsi și pe ea foarte utilă. Nevoie de ajutor? WhatsApp Dr Ilekhojie pe +2348147400259 SAU E-mail: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Bună ziua, spectatori, nu m-am gândit niciodată că voi zâmbi din nou, soțul meu m-a lăsat cu doi copii timp de un an și două săptămâni, toate eforturile pentru a-l aduce înapoi nu au reușit. Cristina care mi-a povestit despre un aparat de lansat vrăjitoare numit DR ISIKOLO, mi-a dat adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și l-am contactat și mi-a asigurat că în 48 de ore soțul meu va reveni la mine, în mai puțin de 48 de ore soțul meu a revenit implorând iertare spunând că demonii lucrează, așa că sunt încă surprins până acum de acest miracol, nu cred cu adevărat în niciun doctor spiritual, nu am putut concepe timp de cinci ani după ce am născut fetele mele, așa că eu și soțul meu erau disperați să aibă un copil de sex masculin, dar de îndată ce vraja a fost aruncată, am rămas însărcinată cu un copil de sex masculin și am dat naștere celui de-al treilea copil al meu, dacă aveți nevoie de asistență, îl puteți contacta: DR ISIKOLO va asigurați-vă că obțineți rezultatul perfect fără întârziere. Adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct Whatsapp +2348133261196.

  Komentaras

  Bună ziua, spectatori, nu m-am gândit niciodată că voi zâmbi din nou, soțul meu m-a lăsat cu doi copii timp de un an și două săptămâni, toate eforturile pentru a-l aduce înapoi nu au reușit. Cristina care mi-a povestit despre un aparat de lansat vrăjitoare numit DR ISIKOLO, mi-a dat adresa de e-mail și numărul de telefon mobil și l-am contactat și mi-a asigurat că în 48 de ore soțul meu va reveni la mine, în mai puțin de 48 de ore soțul meu a revenit implorând iertare spunând că demonii lucrează, așa că sunt încă surprins până acum de acest miracol, nu cred cu adevărat în niciun doctor spiritual, nu am putut concepe timp de cinci ani după ce am născut fetele mele, așa că eu și soțul meu erau disperați să aibă un copil de sex masculin, dar de îndată ce vraja a fost aruncată, am rămas însărcinată cu un copil de sex masculin și am dat naștere celui de-al treilea copil al meu, dacă aveți nevoie de asistență, îl puteți contacta: DR ISIKOLO va asigurați-vă că obțineți rezultatul perfect fără întârziere. Adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau direct Whatsapp +2348133261196.

  Komentaras

  Obracím se na celou Českou republiku, na ty, kdo hledají upřímnou a velmi čestnou osobu, která ti může poskytnout spolehlivou půjčku v maximální lhůtě 24 hodin bez obav a bez protokolu, jsem ti k dispozici Abych vám mohl vyhovět, začíná moje nabídka půjčky od 30.000 Kč do 90.000.000 Kč při úrokové sazbě 2%. Můžete ji splatit (12 - 300 měsíců). Představuji vám své oblasti pomoci.

  - Finanční pomoc,
  - Půjčka okamžitě,
  - Nebankovní půjčka,
  - Půjčka na konsolidaci,
  - Půjčka na vaše projekty,
  - Půjčka na podporu rodiny,
  - Půjčka na školení vašich dětí.
  - Půjčka pro vaše potřeby.

  Dostanete úvěr ve vší upřímnosti a rychle do 24 hodin, váš úvěr vám bude poskytnut bankovním převodem úspěšně a bez jakéhokoli protokolu, vy, kdo to potřebuje, naléhavě. Žádáme vás, abyste nás kontaktovali , tady jsou naše kontakty:

  E-mail: obermajerjosef701@gmail.com

  Komentaras

  Eu și soțul meu suntem împreună de 8 ani, așa că avem doi copii și inimile noastre au crescut împreună pentru a trăi veșnic, avem o casă fericită de familie, dar într-o zi credincioasă a ieșit și când s-a întors acasă nu arăta fericit, Mă gândeam la asta și încerc să știu care este problema, dar el a refuzat să spună ceva și în acea zi dragostea lui pentru mine se diminuează și a cerut divorțul, dar eu refuz și nu mai trăim niciodată împreună, așa că viața nu mi-a fost ușoară și copii. într-o zi, în drum spre casă, am întâlnit un bun prieten de-al meu, a întrebat despre soțul meu, i-am explicat lucrurile, a fost surprinsă, mi-a spus să nu-mi mai fac griji că îl voi recupera pe soțul meu, mi-a prezentat dr. Ayayi un puternic un personaj care a ajutat-o ​​în problemele ei conjugale și mi-a dat contactul său pentru a ajunge la el, dar eu eram sceptic să-l contactez, un credincios pe care am decis să-l încerc pe doctorul Ajayi l-a contactat. I-am explicat problema mea și mi-a spus de unde vine problema și lucrurile de făcut pentru a face lucrurile să fie din nou corecte în căsătoria mea, el a aruncat o vrajă de dragoste pentru mine și în trei zile soțul meu m-a sunat și mi-a cerut scuze spunând că face Nu știu ce i-a venit și el este în drum spre casă, din acea zi până în ziua de azi, gospodăria mea este plină de dragoste și pace, toate mulțumirile îi revin puternicului jucător de vrajă Dr Ajayi. Dacă vă confruntați cu orice fel de problemă și doriți o soluție rapidă, Dr. Ajayi este persoana potrivită pentru acest post. E-mail de contact: drajayi1990@gmail.com sau numărul Whatsapp / Viber: +2347084887094

  Komentaras

  Eu și soțul meu suntem împreună de 8 ani, așa că avem doi copii și inimile noastre au crescut împreună pentru a trăi veșnic, avem o casă fericită de familie, dar într-o zi credincioasă a ieșit și când s-a întors acasă nu arăta fericit, Mă gândeam la asta și încerc să știu care este problema, dar el a refuzat să spună ceva și în acea zi dragostea lui pentru mine se diminuează și a cerut divorțul, dar eu refuz și nu mai trăim niciodată împreună, așa că viața nu mi-a fost ușoară și copii. într-o zi, în drum spre casă, am întâlnit un bun prieten de-al meu, a întrebat despre soțul meu, i-am explicat lucrurile, a fost surprinsă, mi-a spus să nu-mi mai fac griji că îl voi recupera pe soțul meu, mi-a prezentat dr. Ayayi un puternic un personaj care a ajutat-o ​​în problemele ei conjugale și mi-a dat contactul său pentru a ajunge la el, dar eu eram sceptic să-l contactez, un credincios pe care am decis să-l încerc pe doctorul Ajayi l-a contactat. I-am explicat problema mea și mi-a spus de unde vine problema și lucrurile de făcut pentru a face lucrurile să fie din nou corecte în căsătoria mea, el a aruncat o vrajă de dragoste pentru mine și în trei zile soțul meu m-a sunat și mi-a cerut scuze spunând că face Nu știu ce i-a venit și el este în drum spre casă, din acea zi până în ziua de azi, gospodăria mea este plină de dragoste și pace, toate mulțumirile îi revin puternicului jucător de vrajă Dr Ajayi. Dacă vă confruntați cu orice fel de problemă și doriți o soluție rapidă, Dr. Ajayi este persoana potrivită pentru acest post. E-mail de contact: drajayi1990@gmail.com sau numărul Whatsapp / Viber: +2347084887094

  Komentaras

  JMG !! Aceasta este cu siguranță o mărturie șocantă și autentică..Am vizitat un forum aici pe internet pe 17 SEPTEMBRIE 2019 și am văzut pe forum o mărturie minunată a acestui doctor puternic și măreț numit dr allam .. Niciodată Am crezut asta, pentru că nu am auzit și nu am învățat nimic despre magie până acum. Niciun suflet nu ar fi putut să mă influențeze despre ceea ce s-a întâmplat până când dr. Allam nu mi-a făcut-o și mi-a redat căsătoria de 6 ani și mi-a adus înapoi același prieten 48 de ore la fel cum am citit pe internet ... oh, Doamne, sunt cu adevărat uimit și șocat când soția mea a îngenuncheat cerșind iertare și ca eu să o accept înapoi .. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știi cât de mult îți pot transmite aprecierea mea Drallam, ești un Dumnezeu trimis mie și întregii mele familii .. Iată ... este cel mai bun doctor online și rezultatul lui este 100% garanție .. trimite un e-mail la dralahalah@gmail.com .... WhatsApp sau sunați la +23408115720823 ... vă rugăm să îl contactați astăzi, este minunat ....

  Komentaras

  Doamne Dumnezeu,
  Îți mulțumesc, dragul meu Domn Iisus, pentru că l-ai adus în viața mea pe minunatul om Dr ALASHIRA ... pentru o relație bună cu familia mea ... cu frații și surorile mele și cu prietenii mei.
  Trăiți în pace cu toată lumea din jurul meu ...
  Aceste relații ne binecuvântează pe toți de când dr. ALASHIRA a venit în viața mea
  el dă relația noastră cu toată lumea să fie înfloritoare.
  Îți mulțumesc, tată, mai ales relația mea cu soțul meu, este primul meu accent.
  Așadar, astăzi vreau doar să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul vieții.
  Fără reclamații, fără cereri,
  doar recunoscător că sunt în viață pentru a-și exprima bunătatea, acum am o relație bună cu toată lumea.
  din cauza dr. ALASHIRA mă rog. toată lumea experimentează bunătatea dr. ALASHIRA
  Amin și amin ... contactați-l pe Dr azi .. trimiteți un e-mail la dralahalah@gmail.com WhatsApp sau număr de telefon ... + 2348115720823 ... dacă aveți probleme în viață, contactați-l ... vă va aduce pace acasă mulțumesc. Trimiteți un e-mail la dralahalah@gmail.com WhatsApp +234811570823 ...

  Komentaras

  Vă mulțumesc mult DR ISIKOLO pentru că l-ați făcut pe fostul meu iubit să revină la mine. Scriu această minunată mărturie cu privire la acest om. Mi-a îndeplinit toate dorințele. Iubitul meu și cu mine ne-am întâlnit mai mult de 3 ani și, deși am avut atâtea certuri, dar nu ne-am gândit niciodată la o despărțire. Într-o zi, m-a sunat la telefon spunându-mi cum este obosit de relație și nu poate vedea nicăieri spre care ne îndreptăm. Au trecut luni și iubitul meu nu m-a mai contactat și nu am mai auzit de el și telefonul său mobil a fost deconectat. Știam că trebuie să caut ajutor din cauza atâtor dragoste pe care o am pentru el. Am contactat acest mare jucător de vrăji pentru că nu am contactat niciodată pe nimeni înainte și vă spun că după o săptămână de contact, fostul meu iubit m-a sunat și mi-a cerut să mă vadă după 48 de ore, a făcut treaba pentru a mă împăca cu bărbatul meu, el purta un inel pe degetul meu. Sunt foarte fericit pentru că în curând voi fi o fată căsătorită cu ajutorul acestui mare jucător de vrăji. Am promis să vă manifest lucrările tuturor și vă rugăm să contactați acest om pentru a vă ajuta la: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți să-l WhatsApp și la +2348133261196.

  Komentaras

  Vă mulțumesc mult DR ISIKOLO pentru că l-ați făcut pe fostul meu iubit să revină la mine. Scriu această minunată mărturie cu privire la acest om. Mi-a îndeplinit toate dorințele. Iubitul meu și cu mine ne-am întâlnit mai mult de 3 ani și, deși am avut atâtea certuri, dar nu ne-am gândit niciodată la o despărțire. Într-o zi, m-a sunat la telefon spunându-mi cum este obosit de relație și nu poate vedea nicăieri spre care ne îndreptăm. Au trecut luni și iubitul meu nu m-a mai contactat și nu am mai auzit de el și telefonul său mobil a fost deconectat. Știam că trebuie să caut ajutor din cauza atâtor dragoste pe care o am pentru el. Am contactat acest mare jucător de vrăji pentru că nu am contactat niciodată pe nimeni înainte și vă spun că după o săptămână de contact, fostul meu iubit m-a sunat și mi-a cerut să mă vadă după 48 de ore, a făcut treaba pentru a mă împăca cu bărbatul meu, el purta un inel pe degetul meu. Sunt foarte fericit pentru că în curând voi fi o fată căsătorită cu ajutorul acestui mare jucător de vrăji. Am promis să vă manifest lucrările tuturor și vă rugăm să contactați acest om pentru a vă ajuta la: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți să-l WhatsApp și la +2348133261196.

  Komentaras

  Acest lucru a funcționat cu adevărat și sunt mândru să mărturisesc despre asta. Am văzut o postare despre cum o doamnă și-a recuperat bărbatul de către DR AJAYI. El a ajutat-o ​​să-și recupereze fostul soț. Soția mea a divorțat de mine acum 1 an pentru a locui cu un alt bărbat și am încercat să renunț la ea, dar nu am putut, așa că încerc să fac multe lucruri pentru a o readuce și ea refuză să se întoarcă la mine. Într-o zi, vizitez un forum pentru sfaturi pentru recuperarea ei și acolo am văzut o doamnă care mărturisește despre modul în care DR AJAYI a ajutat-o ​​să-și recupereze bărbatul după ce a fost legat cu o vraja de o altă femeie și DR AJAYI a fost cea care a ajutat-o . Deși nu am crezut niciodată în munca spirituală, l-am încercat fără tragere de inimă pentru că eram disperat și îl contactez și îi explic problemele, spre marea mea surpriză DR AJAYI m-a ajutat să-mi readuc femeia după 2 zile și acum relația mea este acum perfectă doar precum a promis. Recuperarea permanentă a fostei tale nu numai că îți aduce înapoi pe cineva pe care îl iubești, ci va reuni sentimentele iubitorilor tăi pentru ca tu să fii la fel de fericit cu acea persoană. Femeia mea mă tratează acum ca pe un rege și spune întotdeauna că mă iubește tot timpul. Dacă treceți prin dificultăți în relația dvs., DR AJAYI vă poate ajuta să rezolvați problemele conjugale, CONTACTAȚI-L VIA E-MAIL: drajayi1990@gmail.com sau WhatsApp SAU numărul Viber +2347084887094

  Komentaras

  Acest lucru a funcționat cu adevărat și sunt mândru să mărturisesc despre asta. Am văzut o postare despre cum o doamnă și-a recuperat bărbatul de către DR AJAYI. El a ajutat-o ​​să-și recupereze fostul soț. Soția mea a divorțat de mine acum 1 an pentru a locui cu un alt bărbat și am încercat să renunț la ea, dar nu am putut, așa că încerc să fac multe lucruri pentru a o readuce și ea refuză să se întoarcă la mine. Într-o zi, vizitez un forum pentru sfaturi pentru recuperarea ei și acolo am văzut o doamnă care mărturisește despre modul în care DR AJAYI a ajutat-o ​​să-și recupereze bărbatul după ce a fost legat cu o vraja de o altă femeie și DR AJAYI a fost cea care a ajutat-o . Deși nu am crezut niciodată în munca spirituală, l-am încercat fără tragere de inimă pentru că eram disperat și îl contactez și îi explic problemele, spre marea mea surpriză DR AJAYI m-a ajutat să-mi readuc femeia după 2 zile și acum relația mea este acum perfectă doar precum a promis. Recuperarea permanentă a fostei tale nu numai că îți aduce înapoi pe cineva pe care îl iubești, ci va reuni sentimentele iubitorilor tăi pentru ca tu să fii la fel de fericit cu acea persoană. Femeia mea mă tratează acum ca pe un rege și spune întotdeauna că mă iubește tot timpul. Dacă treceți prin dificultăți în relația dvs., DR AJAYI vă poate ajuta să rezolvați problemele conjugale, CONTACTAȚI-L VIA E-MAIL: drajayi1990@gmail.com sau WhatsApp SAU numărul Viber +2347084887094

  Komentaras

  Căsătoria mea mergea atât de bine când dintr-o dată soțul meu a început să aibă relații matrimoniale suplimentare cu secretara sa și când am aflat că nu mai vine acasă. Am început să caut ajutor pentru că nu pot crește copiii singuri și atunci l-am întâlnit pe atotputernicul doctor Ilekhojie care mi-a spus să nu-mi fac griji și că îmi va restabili căsătoria. Așa a făcut o vrăjeală și soțul meu a venit la mine pledând pentru tot ce a făcut în spatele meu .. Mulțumesc atotputernicului Dr. Ilekhojie. Ești un om de cuvinte!

  E-mail: gethelp05@gmail.com și Sunați-l sau WhatsApp-l la +2348147400259

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.