Dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kos: Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je net apie 60 pro­cen­tų dau­giau aly­tiš­kių, iš­au­go ne­dar­bas

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (11)
2020 Rugpjūtis 7
Dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­koms iš vals­ty­bės biu­dže­to šiems me­tams skir­ta 265 mln. eu­rų. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
Dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­koms iš vals­ty­bės biu­dže­to šiems me­tams skir­ta 265 mln. eu­rų. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
Sei­mui pa­kei­tus Už­im­tu­mo įsta­ty­mą bei Už­im­tu­mo tar­ny­bai prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­ti­nus Dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kų sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo nuo­sta­tus, nuo bir­že­lio vi­du­rio be­dar­bio sta­tu­są tu­rin­tiems as­me­nims at­si­ra­do ga­li­my­bė gau­ti dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kas. Tai vie­na iš vals­ty­bės pa­ra­mos gy­ven­to­jams prie­mo­nių, su­si­ju­sių su ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos ir dėl jos pa­skelb­to ka­ran­ti­no pa­sek­mėms su­švel­nin­ti. Nors mi­nė­ta iš­mo­ka ir va­di­na­si dar­bo pa­ieš­kos, ta­čiau ji be­dar­bių sta­tu­są tu­rin­čių as­me­nų ne­įpa­rei­go­ja su­si­ras­ti dar­bą. Pa­ly­gin­ti per­nykš­čio rugpjūčio 1-ąją su šie­me­čiu Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je re­gist­ruo­ta apie 60 proc. dau­giau Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų, pa­di­dė­jo ne­dar­bas, ir tai sie­ti­na su ga­li­my­be gau­ti dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kas.

Ne­si­krei­pu­sių­jų bū­tų sun­ku su­ras­ti

Už­im­tu­mo tar­ny­bos Kau­no klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to pa­ta­rė­ja Ni­da Ci­buls­kie­nė sa­kė, kad jau bir­že­lio vi­du­ry­je pa­skel­bus apie dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kų mo­kė­ji­mą, tar­ny­bo­je pa­si­ju­to klien­tų plūs­te­lė­ji­mas: „In­for­ma­ci­ja apie dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką bu­vo pa­skelb­ta vi­sais in­for­ma­ci­jos ka­na­lais ir, ma­nau, kad vi­si, ku­riems tai ak­tu­a­lu, ją iš­gir­do. Šios iš­mo­kos yra vie­na iš CO­VID-19 pan­de­mi­jos ir dėl šio vi­ru­so pa­skelb­to ka­ran­ti­no pa­sek­mių švel­ni­ni­mo prie­mo­nių, to­dėl žmo­nės su­sku­bo re­gist­ruo­tis Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je, kad įgy­tų be­dar­bio sta­tu­są ir ga­lė­tų gau­ti dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kas.“

Ši iš­mo­ka sie­kia 42 ar­ba 200 eu­rų per mė­ne­sį. Pir­mo­ji su­ma ski­ria­ma tiems as­me­nims, ku­rie gau­na ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­ką, mo­ka­mą de­vy­nis mė­ne­sius ne­te­kus dar­bo. O ant­ro­ji – to­kios iš­mo­kos ne­gau­nan­tiems, ta­čiau už­si­re­gist­ra­vu­siems Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je ir to­kiu bū­du įgi­ju­siems be­dar­bio sta­tu­są.

Kaip pa­žy­mė­jo N.Ci­buls­kie­nė, 200 eu­rų per mė­ne­sį dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ka pri­klau­so tiems as­me­nims, ku­rie ne­ati­tin­ka kri­te­ri­jų ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kai gau­ti, pa­vyz­džiui, ne­tu­ri rei­kia­mo dar­bo sta­žo per ati­tin­ka­mą lai­ko­tar­pį, taip pat tiems, ku­rie anks­čiau ga­vo šią iš­mo­ką, ta­čiau jos mo­kė­ji­mo lai­ko­tar­pis jau pa­si­bai­gęs.

Pa­ta­rė­jos tvir­ti­ni­mu, pa­ly­gin­ti per­nykš­čio rugpjūčio 1-ąją su šie­me­čiu, Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je re­gist­ruo­ta apie 60 proc. dau­giau Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Aki­vaiz­du, kad tai sie­ti­na ir su at­si­ra­du­sio­mis nau­jo­mis be­dar­biams skir­to­mis iš­mo­ko­mis, ku­rios pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką mo­ka­mos še­šis mė­ne­sius, bet ne il­giau kaip iki šių me­tų pa­bai­gos. Jos be­dar­bių su­si­ras­ti dar­bo ne­įpa­rei­go­ja.

N.Ci­buls­kie­nės pa­ste­bė­ji­mu, šian­dien, ko ge­ro, bū­tų sun­ku su­ras­ti as­me­nis, ku­rie, esant ga­li­my­bei gau­ti dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­ką, bū­tų ne­si­krei­pę į Už­im­tu­mo tar­ny­bą.

Ar ne­at­vė­rė re­a­lios ne­dar­bo pa­dė­ties?

Šie­me­čio rug­pjū­čio 1-osios Už­im­tu­mo tar­ny­bos duo­me­ni­mis, Aly­taus mies­te ne­dar­bo ly­gis, ten­kan­tis dar­bin­go am­žiaus žmo­nių skai­čiui, yra 14,5 proc., Aly­taus ra­jo­ne – 14,1 proc., Lie­tu­vo­je – 12,8 proc.

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je šie­me­čio rug­pjū­čio 1-ąją re­gist­ruo­ta be­veik 4 tūkst. 440, Aly­taus ra­jo­ne – be­veik 2 tūkst.200, Lie­tu­vo­je – per 220 tūkst. be­dar­bių.

Kad vals­ty­bės su­da­ry­tos ga­li­my­bės gau­ti dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kas iš tie­sų pa­di­di­no ne­dar­bo ly­gį ir be­dar­bių skai­čių, aki­vaiz­džiai pa­ro­do ši sta­tis­ti­ka per­nykš­čio rug­pjū­čio 1-ąją.

Tuo­met Aly­taus mies­te bu­vo 8,9 proc. ne­dar­bas, be­dar­bių re­gist­ruo­ta – 2 tūkst. 770, Aly­taus ra­jo­ne šie ro­dik­liai – 8,5 proc. ir 1 tūkst. 330, Lie­tu­vo­je – 8 proc. ir 137 tūkst. 370.

Ar mo­ka­mos dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kos ne­at­vė­rė re­a­lios pa­dė­ties dėl ne­dar­bo ir be­dar­bių skai­čiaus Aly­taus mies­te, ra­jo­ne ir vi­so­je Lie­tu­vo­je?

Kau­no klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to pa­ta­rė­ja iš da­lies tam lin­ku­si pri­tar­ti: „Fi­nan­si­nis mo­ty­vas re­gist­ruo­tis Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je šiuo me­tu yra la­bai reikš­min­gas. Vi­sa­da iš­lie­ka svar­bus ir so­cia­li­nis draus­tu­mas, ku­rio ne­tu­rint ne­pa­sie­kia­mos ne­mo­ka­mos me­di­ci­ni­nės pa­slau­gos. As­me­nys, ku­rie ne­dir­bo ir tik da­bar už­si­re­gist­ra­vo mū­sų tar­ny­bo­je, ar­ba ne­bu­vo so­cia­liai draus­ti, ar­ba sa­va­ran­kiš­kai mo­kė­jo so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas. Re­a­lią dar­bo jė­gos pa­siū­lą pa­ro­dys be­dar­bių skai­čiaus po­ky­tis at­ei­nan­čiais me­tais, jei dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kų mo­kė­ji­mas ne­bus pra­tęs­tas.“

Dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­koms – 265 mln. eu­rų

Už­im­tu­mo tar­ny­bos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Liu­das Dap­kus in­for­ma­vo, kad dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­koms iš vals­ty­bės biu­dže­to šiems me­tams skir­ta 265 mln. eu­rų.

Jo tvir­ti­ni­mu, šių me­tų sau­sio–lie­pos mė­ne­siais į Už­im­tu­mo tar­ny­bą krei­pė­si 191,7 tūkst. dar­bo ne­tu­rin­čių as­me­nų, 40,5 tūkst. ar­ba 26,8 proc. dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį: „Pa­pras­tai dau­giau­sia dar­bo ne­tu­rin­čių as­me­nų įre­gist­ruo­ja­ma sau­sio mė­ne­sį. Šie­met ba­lan­džio ir lie­pos mė­ne­siai pa­gal įre­gist­ruo­tų be­dar­bių skai­čius pra­len­kė sau­sį. Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, be­si­krei­pian­čių­jų skai­čius au­go ko­vo ir ba­lan­džio mė­ne­siais kaip ša­ly­je pa­skelb­to ka­ran­ti­no ir eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos re­zul­ta­tas. Ge­gu­žę be­dar­bių re­gist­ra­vo­si pa­na­šiai kaip anks­tes­niais me­tais. Dau­giau kaip 40 pro­cen­tų au­gi­mas fik­suo­tas bir­že­lį.“

L.Dap­kus ne­at­me­tė, kad di­des­nei be­dar­bių re­gist­ra­ci­jai įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti nuo bir­že­lio įsi­ga­lio­ję Už­im­tu­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, su­tei­kian­tys tei­sę tar­ny­bo­je re­gist­ruo­tiems as­me­nims gau­ti dar­bo pa­ieš­kos iš­mo­kas.

 

 

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Tiek smarkiai padidėjus bedarbystė reiškia kritinė situacija. Jei ne išmokos, tas pats kas revoliucinė situacoja viduj pas žmones telkias. Alytuj dėl klanų po politika ir institucijų derinius nesiskaitant su žmonėm. Šioj situacijoj politikai į seimą kandidatuojantys, taryba ir pirmu numeriu meras turi teikt tarybai informuojant visuomenę, savivaldybės pertvarkų ir strategijų planus. Pertvarkos mažina trečdalį biudžetinių ir įveda tokius žmones. Kur sugebėtų Alytų užvest pagal šalies vystymo bd prioritetus per es paramos projektus taip, kad. Susidarytų salygos Alytuj kurtis normalioms darbo vietoms ir gerintų žmonių gyvenimus, mažėtų bedarbystė ir emigracija. Nesugeba, gali užleist l. mero poste bent kuriam tarybos nariui, kuris tai sugeba.

  Komentaras

  Ačiū dėka, kad aš sugebėjau susigrąžinti savo vyrą, visa tai atrodo kaip sapnas, kai tai įvyko, nes buvome išsiskyrę beveik metus ir tas laikotarpis buvo viena blogiausių mano gyvenimo akimirkų, nes aš labai myliu savo vyrą. Padėjau jam grįžti namo, kad būtų su manimi ir mano vaikais, bet jis atsisakė. Mano draugas Doris papasakojo, kaip ji sugebėjo susigrąžinti savo vyrą padedant rašytojui dr. Ajayi, nes jie išgyveno skyrybas, ji sakė, kad jis padėjo jai sugrąžinti taiką savo namuose. Aš neturiu kito pasirinkimo, kaip tik duoti rašytojas dr. Ajayi pabandė, parašiau jam savo „WhatsApp“ numerį: +2347084887094 ir paaiškinau jam dalykus. Jis liepė man būti ramus ir kai kuriuos dalykus, kuriuos reikėjo padaryti norint sugrąžinti namus, aš laikiausi jo nurodymų. Po trijų dienų burtų mano vyras grįžo namo laikydamas didelį meškiuką ir paprašė manęs atleisti už visas jo klaidas. iki šios dienos mano šeima buvo kupina meilės. Susisiekite su dr. Ajayi rašytoju šiandien. Jis turi visų gyvenimo problemų sprendimų, nebijokite savo problemų. Norėdami rasti ilgalaikį sprendimą, turėtumėte susisiekti su juo „viber“ / „WhatsApp“: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Klausimas nuo ALytaus miesto kandidatuojantiems į seimą. Labai ženkliai padidėjus bedarbystei kokias siūlo strategijas švelnint? Kurių dėka mažėtų bedarbystė ir rudenį po rinkimų dar didesnis šokas miesto neištiktų? Nes jei toliau taip žiauriai nyksta savivaldybei nesugebant operatyviai vykdyt efektyvumo pertvarkų ir sėkmingo vystymo strategijų, vaizdas tragiškėja. Paskutinių valstybinių institucijų likučiai prie Kauno bazinių įmonių prijungiami per pertvarkas. Alytus tampa priemiesčio zona.

  Komentaras

  Valstybės interesą išreiškia LR Konstitucijos 46 str.. Kur valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad ji tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui. Alytuj savivaldybė ir valstybinės įmonės dirba viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Dabar esant blogėjančiai padėčiai, jei vyriausybė prieš kelis mėnesius perduoda savivaldybei aerodromo 100 ha. Reiškia turėjo perimt savivaldybė ir per tarybą sprest. Kaip viso apie 50 tūkstančių alytiškių naudai efektyviausia naudot aerodromo 100 ha žemių. Jei vysto aerodromą, turėjo teikt paraiškas ministerijpms dėl es lėšų pritraukimo. Dabar jei teiamai užstabdo, turi operatyviai nagrinėt. Kad pagal vienokį ar kitokį teismo sprendimą taryba galėtų priimt miestui naudingus sprendimus. Dabar teisme strigę, praleidžiamas laikas kaip savivaldybė gal per šią sritį bandytų miesto ekonomiką gerinti. Kad susidarytų salygos kurtis normalioms darbo vietoms. Klausimas, kodėl Alytuj taip vyksta, kad viešas interesas vis klampinamas net per institucijų įtartiną elgesį? Savivalda nuo uabo skiriasi. Savivaldoj turi vyrauraut viešas interesas. Būt aukščiau už klaninius.

  Komentaras

  Labai svarbu, kad alytiškiai ką renka į mero tarybos lygius, bei į seimą. Nes atsakomybė už Alytaus miesto valdymą tenka pagal išimtinę kompetenciją tarybai. Kurių tarpe ir meras. O teismai ir kitos institucijos, jie į valdžią nerinkti ir neatskaitingi alytiškiams. Jie visuomenę tik gali informuot apie savo veiklą. Bet taryba tampa atsakingi ir atskaitingi visuomenei net už teismų priimtų per savivaldą reikšmę Alytaus vystyme. Nes jei taryba patys nesugeba ir teismai jų kompetencijoj sprendžia, ne savo vietoj meras ir taryba. Kaip ir rinkėjų neatsakingumas. Dabar kaip teismuose dėl biojojėgainės, aerodromo.. čia klausimai n milijonų verčių. Ir tie milijonai lemia miesto vystymą. Galima juos užvest miesto naudai taip, kad susidarytų salygos kurtis normalioms darbo vietoms ir mažės bedarbystė bei emigracija. Gali saujelės labui grežti taip, kad dar daugiau didės bedarbystė ir emigracija, žmonių skurdinimas ir socialinė atskirtis. Šiuo metu vyksta blogasis scenarijus. Kas gali stabdyt ir pasukt kitaip, ir ar to nori Alytus? Nes tai, kad iš kandidatuojančių į seimą tik V.Vencius ir P.Valiūnas drysta rimčiau, o kiti net nebando artėt, rodo. Dauguma stagnaciją palaiko. Nes nepalaikytų, kandidatuojančių visai kitokia kokybė būtų. Visai kitokie reiklumo parametrai politikams. Pav. Kaune politikams daug aukštesnius reikalavimus kelia, nei Alytuj. Kaune su tokiu prastu valdymo lygiu kaip Alytuj net metų neištemptų. Kauno meras turtingas verslininkas kaip meras sau didelius reikalavimus kelia ir aplink. Alytaus miesto valdžioj jokių reikalavimų, valdžia atsipalaidavę sau pigų šou daro. Už tai liaudis įsitempus ir sunkėjančios salygos išgyvent. Turi būt priešingai valdžia rimtai dirba ir gerina salygas žmonėms išgyvent Alytuj.

  Komentaras

  Kaip Alytuj veikia galingai po klanų interesais rodo keli pavyzdžiai. Iš visų kandidatuojančių į seimą nepatogias temas bandė kelt V.Vencius ir P.Valūnas. žiniasklaidoj viešai už kitų nesislapstinat. Reiškia vienam komentaruose vos ne teismais pradėjo grasint jie čia įpratę nepatiko ir šmeižia atseit, kito straipsnį iš interneto išėmė. Štai taip žinokit ką kalbėt ir rašyt. Nelyskit į temas, kur saujelei netinka. Nors būtent miesto interesų naudai tie klausimai turi būt diskuotuojami ir priimami sprendimai naudingi viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. O ne saujelei miesto interesų nykimo saskaita ir stresuodami žiūri, kad niekas prabilt nedrystų.

  Komentaras

  Bet tragiška Alytuj padėtis darbo rinkoj ir merui su taryba imituot pertvarkas ir rimtų vystymo strategijų nesugebėt - niekur per Lietuvą taip sau neleidžia. O Alytuj per klanus užgniaužę miesto interesus ir nepajudėt. Darbo vietos vyrauja už minimumą, kur tik kelis kart daugiau už 200 eurų. Vadybininkams reikalavimai kalbos.., tokių reikalavimų nekelia merui ir direktoriui bei jų komandoms, bent daliai tarybos narių ir valdininkų. O buvo įmanoma ir šioj kadencijoj sėkmingai vystyt miestą, bet valdžioje net priešiški ir miestui dzin. Dauguma net nepalaiko miesto intereso gynimo ir klanai priešiški. Kol kas net į valdymą nepraeit nors ir retiems kompetentingesniems ir veržlesniems. Taip atstyguota stagnacijai, tiesiog idealiai. Ir veikia modeliu, jei turi taryba operatyviai priimt sprendimą, kad per projektus vystyt, kur rimčiau klausimas įveltas į teismą ir vilkinama kol priims sprendimą. O laikas praeina ir kitos savivaldybės per tą laiką veržliai spurtuoja. O Alytuj kaip už gerklukių laiko, kad nepajudėt. Kol užkuliusį kažkas galimai sėlina prie paskutinių miesto potencialo likučių. Štai visa Alytaus nykimo schema.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.