Aly­tus tam­pa tu­ris­tų tiks­lu (28)

Gre­ta Ta­ri­mai­tė
turizmas
Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro dar­buo­to­jos – di­rek­to­rė Le­na Va­len­tai­tė-Gu­dzi­ne­vi­čie­nė ir vyr. tu­riz­mo spe­cia­lis­tė Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė. Aly­taus TIC nuotr.
Šiais pan­de­mi­jos lai­kais dau­giau lie­tu­vių pra­dė­jo ke­liau­ti po gim­tą­jį kraš­tą bei at­ras­ti nau­jas vie­to­ves. Aly­taus kraš­to tu­ris­tai taip pat ne­ap­len­kė. Jis ga­li pa­siū­ly­ti iš­skir­ti­nių, įspū­dingų lan­ky­ti­nų ob­jek­tų, ak­ty­vių pra­mo­gų ir marš­ru­tų Aly­taus mies­te bei ra­jo­ne. Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro spe­cia­lis­tės mie­lai pa­dės jums iš­si­rink­ti vie­tas, ku­rias tu­rė­tu­mė­te ap­lan­ky­ti, pa­pa­sa­kos apie jas bei re­ko­men­duos ge­riau­sią marš­ru­tą.

Aly­tu­je pa­si­lie­ka ke­lioms die­noms

Gal­būt dau­ge­liui ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad Aly­tus yra tik sto­te­lė ke­ly­je į di­des­nį mies­tą, vis dėl­to Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro vy­riau­sio­ji tu­riz­mo spe­cia­lis­tė Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė tei­gia, kad pa­dau­gė­jo žmo­nių, ku­rie ne tik at­va­žiuo­ja api­bėg­ti ob­jek­tus, bet pa­si­lie­ka Aly­tu­je dviem ar net ke­lioms die­noms ir ty­ri­nė­ja mies­tą.

„Žmo­nės su šei­mo­mis at­va­žiuo­ja pas mus iš Kau­no, Vil­niaus, Že­mai­ti­jos, Aukš­tai­ti­jos, po­il­siau­to­jai iš Birš­to­no, Drus­ki­nin­kų. Jie do­mi­si ir no­ri pa­žin­ti Aly­taus kraš­tą. Aly­tu­je lie­ka ke­lioms die­noms, kad vie­ną die­ną skir­tų mies­to pa­ma­ty­mui, o ki­tą – ra­jo­no“, – pa­brė­­žia gi­dė.

Tu­ris­tų skai­čiaus au­gi­mu džiau­gia­si ir Aly­taus ar­che­o­lo­gi­jos mu­zie­jaus kon­sul­tan­tė Ru­gi­lė Švi­ri­nai­tė. „Vi­du­ti­niš­kai per die­ną į cen­tri­nį Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jų at­vyks­ta 50 žmo­nių, o Kau­no ro­tu­šę ap­lan­ko 30, ir tai ro­do, kad mū­sų mies­tas tik­rai po­pu­lia­rus. Pa­vyz­džiui, pra­ei­tą sa­vai­tę tu­rė­jau žmo­nių gru­pę iš Pa­kruo­jo. Jie la­bai džiau­gė­si, kad čia yra ką pa­ma­ty­ti, iš­girs­ti ir su­ži­no­ti. Pas juos nė­ra to­kių da­ly­kų kaip mu­zie­jai ar pa­žin­ti­niai ta­kai“, – sa­ko mu­zie­ji­nin­kė.

Šioms min­ti­mis pri­ta­rė Gra­ži­na iš Vil­niaus, ku­ri su šei­ma at­vy­ko pa­ke­liau­ti po Aly­taus mies­tą. Pa­klau­sus, ko­dėl pa­si­rin­ko ap­lan­ky­ti bū­tent Dzū­ki­jos sos­ti­nę, Vil­ma at­sa­ko: „Šią va­sa­rą su šei­ma nu­spren­dė­me ap­ke­liau­ti kuo dau­giau Lie­tu­vos ir at­ėjo lai­kas vyk­ti į Aly­tų. Nors čia esa­me tik pus­die­nį ir dar ne­spė­jo­me pa­ma­ty­ti vi­sų lan­ky­ti­nų ob­jek­tų, mums mies­tas la­bai pa­tin­ka, o ypač gam­ta.“

 

Ką bū­ti­na ap­lan­ky­ti Aly­taus kraš­te?

Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Le­na Va­len­tai­tė-Gu­dzi­ne­vi­čie­nė pa­brė­žia, kad esant Aly­tu­je yra pri­va­lu ap­lan­ky­ti aukš­čiau­sią Lie­tu­vo­je pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tą (jo aukš­tis 38,1 m). „Kas ap­lan­ko til­tą, ža­vi­si jo įspū­din­ga di­dy­be“, – tei­gia di­rek­to­rė.

Gi­dė B.Ma­laš­ke­vi­čiū­tė pri­du­ria, kad til­tas dar pa­trauk­lus tuo, jog nuo jo vyks­ta šuo­liai su al­pi­nis­tų vir­vė­mis, o juos ste­bė­ti la­bai įdo­mu tu­ris­tams.

Vie­na iš la­biau­siai re­ko­men­duo­ja­mų vie­tų, ku­rią siū­lo ap­lan­ky­ti vy­riau­sio­ji tu­riz­mo spe­cia­lis­tė – Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus mo­der­ni ir in­te­rak­ty­vi et­no­gra­fi­nė eks­po­zi­ci­ja „So­dzius Dzū­ki­jon“. „Eks­po­zi­ci­jo­je yra įreng­tas dzū­kiš­kas kie­mas su pir­kia. Ten be­veik vis­ką ga­li­mą lies­ti ir pa­jus­ti se­no­jo kai­mo dva­sią“, –pa­sa­ko­ja B.Ma­laš­ke­vi­čiū­tė. Daug tu­ris­tų kom­pli­men­tų su­si­lau­kia Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tras, įsi­kū­ręs res­tau­ruo­to­je bu­vu­sio­je Aly­taus si­na­go­go­je. Ga­li­ma pa­sig­ro­žė­ti ne tik nau­jam gy­ve­ni­mui at­gi­mu­siu se­nuo­ju pa­sta­tu, bet ir čia vei­kian­čia dai­li­nin­ko Vy­tau­to Ka­siu­lio pa­ro­da.

Aly­taus ra­jo­ne ap­lan­ky­ti pa­ta­ria­ma res­tau­ruo­tą ir iš­gra­žė­ju­sią Kur­nė­nų mo­kyk­lą – vie­nin­te­lę Lie­tu­vo­je at­pluk­dy­tą iš Ame­ri­kos. Žu­vin­to bios­fe­ros re­zer­va­to gam­tos ta­ką, ja­me ga­li­ma ste­bė­ti ir gir­dė­ti nie­kad ne­nu­rims­tan­tį Žu­vin­to eže­ro gy­ve­ni­mą.

Pus­ket­vir­to šim­to met­rų il­gio liep­tas su paukš­čių ste­bė­ji­mo bokš­te­liu skir­tas ap­žvelg­ti Žu­vin­to eže­ro pa­kran­tes ir su­si­pa­žin­ti su tur­tin­gu eže­ro, jo pa­kran­tės nen­dry­nų ir krū­mų paukš­čių pa­sau­liu, pa­grin­di­nė­mis au­ga­lų rū­ši­mis.

But­ri­mo­nių vie­nin­te­lė­je Lie­tu­vo­je tri­kam­pė­je aikš­tė­je, įtrauk­to­je į Ur­ba­nis­ti­kos pa­min­klų są­ra­šą, ga­li­ma mė­gau­tis vie­nin­te­lio Lie­tu­vo­je sū­ku­ri­nio fon­ta­no kol­bo­je vaiz­du.

Ak­ty­vaus lais­va­lai­kio mė­gė­jams Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras yra iš­lei­dęs lanks­ti­nu­kus „Dvi­ra­čiu po Aly­tų“ bei „Aly­tus pės­čio­mis“. Apie pas­ta­rą­jį L.Va­len­tai­tė-Gu­dzi­ne­vi­čie­nė pa­sa­ko­ja, kad bū­tent šis marš­ru­tas tam­pa vis po­pu­lia­res­nis: „Vaikš­čio­ji­mas da­bar yra ne tik svei­kas, bet ir ma­din­gas, o pa­si­rin­kus bū­tent šį marš­ru­tą ga­li­ma pa­ma­ty­ti dau­gy­bę Aly­taus lan­ky­ti­nų ob­jek­tų ir ak­ty­viai bei svei­kai pra­leis­ti sa­vait­ga­lį. Par­si­siun­tus mo­bi­li­ą­ją pro­gra­mė­lę „Vi­sit Aly­tus“, šiais marš­ru­tais ga­li­ma ke­liau­ti su au­dio­gi­du.“

Jei­gu no­ri­te pail­sė­ti nuo mies­to šur­mu­lio, Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė siū­lo ap­lan­ky­ti Vidz­gi­rio bo­ta­ni­nį draus­ti­nį. „Ja­me įreng­tas gam­tos pa­žin­ti­nis ta­kas, ku­ris yra ir Šv. Jo­kū­bo marš­ru­to da­lis, per jį per­ei­na vi­si pi­lig­ri­mai ir mes su­lau­kia­me la­bai ge­rų at­si­lie­pi­mų iš jų“, – kal­ba L.Va­len­tai­tė-Gu­dzi­ne­vi­čie­nė.

B.Ma­laš­ke­vi­čiū­tė pri­du­ria, kad šis pa­žin­ti­nis ta­kas yra la­bai aiš­kiai įreng­tas ir tu­ri la­bai įvai­rių bei įdo­mių sten­dų. Gi­dė tei­gia, kad prie kiek­vie­nos sto­te­lės ga­li­ma su­ži­no­ti in­for­ma­ty­vių fak­tų apie gy­vū­nus bei gam­tą.

„Įdo­mu tai, kad šis bo­ta­ni­nis draus­ti­nis yra įreng­tas mies­to te­ri­to­ri­jo­je ir ei­da­mas juo ga­li at­si­kvėp­ti nuo mies­to šur­mu­lio. Šį ta­ką per pan­de­mi­jos lai­ko­tar­pį at­ra­do ne tik tu­ris­tai iš ki­tų mies­tų, bet ir pa­tys aly­tiš­kiai“, – pa­sa­ko­ja B.Ma­laš­ke­vi­čiū­tė.

Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė džiau­gia­si, kad dau­gu­ma lan­ky­ti­nų vie­tų yra pri­tai­ky­tos ne­įga­liems žmo­nėms, bei ti­ki­si, kad su lai­ku vi­si ob­jek­tai bus pri­ei­na­mi vi­siems: „Aiš­ku, yra ir ne­pri­tai­ky­tų ob­jek­tų, bet sa­vi­val­dy­bė at­si­žvel­gia į tai bei dir­ba tam, kad vi­sos lan­ky­ti­nos vie­tos bū­tų pri­ei­na­mos.“

 

Sva­jo­nių tu­ris­tas ir gi­das

Pa­klau­sus gi­dės B.Ma­laš­ke­vi­čiū­tės, koks yra jos sva­jo­nių tu­ris­tas, ji at­sa­kė, kad tai yra kiek­vie­nas, ku­ris at­ei­na į eks­kur­si­ją, o eks­kur­si­jų gru­pės yra la­bai skir­tin­gos ir prie jų rei­kia tai­ky­tis. Ne­svar­bu, ar tai bū­tų vai­kai ar su­au­gu­sie­ji.

Gi­dė pri­dė­jo: „Kiek­vie­ną gru­pę rei­kia jaus­ti, pri­si­tai­ky­ti ir pa­sa­ko­ti apie tam tik­rus ob­jek­tus ar tam tik­ras is­to­ri­jas ta kal­ba, ku­rią eks­kur­san­tai no­ri gir­dė­ti. O jei­gu eks­kur­si­jos ne­si­klau­so ir ji ne­pa­vyks­ta, tai yra gi­do pro­ble­ma, nes jis ne­su­ge­ba pri­si­tai­ky­ti, su­do­min­ti.“

Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė L.Va­len­tai­tė-Gu­dzi­ne­vi­čie­nė sa­ko, kad jai di­džiau­sias džiaugs­mas, kai žmo­nės at­ei­na ir do­mi­si. „O jei­gu tu­ris­tai at­ei­na pas mus pa­dė­ko­ti jau ap­lan­kę vi­sus ob­jek­tus, pa­si­da­ro dar sma­giau dirb­ti“, – šyp­so­si di­rek­to­rė.

Vil­nie­tė Gra­ži­na, kal­bė­da­ma apie sva­jo­nių gi­dą, pa­brė­žia, kad klau­san­tis gi­do pa­sa­ko­ji­mų svar­bu ma­ty­ti jo vei­de mei­lę dar­bui, pa­sa­ko­ji­mai tu­ri bū­ti įdo­mūs jam pa­čiam, o ta­da bus įdo­mu ir klau­sy­to­jui.

„Svar­biau­sia, kad bū­tų „ska­nu“ klau­sy­tis, ne­no­rė­tum eks­kur­si­jos me­tu įlįs­ti į te­le­fo­no ek­ra­ną ar ben­drau­ti su drau­gu. Sva­jo­nių gi­das tu­rė­tų įtrauk­ti taip, kad net is­to­ri­nės da­tos bū­tų įdo­mios“, – pri­dū­rė Gra­ži­na.

  Komentaras

  Malaga car hire is not always easy to arrange at the destination, and it is better to arrange the type of advanced car rental Malaga Airport hire firms can offer you, where the car is waiting for you when you arrive, either at a prearranged pick-up point that you will be informed of when you book, or it may be ready for you at Arrivals. private airport transfer to hotel

  Komentaras

  Los Angeles International Airport (LAX) is located in Westchester neighborhood, which is 16 mile (26 km) from the downtown LA. This is one of the busiest airports in the United States, and 7th busiest airport in the world that serves direct flight to North America, Latin America, Asia, Europe, Middle East, and Oceania. In 2009, 59.5 million people used this airport. los angeles airport transfer to hotel

  Komentaras

  In general, it refers to an online platform where you can play casino games on the Internet. As for the game, an Internet site that has casino games that you can play alone, such as slots games, as well as games where you can play poker, blackjack, and baccarat card games with other players, is called a casino site. Woori Casino recommends safe casino sites that have been thoroughly tested so that members can use them with confidence. 007카지노

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.