Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2639)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentaras

  ÎL AM EX pe partenerul meu SPATE
  Mulți oameni au scris articole despre cum au fost ajutați de un jucător de vrăji, dar sunt foarte recunoscător acestui mare jucător de vrăji care l-a adus pe fostul meu soț înapoi la mine. Această mărturie este o poveste adevărată și numele meu este Monika Simun. Când am intrat în contact cu acest bărbat, a fost, de asemenea, printr-o mărturie scrisă despre el și am întâlnit, de asemenea, multe mărturii despre cum i-a ajutat pe ceilalți cu viața lor. A reveni cu un fost este unul dintre cele mai interioare sentimente pe care mulți oameni le-ar plăcea să le experimenteze, mai ales că acele amintiri cu fostul nostru ne întunecă întotdeauna mintea atunci când altcineva face unele dintre acele lucruri pe care le făcea fostul nostru. Am fost părinte singur timp de aproape 6 ani și, deși fostul meu soț era departe de copiii mei, îmi doresc încă o dată să se întoarcă la mine. Acest medic vrăjitor pe care l-am întâlnit cunoscut sub numele de DR ISIKOLO m-a ajutat cu dorințele mele și sunt bucuros să spun că m-am întors cu fostul meu soț și sunt foarte fericit să împărtășesc mărturia tuturor, astfel încât și ei să poată întâlni acest mare doctor și să-și rezolve Probleme. Nu știu ce s-ar putea simți alții despre recuperarea ex-ului în viața lor, dar știu întotdeauna că există o binecuvântare deghizată, cu o singură reconectare cu un fost. Dacă doriți să vă întoarceți cu succes cu fostul dvs., contactați acest mare jucător de vrăji la Whatsapp +2348133261196 sau trimiteți un e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com și împărtășiți o mărturie minunată, la fel ca mine.

  Komentaras

  ÎL AM EX pe partenerul meu SPATE
  Mulți oameni au scris articole despre cum au fost ajutați de un jucător de vrăji, dar sunt foarte recunoscător acestui mare jucător de vrăji care l-a adus pe fostul meu soț înapoi la mine. Această mărturie este o poveste adevărată și numele meu este Monika Simun. Când am intrat în contact cu acest bărbat, a fost, de asemenea, printr-o mărturie scrisă despre el și am întâlnit, de asemenea, multe mărturii despre cum i-a ajutat pe ceilalți cu viața lor. A reveni cu un fost este unul dintre cele mai interioare sentimente pe care mulți oameni le-ar plăcea să le experimenteze, mai ales că acele amintiri cu fostul nostru ne întunecă întotdeauna mintea atunci când altcineva face unele dintre acele lucruri pe care le făcea fostul nostru. Am fost părinte singur timp de aproape 6 ani și, deși fostul meu soț era departe de copiii mei, îmi doresc încă o dată să se întoarcă la mine. Acest medic vrăjitor pe care l-am întâlnit cunoscut sub numele de DR ISIKOLO m-a ajutat cu dorințele mele și sunt bucuros să spun că m-am întors cu fostul meu soț și sunt foarte fericit să împărtășesc mărturia tuturor, astfel încât și ei să poată întâlni acest mare doctor și să-și rezolve Probleme. Nu știu ce s-ar putea simți alții despre recuperarea ex-ului în viața lor, dar știu întotdeauna că există o binecuvântare deghizată, cu o singură reconectare cu un fost. Dacă doriți să vă întoarceți cu succes cu fostul dvs., contactați acest mare jucător de vrăji la Whatsapp +2348133261196 sau trimiteți un e-mail la isikolosolutionhome@gmail.com și împărtășiți o mărturie minunată, la fel ca mine.

  Komentaras

  Bună ziua, prieteni, sunt aici pentru a spune o mărturie minunată și uimitoare despre un mare jucător de vrăji care m-a ajutat. Numele meu este Anna Luuk. Recuperarea iubitului meu este ceea ce mă așteptam puțin și nu mi-aș putea imagina niciodată. Eu și iubitul meu suntem căsătoriți de cinci ani și trăim fericiți, dar dintr-o dată s-a schimbat complet și s-a îndepărtat de mine și nu am știut niciodată ce se întâmplă, am încercat să-l întreb, dar el a refuzat să-mi spună ce problema este și, odată cu trecerea timpului, a căutat divorțul. Eram atât de îngrijorat și confuz, și am făcut tot posibilul pentru a-l readuce înapoi, dar nu a fost ușor, am crezut că toată speranța s-a pierdut și, în timpul căutării mele de ieșire, mi-a spus un prieten de-al meu care avea o problemă similară eu despre un mare jucător de vrăji numit DR ISIKOLO care a ajutat-o ​​să-și recapete și prietenul. Nu cred niciodată în aruncarea de vrăji în întreaga mea viață sau într-o magie pentru că nu am crezut niciodată că va funcționa, dar am încercat să-i dau acestui om o șansă și, spre marea mea surpriză, a aruncat o vrajă pentru a-mi aduce înapoi iubitul, dar astăzi ne-am întors împreună într-o casă minunată cu trei copii frumoși. Mulțumesc DR ISIKOLO. Suntem fericiți împreună din nou și folosesc această ocazie pentru a spune oricui trece o situație similară Sau dacă aveți nevoie de Cure să-l contactați pe e-mail: zionsolutioncentre@gmail.com sau numărul de WhatsApp +44-7907-629903

  Komentaras

  Bună ziua, prieteni, sunt aici pentru a spune o mărturie minunată și uimitoare despre un mare jucător de vrăji care m-a ajutat. Numele meu este Anna Luuk. Recuperarea iubitului meu este ceea ce mă așteptam puțin și nu mi-aș putea imagina niciodată. Eu și iubitul meu suntem căsătoriți de cinci ani și trăim fericiți, dar dintr-o dată s-a schimbat complet și s-a îndepărtat de mine și nu am știut niciodată ce se întâmplă, am încercat să-l întreb, dar el a refuzat să-mi spună ce problema este și, odată cu trecerea timpului, a căutat divorțul. Eram atât de îngrijorat și confuz, și am făcut tot posibilul pentru a-l readuce înapoi, dar nu a fost ușor, am crezut că toată speranța s-a pierdut și, în timpul căutării mele de ieșire, mi-a spus un prieten de-al meu care avea o problemă similară eu despre un mare jucător de vrăji numit DR ISIKOLO care a ajutat-o ​​să-și recapete și prietenul. Nu cred niciodată în aruncarea de vrăji în întreaga mea viață sau într-o magie pentru că nu am crezut niciodată că va funcționa, dar am încercat să-i dau acestui om o șansă și, spre marea mea surpriză, a aruncat o vrajă pentru a-mi aduce înapoi iubitul, dar astăzi ne-am întors împreună într-o casă minunată cu trei copii frumoși. Mulțumesc DR ISIKOLO. Suntem fericiți împreună din nou și folosesc această ocazie pentru a spune oricui trece o situație similară Sau dacă aveți nevoie de Cure să-l contactați pe e-mail: zionsolutioncentre@gmail.com sau numărul de WhatsApp +44-7907-629903

  Komentaras

  Ai nevoie de un jucător de vrăji pentru a-ți aduce înapoi fostul soț, soție, iubit?

  Inbox acum @ drabikuspellhome@gmail.com pentru a putea lucra împreună
  adu-i înapoi

  Dacă știți că vă confruntați cu soarta de mai jos.

  (1) Îți place fostul tău?
  (2) Vrei să fii promovat la locul de muncă?
  (3) Vrei să alerge după tine femei / bărbați?
  (4) Vrei un copil de-al tău?
  (5) Vrei să fii bogat?
  (6) Vrei ca soțul / soția ta să fie al tău pentru totdeauna?
  (7) Aveți nevoie de ajutor financiar?
  (8) Doriți un divorț sau doriți să opriți divorțul?
  (8) Vrei ca fiecare dorință să fie acordată de cineva?
  (10) Vă este greu să câștigați un caz în instanță?

  Contactați-mă imediat pentru toate problemele dvs. și rezolvați situația din cadrul unui
  chestiune de zile.

  E-mail. drabikuspellhome@gmail.com

  Komentaras

  Eu și Ex-ul nostru ne-am despărțit acum 1 an și 2 luni și eram însărcinată în șase luni. Ne iubim amândoi și a fost un șoc pentru mine și chiar mi-a frânt inima. Am încercat să-l sun și ambele linii au fost deconectate. Am încercat să ajung la el pe rețelele de socializare, dar el m-a șters din ele. Plângeam și plângeam zilnic pentru că îl iubeam foarte mult. Până nu am născut și copilul a împlinit un an, nu mi-am putut recupera dragostea. Din nou, am fost confuz. Nu știu ce să fac și, de asemenea, mi-am pierdut slujba și nu am bani să am grijă de copil. Eram nenorocit în viață, așa că am plâns către sora mea și i-am spus problema mea și i-am spus că știe de un puternic jucător de vrăji DR Isikolo care a ajutat-o ​​când nu putea rămâne însărcinată. L-am contactat prin e-mail și mi-a spus că mă va ajuta și mi-a spus că o femeie a aruncat o vrajă asupra bărbatului meu și a spus că mă va ajuta să rup vraja, astfel încât bărbatul meu să se întoarcă la mine și să fie al meu pentru totdeauna. A fost o mare surpriză pentru mine că tot ce a spus el s-a întâmplat. Omul meu s-a întors imediat la mine, spunând că ar trebui să-l iert. Îți trimit o mulțumire foarte mare acestui puternic și real jucător de vrăji. Mă rog ca el să trăiască mult și să facă mai mult din minunata sa lucrare. Dacă aveți orice fel de problemă care vă deranjează în viață, trebuie să contactați acest puternic turnător de vrăji DR Isikolo! El te poate ajuta. El nu te va dezamăgi, îți dau 100% garanție că te va ajuta. Iată contactul său: Trimite-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com. De asemenea, îl poți WhatsApp la +2348133261196

  Komentaras

  Eu și Ex-ul nostru ne-am despărțit acum 1 an și 2 luni și eram însărcinată în șase luni. Ne iubim amândoi și a fost un șoc pentru mine și chiar mi-a frânt inima. Am încercat să-l sun și ambele linii au fost deconectate. Am încercat să ajung la el pe rețelele de socializare, dar el m-a șters din ele. Plângeam și plângeam zilnic pentru că îl iubeam foarte mult. Până nu am născut și copilul a împlinit un an, nu mi-am putut recupera dragostea. Din nou, am fost confuz. Nu știu ce să fac și, de asemenea, mi-am pierdut slujba și nu am bani să am grijă de copil. Eram nenorocit în viață, așa că am plâns către sora mea și i-am spus problema mea și i-am spus că știe de un puternic jucător de vrăji DR Isikolo care a ajutat-o ​​când nu putea rămâne însărcinată. L-am contactat prin e-mail și mi-a spus că mă va ajuta și mi-a spus că o femeie a aruncat o vrajă asupra bărbatului meu și a spus că mă va ajuta să rup vraja, astfel încât bărbatul meu să se întoarcă la mine și să fie al meu pentru totdeauna. A fost o mare surpriză pentru mine că tot ce a spus el s-a întâmplat. Omul meu s-a întors imediat la mine, spunând că ar trebui să-l iert. Îți trimit o mulțumire foarte mare acestui puternic și real jucător de vrăji. Mă rog ca el să trăiască mult și să facă mai mult din minunata sa lucrare. Dacă aveți orice fel de problemă care vă deranjează în viață, trebuie să contactați acest puternic turnător de vrăji DR Isikolo! El te poate ajuta. El nu te va dezamăgi, îți dau 100% garanție că te va ajuta. Iată contactul său: Trimite-i un e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com. De asemenea, îl poți WhatsApp la +2348133261196

  Komentaras

  WOW!! Acesta este cel mai minunat lucru pe care l-am experimentat vreodată și trebuie să împărtășesc această mărturie minunată..Am vizitat un forum pe internet pe 8 MECIU 2020 și am văzut o mărturie minunată a acestui puternic și mare jucător de vrăji numit Dr. Odion pe forumul .. Nu l-am crezut niciodată, pentru că nu am mai auzit sau învățat nimic despre magie. Niciun corp nu ar fi fost capabil să mă convingă despre vrăjile magice, până când Dr. Odion nu a făcut o lucrare minunată pentru mine și mi-a restabilit căsătoria de 6 cu ani în urmă la mine și mi-am adus soțul înapoi la mine în aceleași 48 de ore, la fel cum am citit pe internet .. am fost cu adevărat uimit și șocat când soțul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi .. Sunt cu adevărat lipsit de cuvinte și bucurie, și nu știu cât de mult să-ți transmit aprecierea, Dr. Odion, ești un Dumnezeu trimis mie și întregii mele familii .. Și acum sunt o femeie veselă din nou .. iată prin e-mail (drodion60@yandex.com) puteți adăuga și Dr Odion pe WhatsApp +2349060503921.

  Komentaras

  WOW!! Acesta este cel mai minunat lucru pe care l-am experimentat vreodată și trebuie să împărtășesc această mărturie minunată..Am vizitat un forum pe internet pe 8 MECIU 2020 și am văzut o mărturie minunată a acestui puternic și mare jucător de vrăji numit Dr. Odion pe forumul .. Nu l-am crezut niciodată, pentru că nu am mai auzit sau învățat nimic despre magie. Niciun corp nu ar fi fost capabil să mă convingă despre vrăjile magice, până când Dr. Odion nu a făcut o lucrare minunată pentru mine și mi-a restabilit căsătoria de 6 cu ani în urmă la mine și mi-am adus soțul înapoi la mine în aceleași 48 de ore, la fel cum am citit pe internet .. am fost cu adevărat uimit și șocat când soțul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi .. Sunt cu adevărat lipsit de cuvinte și bucurie, și nu știu cât de mult să-ți transmit aprecierea, Dr. Odion, ești un Dumnezeu trimis mie și întregii mele familii .. Și acum sunt o femeie veselă din nou .. iată prin e-mail (drodion60@yandex.com) puteți adăuga și Dr Odion pe WhatsApp +2349060503921

  Komentaras

  Vreau să spun rapid lumii că există un jucător de vrăji online real și eficient, puternic și autentic, se numește Dr. Ilekhojie, el m-a ajutat recent să reunesc relația mea cu soțul meu care m-a părăsit, Când l-am contactat pe Dr. Ilekhojie, a aruncat o vrajă de dragoste pentru mine, iar soțul meu care a spus că nu mai are nimic de-a face cu mine, m-a sunat și a început să mă implore să mă întorc. s-a întors acum cu atâta dragoste și grijă. Astăzi mă bucur să vă anunț cu toții că acest jucător de vrăji are puterea de a restabili relația ruptă și de a le aduce înapoi. pentru că acum sunt foarte fericit cu soțul meu. Pentru toți cei care citesc acest articol și au nevoie de ajutorul său, dr. Ilekhojie poate oferi, de asemenea, orice tip de ajutor, cum ar fi soluționarea cazurilor de divorț, dosare în instanță, vraja morții, protecție spirituală. Mulțumesc! E-mail de contact: (gethelp05@gmail.com) WhatsApp sau Viber: (+2348147400259)

  Komentaras

  Vreau să spun rapid lumii că există un jucător de vrăji online real și eficient, puternic și autentic, se numește Dr. Ilekhojie, el m-a ajutat recent să reunesc relația mea cu soțul meu care m-a părăsit, Când l-am contactat pe Dr. Ilekhojie, a aruncat o vrajă de dragoste pentru mine, iar soțul meu care a spus că nu mai are nimic de-a face cu mine, m-a sunat și a început să mă implore să mă întorc. s-a întors acum cu atâta dragoste și grijă. Astăzi mă bucur să vă anunț cu toții că acest jucător de vrăji are puterea de a restabili relația ruptă și de a le aduce înapoi. pentru că acum sunt foarte fericit cu soțul meu. Pentru toți cei care citesc acest articol și au nevoie de ajutorul său, dr. Ilekhojie poate oferi, de asemenea, orice tip de ajutor, cum ar fi soluționarea cazurilor de divorț, dosare în instanță, vraja morții, protecție spirituală. Mulțumesc! E-mail de contact: (gethelp05@gmail.com) WhatsApp sau Viber: (+2348147400259)

  Komentaras

  How I get Back with My Husband! I had the luxury of being gifted 30 minutes for a reading with The Great Dr Adoda. Meeting with Dr Adoda I was able to gain some clarity on many things, my marriage precisely after a video on youtube ( https://youtu.be/B279mkEo_C4 ) This was my first time meeting with a Psychic medium and I have to say, it's really worth it. It had been 5 years since my husband left me and my kids, thanks to Dr Adoda I was able to connect with my husband and he loves me more than he used to. Eternally grateful with The Great Dr Adoda! I highly recommend, take a chance.. if your not a believer, he will make you one! His contact details Whatsapp Number: +2348112825421 or email: [ adodalovespelltemple440@gmail.com ] also Please visit (http://dradodalovetemple.com) You are in safe hands he is ready to help you.

  Komentaras

  MIGLIOR INCANTESIMO D'AMORE PER RIACCENDERE IL TUO EX AMANTE, MARITO, MOGLIE, RAGAZZA O RAGAZZO. AGGIUNGILO SU WHATSAPP: +44-7907-629903
  Sono molto felice oggi con la mia famiglia. Il mio nome è Lotte Max. Ho 34 anni. Mio marito mi ha lasciato per ben 1 anno ormai, e lo amo così tanto, ho cercato un modo per riaverlo da allora. Ho provato molte opzioni ma non è tornato, finché non ho incontrato un amico che mi ha portato a PRIEST WISDOM un potente incantatore, che mi ha aiutato a riportare mio marito dopo 2 giorni. Io e mio marito viviamo felicemente insieme oggi, quell'uomo è fantastico, puoi contattarlo via email zionsolutioncentre@gmail.com ... Ora consiglierò a tutte le persone serie che si sono trovate in questo tipo di problema di contattarlo ora per una soluzione rapida senza stress .. Lui è sempre lì per aiutarti, ora lo chiamo mio padre. contattalo ora è sempre online o scrivi a: zionsolutioncentre@gmail.com o whatsApp numero +44-7907-629903

  Komentaras

  Ik ben zo opgewonden dat mijn gebroken huwelijk is hersteld. We hebben het onlangs goedgemaakt, ook al was het moeilijk. Het is nu meer dan een maand geleden en alles voelt alsof het weer normaal is. Hij is me beter gaan behandelen, en het is voor ons allebei een genezingsproces geweest. De nachtmerrie die bijna drie jaar had geduurd voordat we uit elkaar gingen, is eindelijk voorbij. Het is alsof we weer helemaal opnieuw verliefd werden. We hebben allebei het verleden achter ons gelaten en proberen vooruit te komen - en voor het eerst sinds lange tijd ziet de toekomst er een stuk rooskleuriger uit. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar ik ben Dr. Wale! Het is alsof we eindelijk die dingen over elkaar hebben herontdekt waardoor we in de eerste plaats verliefd werden. Alle zorgen en stress zijn gewoon verdwenen. Dank u Dr. Wale voor het redden van mijn gebroken huwelijk en voor het terugbrengen van mijn man naar mij !. Ik en mijn man leven weer gelukkig samen. Allemaal dankzij Dr. Wale. Als je een probleem hebt, neem dan nu contact op met Dr Wale en ik garandeer je dat hij je zal helpen om contact met hem op te nemen via drwalespellhome@gmail.com of WhatsApp 2349015141346

  Komentaras

  Mijn man en ik zijn nu ongeveer 10 jaar getrouwd. We waren
  gelukkig getrouwd en heeft twee kinderen, een jongen en een meisje. voor een aantal maanden,
  Ik begon een aantal weken vreemd gedrag van hem op te merken
  later kwam ik erachter dat mijn man iemand ziet. Hij begon te komen
  laat thuis van zijn werk, hij geeft nauwelijks meer om mij of de kinderen,
  Soms gaat hij uit en komt hij pas om een ​​uur of twee terug naar huis
  weken. Ik heb er alles aan gedaan om dit probleem op te lossen, maar het mocht niet baten.
  Ik werd erg ongerust en had hulp nodig. Terwijl ik door het
  Op een dag kwam ik op internet een website tegen die suggereerde dat Dr. Wale
  kan helpen bij het oplossen van huwelijksproblemen, het herstellen van verbroken relaties en zo
  Aan. Dus ik vond dat ik hem eens moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij deed een
  spell voor mij. een paar maanden later kwam mijn man naar me toe en bood zijn excuses aan
  voor het onrecht dat hij deed en beloofde het nooit meer te doen. Sindsdien
  dan is alles weer normaal. Ik en mijn familie zijn
  weer gelukkig samenleven .. Allemaal dankzij Dr Wale. Als je een
  spell caster die een spreuk kan uitspreken die echt werkt, ik raad je aan
  Contacteer hem. Hij zal je niet teleurstellen. Dit is zijn
  E-mail: drwalespellhome@gmail.com of Whatsapp 2349015141346

  Komentaras

  Mijn man en ik zijn nu ongeveer 10 jaar getrouwd. We waren
  gelukkig getrouwd en heeft twee kinderen, een jongen en een meisje. voor een aantal maanden,
  Ik begon een aantal weken vreemd gedrag van hem op te merken
  later kwam ik erachter dat mijn man iemand ziet. Hij begon te komen
  laat thuis van zijn werk, hij geeft nauwelijks meer om mij of de kinderen,
  Soms gaat hij uit en komt hij pas om een ​​uur of twee terug naar huis
  weken. Ik heb er alles aan gedaan om dit probleem op te lossen, maar het mocht niet baten.
  Ik werd erg ongerust en had hulp nodig. Terwijl ik door het
  Op een dag kwam ik op internet een website tegen die suggereerde dat Dr. Wale
  kan helpen bij het oplossen van huwelijksproblemen, het herstellen van verbroken relaties en zo
  Aan. Dus ik vond dat ik hem eens moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij deed een
  spell voor mij. een paar maanden later kwam mijn man naar me toe en bood zijn excuses aan
  voor het onrecht dat hij deed en beloofde het nooit meer te doen. Sindsdien
  dan is alles weer normaal. Ik en mijn familie zijn
  weer gelukkig samenleven .. Allemaal dankzij Dr Wale. Als je een
  spell caster die een spreuk kan uitspreken die echt werkt, ik raad je aan
  Contacteer hem. Hij zal je niet teleurstellen. Dit is zijn
  E-mail: drwalespellhome@gmail.com of Whatsapp 2349015141346

  Komentaras

  Een toverspreukend telefoontje Dr Wale hielp me mijn man terug te krijgen na 3 jaar scheiding vanwege een misverstand en ik heb hem verschillende keren gesmeekt om terug naar huis te komen om bij mij en onze drie kinderen te zijn, maar weiger in plaats daarvan bij een andere vrouw te blijven die ik geloof manipuleert hem. Ik zag een getuigenis over de spreukmaker Dr Wale terwijl hij online naar hulp zocht, die uitlegde hoe hij haar hielp haar broer uit de gevangenis te krijgen nadat ze een gratiebetovering voor haar had gedaan, ik wil echt dat mijn man terug naar huis komt, dus ik sms de spell caster op WhatsApp: 2349015141346 en vertelde me wat er moest gebeuren, k volgde alle instructies en vandaag moet ik ook mijn getuigenis delen omdat mijn man thuiskwam drie dagen nadat dr. Wale een spreuk had uitgesproken voor hem om naar huis te komen. leven nu gelukkig. Ik had twijfels, maar nu heb ik geen twijfels meer omdat de hele Spell Caster me vertelde wat er gebeurde zoals hij me uitlegde, dus als je de hulp nodig hebt van een spell Caster voor welk probleem dan ook, neem dan contact op met Dr Wale e-mail: drwalespellhome@gmail.com of WhatsApp: 2349015141346.

  Komentaras

  Mijn man en ik zijn nu ongeveer 10 jaar getrouwd. We waren
  gelukkig getrouwd en heeft twee kinderen, een jongen en een meisje. voor een aantal maanden,
  Ik begon een aantal weken vreemd gedrag van hem op te merken
  later kwam ik erachter dat mijn man iemand ziet. Hij begon te komen
  laat thuis van zijn werk, hij geeft nauwelijks meer om mij of de kinderen,
  Soms gaat hij uit en komt hij pas om een ​​uur of twee terug naar huis
  weken. Ik heb er alles aan gedaan om dit probleem op te lossen, maar het mocht niet baten.
  Ik werd erg ongerust en had hulp nodig. Terwijl ik door het
  Op een dag kwam ik op internet een website tegen die suggereerde dat Dr. Wale
  kan helpen bij het oplossen van huwelijksproblemen, het herstellen van verbroken relaties en zo
  Aan. Dus ik vond dat ik hem eens moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij deed een
  spell voor mij. een paar maanden later kwam mijn man naar me toe en bood zijn excuses aan
  voor het onrecht dat hij deed en beloofde het nooit meer te doen. Sindsdien
  dan is alles weer normaal. Ik en mijn familie zijn
  weer gelukkig samenleven .. Allemaal dankzij Dr Wale. Als je een
  spell caster die een spreuk kan uitspreken die echt werkt, ik raad je aan
  Contacteer hem. Hij zal je niet teleurstellen. Dit is zijn
  E-mail: drwalespellhome of Whatsapp 2349015141346

  Komentaras

  Vrăjitor de vrajă autentic numit DR ISIKOLO
  Am fost atât de deprimată când iubitul meu m-a părăsit pentru un alt tip după ce ne-am întâlnit de 5 ani, am încercat să o implor să se întoarcă la mine, a refuzat și a spus că nu mai are sentimente pentru mine. Am devenit un bărbat trist după tot ce am fost împreună, după toată dragostea pe care am împărtășit-o în trecut, nu mi-am putut imagina viața fără ea, pentru că dragostea mea pentru ea a fost neprețuită să tranzacționeze din orice motiv, într-o zi când treceam prin internet, am văzut un comentariu despre el are puterea de a-l aduce înapoi pe fostul amant și am decis să încerc să văd singur contactându-l și imediat i-am răspuns, i-am explicat prin ce a trecut și a spus că celălalt tip folosește vraja de reuniune pe ea, de aceea a plecat eu pentru el, în ciuda grijii pe care o am pentru ea și promit să mă ajute să-mi recuperez amantul înapoi și, de asemenea, mă va ajuta să pun o vrăjeală moartă asupra lui, astfel încât să nu poată lupta cu mine în viitor, în mai puțin de trei zile, tipul a fost împușcat de necunoscut tip bărbați în Florida și în termen de cinci zile prietena mea era la mine casa care mă aștepta să mă întorc de la serviciu și când am făcut-o, a început să cerșească spunând că îi pare rău că nu a știut niciodată ce i-a venit. mulțumesc DR ISIKOLO acum sunt fericit cu prietena mea și acum totul merge bine. contactați Peter pentru orice vrajă de răzbunare și vrajă din spate prin isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  Vrăjitor de vrajă autentic numit DR ISIKOLO
  Am fost atât de deprimată când iubitul meu m-a părăsit pentru un alt tip după ce ne-am întâlnit de 5 ani, am încercat să o implor să se întoarcă la mine, a refuzat și a spus că nu mai are sentimente pentru mine. Am devenit un bărbat trist după tot ce am fost împreună, după toată dragostea pe care am împărtășit-o în trecut, nu mi-am putut imagina viața fără ea, pentru că dragostea mea pentru ea a fost neprețuită să tranzacționeze din orice motiv, într-o zi când treceam prin internet, am văzut un comentariu despre el are puterea de a-l aduce înapoi pe fostul amant și am decis să încerc să văd singur contactându-l și imediat i-am răspuns, i-am explicat prin ce a trecut și a spus că celălalt tip folosește vraja de reuniune pe ea, de aceea a plecat eu pentru el, în ciuda grijii pe care o am pentru ea și promit să mă ajute să-mi recuperez amantul înapoi și, de asemenea, mă va ajuta să pun o vrăjeală moartă asupra lui, astfel încât să nu poată lupta cu mine în viitor, în mai puțin de trei zile, tipul a fost împușcat de necunoscut tip bărbați în Florida și în termen de cinci zile prietena mea era la mine casa care mă aștepta să mă întorc de la serviciu și când am făcut-o, a început să cerșească spunând că îi pare rău că nu a știut niciodată ce i-a venit. mulțumesc DR ISIKOLO acum sunt fericit cu prietena mea și acum totul merge bine. contactați Peter pentru orice vrajă de răzbunare și vrajă din spate prin isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.