Avia­to­rių skry­džio per Lie­tu­vą marš­ru­te – Ne­mu­nai­tis ir Aly­tus (261)

Saulė Pinkevičienė
Gin­ta­ras Šiur­kus
Gim­ta­die­nio do­va­na orei­viui Gin­ta­rui Šiur­kui ir jo žmo­nai Ire­ne – ap­žval­gi­nis skry­dis su Ro­lan­du Ka­li­naus­ku jo kon­struk­ci­jos lėk­tu­vu RK3. Sau­lės Pin­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus kraš­te į avia­ci­jos že­mė­la­pį yra įra­šy­ti du ae­ro­dro­mai: Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je gy­vuo­jan­tis is­to­ri­nis Aly­taus ae­ro­dro­mas ir Nemunaičio oreivių klubo pakilimo / nusileidimo takas (for­ma­liai – iš oro pa­si­rink­ta aikš­te­lė), įreng­tas ša­lia Gintaro Šiurkaus so­dy­bos Ne­mu­nai­čio kai­me. Ket­vir­ta­die­nį Ne­mu­nai­ty­je ir Aly­tu­je lei­do­si 28 kar­tą per Lie­tu­vą žy­gį su­ren­gę sa­va­dar­bių ir li­cen­ci­juo­tų leng­vų­jų lėk­tu­vų la­kū­nai. To­liau jų ke­lias pa­dan­ge ve­dė pro Že­mai­ti­ją į Ry­gą, kur sa­vait­ga­lį vy­ko avia­ci­jos šven­tė. Jo­je bu­vo pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos avia­ci­jos kon­struk­to­rių su­kur­ti lėk­tu­vai.

Ne­mu­nai­tį avia­to­riai pa­si­rin­ko kaip pa­to­gią nu­si­lei­di­mo aikš­te­lę, ku­rios at­si­ra­di­mo is­to­ri­ja su­si­ju­si su jų ko­le­gos avia­to­riaus Al­gir­do Ku­čins­ko var­du. Jis 1992 me­tais drau­ge su ben­dra­min­čiais pra­dė­jo sa­va­dar­bių ir li­cen­ci­juo­tų leng­vų­jų lėk­tu­vų skry­džio ap­link Lie­tu­vą is­to­ri­ją.

De­ja, gar­sus avia­konst­ruk­to­rius A.Ku­čins­kas žu­vo 2006 me­tais Prie­nų ra­jo­ne, Ne­šei­kių kai­me, nu­kri­tus sa­va­dar­biam vien­vie­čiam eks­pe­ri­men­ti­niam ul­tra­leng­va­jam lėk­tu­vė­liui. Ne­mu­nai­ty­je yra įam­žin­tas jo at­mi­ni­mas, tai skel­bia ir už­ra­šas virš angaro vartų, atsi­ve­riančių į pakilimo taką: „Al­gir­do Ku­čins­ko iš oro pa­si­rink­ta aikš­te­lė“. 

Su RK3 mo­de­lio sa­va­dar­bių ir li­cen­ci­juo­tų leng­vų­jų lėk­tu­vų („Vo­lun­gė“) lėk­tu­vu Ne­mu­nai­ty­je pir­mas lei­do­si Ro­lan­das Ka­li­naus­kas. Avia­ci­jo­je jis – dau­giau kaip 40 me­tų, yra vie­nuo­li­kos kon­struk­ci­jų lėk­tu­vų au­to­rius.

Pa­dan­gė­je virš Ne­mu­nai­čio kai­mo skri­do ir AN­BO II replika– lėk­tu­vas, at­kur­tas pro­fe­sio­na­laus kon­struk­to­riaus R.Ka­li­naus­ko ir avia­to­riaus Ar­vy­do Šab­rins­ko, ku­ris šį­kart jį ir pi­lo­ta­vo.

Lėk­tu­vo kon­struk­ci­jos au­to­rius – le­gen­di­nis lie­tu­vis avia­konst­ruk­to­rius An­ta­nas Gus­tai­tis, AN­BO-II nau­do­tas iki 1934 me­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je ir Lie­tu­vos ae­ro­klu­be. Bu­vo pa­ga­min­tas vie­nas jo eg­zem­plio­rius. Pa­va­di­ni­mas AN­BO, ku­ris žen­kli­na vi­sus A.Gus­tai­čio kon­struk­ci­jos lėk­tu­vus, reiš­kia ak­ro­ni­mą An­ta­nas No­ri Bū­ti Ore.

Ne­mu­nai­ty­je sa­va­dar­biais lėk­tu­vais taip pat lei­do­si Gin­tau­tas Gai­liū­nas, Kė­dai­nių ae­ro­klu­bas va­do­vas, Juo­zas Ta­lan­dis, Ra­mū­nas Va­buo­las, to­les­niam skry­džiui prie jų ža­dė­jo pri­si­jung­ti dau­giau spar­nuo­tų ko­le­gų.

Skry­džiui per Lie­tu­vą šiais me­tais sa­va­dar­bių ir li­cen­ci­juo­tų lėk­tu­vų pi­lo­tai ki­lo 8 va­lan­dą ry­to iš Po­ciū­nų ae­ro­dro­mo, trumpam nusileido prie Dusios, o apie 11 va­lan­dą jau lei­do­si Ne­mu­nai­čio kai­me, kur jie gim­ta­die­nio pro­ga pa­svei­ki­no orei­vį Gin­ta­rą Šiur­kų. Nors la­kū­nai Ne­mu­nai­čio kai­me il­gai ne­už­si­bu­vo, jie spė­jo prie puo­de­lio ka­vos pa­ben­drau­ti su bū­riu orei­vių, avia­ci­jos mė­gė­jų iš Aly­taus.

G.Šiur­kus pa­sa­ko­jo apie idė­ją, ku­rios re­a­li­za­vi­mui šiuo me­tu ski­ria sa­vo lai­ką ir ener­gi­ją: 2023 me­tais su Ro­lan­du Pa­ksu ža­da pa­kar­to­ti „Li­tu­a­ni­cos“ žy­gį ir iš Niu­jor­ko at­skris­ti į Kau­ną. Iki tol dar rei­kia rei­kia ras­ti lėk­tu­vą „Bel­lan­ca CH-300“, lie­tu­viams ge­riau ži­no­mą „Li­tu­a­ni­cos“ var­du. To­kį trans­at­lan­ti­niam skry­džiui ka­dai­se pri­tai­kė ir le­gen­di­niai lie­tu­viai la­kū­nai Ste­po­nas Da­rius ir Sta­sys Gi­rė­nas. Šiuo me­tu pa­sau­ly­je skrai­do tik du šio mo­de­lio lėk­tu­vai – Ka­na­do­je ir Ha­va­jų sa­lo­se (JAV). Ti­ki­ma­si įsi­gy­ti ir per­dirb­ti Ka­na­dos „Bel­lan­cą“. Pro­jek­to biu­dže­tas – su še­šiais nu­liais, ir 0,2 pro­cen­to su­mos jau yra su­rink­ta. „Svar­bu ne pi­ni­gai, o idė­ja, ku­ri su­vie­ny­tų lie­tu­vius“, – su­ma­ny­mą įvar­di­ja G.Šiur­kus.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai