Nr. 91 (13614)

2021-08-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 91 (13614) skaitykite:

  • Tra­di­ci­nės Vi­dur­nak­čio ei­ty­nės šie­met pla­nuo­ja­mos kar­tu su įkur­tu­vė­mis Aly­taus hos­pi­so die­nos cen­tre
  • Ap­leis­ta­me pa­sta­te de­gė šiukš­lės, liepsnojo javų laukai
  • Stip­riau­sių ša­lies šau­lių tre­ne­ris į star­ti­nę po­zi­ci­ją sto­ja tik no­rė­da­mas pa­ro­dy­ti vai­kams, kaip iš tik­rų­jų rei­kia taik­liai pa­tai­ky­ti
  • Ba­ris­tos Ga­bi­ja ir Da­nie­lė: „Rei­kia pa­si­tik­ti žmo­gų su šyp­se­na, iš­ly­dė­ti su ka­va”
  • Jam Lie­tu­va bu­vo dau­giau ne­gu ša­lies pa­va­di­ni­mas
  • Pa­mi­nė­tos ka­rio sa­va­no­rio Ar­tū­ro Sa­ka­laus­ko 30-osios žū­ties me­ti­nės
  • Ap­do­va­no­ji­mas už ge­riau­sią li­te­ra­tū­ros kū­ri­nį ati­ten­ka...
  • Eks­per­tai: iš­skir­ti­nio ir ko­ky­biš­ko tu­ri­nio ži­niask­lai­do­je dau­gės
  • Nijolė Narmontaitė: „Be žiūrovų mes, artistai, esame nulis“
„Vi­liuo­si, kad aly­tiš­kių per­skai­ty­tas mū­sų po­kal­bis pri­trauks nau­jų žmo­nių, ku­rie no­riai pa­dės ke­tur­ko­jams, gy­ve­nan­tiems gy­vū­nų prie­glau­do­se“, – taip po­kal­bio pra­džio­je...
Aly­taus ra­jo­no Sim­no gy­ven­to­jai jau ku­rį lai­ką tu­ri pro­ble­mų su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­ne „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“, tie­kia­mu van­de­niu į jų bu­tus. Pa­sak...
Šiais pan­de­mi­jos lai­kais dau­giau lie­tu­vių pra­dė­jo ke­liau­ti po gim­tą­jį kraš­tą bei at­ras­ti nau­jas vie­to­ves. Aly­taus kraš­to tu­ris­tai taip pat ne­ap­len­kė. Jis ga­li pa­siū­ly­ti...
Su­si­pa­žin­ki­te – čia ma­ma Ir­ma ir jos sū­nus Ti­tas. Ir­mai šiuo me­tu 27, o Ti­tui – 7 me­tai. Ir­ma, mer­gi­na ki­lu­si iš Laz­di­jų ra­jo­no, pa­sto­jo, kai jai bu­vo vos 19 me­tų. Ne­leng­vu...
Pagalvės – svarbi patalynės dalis, lemianti miego kokybę bei užtikrinanti gerą poilsį. Puikiai išsimiegama ant tos pagalvės, kuri yra kokybiška ir pritaikyta pagal individualius poreikius. Tačiau...
Tuštuma... Taip trumpai ir daug žodžių nerinkdamas visą karantino periodą įvertino dainininkas Česlovas Gabalis. Per tą laiką jam teko ne tik visiškai apriboti savo darbus, bet ir sužinoti, ką iš...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.