Dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kos: Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je net apie 60 pro­cen­tų dau­giau aly­tiš­kių, iš­au­go ne­dar­bas (220)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­koms iš vals­ty­bės biu­dže­to šiems me­tams skir­ta 265 mln. eu­rų. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
Dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­koms iš vals­ty­bės biu­dže­to šiems me­tams skir­ta 265 mln. eu­rų. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
Sei­mui pa­kei­tus Už­im­tu­mo įsta­ty­mą bei Už­im­tu­mo tar­ny­bai prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­ti­nus Dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kų sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo nuo­sta­tus, nuo bir­že­lio vi­du­rio be­dar­bio sta­tu­są tu­rin­tiems as­me­nims at­si­ra­do ga­li­my­bė gau­ti dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kas. Tai vie­na iš vals­ty­bės pa­ra­mos gy­ven­to­jams prie­mo­nių, su­si­ju­sių su ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos ir dėl jos pa­skelb­to ka­ran­ti­no pa­sek­mėms su­švel­nin­ti. Nors mi­nė­ta iš­mo­ka ir va­di­na­si dar­bo pa­ieš­kos, ta­čiau ji be­dar­bių sta­tu­są tu­rin­čių as­me­nų ne­įpa­rei­go­ja su­si­ras­ti dar­bą. Pa­ly­gin­ti per­nykš­čio rugpjūčio 1-ąją su šie­me­čiu Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je re­gist­ruo­ta apie 60 proc. dau­giau Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų, pa­di­dė­jo ne­dar­bas, ir tai sie­ti­na su ga­li­my­be gau­ti dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kas.

Ne­si­krei­pu­sių­jų bū­tų sun­ku su­ras­ti

Už­im­tu­mo tar­ny­bos Kau­no klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to pa­ta­rė­ja Ni­da Ci­buls­kie­nė sa­kė, kad jau bir­že­lio vi­du­ry­je pa­skel­bus apie dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kų mo­kė­ji­mą, tar­ny­bo­je pa­si­ju­to klien­tų plūs­te­lė­ji­mas: „In­for­ma­ci­ja apie dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką bu­vo pa­skelb­ta vi­sais in­for­ma­ci­jos ka­na­lais ir, ma­nau, kad vi­si, ku­riems tai ak­tu­a­lu, ją iš­gir­do. Šios iš­mo­kos yra vie­na iš CO­VID-19 pan­de­mi­jos ir dėl šio vi­ru­so pa­skelb­to ka­ran­ti­no pa­sek­mių švel­ni­ni­mo prie­mo­nių, to­dėl žmo­nės su­sku­bo re­gist­ruo­tis Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je, kad įgy­tų be­dar­bio sta­tu­są ir ga­lė­tų gau­ti dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kas.“

Ši iš­mo­ka sie­kia 42 ar­ba 200 eu­rų per mė­ne­sį. Pir­mo­ji su­ma ski­ria­ma tiems as­me­nims, ku­rie gau­na ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­ką, mo­ka­mą de­vy­nis mė­ne­sius ne­te­kus dar­bo. O ant­ro­ji – to­kios iš­mo­kos ne­gau­nan­tiems, ta­čiau už­si­re­gist­ra­vu­siems Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je ir to­kiu bū­du įgi­ju­siems be­dar­bio sta­tu­są.

Kaip pa­žy­mė­jo N.Ci­buls­kie­nė, 200 eu­rų per mė­ne­sį dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka pri­klau­so tiems as­me­nims, ku­rie ne­ati­tin­ka kri­te­ri­jų ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kai gau­ti, pa­vyz­džiui, ne­tu­ri rei­kia­mo dar­bo sta­žo per ati­tin­ka­mą lai­ko­tar­pį, taip pat tiems, ku­rie anks­čiau ga­vo šią iš­mo­ką, ta­čiau jos mo­kė­ji­mo lai­ko­tar­pis jau pa­si­bai­gęs.

Pa­ta­rė­jos tvir­ti­ni­mu, pa­ly­gin­ti per­nykš­čio rugpjūčio 1-ąją su šie­me­čiu, Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je re­gist­ruo­ta apie 60 proc. dau­giau Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Aki­vaiz­du, kad tai sie­ti­na ir su at­si­ra­du­sio­mis nau­jo­mis be­dar­biams skir­to­mis iš­mo­ko­mis, ku­rios pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką mo­ka­mos še­šis mė­ne­sius, bet ne il­giau kaip iki šių me­tų pa­bai­gos. Jos be­dar­bių su­si­ras­ti dar­bo ne­įpa­rei­go­ja.

N.Ci­buls­kie­nės pa­ste­bė­ji­mu, šian­dien, ko ge­ro, bū­tų sun­ku su­ras­ti as­me­nis, ku­rie, esant ga­li­my­bei gau­ti dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką, bū­tų ne­si­krei­pę į Už­im­tu­mo tar­ny­bą.

Ar ne­at­vė­rė re­a­lios ne­dar­bo pa­dė­ties?

Šie­me­čio rug­pjū­čio 1-osios Už­im­tu­mo tar­ny­bos duo­me­ni­mis, Aly­taus mies­te ne­dar­bo ly­gis, ten­kan­tis dar­bin­go am­žiaus žmo­nių skai­čiui, yra 14,5 proc., Aly­taus ra­jo­ne – 14,1 proc., Lie­tu­vo­je – 12,8 proc.

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je šie­me­čio rug­pjū­čio 1-ąją re­gist­ruo­ta be­veik 4 tūkst. 440, Aly­taus ra­jo­ne – be­veik 2 tūkst.200, Lie­tu­vo­je – per 220 tūkst. be­dar­bių.

Kad vals­ty­bės su­da­ry­tos ga­li­my­bės gau­ti dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kas iš tie­sų pa­di­di­no ne­dar­bo ly­gį ir be­dar­bių skai­čių, aki­vaiz­džiai pa­ro­do ši sta­tis­ti­ka per­nykš­čio rug­pjū­čio 1-ąją.

Tuo­met Aly­taus mies­te bu­vo 8,9 proc. ne­dar­bas, be­dar­bių re­gist­ruo­ta – 2 tūkst. 770, Aly­taus ra­jo­ne šie ro­dik­liai – 8,5 proc. ir 1 tūkst. 330, Lie­tu­vo­je – 8 proc. ir 137 tūkst. 370.

Ar mo­ka­mos dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kos ne­at­vė­rė re­a­lios pa­dė­ties dėl ne­dar­bo ir be­dar­bių skai­čiaus Aly­taus mies­te, ra­jo­ne ir vi­so­je Lie­tu­vo­je?

Kau­no klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to pa­ta­rė­ja iš da­lies tam lin­ku­si pri­tar­ti: „Fi­nan­si­nis mo­ty­vas re­gist­ruo­tis Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je šiuo me­tu yra la­bai reikš­min­gas. Vi­sa­da iš­lie­ka svar­bus ir so­cia­li­nis draus­tu­mas, ku­rio ne­tu­rint ne­pa­sie­kia­mos ne­mo­ka­mos me­di­ci­ni­nės pa­slau­gos. As­me­nys, ku­rie ne­dir­bo ir tik da­bar už­si­re­gist­ra­vo mū­sų tar­ny­bo­je, ar­ba ne­bu­vo so­cia­liai draus­ti, ar­ba sa­va­ran­kiš­kai mo­kė­jo so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas. Re­a­lią dar­bo jė­gos pa­siū­lą pa­ro­dys be­dar­bių skai­čiaus po­ky­tis at­ei­nan­čiais me­tais, jei dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kų mo­kė­ji­mas ne­bus pra­tęs­tas.“

Dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­koms – 265 mln. eu­rų

Už­im­tu­mo tar­ny­bos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Liu­das Dap­kus in­for­ma­vo, kad dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­koms iš vals­ty­bės biu­dže­to šiems me­tams skir­ta 265 mln. eu­rų.

Jo tvir­ti­ni­mu, šių me­tų sau­sio–lie­pos mė­ne­siais į Už­im­tu­mo tar­ny­bą krei­pė­si 191,7 tūkst. dar­bo ne­tu­rin­čių as­me­nų, 40,5 tūkst. ar­ba 26,8 proc. dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį: „Pa­pras­tai dau­giau­sia dar­bo ne­tu­rin­čių as­me­nų įre­gist­ruo­ja­ma sau­sio mė­ne­sį. Šie­met ba­lan­džio ir lie­pos mė­ne­siai pa­gal įre­gist­ruo­tų be­dar­bių skai­čius pra­len­kė sau­sį. Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, be­si­krei­pian­čių­jų skai­čius au­go ko­vo ir ba­lan­džio mė­ne­siais kaip ša­ly­je pa­skelb­to ka­ran­ti­no ir eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos re­zul­ta­tas. Ge­gu­žę be­dar­bių re­gist­ra­vo­si pa­na­šiai kaip anks­tes­niais me­tais. Dau­giau kaip 40 pro­cen­tų au­gi­mas fik­suo­tas bir­že­lį.“

L.Dap­kus ne­at­me­tė, kad di­des­nei be­dar­bių re­gist­ra­ci­jai įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti nuo bir­že­lio įsi­ga­lio­ję Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, su­tei­kian­tys tei­sę tar­ny­bo­je re­gist­ruo­tiems as­me­nims gau­ti dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kas.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai