Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2639)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentaras

  Call Dr. Dr bante for urgent and fast love spell +2349063962262 or email him bantespelltemple@gmail.com

  I lost my husband to another woman,after 4 years of marriage . We had a lovely marriage but he started a relationship with a co worker who chased after him . He is living away near his work and he refused to talk to me or to come home . I was so devastated and found it hard to cope. I became very worried and needed help. As I was browsing through the Internet one day, I came across a comment by Amber that suggested that Dr bante helped her solve her marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he did a spell for me. 2 days later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again.. All thanks to Dr bante. If you need a spell caster that can cast a spell that truly works, I suggest you contact him. He will not disappoint you. I give you 100% guarantee that he will help you. His email bantespelltemple@gmail.com And also Reach him on WhatsApp Number: +2349063962262Thanks Dr. bante

  Komentaras

  Sunt aici pentru a depune mărturie lumii despre bunătatea lui Johnson Miller
  Mă simțeam bolnav de herpes1 și 2 și căutam ajutor pe cel care
  mă va ajuta, știu unul să-l ajut, când prietenul meu îmi spune despre Johnson Miller și mi-a dat e-mailul și l-am contactat și îi spun
  problema mea, mi-a spus că are leac pe bază de plante pentru herpes1 și 2 i
  a fost atât de fericit să aud asta și, de asemenea, ma referit la mulți oameni că
  El a ajutat și la vindecarea pe bază de plante, am fost atât de fericit că există un remediu
  acest herpes1 & 2 l-am solicitat pentru produs în următoarele 4 zile
  iarba era la locul meu în SUA, am luat-o conform instrucțiunilor sale
  după toate și am fost la spital pentru a face controlul și rezultatul
  a fost negativ și am fost foarte fericit de asta, i-am trimis din nou un e-mail și mulțumesc
  El și am vrut să-l plătim, a spus știut că ar trebui să-mi iau banii
  departe, mi-a spus că ar trebui să spun lumii despre el, așa că sunt acum
  aici pentru a spune lumii cum Johnson Miller mi-a salvat viața, este un om
  cu propria destinație poți crede în el cu viața ta și el
  îți va oferi un rezultat bun, el va efectua, de asemenea, tot felul de boli precum

  Vrajă de bani
  Vrajă de porțiune de sănătate
  Promovarea în afaceri
  Vrajă de atracție
  Vrăjitoare acasă
  Vrăjeala din spate
  Vraja de vindecător spiritual
  Vraja dragostei
  Vrajă la loterie
  Vrajă de sarcină
  Vraja de promovare
  Voodoo
  Căsătoriți-vă vraja
  Vraja sufletului pereche
  Vrajă de protecție
  HIV / SIDA
  A rămâne însărcinată
  Vindecați orice fel de boală a corpului
  E.T.C
  contactați-l prin e-mail
  adresa: johnsonmillerspellcaster11@gmail.com sau îl puteți contacta și pe WhatsApp +2347054656351

  Komentaras

  În acest moment anul trecut, eram în lacrimi și inima frântă pentru că mariajul meu de 7 ani binecuvântat cu două frumoase fiice s-a destrămat și nu știu ce a mers prost, soțul meu a cerut divorțul și a plecat, iar fetele singure să aibă grijă de noi înșine, nu este o problemă pentru mine, deoarece sunt o femeie muncitoare, dar am nevoie de dragostea soțului meu înapoi și îl vreau acasă. Din fericire pentru mine, treceam prin câteva bloguri cu probleme de căsătorie când am văzut o mărturie despre modul în care Dr. Ajayi, un mare jucător de vrăji, îi ajuta pe oameni în casa lor conjugală folosind vraja magică. I-am luat contactul și i-am explicat problemele mele, mi-a spus motivul pentru care soțul meu se comportă așa cum mi-a spus și mi-a spus lucrurile necesare, așa cum scriu asta soțul meu se află în sufragerie jucându-se cu copii și suntem o familie fericită care trăiește din nou în dragoste. Vreau să vi-l recomand pe dr. Ajayi ca om al cuvintelor sale, să-l contactați pentru orice fel de problemă de viață cu care vă confruntați și să obțineți o soluție durabilă. E-mail: drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp / Viber: +2347084887094.

  Komentaras

  În acest moment anul trecut, eram în lacrimi și inima frântă pentru că mariajul meu de 7 ani binecuvântat cu două frumoase fiice s-a destrămat și nu știu ce a mers prost, soțul meu a cerut divorțul și a plecat, iar fetele singure să aibă grijă de noi înșine, nu este o problemă pentru mine, deoarece sunt o femeie muncitoare, dar am nevoie de dragostea soțului meu înapoi și îl vreau acasă. Din fericire pentru mine, treceam prin câteva bloguri cu probleme de căsătorie când am văzut o mărturie despre modul în care Dr. Ajayi, un mare jucător de vrăji, îi ajuta pe oameni în casa lor conjugală folosind vraja magică. I-am luat contactul și i-am explicat problemele mele, mi-a spus motivul pentru care soțul meu se comportă așa cum mi-a spus și mi-a spus lucrurile necesare, așa cum scriu asta soțul meu se află în sufragerie jucându-se cu copii și suntem o familie fericită care trăiește din nou în dragoste. Vreau să vi-l recomand pe dr. Ajayi ca om al cuvintelor sale, să-l contactați pentru orice fel de problemă de viață cu care vă confruntați și să obțineți o soluție durabilă. E-mail: drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp / Viber: +2347084887094.

  Komentaras

  În acest moment anul trecut, eram în lacrimi și inima frântă pentru că mariajul meu de 7 ani binecuvântat cu două frumoase fiice s-a destrămat și nu știu ce a mers prost, soțul meu a cerut divorțul și a plecat, iar fetele singure să aibă grijă de noi înșine, nu este o problemă pentru mine, deoarece sunt o femeie muncitoare, dar am nevoie de dragostea soțului meu înapoi și îl vreau acasă. Din fericire pentru mine, treceam prin câteva bloguri cu probleme de căsătorie când am văzut o mărturie despre modul în care Dr. Ajayi, un mare jucător de vrăji, îi ajuta pe oameni în casa lor conjugală folosind vraja magică. I-am luat contactul și i-am explicat problemele mele, mi-a spus motivul pentru care soțul meu se comportă așa cum mi-a spus și mi-a spus lucrurile necesare, așa cum scriu asta soțul meu se află în sufragerie jucându-se cu copii și suntem o familie fericită care trăiește din nou în dragoste. Vreau să vi-l recomand pe dr. Ajayi ca om al cuvintelor sale, să-l contactați pentru orice fel de problemă de viață cu care vă confruntați și să obțineți o soluție durabilă. E-mail: drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp / Viber: +2347084887094.

  Komentaras

  Cum pot explica asta lumii că există un bărbat numit DR ISIKOLO care m-a ajutat să-l aduc înapoi pe fostul meu iubit și mi-a redat pântecele. când toată speranța s-a pierdut. Eu și iubitul meu suntem căsătoriți în ultimii 5 ani fără niciun copil pe care să-l trăim fericiți. până într-o zi în care am avut o neînțelegere pentru că nu puteam avea un copil pentru el, așa că a decis să mă trăiască pentru alte femei, eram atât de trist și frustrat și nici nu puteam mânca până într-o zi când răsfoiam Internetul unde am văzut o doamnă numită Sandra mărturisind despre vrăjitorul sună la DR ISIKOLO care a ajutat-o ​​să-l readucă pe soțul ei înapoi acasă, așa că am decis să încerc să-l contactez pe turnatorul de vrăji DR ISIKOLO, așa că explic toată problema mea DR ISIKOLO și mi-a spus că nu trebuie să-mi fac griji că mă va ajuta să-mi rezolv problema, că iubitul meu se va întoarce acasă, spre marea mea surpriză în doar 48 de ore, soțul meu începe să mă sune și să implore iertare, a fost într-adevăr un miracol acum ne-am întors din nou ca soț și soție, la o săptămână după ce mi-a fost restabilită pântecul și chiar acum am dispărut o lună, mulțumesc către DR ISIKOLO, nu vă mai faceți griji, pentru că DR ISIKOLO este aici pentru a vă ajuta pe toți, vă voi face o favoare renunțând la WhatsApp +2348133261196 sau prin e-mail isikolosolutionhome@gmail.com

  Komentaras

  Cum pot explica asta lumii că există un bărbat numit DR ISIKOLO care m-a ajutat să-l aduc înapoi pe fostul meu iubit și mi-a redat pântecele. când toată speranța s-a pierdut. Eu și iubitul meu suntem căsătoriți în ultimii 5 ani fără niciun copil pe care să-l trăim fericiți. până într-o zi în care am avut o neînțelegere pentru că nu puteam avea un copil pentru el, așa că a decis să mă trăiască pentru alte femei, eram atât de trist și frustrat și nici nu puteam mânca până într-o zi când răsfoiam Internetul unde am văzut o doamnă numită Sandra mărturisind despre vrăjitorul sună la DR ISIKOLO care a ajutat-o ​​să-l readucă pe soțul ei înapoi acasă, așa că am decis să încerc să-l contactez pe turnatorul de vrăji DR ISIKOLO, așa că explic toată problema mea DR ISIKOLO și mi-a spus că nu trebuie să-mi fac griji că mă va ajuta să-mi rezolv problema, că iubitul meu se va întoarce acasă, spre marea mea surpriză în doar 48 de ore, soțul meu începe să mă sune și să implore iertare, a fost într-adevăr un miracol acum ne-am întors din nou ca soț și soție, la o săptămână după ce mi-a fost restabilită pântecul și chiar acum am dispărut o lună, mulțumesc către DR ISIKOLO, nu vă mai faceți griji, pentru că DR ISIKOLO este aici pentru a vă ajuta pe toți, vă voi face o favoare renunțând la WhatsApp +2348133261196 sau prin e-mail isikolosolutionhome@gmail.com

  Komentaras

  Cum pot explica asta lumii că există un bărbat numit DR ISIKOLO care m-a ajutat să-l aduc înapoi pe fostul meu iubit și mi-a redat pântecele. când toată speranța s-a pierdut. Eu și iubitul meu suntem căsătoriți în ultimii 5 ani fără niciun copil pe care să-l trăim fericiți. până într-o zi în care am avut o neînțelegere pentru că nu puteam avea un copil pentru el, așa că a decis să mă trăiască pentru alte femei, eram atât de trist și frustrat și nici nu puteam mânca până într-o zi când răsfoiam Internetul unde am văzut o doamnă numită Sandra mărturisind despre vrăjitorul sună la DR ISIKOLO care a ajutat-o ​​să-l readucă pe soțul ei înapoi acasă, așa că am decis să încerc să-l contactez pe turnatorul de vrăji DR ISIKOLO, așa că explic toată problema mea DR ISIKOLO și mi-a spus că nu trebuie să-mi fac griji că mă va ajuta să-mi rezolv problema, că iubitul meu se va întoarce acasă, spre marea mea surpriză în doar 48 de ore, soțul meu începe să mă sune și să implore iertare, a fost într-adevăr un miracol acum ne-am întors din nou ca soț și soție, la o săptămână după ce mi-a fost restabilită pântecul și chiar acum am dispărut o lună, mulțumesc către DR ISIKOLO, nu vă mai faceți griji, pentru că DR ISIKOLO este aici pentru a vă ajuta pe toți, vă voi face o favoare renunțând la WhatsApp +2348133261196 sau prin e-mail isikolosolutionhome@gmail.com

  Komentaras

  Am multe de spus, dar nu am timp, pentru că citeam despre toți cei care ar fi putut scrie povestea mea. Sunt foarte recunoscător că sunt aici. Când soțul meu a plecat mi-a venit să mor. când conduceam săptămâna trecută și el îmi dă o palmă pe spate. nu am fost atât de fericiți de foarte mult timp, el a fost vrăjit de o fată pe care a întâlnit-o în timp ce era într-o călătorie de afaceri în Bolivia și ne-a tratat pe mine și pe fiica noastră într-o manieră crudă, abandonându-ne fără nicio sursă de finanțare, nu-l învinovățesc pentru că el nu era în mintea sa dreaptă, totul datorită doctorului Ajayi, care ajută la efectuarea unei vrăji pentru a-l readuce la noi, dacă treci printr-o perioadă grea pentru că nu mai înțelegi comportamentul soțului în căsătoria ta sau ești divorț și ai nevoie fostul tău soț sau soție înapoi sau treci prin momente grele în relația ta și ai nevoie de o soluție rapidă, îl poți contacta pe dr. Ajayi prin e-mailul său Drajayi1990@gmail.com SAU Whatsapp / Viber +2347084887094. FĂGĂDUIM că o să vă întoarceți AICI pentru a-I mulțumi

  Komentaras

  Am multe de spus, dar nu am timp, pentru că citeam despre toți cei care ar fi putut scrie povestea mea. Sunt foarte recunoscător că sunt aici. Când soțul meu a plecat mi-a venit să mor. când conduceam săptămâna trecută și el îmi dă o palmă pe spate. nu am fost atât de fericiți de foarte mult timp, el a fost vrăjit de o fată pe care a întâlnit-o în timp ce era într-o călătorie de afaceri în Bolivia și ne-a tratat pe mine și pe fiica noastră într-o manieră crudă, abandonându-ne fără nicio sursă de finanțare, nu-l învinovățesc pentru că el nu era în mintea sa dreaptă, totul datorită doctorului Ajayi, care ajută la efectuarea unei vrăji pentru a-l readuce la noi, dacă treci printr-o perioadă grea pentru că nu mai înțelegi comportamentul soțului în căsătoria ta sau ești divorț și ai nevoie fostul tău soț sau soție înapoi sau treci prin momente grele în relația ta și ai nevoie de o soluție rapidă, îl poți contacta pe dr. Ajayi prin e-mailul său Drajayi1990@gmail.com SAU Whatsapp / Viber +2347084887094. FĂGĂDUIM că o să vă întoarceți AICI pentru a-I mulțumi

  Komentaras

  Sunt aici pentru a depune mărturie despre un mare și puternic turnător de vrăji numit Dr. Ilekhojie, încât am fost atât de confuz și devastat când iubitul meu m-a părăsit pentru o altă fată. Aveam nevoie de el înapoi cu disperare pentru că îl iubeam atât de mult. Așa că am contactat acest mare jucător de vrăji pentru ajutor. El m-a ajutat să-i arunc o vrajă de dragoste și în doar 48 de ore iubitul meu s-a întors la mine plângând și implorând iertarea mea. Dr. Ilekhojie l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și El și-a deschis ochii pentru a ne imagina câtă dragoste avem împreună. În timp ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. Vreau să recomand acest mare jucător de vrăji oricui are nevoie cu adevărat de o soluție urgentă pentru o despărțire de dragoste Trimite-i un e-mail la: gethelp05@gmail.com poți să-l și Whatsapp pe numărul său de telefon +2348147400259

  Komentaras

  Sunt aici pentru a depune mărturie despre un mare și puternic turnător de vrăji numit Dr. Ilekhojie, încât am fost atât de confuz și devastat când iubitul meu m-a părăsit pentru o altă fată. Aveam nevoie de el înapoi cu disperare pentru că îl iubeam atât de mult. Așa că am contactat acest mare jucător de vrăji pentru ajutor. El m-a ajutat să-i arunc o vrajă de dragoste și în doar 48 de ore iubitul meu s-a întors la mine plângând și implorând iertarea mea. Dr. Ilekhojie l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și El și-a deschis ochii pentru a ne imagina câtă dragoste avem împreună. În timp ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. Vreau să recomand acest mare jucător de vrăji oricui are nevoie cu adevărat de o soluție urgentă pentru o despărțire de dragoste Trimite-i un e-mail la: gethelp05@gmail.com poți să-l și Whatsapp pe numărul său de telefon +2348147400259

  Komentaras

  Nu mă imaginez niciodată făcând asta, dar nu am nicio opțiune, deoarece inima mea este plină de bucurie, soțul meu m-a părăsit pe mine și pe copiii mei timp de 2 ani și locuiesc cu o altă femeie, îl iubesc cu adevărat și l-am rugat să se întoarcă acasă, dar a spus este obosit de unirea noastră ca soț și soție. Acesta a fost un șoc pentru mine, deoarece nu ne-am certat când s-a mutat din casa noastră, am fost oportun să dau peste un doctor Ajayi online, el este un puternic jucător de vrăji și i-am explicat situația și mi-a deschis ochii spre motivul pentru care soțul meu se comportă așa cum face el, dr. Ajayi a făcut o vrajă de dragoste pentru mine și în 3 zile soțul meu s-a întors acasă, s-a îngenuncheat și și-a cerut scuze pentru faptele greșite făcute mie și copiilor și astăzi trăim fericiți . Puteți să-l contactați pe dr. Ajayi prin e-mailul său: drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp / Viber: +2347084887094 pentru orice lucru care vă deranjează inima și vă veți bucura că ați făcut-o.

  Komentaras

  MY Name Elvis Jayden, form, (USA) After 12years of marriage, me and my husband has been into one quarrel or the other until he finally left me and moved to California to be with another woman. I felt my life was over and my kids thought they would never see their father again. i tried to be strong just for the kids but i could not control the pains that torments my heart, my heart was filled with sorrows and pains because i was really in love with my husband. Every day and night i think of him and always wish he would come back to me, I was really upset and i needed help, so i searched for help online and I came across a website that suggested that Dr midnight can help get ex back fast. So, I felt I should give him a try. I contacted him and he told me what to do and i did it then he did a Love spell for me. 28 hours later, my husband really called me and told me that he miss me and the kids so much, So Amazing!! So that was how he came back that same day,with lots of love and joy,and he apologized for his mistake,and for the pain he caused me and the kids. Then from that day,our Marriage was now stronger than how it were before, All thanks to Dr midnight . he is so powerful and i decided to share my story on the internet that Dr midnight real and powerful spell caster who i will always pray to live long to help his children in the time of trouble, if you are here and you need your Ex back or your husband moved to another woman, do not cry anymore, contact this powerful spell caster now. Here’s his contact me on WhatsApp: +2761936339 Email: dr.midnight5@gmail.com

  Komentaras

  Vrajă de dragoste puternică și eficientă pentru a-ți readuce fostul iubit acum: Verifică DR SUNNY.
  Tocmai am experimentat minunile farmecului dragostei dr. SUNNY, care a fost difuzat pe internet și în întreaga lume, cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească căsătoriile și să găsească iubiții pierduți și, de asemenea, să câștige la loterie. L-am contactat după ce am citit atât de multe mărturii de la diferite persoane despre modul în care a ajutat la readucerea unui fost iubit, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat acum vreo 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce aveam. DR SUNNY mi-a spus doar să zâmbesc ori și să am liniște sufletească. El va avea grijă de toate în doar 48 de ore. După a doua zi, Gomez m-a sunat, am fost atât de șocat încât am primit apelul și nu mi-a venit să cred urechile mele, implorându-mă să-l iert și să fac promisiuni prin telefon. A venit acasă și mi-a cumpărat și o mașină nouă tocmai pentru ca el să-și demonstreze dragostea pentru mine. Am fost atât de fericit și am sunat-o pe DR SUNNY și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc vestea bună peste tot în lume .. ei bine, dacă aveți nevoie de un jucător de vrăji eficient și real pentru orice problemă din viața voastră, îl puteți contacta pe DR e-mail: drsunnydsolution1@gmail.com sau poți să-l și whatsapp pe +2348082943805

  Komentaras

  Vă rugăm să citiți și să-l contactați și pe Dr. Sunny dacă aveți nevoie de o vrajă de dragoste puternică pentru a vă rezolva relația ruptă.
  Când eram însărcinată în șase luni cu al doilea copil, am divorțat de soțul meu. De când a fost conceput primul nostru copil, ne certam și ne certam continuu, ea nu mai iubea nici o dragoste sau încredere de la el, așa că a divorțat de mine. Și toate aceste vremuri, am încercat toate mijloacele diferite pentru a-l recupera înapoi, am încercat și câteva roți magice diferite în țara mea de reședință, dar niciuna dintre ele nu l-a putut aduce pe Tom înapoi la mine. Doar dr. Sunny a garantat o vrăjeală urgentă de 48 de ore și m-a asigurat că soțul meu va fi din nou cu mine. Vă scriu pentru a vă mulțumi și vă mulțumesc pentru respectarea promisiunilor dvs. și pentru că ați folosit puterea voastră supradotată și mare pentru a-l aduce înapoi acasă. Am fost încântat să știu că vă specializați în contopirea iubitorilor. Mulțumesc, domnule, că m-ați ajutat în cele mai rele momente din viața mea că am fost un mag magic atât de mare și că mi-a dat magia iubirii care mi-a adus atât de multă bucurie în căsătoria mea. Soțul meu s-a întors și promit să nu mă mai părăsesc niciodată. Dacă te îndoiești de capacitatea lui, crede-mă. Ar trebui să ai o șansă. Merită în moduri pe care nici nu ți le-ai putea imagina. Dacă sunteți mai puternic acum și aveți nevoie de o vrajă de dragoste puternică și urgentă pentru a vă readuce contactul cu amabilitate pe dr. Sunny, chiar acum este singurul răspuns pentru a vă restabili relația ruptă sau căsătoria. drsunnydsolution1@gmail.com sau Whatsapp him la +2348082943805. Mulțumesc.

  Komentaras

  I want to thank Dr Emu a very powerful spell caster who help me to bring my husband back to me, few month ago i have a serious problem with my husband, to the extend that he left the house, and he started dating another woman and he stayed with the woman, i tried all i can to bring him back, but all my effort was useless until the day my friend came to my house and i told her every thing that had happened between me and my husband, then she told me of a powerful spell caster who help her when she was in the same problem I then contact Dr Emu and told him every thing and he told me not to worry my self again that my husband will come back to me after he has cast a spell on him, i thought it was a joke, after he had finish casting the spell, he told me that he had just finish casting the spell, to my greatest surprise within 48 hours, my husband really came back begging me to forgive him, if you need his help you can contact him with via email: Emutemple@gmail.com or add him up on his whatsapp +2347012841542 is willing to help any body that need his help.

  Komentaras

  DR ISIKOLO a făcut-o din nou pentru mine după ce a ajutat o femeie să-și recupereze soțul. Vreau să anunț lumea despre DR ISIKOLO, marele turnător de vrăji care mi-a readus-o pe fosta mea soție când am crezut că toată speranța s-a pierdut. DR ISIKOLO și-a folosit vraja sa puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, aducându-mi înapoi femeia cu vraja lui, la început am crezut că visez când soția mea s-a întors la mine în genunchi implorându-mă să o iert și să o accept înapoi și chiar de atunci ea mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am jurat sinele că voi anunța lumea despre DR ISIKOLO pentru că este un om grozav. Tot ce am făcut a fost să mă conformez cu el și el m-a ajutat și am obținut rezultatul în 48 de ore, ceea ce mă uimește și până astăzi. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Aveți probleme cu finanțele dvs.? sau aveți nevoie de ajutor de orice fel, atunci contactați DR ISIKOLO astăzi pentru că vă garantez 100% că vă va ajuta la fel cum m-a ajutat. Adresa de e-mail DR ISIKOLO este: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  DR ISIKOLO a făcut-o din nou pentru mine după ce a ajutat o femeie să-și recupereze soțul. Vreau să anunț lumea despre DR ISIKOLO, marele turnător de vrăji care mi-a readus-o pe fosta mea soție când am crezut că toată speranța s-a pierdut. DR ISIKOLO și-a folosit vraja sa puternică pentru a-mi pune un zâmbet pe față, aducându-mi înapoi femeia cu vraja lui, la început am crezut că visez când soția mea s-a întors la mine în genunchi implorându-mă să o iert și să o accept înapoi și chiar de atunci ea mă iubește mai mult decât mă așteptam vreodată, așa că mi-am jurat sinele că voi anunța lumea despre DR ISIKOLO pentru că este un om grozav. Tot ce am făcut a fost să mă conformez cu el și el m-a ajutat și am obținut rezultatul în 48 de ore, ceea ce mă uimește și până astăzi. Ai probleme în relația ta? partenerul tău s-a despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Aveți probleme cu finanțele dvs.? sau aveți nevoie de ajutor de orice fel, atunci contactați DR ISIKOLO astăzi pentru că vă garantez 100% că vă va ajuta la fel cum m-a ajutat. Adresa de e-mail DR ISIKOLO este: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196.

  Komentaras

  Numele meu este Nikky și sunt din Canada, căsătorit cu patru copii. Soțul meu se numește Wesley. Ne-am căsătorit în 2010. Căsătoria noastră a mers întotdeauna atât de bine, soțul meu a fost un bărbat foarte iubitor și grijuliu, până când treptat visele mele despre o casă liniștită s-au spulberat când o femeie malefică a intrat în viața soțului meu. La început am crezut că sunt doar prieteni, soțul meu chiar o aduce la casă uneori pentru a lua cina cu noi. Nu știam puțin că ea caută cum să-l ia pe soțul meu de la mine. Wesley a plecat dintr-o dată din casă pentru a începe să locuiască cu amanta, am plâns și am încercat tot ce am putut pentru a-mi readuce soțul, dar fără rezultat. Copiii mei chiar l-au sunat, uneori implorându-l să se întoarcă acasă că le este dor de el, va încheia apelul asupra lor și îi va amenința pe copii să nu-l mai sune niciodată. Știam că ceva nu este în regulă, soțul meu mă iubea pe mine și pe copii atât de mult, încât nu va face niciodată acest lucru. Am continuat să plâng zi și noapte până când am auzit de vrăjitorul Dr. Ajayi. Imediat l-am contactat, m-a asigurat că soțul meu se va întoarce, că a fost înșelat de amanta lui, mi-a spus ce aș face și a făcut niște vrăji. La doar câteva zile de la întâlnirea mea cu doctorul Ajayi, soțul meu și-a împachetat lucrurile din casa amantei și s-a întors acasă, copiii au sărit pe el când l-au văzut, cu lacrimi rostogolindu-mi ochii, soțul meu și-a cerut scuze și mi-a spus cum îmi pare rău că a fost. Mulțumită doctorului Ajayi, familia mea este din nou completă. Dacă vă confruntați cu orice fel de problemă de relație, contactați doctorul Ajayi pentru o soluție rapidă. E-mail: drajayi1990@gmail.com sau Whatsapp / Viber: +2347084887094

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.