Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2639)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentaras

  Vreau să profit de această ocazie pentru a mulțumi unui jucător de vrăji numit Dr. Ajayi Deoarece a contribuit la restabilirea păcii în căsnicia mea ruptă, am ajuns să-l cunosc printr-un prieten pe care l-a ajutat cu numere norocoase să câștige mare la o loterie. Nu vreau să intru în detalii, dar ceea ce aș vrea să știți este că Dr. Ajayi este un adevărat om spiritual deoarece am căutat ajutor din diferite surse, dar nu s-a întâmplat nimic. a trecut până când prietenul meu mi l-a prezentat, l-a contactat despre căsătoria mea ruptă și i-a explicat totul, mi-a spus ce să fac, ceea ce am respectat și astăzi sunt un om fericit în căsătoria mea, soția mea a venit acasă și a spus că nu Nu mai vreau să divorțez și datorită doctorului Ajayi este însărcinată cu un băiețel și situația mea financiară s-a îmbunătățit. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru orice lucru care vă deranjează, contactați Great Spell Caster Dr Ajayi prin e-mail drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp: +2347084887094, este 100% garantat

  Komentaras

  Numele meu este Amber Luke Și locuiesc în SUA, ohio, trebuie să depun această mărturie miraculoasă, care este atât de incredibilă până acum. Am avut o problemă cu fostul meu soț acum 2 ani, ceea ce a dus la despărțirea noastră. Nu eram din nou eu, m-am simțit atât de gol în mine, dragostea și situația mea financiară au devenit cele mai grave, până când un prieten apropiat de-al meu mi-a povestit despre un jucător de vrăji care a ajutat-o și în aceeași problemă, pe care îl cheamă dr. Ilekhojie. Am trimis prin e-mail jucătorului de vrăji și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut, pentru a scurta povestea lungă. Înainte să știu ce se întâmplă, în mai puțin de două zile soțul meu mi-a sunat și mi-a spus că se întoarce la mine, că am fost atât de fericit că l-am întors la mine. Cea mai interesantă parte a poveștii este că sunt însărcinată. Mulțumesc doctorului Ilekhojie pentru că mi-a salvat căsnicia și că i-a salvat și pe alții. Continuați munca bună, dr.Ilekhojies contactați gethelp05@gmail.com sau sunați la +2348147400259

  Komentaras

  Vreau să profit de această ocazie pentru a mulțumi unui jucător de vrăji numit Dr. Ajayi Deoarece a contribuit la restabilirea păcii în căsnicia mea ruptă, am ajuns să-l cunosc printr-un prieten pe care l-a ajutat cu numere norocoase să câștige mare la o loterie. Nu vreau să intru în detalii, dar ceea ce aș vrea să știți este că Dr. Ajayi este un adevărat om spiritual deoarece am căutat ajutor din diferite surse, dar nu s-a întâmplat nimic. a trecut până când prietenul meu mi l-a prezentat, l-a contactat despre căsătoria mea ruptă și i-a explicat totul, mi-a spus ce să fac, ceea ce am respectat și astăzi sunt un om fericit în căsătoria mea, soția mea a venit acasă și a spus că nu Nu mai vreau să divorțez și datorită doctorului Ajayi este însărcinată cu un băiețel și situația mea financiară s-a îmbunătățit. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru orice lucru care vă deranjează, contactați Great Spell Caster Dr Ajayi prin e-mail drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp: +2347084887094, este 100% garantat

  Komentaras

  Am avut relații de luptă cu soțul meu în trecut, ceea ce a dus la divorțul cu primul meu soț. După ce eu și fostul meu soț am divorțat, am mai avut o șansă să mă căsătoresc din nou și la doar 5 ani de a doua căsătorie a existat un alt divorț care aproape că m-a ucis emoțional. Am mai rămas încă doi ani, am fost necăsătorit și am fost mamă singură. Sincer, nu m-am bucurat cu adevărat, pentru că fiecare femeie are nevoie de un bărbat în viața ei, a fost o vreme când am văzut prima mea fotografie a soților și mi-am dat seama cât de mult l-am iubit și mi-a fost dor de el. Am încercat să ajung la el, dar mi s-a spus că a continuat cu viața lui și poate că nu am mai fost niciodată împreună. Am plâns amar în noaptea aceea crezând că am pierdut bărbatul pentru care am avut atâta dragoste. Am cerut sfaturi cu privire la ce să fac și un prieten de-al meu mi-a dat un contact cu DR ODION, l-am consultat și, la fel de bun, cu vrăjile sale puternice, m-a ajutat cu o Reuniune Călătorie Dragoste Vrajă pentru a-mi întoarce fostul soț înapoi la mine , În doar 4 zile, am avut feere cu o reuniune spirituală, rugăciunile cu DR ODION, totul se întoarce definitiv în viața mea, acum trăiesc din nou fericit cu primul meu soț și rezolv problemele de divorț. cu ajutorul DR ODION, al său este un om cu înțelepciune și grijă. Mulțumesc și apreciez tot ajutorul pe care mi l-ați oferit pentru a-l readuce din nou pe fostul meu soț în viața mea. Depun mărturie aici astăzi că DR ODION este puternic, poate rezolva toate problemele într-o relație ruptă cu dragostea o singură dată. contactați-l pentru orice soluții la orice fel de problemă de relație. E-mail .... (drodion60@yandex.com) De asemenea, îl puteți suna sau adăuga pe WhatsApp +2349060503921

  Komentaras

  Am avut relații de luptă cu soțul meu în trecut, ceea ce a dus la divorțul cu primul meu soț. După ce eu și fostul meu soț am divorțat, am mai avut o șansă să mă căsătoresc din nou și la doar 5 ani de a doua căsătorie a existat un alt divorț care aproape că m-a ucis emoțional. Am mai rămas încă doi ani, am fost necăsătorit și am fost mamă singură. Sincer, nu m-am bucurat cu adevărat, pentru că fiecare femeie are nevoie de un bărbat în viața ei, a fost o vreme când am văzut prima mea fotografie a soților și mi-am dat seama cât de mult l-am iubit și mi-a fost dor de el. Am încercat să ajung la el, dar mi s-a spus că a continuat cu viața lui și poate că nu am mai fost niciodată împreună. Am plâns amar în noaptea aceea crezând că am pierdut bărbatul pentru care am avut atâta dragoste. Am cerut sfaturi cu privire la ce să fac și un prieten de-al meu mi-a dat un contact cu DR ODION, l-am consultat și, la fel de bun, cu vrăjile sale puternice, m-a ajutat cu o Reuniune Călătorie Dragoste Vrajă pentru a-mi întoarce fostul soț înapoi la mine , În doar 4 zile, am avut feere cu o reuniune spirituală, rugăciunile cu DR ODION, totul se întoarce definitiv în viața mea, acum trăiesc din nou fericit cu primul meu soț și rezolv problemele de divorț. cu ajutorul DR ODION, al său este un om cu înțelepciune și grijă. Mulțumesc și apreciez tot ajutorul pe care mi l-ați oferit pentru a-l readuce din nou pe fostul meu soț în viața mea. Depun mărturie aici astăzi că DR ODION este puternic, poate rezolva toate problemele într-o relație ruptă cu dragostea o singură dată. contactați-l pentru orice soluții la orice fel de problemă de relație. E-mail .... (drodion60@yandex.com) De asemenea, îl puteți suna sau adăuga pe WhatsApp +2349060503921

  Komentaras

  Salut Aceasta este o mărturie excelentă pe care trebuie să o împărtășesc. Nu am crezut niciodată în vrăji sau magie până nu l-am întâlnit pe Ogala (Drogala02@gmail.com). Viața mea s-a întors !!! După 2 ani de căsătorie ruptă, soția mea m-a lăsat cu doi copii. Aproape că m-am sinucis, am fost distrus emoțional. Mulțumită unui jucător de vrăji numit Dr. Ogala pe care l-am cunoscut online. Într-o zi fidelă în timp ce navigau pe internet, am dat peste o mulțime de mărturii despre acest turnător special. Unii oameni au mărturisit că și-a adus fostul iubit înapoi, alții au mărturisit că le-a refăcut uterul, a vindecat cancerul și alte boli, alții au mărturisit că ar putea arunca o vrajă pentru a opri divorțul. De asemenea, am dat peste o mărturie anume, era de la o femeie numită Sonia, ea a mărturisit despre cum i-a adus înapoi ex-iubitul în mai puțin de 2 zile, iar la sfârșitul mărturiei ei a lăsat-o să meargă prin e-mailul personal al dr. Ogala (Drogala02 @ gmail.com). După ce am citit toate aceste mărturii, am decis să încerc. L-am contactat prin e-mailul său și i-am explicat problema mea. În doar 48 de ore, soția mea s-a întors să mă vadă. Ne-am rezolvat problemele și suntem chiar mai fericiți decât înainte, dr. Ogala este cu adevărat un om talentat, nu voi înceta să-l postez pentru că este un om minunat. Dacă aveți o problemă și sunteți în căutarea unei soluții reale și a unui semilaborator real pentru a vă rezolva toate problemele, contactați-l pe dr. Ogala cu puterile sale. El vă poate transforma visele în realitate. număr WhatsApp +2347049668119
  ............. Ajungeți-l și pe:
  Adu-ți prietenul sau prietena înapoi ,, Adu-ți înapoi soțul sau soția ,, Câștigă la loterie și promovare în birouri ,, Ajută-te să rămâi însărcinată, dacă ai nevoie de un copil ...

  Komentaras

  IUBIREA AUTENTICĂ VREMĂ FUNCȚIILE ÎN 48 DE ORAȚI și-a revenit fosta iubită cu ajutorul DR ISIKOLO la (https://isikololovetemple.com)
  Am văzut oameni scriind mărturii despre vraja cu care au fost binecuvântați și de către cine așa că vreau să spun și a mea. Tot cu aceste mărturii l-am întâlnit pe Dr. Isikolo și l-am contactat pentru a-mi aduce fosta Katrina înapoi, astfel încât să putem petrece vacanțele împreună, deoarece ne-am despărțit de aproape un an și inima mea nu a fost aceeași. Iubesc această femeie din tot sufletul. Cu ajutorul doctorului Isikolo, fosta mea a revenit la mine în 48 de ore după ce m-am conformat și am făcut ceea ce mi-a cerut. Este foarte real. Și eu am fost șocat și nu mi-a venit să cred că a funcționat efectiv. V-aș spune să contactați acest bărbat dacă doriți să vă întoarceți persoana iubită cu rezultate rapide pe site-ul său: (https://isikololovetemple.com) sau Whats App / Call +2348133261196. Mulțumiri.

  Komentaras

  IUBIREA AUTENTICĂ VREMĂ FUNCȚIILE ÎN 48 DE ORAȚI și-a revenit fosta iubită cu ajutorul DR ISIKOLO la (https://isikololovetemple.com)
  Am văzut oameni scriind mărturii despre vraja cu care au fost binecuvântați și de către cine așa că vreau să spun și a mea. Tot cu aceste mărturii l-am întâlnit pe Dr. Isikolo și l-am contactat pentru a-mi aduce fosta Katrina înapoi, astfel încât să putem petrece vacanțele împreună, deoarece ne-am despărțit de aproape un an și inima mea nu a fost aceeași. Iubesc această femeie din tot sufletul. Cu ajutorul doctorului Isikolo, fosta mea a revenit la mine în 48 de ore după ce m-am conformat și am făcut ceea ce mi-a cerut. Este foarte real. Și eu am fost șocat și nu mi-a venit să cred că a funcționat efectiv. V-aș spune să contactați acest bărbat dacă doriți să vă întoarceți persoana iubită cu rezultate rapide pe site-ul său: (https://isikololovetemple.com) sau Whats App / Call +2348133261196. Mulțumiri.

  Komentaras

  ai nevoie de ajutorul unui jucător de vrăji pentru ceva care îți deranjează viața? Dr. Ajayi, vrajitorul de putere, este omul potrivit pentru tine, el este motivul pentru care viața mea este plină de bucurie. Am fost căsătorit timp de 5 ani, dar soțul meu a spus că vrea să divorțeze, așa că l-am contactat pe Dr. Ajayi când i-am văzut numărul online. I-am spus problema mea și el m-a făcut să înțeleg că soțul meu nu este el însuși că o doamnă manipulează comportamentul său pentru că vrea să divorțăm, puternicul jucător de vrajă Dr Ajayi mi-a pregătit un farmec și în termen de 3 zile soțul meu renunță la divorț și de atunci ducem o viață prosperă. Dacă aveți o problemă similară cu mine sau orice alt lucru pentru care doriți ajutor. contactați lanțul de vrajă pe Whatsapp sau Viber: +2347084887094

  Komentaras

  ai nevoie de ajutorul unui jucător de vrăji pentru ceva care îți deranjează viața? Dr. Ajayi, vrajitorul de putere, este omul potrivit pentru tine, el este motivul pentru care viața mea este plină de bucurie. Am fost căsătorit timp de 5 ani, dar soțul meu a spus că vrea să divorțeze, așa că l-am contactat pe Dr. Ajayi când i-am văzut numărul online. I-am spus problema mea și el m-a făcut să înțeleg că soțul meu nu este el însuși că o doamnă manipulează comportamentul său pentru că vrea să divorțăm, puternicul jucător de vrajă Dr Ajayi mi-a pregătit un farmec și în termen de 3 zile soțul meu renunță la divorț și de atunci ducem o viață prosperă. Dacă aveți o problemă similară cu mine sau orice alt lucru pentru care doriți ajutor. contactați lanțul de vrajă pe Whatsapp sau Viber: +2347084887094

  Komentaras

  Aceasta este mărturia vieții mele, iubitul meu s-a despărțit de mine, știu că e vina mea că l-a făcut să se despartă de mine, îl contactez pe Dr. Lomi și explică ce s-a întâmplat apoi m-a ajutat să fac niște rugăciuni și iubitul meu s-a întors la mine implorându-mă că îmi pare rău că încă mă iubește și astăzi suntem din nou împreună și promit că nu vom vorbi niciodată cu el și astăzi suntem amândoi fericit dacă ai nevoie și de Dr. Ajutorul lui Lomi pentru a-l contacta pe linia numerică WhatsApp; +2349034287285 îi puteți trimite un e-mail; lomiultimatetemple@gmail.com pentru ajutor.

  Komentaras

  Sunt din statul unit, sunt asistentă, această poveste a vieții mele amoroase. Sunt căsătorit de 4 ani și în al cincilea an de căsătorie, o altă femeie a trebuit să-mi ia amantul de la mine și soțul meu ne-a părăsit pe mine și pe copii și am suferit de 2 ani până când am întâlnit un post unde acest bărbat Dr. Ilekhojie care au ajutat pe cineva și am decis să-l încerc să mă ajute să-l aduc pe soțul meu înapoi acasă și să mă cred că i-am trimis fotografia lui și a soțului meu și după 48 de ore după cum mi-a spus, am văzut un mașina a intrat în casă și iată că era soțul meu și el a venit la mine și la copii și de aceea sunt fericit să vă fac pe fiecare dintre voi să vă întâlniți cu omul acesta și să vă întoarceți iubitul.

  E-mail: gethelp05@gmail.com
  Whatsapp / Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Sunt din statul unit, sunt asistentă, această poveste a vieții mele amoroase. Sunt căsătorit de 4 ani și în al cincilea an de căsătorie, o altă femeie a trebuit să-mi ia amantul de la mine și soțul meu ne-a părăsit pe mine și pe copii și am suferit de 2 ani până când am întâlnit un post unde acest bărbat Dr. Ilekhojie care au ajutat pe cineva și am decis să-l încerc să mă ajute să-l aduc pe soțul meu înapoi acasă și să mă cred că i-am trimis fotografia lui și a soțului meu și după 48 de ore după cum mi-a spus, am văzut un mașina a intrat în casă și iată că era soțul meu și el a venit la mine și la copii și de aceea sunt fericit să vă fac pe fiecare dintre voi să vă întâlniți cu omul acesta și să vă întoarceți iubitul.

  E-mail: gethelp05@gmail.com
  Whatsapp / Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Sunt din statul unit, sunt asistentă, această poveste a vieții mele amoroase. Sunt căsătorit de 4 ani și în al cincilea an de căsătorie, o altă femeie a trebuit să-mi ia amantul de la mine și soțul meu ne-a părăsit pe mine și pe copii și am suferit de 2 ani până când am întâlnit un post unde acest bărbat Dr. Ilekhojie care au ajutat pe cineva și am decis să-l încerc să mă ajute să-l aduc pe soțul meu înapoi acasă și să mă cred că i-am trimis fotografia lui și a soțului meu și după 48 de ore după cum mi-a spus, am văzut un mașina a intrat în casă și iată că era soțul meu și el a venit la mine și la copii și de aceea sunt fericit să vă fac pe fiecare dintre voi să vă întâlniți cu omul acesta și să vă întoarceți iubitul.

  E-mail: gethelp05@gmail.com
  Whatsapp / Viber: +2348147400259

  Komentaras

  Vreau să mulțumesc lui Great DR ISIKOLO (https://isikololovetemple.com/) pentru că a adus Restabilirea relației mele rupte. Nimeni nu m-ar fi putut face vreodată să cred că Mărturia va ajunge vreodată la realitate. Am fost cel mai mare sceptic din lume. Nu am crezut niciodată în vrăji magice sau în orice altceva legat de asta, dar mi-a spus o sursă de încredere (un coleg de muncă foarte apropiat) și am încercat-o, a fost unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată. Viața mea amoroasă era în ruine; inima se rupe și era la un pas de o treime. Pur și simplu nu m-am putut confrunta cu un alt divorț și am vrut să încerc mai mult pentru a face relația noastră să funcționeze, dar soțului meu nu părea să-i pese. și s-a despărțit din nou de mine. Eram confuz și nu mai știu ce să fac din nou, ci mai degrabă ei să intre în contact cu DR ISIKOLO. A făcut o vrajă de dragoste care l-a făcut pe soțul meu să revină la mine în exact 48 de ore pe care m-a asigurat. acum suntem foarte mulțumiți de sinele nostru. DR ISIKOLO a făcut-o să realizeze cât de mult ne iubim și avem nevoie unul de celălalt. Acest om este pentru REAL și pentru bine. vă poate ajuta, de asemenea, să vă remediați relația ruptă. L-am avut pe soțul meu înapoi! A fost ca un miracol. contactați-l acum dacă aveți nevoie de ajutor.
  e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com
  https://isikololovetemple.com
  Whatsapp: +2348133261196

  Komentaras

  Vreau să mulțumesc lui Great DR ISIKOLO (https://isikololovetemple.com/) pentru că a adus Restabilirea relației mele rupte. Nimeni nu m-ar fi putut face vreodată să cred că Mărturia va ajunge vreodată la realitate. Am fost cel mai mare sceptic din lume. Nu am crezut niciodată în vrăji magice sau în orice altceva legat de asta, dar mi-a spus o sursă de încredere (un coleg de muncă foarte apropiat) și am încercat-o, a fost unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată. Viața mea amoroasă era în ruine; inima se rupe și era la un pas de o treime. Pur și simplu nu m-am putut confrunta cu un alt divorț și am vrut să încerc mai mult pentru a face relația noastră să funcționeze, dar soțului meu nu părea să-i pese. și s-a despărțit din nou de mine. Eram confuz și nu mai știu ce să fac din nou, ci mai degrabă ei să intre în contact cu DR ISIKOLO. A făcut o vrajă de dragoste care l-a făcut pe soțul meu să revină la mine în exact 48 de ore pe care m-a asigurat. acum suntem foarte mulțumiți de sinele nostru. DR ISIKOLO a făcut-o să realizeze cât de mult ne iubim și avem nevoie unul de celălalt. Acest om este pentru REAL și pentru bine. vă poate ajuta, de asemenea, să vă remediați relația ruptă. L-am avut pe soțul meu înapoi! A fost ca un miracol. contactați-l acum dacă aveți nevoie de ajutor.
  e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com
  https://isikololovetemple.com
  Whatsapp: +2348133261196

  Komentaras

  Bună tuturor, sunt atât de încântat că soțul meu a revenit după ce m-a părăsit pentru o altă femeie. Soțul meu avea o aventură cu un coleg de serviciu și îl iubesc atât de mult pe soțul meu, dar el mă înșela cu colegul său de muncă și această fată cred că folosește vrăjitorie sau magie neagră pe soțul meu pentru a-l face să mă urască și asta a fost atât de critic și de necunoscut, plâng toată ziua și noaptea ca Dumnezeu să-mi trimită un ajutor ca să-l aduc înapoi pe soțul meu! Eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să-și revină rapid un fost iubit. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi mi-a făcut o vrajă de dragoste. 22 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine, Doamne! Am fost atât de fericit și astăzi sunt din nou fericit cu bărbatul meu și trăim împreună cu bucurie și îi mulțumesc puternicului jucător de vrăji Dr.Wealthy, el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea aici. dacă ești aici și Iubitul tău te refuză sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează-l pe Dr.Wealthy pentru ajutor acum .. Iată adresa lui de e-mail, wealthylovespell@gmail.com
  El face, de asemenea, următoarea vraja
  Vrajă de sarcină
  Vraja dragostei
  Vraja de mărire a penisului
  herpes
  Vrajă câștigătoare
  WhatsApp-ul său +2348105150446

  Komentaras

  Cum un puternic jucător de vrăji numit Dr. AJAYI m-a ajutat să-l aduc înapoi pe iubitul meu în 48 de ore. iubitul meu care s-a despărțit de mine din iunie anul trecut și toate eforturile mele de a-l recupera au fost în zadar. Îl iubesc atât de mult încât de fiecare dată când îl văd cu o altă fată, voi fi supărat. Așadar, într-o zi, am intrat pe internet când am văzut mărturia unei femei. Cum acest mare bărbat pe nume DR AJAYI a ajutat-o ​​să se împace cu soțul ei. Din fericire pentru mine, a renunțat la contactul doctorului AJAYI. Așa că am sunat rapid la numărul și i-am trimis un mesaj pe e-mail după aproximativ 2 ore, m-a sunat înapoi și mi-a răspuns la e-mail. I-am explicat totul și mi-a dat informații complete despre proces și măsurile care trebuie luate. El a spus că are nevoie de niște obiecte pentru a se ruga pentru mine, ceea ce am făcut. Am făcut tot posibilul să mă asigur că rugăciunile mele s-au terminat și, în 48 de ore, așa cum mă asigurase deja, iubitul meu a venit să mă roage să-mi cer iertare, acum mă iubește, prețuiește și promite că nu mă va mai părăsi niciodată . Mulțumită lui DR AJAYI, îi puteți trimite și un e-mail: drajayi1990@gmail.com sau WhatsApp sau VIBER: +2347084887094 și fiți siguri de soluție, deoarece el este pur și simplu cel mai bun pe care îl puteți găsi.

  Komentaras

  Cum un puternic jucător de vrăji numit Dr. AJAYI m-a ajutat să-l aduc înapoi pe iubitul meu în 48 de ore. iubitul meu care s-a despărțit de mine din iunie anul trecut și toate eforturile mele de a-l recupera au fost în zadar. Îl iubesc atât de mult încât de fiecare dată când îl văd cu o altă fată, voi fi supărat. Așadar, într-o zi, am intrat pe internet când am văzut mărturia unei femei. Cum acest mare bărbat pe nume DR AJAYI a ajutat-o ​​să se împace cu soțul ei. Din fericire pentru mine, a renunțat la contactul doctorului AJAYI. Așa că am sunat rapid la numărul și i-am trimis un mesaj pe e-mail după aproximativ 2 ore, m-a sunat înapoi și mi-a răspuns la e-mail. I-am explicat totul și mi-a dat informații complete despre proces și măsurile care trebuie luate. El a spus că are nevoie de niște obiecte pentru a se ruga pentru mine, ceea ce am făcut. Am făcut tot posibilul să mă asigur că rugăciunile mele s-au terminat și, în 48 de ore, așa cum mă asigurase deja, iubitul meu a venit să mă roage să-mi cer iertare, acum mă iubește, prețuiește și promite că nu mă va mai părăsi niciodată . Mulțumită lui DR AJAYI, îi puteți trimite și un e-mail: drajayi1990@gmail.com sau WhatsApp sau VIBER: +2347084887094 și fiți siguri de soluție, deoarece el este pur și simplu cel mai bun pe care îl puteți găsi.

  Komentaras

  BINE AȚI VENIT LA ILUMINAȚII:
  Doriți să vă modernizați stilul de viață și să-l faceți mai mare în viață și să lăsați o viață mai bună, apoi veniți și ALĂTURAȚI-VĂ LA MAREA ILUMINATI NOUA ORGANIZARE DE ORDINE MONDIALĂ pentru a deveni membru al platformei Miliardari , etc, trimiteți-ne un e-mail la: iluminatisecretsofsuccess@gmail.com Fiecare membru nou va primi 20.000.000,00 USD ca beneficiu și 90.000.00 USD ca plată lunară pentru (șase) luni și un nou Mercedes Benz-AMG C63 S Coupé, dacă sunteți interesat Contactați acum pe WhatsApp: +33758465077 pentru proceduri.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.