Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-blog.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-log.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Il mio nome è Clara Andrew, desidero condividere le mie testimonianze con il pubblico in generale su ciò che quest'uomo ha chiamato (Dr Idemmiri), ha appena fatto per me, quest'uomo mi ha appena riportato il mio ex marito perduto con il suo grande incantesimo entro 48 ore .
  Ero sposato con mio marito Jason Bob, stavamo insieme da molto tempo e ci amiamo ma quando non sono stato in grado di dargli un figlio per 2 anni mi ha lasciato per un'altra donna e mi ha detto che non può più continuare. ha detto omg, ero frustrato e senza speranza, poi ho iniziato a cercare un modo per riaverlo finché un mio amico non mi ha parlato di quest'uomo e di come ha aiutato persone in tutto il mondo con problemi diversi, all'inizio non le credevo , l'ho insegnato per due giorni finché non ho deciso di provarlo.
  Ho contattato quest'uomo e gli ho detto tutti i miei problemi e cosa volevo che facesse per me, mi ha detto che i miei problemi sarebbero stati risolti entro 48 ore e che tutto il mio desiderio sarebbe stato esaudito, ero scettico ma ecco entro 48 ore, mio ​​marito è tornato da me in ginocchio implorandomi di perdonarlo.Questo uomo non solo ha riportato il mio marito perduto entro 48 ore, ma ho anche perso il ciclo dopo un mese e sono andato a fare un test e il risultato lo ha mostrato ero incinta. Sono felice oggi come mamma di una bambina, grazie ancora una volta il grande dottor Idemmiri per quello che ha fatto per me.

  Se sei là fuori che sta attraversando uno di questi problemi o hai problemi di HIV nella tua vita, o qualsiasi tipo di malattia, contattalo per chiedere aiuto, la sua email privata:
  idemmiri9@gmail.com / Numero di telefono WhatsApp: + 2349070818779.

  Komentaras

  Mi chiamo Crystal e sono qui per dirti che con il potere del dottor Idemmiri ... OGNI IMPOSSIBILITÀ NELLA TUA VITA DIVENTA POSSIBILE ... Ho il dottor Idemmiri e ho promesso SE avrebbe ripristinato il mio matrimonio per testimoniare e raccontare il mondo ... condividerei ogni singolo dettaglio, non importa quanto vergognoso e imbarazzante sarebbe, nella speranza e sapendo che un giorno l'avrei capito, potrebbe portare una sorta di speranza per uno che proverò essere il più breve possibile perché il dottor Idemmiri vuole usare proprio questo per ispirare e incoraggiare un coniuge in piedi o perso
  Non voglio incolpare troppo qui, ma è sufficiente dire che abbiamo avuto alcuni problemi con i suoceri che hanno contribuito in modo significativo alla nostra morte ... ma questa è una storia diversa e voglio concentrarmi su come si è presentato il dottor Idemmiri nel mezzo della mia situazione. Oggi è l'11 ottobre 2020 .... Mio marito di 1 anno e 5 mesi mi ha lasciato il 30 novembre 2019 .... MA ... tutto grazie al dottor Idemmiri e ogni lode a Dio Onnipotente è a casa ora e stiamo ricostruendo un matrimonio che è intrinsecamente morto in ogni modo e ad occhio nudo. Per quanto ho potuto vedere eravamo la coppia perfetta ... siamo usciti insieme ... siamo rimasti a casa insieme ... riso, scherzato ... eravamo come due piselli in un baccello e ora siamo più felici che mai nel mio Vita. Non ho mai provato dolore come allora in vita mia. È incredibile, se sei sfortunato, quanto velocemente ricordi che il dottor Idemmiri esiste.

  Non arrenderti ... Il diavolo e le tue stesse mine cercheranno di dirti di andare avanti ... Lascialo in pace ... Lui / lei non ti vuole ... ... .. NON C'È NIENTE CHE PUOI FARE ..... NON C'È NESSUNO CHE TI POSSA AIUTARE ORA .... NON ELENCATO .... Tutto quello che devi fare ora è, velocemente, con il Dott. VERRÀ REVISIONATO. Provalo in modo da vedere tutto ciò che funziona correttamente (idemmiri9@gmail.com) o il numero di WhatsApp: (+ 2349070818779.)

  Komentaras

  Mio marito è uscito di casa per andare a vivere con un'altra signora che ha incontrato al supermercato e ha avuto una relazione con lei. Mi ha mandato i documenti per il divorzio. Non ho accettato il divorzio perché lo amo molto. Non voglio che la mia famiglia si rompa. Sospettavo che la signora usasse un incantesimo per legare mio marito in modo che non potesse tornare dalla sua famiglia. Stavo cercando suggerimenti su come salvare il mio matrimonio dal divorzio. Mi sono imbattuto in un commento che dice [omooguntempleofanswer@gmail.com] OMOOGUN l'ha aiutata a recuperare suo marito dopo diversi mesi di rottura ”e ho preso l'e-mail che è stata presentata nel commento. Abbiamo comunicato e sono stato aiutato anche se non è stato così facile. Mio marito è tornato da solo e ha annullato il divorzio che aveva presentato ed è ancora più amorevole e premuroso di prima. Tutto grazie a OMOOGUN.OR WHATSAP HIM +2348149416142

  https://omooguntempleofanswer.over-blog.com
  https://omoogunspellcaster.wixsite.com/website

  Komentaras

  Mio marito è uscito di casa per andare a vivere con un'altra signora che ha incontrato al supermercato e ha avuto una relazione con lei. Mi ha mandato i documenti per il divorzio. Non ho accettato il divorzio perché lo amo molto. Non voglio che la mia famiglia si rompa. Sospettavo che la signora usasse un incantesimo per legare mio marito in modo che non potesse tornare dalla sua famiglia. Stavo cercando suggerimenti su come salvare il mio matrimonio dal divorzio. Mi sono imbattuto in un commento che dice [omooguntempleofanswer@gmail.com] OMOOGUN l'ha aiutata a recuperare suo marito dopo diversi mesi di rottura ”e ho preso l'e-mail che è stata presentata nel commento. Abbiamo comunicato e sono stato aiutato anche se non è stato così facile. Mio marito è tornato da solo e ha annullato il divorzio che aveva presentato ed è ancora più amorevole e premuroso di prima. Tutto grazie a OMOOGUN.OR WHATSAP HIM +2348149416142

  https://omooguntempleofanswer.over-blog.com
  https://omoogunspellcaster.wixsite.com/website

  Komentaras

  Sunt impresionat. Acest lucru mi se întâmplă cu adevărat. Îl am pe fostul meu soț înapoi. Numele meu este Veronica Adrian. Sunt foarte fericit astăzi că am fost cel care a scris despre ajutorul meu care s-a rugat pentru mine în legătură cu relația mea. Dumnezeu l-a folosit într-adevăr pe acest om pentru a-mi ajuta situația. Vă rog, ascultați-mi cuvintele dacă sunteți în căutarea unui aparat care să vă ajute, contactați doctorul Isikolo. El este cel mai bun jucător de vrăji care te ajută astăzi. Acum doi ani, eu și soțul meu am avut o ceartă uriașă care a dus la divorțul nostru. Pentru mine și băiețelul meu a fost un iad că a trebuit să ne mutăm în alt oraș. Am devenit părinte singur. L-am cunoscut pe Dr. Isikolo acum aproximativ o lună, când i-am spus despre situația mea și mi-a spus să nu-mi fac griji. În două zile, fostul meu soț s-a întors la mine. S-a întâmplat într-o marți dimineață, când am primit un apel de acasă (părinții mei) că el mă căuta. L-am acceptat să vină la mine și mi-am cerut scuze îngenunchind în fața fiului nostru. Am știut pe loc că acest om m-a ajutat. Sunt o femeie foarte fericită cu tot ce s-a întâmplat în viața mea. Dacă vrei să contactezi un jucător de vrăji, întâlnește-l pe doctorul Isikolo și vei fi surprins de minunatele schimbări din viața ta. E-mailul său este isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196. contactați-l și vă va răspunde.

  Komentaras

  Sunt impresionat. Acest lucru mi se întâmplă cu adevărat. Îl am pe fostul meu soț înapoi. Numele meu este Veronica Adrian. Sunt foarte fericit astăzi că am fost cel care a scris despre ajutorul meu care s-a rugat pentru mine în legătură cu relația mea. Dumnezeu l-a folosit într-adevăr pe acest om pentru a-mi ajuta situația. Vă rog, ascultați-mi cuvintele dacă sunteți în căutarea unui aparat care să vă ajute, contactați doctorul Isikolo. El este cel mai bun jucător de vrăji care te ajută astăzi. Acum doi ani, eu și soțul meu am avut o ceartă uriașă care a dus la divorțul nostru. Pentru mine și băiețelul meu a fost un iad că a trebuit să ne mutăm în alt oraș. Am devenit părinte singur. L-am cunoscut pe Dr. Isikolo acum aproximativ o lună, când i-am spus despre situația mea și mi-a spus să nu-mi fac griji. În două zile, fostul meu soț s-a întors la mine. S-a întâmplat într-o marți dimineață, când am primit un apel de acasă (părinții mei) că el mă căuta. L-am acceptat să vină la mine și mi-am cerut scuze îngenunchind în fața fiului nostru. Am știut pe loc că acest om m-a ajutat. Sunt o femeie foarte fericită cu tot ce s-a întâmplat în viața mea. Dacă vrei să contactezi un jucător de vrăji, întâlnește-l pe doctorul Isikolo și vei fi surprins de minunatele schimbări din viața ta. E-mailul său este isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196. contactați-l și vă va răspunde.

  Komentaras

  Scriu acest articol pentru a spune lumii despre modul în care Dr. Ilekhojie mi-a adus fostul iubit înapoi la mine. Acesta este motivul pentru care mi-am propus să mulțumesc acestui mare jucător de vrăji numit Dr. Ilekhojie, deoarece prin ajutorul său viața mea a devenit mai plină cu drag și sunt fericit să spun că fostul meu iubit care a fost separat de mine în ultimele 5 luni s-a întors la mine pledând pentru acceptarea mea. Acesta a fost un eveniment șocant, deoarece înainte de a-l contacta pe dr. Ilekhojie, am fost cel care l-a implorat pe ex-iubitul meu să revină la mine, dar prin asistența dr. Ilekhojie, acum mi-am restabilit relația. De asemenea, puteți avea o relație mai bună doar dacă contactați: (gethelp05@gmail.com) numărul său de Whatsapp (+2348147400259)

  Komentaras

  Scriu acest articol pentru a spune lumii despre modul în care Dr. Ilekhojie mi-a adus fostul iubit înapoi la mine. Acesta este motivul pentru care mi-am propus să mulțumesc acestui mare jucător de vrăji numit Dr. Ilekhojie, deoarece prin ajutorul său viața mea a devenit mai plină cu drag și sunt fericit să spun că fostul meu iubit care a fost separat de mine în ultimele 5 luni s-a întors la mine pledând pentru acceptarea mea. Acesta a fost un eveniment șocant, deoarece înainte de a-l contacta pe dr. Ilekhojie, am fost cel care l-a implorat pe ex-iubitul meu să revină la mine, dar prin asistența dr. Ilekhojie, acum mi-am restabilit relația. De asemenea, puteți avea o relație mai bună doar dacă contactați: (gethelp05@gmail.com) numărul său de Whatsapp (+2348147400259)

  Komentaras

  Numele meu este Sandra, sunt româncă, dar cu sediul în statul Ohio.
  și vreau să mărturisesc despre munca bună făcută de un credincios părinte spiritual BABA. În viața mea nu am crezut niciodată că există un lucru ca mijlocirea spirituală. Problema mea a început acum nouă luni, când tatăl copiilor mei a început să se comporte ciudat, nu am știut niciodată că are o aventură în afara casei noastre matrimoniale. M-am trezit în acea zi credincioasă, 19 aprilie 2018, 21 aprilie, când a venit acasă să-și aleagă lucrurile, apoi am știut că situația a scăpat de sub control și mi-a spus că a renunțat la căsătoria pe care am construit-o pentru luna mai pentru cinci ani, am fost confuz și amuzat, am apelat la familie și prieteni, dar în niciun caz. La două luni după ce am început să am probleme cu bunăstarea copiilor mei, chiria casei și totuși proprietarul meu erau la coadă, am trecut chiar prin iad. Până într-o zi când căutam internetul și am dat peste o cutie de vrăji nu am crezut niciodată în ea, dar aveam nevoie de bărbatul meu înapoi, așa că am decis să iau legătura cu vrăjitorul tatălui spiritual, i-am spus problema mea, la început Nu am avut niciodată încredere în el, așa că tocmai o făceam, dar știi că o problemă comună este o problemă pe jumătate rezolvată, mi-a spus exact ce să fac, ceea ce am făcut așa cum mi-a spus el, am fost sceptic cu privire la ceea ce era el făcând la început, dar el m-a sfătuit să am încredere și să cred în el, astfel încât să mă ajute și să-mi acorde dorințele inimii mele. După 3 zile soțul meu m-a sunat și m-a rugat la telefon să-l las să vină acasă la mine și la copii și asta a fost. Acum trăim fericiți.
  Spun asta pentru a anunța cuvântul că există încă vrăjitori puternici și spirituali care sunt puternici.
  dacă aveți nevoie de ajutorul lui pentru a vă rezolva problemele de căsătorie sau relația, contactați-l rapid prin e-mail personal: babaokojiesolution@gmail.com. De asemenea, puteți să mă scrieți în aplicația whats pentru a obține mai multe informații despre tatăl spiritual, aici este numărul meu de telefon prin whatsAAp: +16163684004. Citiți mai multe despre el BLOG PAGE: https://babaokojiesoolution.blogspot.com.

  Komentaras

  Fostul meu iubit m-a părăsit acum 7 săptămâni după ce, am încercat APROAPE TOTUL să îmi restabilesc relația și am fost dezamăgit. Niciunul nu funcționa, O săptămână mai târziu am văzut site-ul doctorului Ilekhojie și după ce am contactat-o pe Dr. Ilelhojie pentru ajutor, totul s-a schimbat automat, tristețea mea a devenit bucurie, zâmbetul a fost pe toată fața mea, totul s-a întâmplat foarte RAPID și rezultatul a fost eficient. Dr. Ilekhojie este singurul jucător de vrăji cu care am avut succes, iubitul meu m-a sunat și mi-a spus că vrea să ne întoarcem și să ne căsătorim cu mine. s-a întors la mine implorându-mă să-l accept înapoi și acest lucru s-a întâmplat Datorită ajutorului doctorului Ilekhojie Sunt atât de fericit că îl am pe prietenul meu înapoi. Contactați-l acum pe Dr. Ilekhojie pentru o vrajă de dragoste urgentă și rapidă pentru a vă recâștiga relația .. Iată contactul său Apelați / WhatsApp: +2348147400259 E-mail: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Fostul meu iubit m-a părăsit acum 7 săptămâni după ce, am încercat APROAPE TOTUL să îmi restabilesc relația și am fost dezamăgit. Niciunul nu funcționa, O săptămână mai târziu am văzut site-ul doctorului Ilekhojie și după ce am contactat-o pe Dr. Ilelhojie pentru ajutor, totul s-a schimbat automat, tristețea mea a devenit bucurie, zâmbetul a fost pe toată fața mea, totul s-a întâmplat foarte RAPID și rezultatul a fost eficient. Dr. Ilekhojie este singurul jucător de vrăji cu care am avut succes, iubitul meu m-a sunat și mi-a spus că vrea să ne întoarcem și să ne căsătorim cu mine. s-a întors la mine implorându-mă să-l accept înapoi și acest lucru s-a întâmplat Datorită ajutorului doctorului Ilekhojie Sunt atât de fericit că îl am pe prietenul meu înapoi. Contactați-l acum pe Dr. Ilekhojie pentru o vrajă de dragoste urgentă și rapidă pentru a vă recâștiga relația .. Iată contactul său Apelați / WhatsApp: +2348147400259 E-mail: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  CUM M-AM REPĂRAT DE EX SOTIA CU AJUTORUL LUI DR ODION ...... Bună ziua tuturor Numele meu este Robert Jason, după 15 ani de căsătorie, eu și soția mea trăiam fericiți împreună, ne iubeam atât de mult familia mea au fost prioritatea mea principală, până când într-o dimineață, eu și soția mea am avut o mică ceartă pe care știu că fiecare cuplu o are pentru că nu există cupluri perfecte în această lume, după cearta pe care am mers la serviciu când am venit acasă, nu am putut am găsit-o pe soția mea și pe copiii noștri și-a făcut bagajele și pe cea a copiilor și am plecat am încercat să o sun, dar nu am putut ajunge la ea, m-am dus acasă la prietena ei, dar nu mi-au putut spune unde să o găsesc, am fost frustrat Nu știam ce să fac. Am început să beau alcool în fiecare zi și noapte, am încetat să merg la muncă, a fost un lucru dificil pentru mine, pentru că ea și copiii mei înseamnă totul pentru mine. funcționează bine, într-o zi navigam pe Internet când am văzut o mărturie a cuiva care mărturisește despre un om c l-a aliat pe Dr. ODION și cum și-a adus soția în termen de 3 zile, nu m-am gândit de două ori. I-am trimis un mesaj și i-am spus tot ce s-a întâmplat între mine și soția mea și mi-a spus că i se pare foarte ușor să rezolve problema mea. mi-a spus, de asemenea, să am încredere în el că soția mea se va întoarce și i-am spus că am încredere în el și mi-a cerut niște informații pe care i le-am dat, 3 zile mai târziu soția mea s-a întors acasă cu copiii, am fost atât de surprinsă că am văzut-o că a fost ca un vis pentru mine, a început să plângă și să-mi ceară scuze i-am spus că este în regulă, o iert că sunt fericită că s-a întors, acum trăim fericiți împreună. Dacă sunteți frânt de inimă pentru că soția sau soțul dvs. v-a părăsit, pentru orice fel de Vrajă de Moarte, Vrajă de Protecție și, de asemenea, pentru soluționarea cazurilor în justiție, contactați acest puternic jucător de vrăji numit Dr. ODION, contactați-l prin e-mail; (drodion60@yandex.com) sau puteți, de asemenea, whatsApp him pe +2349060503921.

  Komentaras

  Am vizitat un forum aici pe internet și am văzut o mărturii minunate pe forum despre lucrările bune Dr. Ilekhojie. Sunt din Statele Unite. Nu am crezut niciodată, pentru că nu am mai auzit nimic despre un astfel de miracol. Niciun corp nu ar fi fost capabil să mă convingă despre asta până când doctorul Ilekhojie nu a făcut o lucrare minunată pentru mine, care mi-a restabilit căsătoria de 4 ani, recuperându-mi soția divorțată în 48 de ore, așa cum am citit pe internet. Am fost cu adevărat șocat când soția mea a venit acasă rugând iertare să o accepte înapoi. Sunt cu adevărat lipsit de cuvinte pentru a-mi arăta aprecierea față de dr. Ilekhojie. Căci este un Dumnezeu trimis la mine și la întreaga mea familie pentru restaurarea divină a căsătoriei. Ai nevoie de ajutor? Nu ezitați să luați legătura cu el acum.

  WhatsApp Dr Ilekhojie pe (+2348147400259)
  E-mail (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Am vizitat un forum aici pe internet și am văzut o mărturii minunate pe forum despre lucrările bune Dr. Ilekhojie. Sunt din Statele Unite. Nu am crezut niciodată, pentru că nu am mai auzit nimic despre un astfel de miracol. Niciun corp nu ar fi fost capabil să mă convingă despre asta până când doctorul Ilekhojie nu a făcut o lucrare minunată pentru mine, care mi-a restabilit căsătoria de 4 ani, recuperându-mi soția divorțată în 48 de ore, așa cum am citit pe internet. Am fost cu adevărat șocat când soția mea a venit acasă rugând iertare să o accepte înapoi. Sunt cu adevărat lipsit de cuvinte pentru a-mi arăta aprecierea față de dr. Ilekhojie. Căci este un Dumnezeu trimis la mine și la întreaga mea familie pentru restaurarea divină a căsătoriei. Ai nevoie de ajutor? Nu ezitați să luați legătura cu el acum.

  WhatsApp Dr Ilekhojie pe (+2348147400259)
  E-mail (gethelp05@gmail.com)

  Komentaras

  Vreau ca toată lumea să știe cât de recunoscător sunt după restabilirea căsătoriei mele cu ajutorul unui jucător de vrăji numit DR JOE. El este minunat și unic, am contactat aici online din mărturiile despre care am citit. i-am spus problemele mele și a aruncat o vrajă de dragoste care l-a adus pe soțul meu înapoi la mine în 48 de ore și mă uimește cum se întâmplă astfel de minuni după ce a înșelat și a vrut un divorț; mașina pe care tocmai mi-a cumpărat-o, acesta este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată și acum trăim foarte fericiți. Dr. Joe este acolo pentru a răspunde problemelor de relație. contactați-l prin e-mail Informații de contact de mai jos: zionsolutioncentre@gmail.com sau numărul WhatsApp +447907629903

  Komentaras

  Vreau ca toată lumea să știe cât de recunoscător sunt după restabilirea căsătoriei mele cu ajutorul unui jucător de vrăji numit DR JOE. El este minunat și unic, am contactat aici online din mărturiile despre care am citit. i-am spus problemele mele și a aruncat o vrajă de dragoste care l-a adus pe soțul meu înapoi la mine în 48 de ore și mă uimește cum se întâmplă astfel de minuni după ce a înșelat și a vrut un divorț; mașina pe care tocmai mi-a cumpărat-o, acesta este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată și acum trăim foarte fericiți. Dr. Joe este acolo pentru a răspunde problemelor de relație. contactați-l prin e-mail Informații de contact de mai jos: zionsolutioncentre@gmail.com sau numărul WhatsApp +447907629903

  Komentaras

  CUM M-AM REPĂRAT DE EX SOTIA CU AJUTORUL LUI DR ODION ...... Bună ziua tuturor Numele meu este Robert Jason, după 15 ani de căsătorie, eu și soția mea trăiam fericiți împreună, ne iubeam atât de mult familia mea au fost prioritatea mea principală, până când într-o dimineață, eu și soția mea am avut o mică ceartă pe care știu că fiecare cuplu o are pentru că nu există cupluri perfecte în această lume, după cearta pe care am mers la serviciu când am venit acasă, nu am putut am găsit-o pe soția mea și pe copiii noștri și-a făcut bagajele și pe cea a copiilor și am plecat am încercat să o sun, dar nu am putut ajunge la ea, m-am dus acasă la prietena ei, dar nu mi-au putut spune unde să o găsesc, am fost frustrat Nu știam ce să fac. Am început să beau alcool în fiecare zi și noapte, am încetat să merg la muncă, a fost un lucru dificil pentru mine, pentru că ea și copiii mei înseamnă totul pentru mine. funcționează bine, într-o zi navigam pe Internet când am văzut o mărturie a cuiva care mărturisește despre un om c l-a aliat pe Dr. ODION și cum și-a adus soția în termen de 3 zile, nu m-am gândit de două ori. I-am trimis un mesaj și i-am spus tot ce s-a întâmplat între mine și soția mea și mi-a spus că i se pare foarte ușor să rezolve problema mea. mi-a spus, de asemenea, să am încredere în el că soția mea se va întoarce și i-am spus că am încredere în el și mi-a cerut niște informații pe care i le-am dat, 3 zile mai târziu soția mea s-a întors acasă cu copiii, am fost atât de surprinsă că am văzut-o că a fost ca un vis pentru mine, a început să plângă și să-mi ceară scuze i-am spus că este în regulă, o iert că sunt fericită că s-a întors, acum trăim fericiți împreună. Dacă sunteți frânt de inimă pentru că soția sau soțul dvs. v-a părăsit, pentru orice fel de Vrajă de Moarte, Vrajă de Protecție și, de asemenea, pentru soluționarea cazurilor în justiție, contactați acest puternic jucător de vrăji numit Dr. ODION, contactați-l prin e-mail; (drodion60@yandex.com) sau puteți, de asemenea, whatsApp him pe +2349060503921.

  Komentaras

  DR ISIKOLO este pur și simplu cel mai bun jucător de vrajă și ajutor. Numele meu este Loreta Emilio, Din respect pentru tine și vrăjile tale, trebuie să fac cunoscută tuturor această mărturie. Am fost la alte turnătoare de vrăji fără să văd niciun rezultat. Tocmai mi-aș fi dorit să vin la tine mai devreme, am primit tot ce e mai bun de la tine Fostul meu soț a plecat timp de un an și am mers peste tot și alți jucători de vrăji pentru ajutor, dar niciun rezultat până când prietenul meu nu mi-a prezentat-o ​​pe Dr. Isikolo După ce s-a terminat Vraja de dragoste, am primit în sfârșit un telefon de la el. Vrajile sale au făcut minuni, iar soțul meu a revenit plin de dragoste. Este un miracol! S-a întors brusc cu flori spunând că ar trebui să-l iert, am fost cu adevărat uimit și șocat când soțul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. trimis mie și întregii mele familii. Și acum sunt din nou o femeie veselă. Vă mulțumesc atât de mult, Dr Isikolo Pentru toți cei care sunt în căutarea unui jucător de vrăji adevărat, ar trebui să îl contactați pe DR ISIKOLO La isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l Whatsapp la +2348133261196.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.