Nr. 93 (13469)

2020-08-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 93 (13469) skaitykite:

 • Aly­taus mies­to te­at­rui ir to­liau va­do­vaus Ine­sa Pil­ve­ly­tė
 • „So­dzius Dzū­ki­jon” at­ve­ria du­ris – pa­ma­tyk, iš­girsk, pa­jausk, kaip gy­ve­no ta­vo se­ne­liai
 • Jau­nys­tės po­žiū­riu gy­ve­ni­mas yra be­ga­li­nė at­ei­tis, se­nat­vės – la­bai trum­pa pra­ei­tis
 • Da­ni­jos am­ba­sa­do­rius Aly­tu­je su­si­ti­ko su me­ru ir ver­slo at­sto­vais: ap­ta­rė ir nau­jos ga­myk­los ri­zi­kas
 • Džiūs­tan­čios me­die­nos kva­pai aly­tiš­kių tu­rė­tų ne­be­er­zin­ti
 • Dėl ap­si­lan­ky­mo sa­vi­val­dy­bė­je re­gist­ruo­ki­tės te­le­fo­nu!
 • Į at­lai­dus – ka­rie­to­mis
 • Ver­slo liu­di­ji­mas Aly­taus ra­jo­ne me­tams kai­nuo­ja tik 1 eu­rą
 • Kom­bai­nų gais­rai Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kų ne­gąs­di­na
 • Lie­tu­vos re­gio­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trų aso­cia­ci­jai va­do­vaus Al­gir­das Rei­pas
 • „Am­ber Grid”: įveik­tas dar vie­nas svar­bus GIPL sta­ty­bos eta­pas – nu­ties­ta pir­mo­ji du­jo­tie­kio gi­ja po Ne­mu­nu
 • Il­gai lauk­ta vai­kų va­sa­ros sto­vyk­la Dau­guo­se
 • At­vi­ras Aly­taus mies­to bai­da­rių po­lo čem­pio­na­tas
 • Ra­lio „Ap­link Lie­tu­vą” da­ly­viai var­žy­sis Rau­don­kal­nio gat­vė­je
Sei­mui pa­kei­tus Už­im­tu­mo įsta­ty­mą bei Už­im­tu­mo tar­ny­bai prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­ti­nus Dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kų sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo...
Gra­žų pa­si­bu­vi­mą vi­dur­va­sa­rį su­ren­gė ak­ty­vi aly­tiš­kė, prof­są­jun­gie­tė, vi­suo­me­ni­nin­kė Da­nu­tė Ba­čins­kie­nė. Kon­cer­ta­vo daug įvai­rių sti­lių ko­lek­ty­vų, bu­vo ir...
Aly­taus mies­to te­at­ras pa­de­da nau­ją se­zo­ną – šį­kart ne­įpras­tai anks­ti, rug­pjū­čio 9 die­ną, Ma­žo­jo­je sa­lė­je pa­ro­dy­ta spek­tak­lio „Žy­diš­ka gat­ve­lė“ prem­je­ra. Žiū­ro­vą ji...
Kaip ir ko­dėl prieš 30 me­tų Aly­tu­je at­si­ra­do te­at­ras? Už­au­go kar­ta žiū­ro­vų, ku­ri šiuo­lai­ki­nį te­at­rą pa­žįs­ta Aly­tu­je vyks­tan­čio­je te­at­ro nak­ty­je „COM•MO­ON•A“, bet nė­ra...
Lie­pos pas­ku­ti­nę sa­vai­tę vi­so­je ša­ly­je su­dūz­gė kom­bai­nai. Gel­to­nų grū­dų kva­pas už­bu­ria. Juo­se su­tel­pa vis­kas: sau­lė, vė­jo pa­glos­ty­mai, lie­taus la­šai ir, aiš­ku, duo­na....
Ne paslaptis, kad ši vasara daugumai tautiečių tapo atradimų metais ne vien nuostabių Lietuvos vietų, gamtos, tačiau ir kultūros, meno, mokslo prasme. Užsivėrus pasauliui atsirado puiki proga...
Teisėsauga beveik baigė tyrimą dėl pernai Alytuje kilusio didžiulio gaisro. Tyrimo metu buvo išaiškintos painios aferos, susijusios su neteisėtu atliekų kaupimu. Galutiniai įtarimai pareikšti 7...
Aly­taus kraš­te į avia­ci­jos že­mė­la­pį yra įra­šy­ti du ae­ro­dro­mai: Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je gy­vuo­jan­tis is­to­ri­nis Aly­taus ae­ro­dro­mas ir Nemunaičio oreivių klubo pakilimo / nusileidimo...
Buktos miško skroblynuose rasta nauja gegužraibinių šeimos skiautalūpių genties rūšis net neturi lietuviško pavadinimo, yra šimtus kilometrų nutolusi nuo artimiausių radviečių!
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.